SermonIndex Audio Sermons
SermonIndex - Promoting Revival to this Generation
Give To SermonIndex
SermonIndex.net : Christian Books : APPENDIX (C).

The Last Twelve Verses Of The Gospel According To S Mark by John William Burgon

APPENDIX (C).

Proof that HESYCHIUS is a copyist only in what he says concerning the end of S. Mark's Gospel.

(Referred to at pp.57-58.)

§ 1. IT was confidently stated above (at p.58) that Hesychius, discussing the consistency of S. Matthew's opse ton sabbaton (chap. xxviii.1), with the proi of S. Mark (chap. xvi.9), is a copyist only; and that he copies from the |Quæstiones ad Marinum| of Eusebius. The proof of that statement is subjoined. It should perhaps be explained that the extracts in the right-hand column have been dislocated in order to shew their close resemblance to what is set down in the left-hand column from Eusebius

(Eusebius.) (Hesychius, or Severus.)

to opse sabbaton me ten hesperinen horan ten meta ten hemeran tou sabbatou legesthai hupolaboimen . . . .

to opse sabbaton ou ten hesperan ten meta ten dusin tou heliou deloi. . . .

alla to bradu kai opse tes nuktos.

alla . . . . to bradion kai polu diestekos. . . .

houto gar kai opse tes horas eiothamen legein, kai opse tou kairou, kai opse tes chreias; ou ten hesperan delountes, oude ton meta heliou dusmas chronon, to de sphodra bradion touto semainontes to tropo;

kai gar pou kai houtos hemin sunethes legein, opse tou kairou paragegonas; opse tes horas, opse tes chreias; ouchi ten hesperan, kai ton meta heliou dusmas chronon delousin; alla to bradion, . . . ton tropon touton menuousi.

hothen hosper diermeneuon autos heauton ho Matthaios meta to opse sabbaton, epegage te epiphoskouse eis mian sabbaton.

ho Matthaios . . . . hosper hermeneuon heauton, epegage te epiphoskouse eis mian sabbaton.

Ethos de holen ten hebdomada sabbaton kalein.

sabbaton de ten pasan hebdomada kalein Hebraiois ethos.

legetai goun para tois Euangelistais te mia ton sabbaton;

autika goun hoi euangelistai te mia ton sabbaton phasi;

en de te sunetheia, deutera sabbaton, kai trite sabbaton.

houto de kai en te sunetheia kekchremetha, deuteran sabbaton, kai triten sabbaton.

(Eusebius ad Marinum, apud Mai, vol. iv. p.257-8.)

(Greg. Nyss. [vid. suprà, p.39 to 41.] Opp. vol. iii. p.402.

§ 2. Subjoined, in the right-hand column, is the original text of the passage of Hesychius exhibited in English at p.57. The intention of setting down the parallel passages from Eusebius, and from Victor of Antioch, is in order to shew the sources from which Hesychius obtained his materials, -- as explained at p.58: --

(Eusebius.) (Hesychius, or Severus.)

ta goun akribe ton antigraphon to telos perigraphei tes kata ton Markon historias en tois logois k.t.l. hois epilegei; . . . |kai oudeni ouden, eipon, ephobounto gar.|

en men oun tois akribesterois antigraphos to kata Markon euangelion mechri tou |ephobounto gar,| echei to telos.

(Eusebius ad Marinum, apud Mai, iv. p.255.)

(Victor of Antioch

epeide de en tisi . . . proskeitai . . . |Anastas| k.t.l. dokei de touto diaphonein to hupo Matthaiou eiremeno. . . .

en de tisi proskeitai kai tauta. |Anastas| k.t.l. touto de enantiosin tina dokei echein pros ta emprosthen eiremena;

[tes gar horas tes nuktos agnostou tunchanouses kath' en ho Soter aneste, pos entautha anastenai |proi| gegraptai; all' ouden enantion phanesetai to rheton, hei]

houtos anagnosometha; |Anastas de,| kai upostixantes epagomen, |proi te mia ton sabbaton ephane Maria to Magdalene;| hina to men |anastas| --

(Victor Antioch., ed. Cramer, vol. i. p.444, line 19 to line 27.

met' epistemes anagnosometha; kai gar hupostixai dei sunetos; |Anastas de,| kai houtos epagagein, |proi prote sabbaton ephane proton Maria te Magdalene.| hina to men |anastas|

[eche ten anaphoran sumphonos to Matthaio, pros ton prolabonta kairon, to de |proi| pros ten tes Marias genomenen epiphaneian apodotheie.]

(Greg. Nyss. Opp. vol. iii. p.411, B, C, D: which may be also seen in Cramer's Catenae, [vol. i. p.250, line 21 to line 33,] ascribed to |Severus, Archbishop of Antioch,| [Ibid. p.243.])

<<  Contents  >>

©2002-2024 SermonIndex.net
Promoting Revival to this Generation.
Privacy Policy