SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : Nuhguhmoowin 29. C. M. |Spirit Divine, attend our prayers.|

A Collection Of Gospel Hymns In Ojibway And English by Anonymous

Nuhguhmoowin 29. C. M. |Spirit Divine, attend our prayers.|

O je chog pe weej e she nom:
Ewh uh nuh me ah yong!
Pe zhuh wa ne me she nong suh,
O ke che o je chog?

2 Oon dah shon pe wah sash kun suh,
Mah min nind a 'nah nin?
Ween duh muh we she nong mee kons
Ka mah duh uh do yong.

3 Pe doon ka o desh ko dam' yong,
Che be pe ne e yong,
Pe puh ge de ne de zoo yong?
Ke duh no zoo we ning.

4 Oon dah shon che uh wun be song,
Ka tong e shkah go yong;
Kuh ke nuh che mah je ge yong
Ke mush kuh we zew ning.

5 Oon dah shon ke che o me mee?
Mah noo suh pe boo neen?
An duh zhe uh nuh me ah yong:
Che de ba ne me yong?

6 O je chog pe weej e she nom:
'Mah uh keeng uh yah yong,
Pe zhuh wa ne me she nong suh,
|O ke che| o je chog?

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy