SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : Nuhguhmoowin 20. 8s & 7s. |Come, thou fount of every blessing.|

A Collection Of Gospel Hymns In Ojibway And English by Anonymous

Nuhguhmoowin 20. 8s & 7s. |Come, thou fount of every blessing.|

Keen mah ge wa yun kuh ke nuh
Shuh wan dah goo ze win un;
Oon dah shaun, we doo kun nin da
Che nuh guh moo tah goo yun.

2 Ke ke noo uh muh we shin suh
Man wa wag nuh guh moo win:
Mah noo nin guh wee jee we goon
Ewh ke sah ge e wa win.

3 Wa wa ne ke be we doo kowh
Ka che mush kuh we ze yun;
Ke duh pa ne min ka yah be
Che wah we doo kuh we yun.

4 Je sus ma gwah wuh ne she naun
Nin ge nun duh wah buh mig;
Ke oon je gah ne oo mis queem
Che oon je be mah je id.

5 Ke ke che muz ze nuh uh moon
Ewh ke shuh wa ne me yun!
Ka yah be shuh wa ne me shin,
Che sah ge e naun dush nah.

6 Je ho vah, nin ke ka nin diz
Ne be wuh noon da sa yaun:
Oo oo suh nin da' Je ho vah,
Oo dah pe nuh muh we shin.

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy