SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : Nuhguhmoowin 9. C. M. |There is a land of pure delight.|

A Collection Of Gospel Hymns In Ojibway And English by Anonymous

Nuhguhmoowin 9. C. M. |There is a land of pure delight.|

Uh yah muh gud suh kah ge ga,
Me no tuh nuh kee win;
Kah wee kah te be kuh se noon,
A peech o nah ne gwuk.

2 Kah ge nig me noo kuh me ne,
Me nwah be go ne nig,
Mee a tuh go ewh ne bo win,
Ka be shkah ga muh guk.

3 Ke che me suh we nah gwud suh
E we de uh gah ming;
O mong e zhe suh e nuh gom,
Oon zah bun je ga shung.

4 Ne tah zhah gwa ne mo she wug,
Wah ah zhuh wuh o jig;
Quee nuh we ke chee kah zo wod,
Oon dos e nuh ka gom.

5 Oh kuh shke to yung o bun ewh
Che muh shkuh wain duh mung:
Ke dah puh guh kah bun dah non;
Qua nah je wung uh ke!

6 Keesh pin oon zah be yung o bun.
Mo ses kah oon zah bid,
Kah ke dah be swain duh zee non
Ne bo win za nuh guk.

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy