SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : Nuhguhmoowin 17. C. M. |Am I a soldier of the cross.|

A Collection Of Gospel Hymns In Ojibway And English by Anonymous

Nuhguhmoowin 17. C. M. |Am I a soldier of the cross.|

Mee nuh ewh Ah zhe da yah tig,
Wain je un do buh ne yon?
Ning uh zhah gwa nim nuh Je sus?
Che muh me nwah je mug?

2 Wa ne puzh nuh go ish pe ming,
Nin dah da duh gwe shin?
Ma gwah ween kee mee gah zo wod
Kah be nee gah nee jig?

3 Kah nuh ween go uh yah see wug
Ka mah mee gah nuh gig?
Nin dah duh gwe shin nuh keesh pin
Ah nuh wain je ga yon?

4 Keesh pin wah noo je mo wah nan,
Nin dah mong wuh dah seewh;
Ta ba ning a, wee je e shin,
Che zhuh zhee bain duh mon.

5 Kuh ke nuh ta ba ne muh jig,
Tuh muh mon zhe twah wug;
O da bah bun dah nah wah go
Ka we tuh nuh kee wod.

6 Uh pee kee mah wun doo nuh dwah
Ka wah sa yah se jig;
Ke guh sah quah duh mah goog suh
Ka bah pe nain dung ig!

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy