SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : Nuhguhmoowin 10. C. M. |O for a thousand tongues to sing.|

A Collection Of Gospel Hymns In Ojibway And English by Anonymous

Nuhguhmoowin 10. C. M. |O for a thousand tongues to sing.|

O uh pa-gish ke che ingo' dwok,
Neej uh ne she nah baig,
Che nuh nuh guh mo tuh wah wod
Ning e zha Mun e-doom.

2 Ning e che Noo sa weej e shin.
Che ween duh mah ga yon,
O mah a ne gook kuh me gog
A zhe wa be ze yun.

3 Je sus! kah be 'non duh we 'nung,
Kah gah sees beeng wa 'nung;
Ka gate 'che me no ne kah zo,
Kah noo je mo e nung.

4 Ween suh o ge muh mon zhe aun,
Muh je mun e doow' shun;
Kee be zee gwa be nuh moo nung,
Ween Je sus o me squeem.

5 Koo se non kuh nuh wah buh mik,
Uh ne she nah bah dook;
E nah be yook ta bwa tuh wik,
Che be mah de ze yaig.

6 'Nuh, Je sus o be moon dah nun
Wah ne se go ya goon;
Kuh ke nuh che noo je mo yaig
Je sus kee oon je na.

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy