SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : Nuhguhmoowin 34. 6s & 4s. |Nearer, my God, to Thee.|

A Collection Of Gospel Hymns In Ojibway And English by Anonymous

Nuhguhmoowin 34. 6s & 4s. |Nearer, my God, to Thee.|

Pa sho ke non ze koon,
Ta ba nin ga,
Ah no go suh nuh guk,
Na quash kuh mon;
Na guh mo yah nin koo
Pa sho ke non ze koon,
Pa sho ke non ze koon,
Ta ba nin ga.

2 Dee besh ko wa ne shing,
E nan dah gwud;
Pee mo sa yon, ke zis,
Pun ge she moo;
Uh pe na bah yah nin,
Nin de nan bun dum koo,
Pa sho non ze koo non,
Ta ba nin ga.

3 Wah bun duh 'shin ish pe-
Ming, a nuh moog;
Kuh ke nuh ne se non,
Mah zhe yun nin;
An ge nug, ish pe ming,
Nun doo me wod pa sho;
Che be non ze koo non,
Ta ba nin ga.

4 Kwa shkoo ze yon, pa sho,
Ke be we jewh;
Ma gwah gush kan duh mon,
Ke nuh quash koon,
Ne wah we zhan dum, suh,
Pa sho non ze koo non,
Pa sho non ze koo non,
Ta ba nin ga.

5 Uh pe dush oom besh kod,
Owh nin je chog,
Ish pe ming, che e zhod,
Duh be mee sa;
Che 'ne nuh nuh guh mood,
Pa sho non ze kuh wug;
Pa sho non ze kuh wug,
Ne mun ee doom.

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy