SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : Nuhguhmoowin 21. L. M. |Sun of my Soul! Thou Saviour dear.|

A Collection Of Gospel Hymns In Ojibway And English by Anonymous

Nuhguhmoowin 21. L. M. |Sun of my Soul! Thou Saviour dear.|

Keen suh nin ge zis oom Je sus,
Keesh pin suh pee we jee we yun;
Oh ka go suh dush kah zoo kan,
Ewh che wah buh me see no won.

2 Uh pe suh ko na bah yah nin,
Keen, koo wan je uh nwa be yon;
Nin guh me quan don kah ge nig,
Che uh nwa be e yun, Je sus.

3 Wee je we shin kuh ba ge zhig,
Ka oon je pee mah de ze yon;
Wee je we shin che de be kuk,
Me a tuh che me nwan duh mon.

4 Mon oo, owh nash wuh nah dan dung,
Nwon duh zig ewh ke de nwa win;
Ta ba ning a shuh wa nim suh,
Che boo ne tood pah tah ze win.

5 Um ba wah bum, uh yah ko zid,
Keen, na tuh zhuh wan je ga yun;
Me no doo dowh che de be kuk,
Ka oon je me no ne bah wod.

6 Oon daus, zhuh wa ne me she nom,
Me nik, ka uh yuh yong uh keeng;
Nuh nonzh ke zah ge e wa win,
Che ne oom be we ne go yong.

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy