SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : RATING PAPER: Apographe

Was Christ Born In Bethlehem by Sir William Mitchell Ramsay

RATING PAPER: Apographe

Metrodoroi epimeleteI
para Apunchios Inarotios
hellenomemphites ^sic Apographomai
kata to ektethen prostagma
ten huparchusan ^sic moi oikian
kai aule ^sic en ton Hellenioi en topoi Imensthot
hieroi, hes metra tes men oikias p(echeis) ka epi p(echeis) ig tes de aules p(echeis) d epi p(echeis) [. . .],
geitones pros noton oikia Taupsaitos
Phanotos, pros borran Pasitos harianios
kai hodos ana meson, pros liba
sitopoeion mou kai hodos ana meson,
pros apelioten Pokaus Petept. n. os.
Tauten oun timomai (pachmon) d' (=400).
Kai allen oikian, en e sitopoiousin
kai aule, ^sic hon metra tes men oikias
metra p(echeis) ka epi p(echeis) ig, kai tes aules p(echeis) d epi p(echeis) ig, geitones Onnophris Horou oikias,
pros borran Pasitos tou Harianois kai hodos
ana meson, pros liba Nephergerios
Pachratou, pros apelioten he progegramene ^sic
oikia kai hodos ana meson. Tauen oun
timomai chalkou (drachmon) b' (=2000)
/ ta(lanton) a.
<<  Contents 

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy