SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : MARTURION TOU AGIOU POLUKARPOU EPISKOPOU SMURNES

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

MARTURION TOU AGIOU POLUKARPOU EPISKOPOU SMURNES

He ekklesia tou theou he paroikousa Smurnan te ekklesia tou theou te paroikouse en Philomelio kai pasias tais kata panta topon tes hagias kai katholikes ekklesias paroikiais; eleos, eirene kai agape theou patros kai kuriou hemon Iesou Christou plethuntheie.

I

1. Egrapsamen humin, adelphoi, ta kata tous marturesantas kai ton makarion Polukarpon, hostis hosper episphragisas dia tes marturias autou katepausen ton diogmon. spsedon gar panta ta proagonta egeneto, hina hemin ho kurios anothen epideixe to kata to euangelion marturion.2. periemenen gar, hina paradothe, hos kai ho kurios, hina mimetai kai hemeis autou genometha, me monon skopountes to kath' heautous, alla kai to kata tous pelas. agapes gar alethous kai bebaias estin, me monon heauton thelein sozesthai, alla kai pantas tous adelphous.

II

1. Makaria men oun kai gennaia ta marturia panta ta kata to thelema tou theou gegonota. dei gar eulabesterous hemas huparchontas to theo ten kata panton exousian anatithenai.2. to gar gennaion auton kai hupomonetikon kai philodespoton tis ouk an thaumaseien? hoi mastixin men kataxanthentes, hoste mechri ton eso phlebon kai arterion ten tes sarkos oikonomian theoreisthai, hupemeinan, hos kai tous de kai eis tosouton gennaiotetos elthein, hoste mete gruxai mete stenaxai tina auton, epideiknumenous hapasin hemin, hoti ekeine te hora basanizomenoi tes sarkos apedemoun hoi gennaiotatoi martures tou Christou, mallon de, hoti parestos ho kurios homilei autois.3. kai prosechontes te tou Christou chariti ton kosmikon katephronoun basanon, dia mias horas ten aionion zoen exagorazomenoi. kai to pur e autois psuchron to ton apenon basaniston. pro ophthalmon gar eichon phugein to aionion kai medepote sbennumenon, kai tois tes kardias ophthalmois aneblepon ta teroumena oute ophthalmos eiden oute epi kardian anthropou anebe, ekeinois de hupedeiknuto hupo tou kuriou, hoiper meketi anthropoi, all' ede angeloi esan.4. homoios de kai hoi eis ta theria katakrithentes hupemeinan deinas kolaseis, kerukas hupostronnumeoi kai allais poikilon basanon ideais kolazomenoi, hina, ei dunetheie, ho turannos dia tes epimonou kolaseos eis arnesin autous trepse. polla gar emechanato kat' auton ho diabolos.

III

1. Alla charis to theo; kata panton gar ouk ischusen. ho gar gennaiotatos Germanikos eerronnuen auton te deilian dia tes en auto hupomones; hos kai episemos etheriomachesen. boulomenou gar tou anthupatou peithein auton kai legontos, ten helikian autou katoikteirai, heauto epespasato to therion prosbiasamenos, tachion boulomenos.2. ek toutou oun pan to plethos, thaumasan ten gennaioteta tou theophilous kai theosebous genou ton Christianon, epeboesen; Aire tous atheous; zeteistho Polukarpos.

IV

1. Eis de, onomati Kointos, Phrux prosphatos eleluthos apo tes Phrugias, idon ta theria edeiliasen. houtos de en ho parabiasamenos heauton te kai tinas proselthein hekontas. touton ho anthupatos polla ekliparesas epeisen omosai kai epithusai. dia touto oun, adelphoi, ouk epainoumen tous prodidontas heautous, epeide ouch houtos didaskei to euangelion.

V

1. Ho de thaumasiotatos Polukarpos to men proton akousas ouk etarachthe, all' ebouleto kata polin menein; hoi de pleious epeithon auton hupexelthein. kai hupexelthen eis agridion ou makran apechon apo tes poleos kai dietriben met' oligon, nukta kai hemeran ouden heteron poion e proseuchomenos peri panton kai ton kata ten oikoumenen ekklesion, hoper en sunethes auto.2. kai proseuchomenos en optasia gegonen pro trion hemeron tou sullephthenai auton, kai eiden to proskephalaion autou hupo puros katakaiomenon; kai strapheis eipen pros tous sun auto; Dei me zonta kaenai.

VI

1. Kai epimenonton ton zetounton auton metebe eis heteron agridion, kai eutheos epestesan hoi zetountes auton; kai me heurontes sunelabonto paidaria duo, hon to heteron basanizomenon homologesen.2. en gar kai adunaton lathein auton, epei kai hoi prodidontes auton oikeioi huperchon, kai ho eirenarchos, ho kekleromenos to auto onoma. Herodes epilegomenos, espeuden eis to stadion auton eisagagein, hina ekeinos men ton idion kleron apartise Christou koinonos genomenos, hoi de prodontes auton ten autou tou Iouda huposchoien timorian.

VII

1. Echontes oun to paidarion, te paraskeue peri deipnou horan exelthon diogmitai kai hippeis meta ton sunethon autois hoplon hos epi lesten trechontes. kai opse tes horas sunepelthontes ekeinon men heuron en huperoo katakeimenon; kakeithen de edunato eis heteron chorion apelthein, all' ouk eboulethe eipon; To thelema tou theou genestho.2. akousas oun parontas autous, katabas dielechthe autois, thaumazonton ton paronton ten helikian autou kai to eustathes, kai ei tosaute spoude en tou sullephthenai toiouton presbuten andra. eutheos oun autois ekeleusen paratethenai phagein kai piein en ekeine te hora, hoson an boulontai, exetesato de autous, hina dosin auto horan pros to proseuxasthai adeos.3. ton de epitrepsanton, statheis proseuxato pleres on tes charitos tou theou houtos hoste epi duo horas me dunasthai sigesai kai ekplettesthai tous akouontas, pollous te metanoein epi to eleluthenai epi toiouton theoprepe presbuten.

VIII

1. Epei de pote katepausen ten proseuchen, mnemoneusas hapanton kai ton popote sumbeblekoton auto, mikron te kai megalon, endoxon te kai adoxon kai´pases tes kata ten oikoumenen katholikes ekklesias, tes horas elthouses tou exienai, ono kathisantes auton egagon eis ten polin, ontos sabbatou megalou.2. kai hupenta auto ho eirenarchos Herodes kai ho pater autou Niketes, ohi kai metathentes auton epi ten karouchan epeithon parakathezomenoi kai legontes; Ti gar kakon estin eipein; Kurios kaisar, kai epithusai kai ta toutois akoloutha kai diasozesthai? ho de ta men prota ouk apekrinato autois, epimenonton de auton ephe; Ou mello poiein, ho sumbouleuete moi.3. hoi de apotuchontes tou peisai auton deina rhemata elegon auto kai meta spoudes katheroun auton, hos kationota apo tes karouchas aposurai to antiknemion. kai me epitrapheis, hos ouden peponthos prothumos meta spoudes eporeueto, agomenos eis to stadion, thorubou telikoutou ontos en to stadio hos mede akousthenai tina dunasthai.

IX

1. To de Polukarpo eisionti eis to stadion phone ex ouranou egeneto; Ischue, Polukarpe, kai andrizou. kai ton men eiponta oudeis eiden, ten de phonen ton hemeteron hoi parontes ekousan. kai loipon prosachthentos autou, thorubos en megas akousanton, hoti Polukarpos suneileptai.2. prosachthenta oun auton anerota ho anthupatos, ei autos eie Polukarpos. tou de homologountos, epeithen arneisthai legon; Aidestheti sou ten helikian, kai hetera toutois akoloutha, hos ethos autois legein; Omoson ten Kaisaros tuchen, metanoeson, eipon; Aire tous atheous. ho de ochlon ton en to stadio anomon ethnon emblepsas kai episeisas autois ten cheira, stenaxas te kai anablepsas eis ton ouranon eipen; Aire tous atheous.3. enkeimenou de tou anthupatou kai legontos; Omoson, kai apoluo se, loidoreson kai hex ete douleuo auto, kai ouden me edikesen; kai´pos dunamai blasphemesai ton basilea mou ton sosanta me?

X

1. Epimenontos de´palin autou kai legontos; Omoson ten Kaisaros tuchen, apekrinato; Ei kenodoxeis, hina omoso ten kaisaros tuchen, hos su legeis, prospoiei de agnoein me, tis eimi, meta parresias akoue; Christianos eimi. ei de theleis ton tou Christianismou mathein logon, dos hemeran kai akouson.2. ephe ho anthupatos; Peison ton demon. ho de Polukarpos eipen; Se men kan logou exiosa; dedidagmetha gar archais kai exousiais hupo tou theou tetagmenais timen kata to prosekon, ten me blaptousan hemas, aponemein; ekeinous de ouch hegoumai axious tou apologeisthai autois.

XI

1. Ho de anthupatos eipen; Theria echo, toutois se parabalo, ean me metanoeses. ho de eipen; Kalei, ametathetos gar hemin he apo ton kreittonon epi ta cheiro metanoia; kalon de metatithesthai pros auton; Puri se poieso dapanethenai, ei ton therion kataphroneis, ean me metanoeses. ho de Polukarpos eipen; Pur apeileis to pros horan kaiomenon kai met' oligon sbennumenon; agnoeis gar to tes mellouses kriseos kai aioniou kolaseos tois asebesi teroumenon pur. alla ti braduneis? phere, ho boulei.

XII

1. Tauta de kai hetera pleiona legon tharsous kai charas enepimplato, kai to prosopon autou charitos eplerounto, hoste ou monon me sumpesein tarachthenta hupo ton legomenon pros auton, alla touantion ton anthupaton ekstenai, pempsai te ton heautou keruka en meso tou stadiou keruxai tris; Polukarpos homologesen heauton Christianon einai.2. toutou lechthentos hupo tou kerukos, hapan to plethos ethnon te kai Ioudaion ton ten Smurnan katoikounton akatascheto thumo kai megale phone epeboa; Houtos estin ho tes Asias didaskalos, ho pater ton Christianon, ho ton hemeteron theon kathairetes, ho pollous didaskon me thuein mede proskuein. tauta legontes epeboon kai eroton ton Asiarchen Philippon, hina epaphe to Polukarpo leonta. ho de ephe, me einai exon auto, epeide peplerokei ta kunegesia.3. tote edoxen autois homothumadon epiboesai, hoste ton Polukarpon zonta katakausai. edei gar to tes phanerotheises auto epi tou proskephalaiou optasias plerothenai, eipen epistrapheis tois sun auto pistois prophetikos; Dei me zonta kaenai.

XIII

1. Tauta oun meta tosoutou tachous egeneto, thatton e elegeto, ton ochlon parachrema sunagonton ek te ton ergasterion kai balaneion xula kai phrugana, malista Ioudaion prothumos, hos ethos autois, eis tauta hupourgounton.2. hote de he purkaia hetoimasthe, apothemenos heauto panta ta himatia kai lusas ten zoen epeirato kai hupoluein heauton, me proteron touto poion dia to tou chrotos autou hapsetai; panti gar kalo agathes heneken politeias kai pro tes marturias ekekosmeto.3. eutheos oun auto perietitheto ta pros ten puran hermosmena organa. mellonton de auton kai proseloun, eipen; Arete me houtos; ho gar dous hupomeinai to pur dosei choris tes humeteras ek ton helon asphaleias askulton epimeinai te pura.

XIV

1. Hoi de ou kathelosan men, prosedesan de auton. ho de opiso tas cheiras poiesas kai prosdetheis, hosper krios episemos ek megalou poimniou eis prosphoran, holokautoma dekton to theo hetoimasmenon, anablepsas eis ton ouranon eipen; Kurie ho theos ho pantokrator, ho tou agapetou kai eulogetou paidos sou Iesou Christou pater, di' hou ten peri sou epignosin eilephamen, ho theos angelon kai dunameon kai pases tes ktiseos pantos te tou genous ton dikaion, ohi zosin enopion sou; 2. eulogo se, hoti exiosas me tes hemeras kai horas tautes, tou labein me meros en arithmo ton marturon en to poterio tou Christou sou eis anastasin zoes aioniou psuches te kai somatos en aphtharsia pneumatos hagiou; en hois prosdechtheien enopion sou semeron en thusia pioni kai prosdekte, kathos proetoimasas kai prephanerosas kai elerosas, ho apseudes kai alethinos theo.3. dia touto kai peri panton se aino, se eulogo, se doxazo dia tou aioniou kai epouraniou archiereos Iesou Christou, agapetou sou paidos, di' hou soi sun auto kai pneumati hagio doxa kai nun kai eis tous mellontas aionas. amen.

XV

1. Anapempsantos de autou to amen kai plerosantos ten eusen, hoi tou puros anthropoi exepsan to pur. megales de eklampsases phlogos, thauma eidomen, hois idein edothe; ohi kai eterethemen eis to anangeilai tois loipois ta genomena.2. to gar pur kamaras eidos poiesan hosper othoe ploiou hupo pneumatos pleroumene, kuklo perieteichisen to soma tou marturos; kai en meson ouch hos sarx kaiomene, all' hos artos otomenos e hos chrusos kai arguros en kamino puroumenos. kai gar euodias tosautes antelabometha, hos libanotou pneontos e allou tinos ton timion aromaton.

XVI

1. Peras goun idontes oi anomoi me dunamenon autou to soma hupo tou puros dapanethenai ekeleusan proselthonta auto komphektora parabusai xiphidion. kai touto poiesantos, exelthen peristera kai plethos haimatos, hoste katasbesai to pur kai thaumasai panta ton ochlon, ei tosaute tis diaphora metaxu ton te apiston kai ton eklekton; 2. hon heis kai houtos gegonei ho thaumasiotatos martus Polukarpos, en tois kath' hemas chronois didaskalos apostolidos kai prophetikos genomenos, episkopos apostolikos kai prophetikos genomenos, episkopos tes en Smune katholikes ekklesias. pan gar rhema, ho apheken ek tou stomatos autou, kai eteleiothe kai teleiothesetai.

XVII

1. Ho de antizelos kai bakanos kai poneros, ho anikeimenos to genei ton dikaion, idon to te megethos autou tes marturias kai ten ap' arches anepilepton politeian, estephanomenon te ton tes aphtharsias stephanon kai brabeion anantirreton apenenegmenon, epetedeusen, hos mede to soation autou huph' hemon lephthenai, kaiper pollon epithumounton touto poiesai kai koinonesai to hagio autou sarkio.2. hupebalen goun Niketen ton tou Herodou patera, adelphon de Alkes, entuchein to archonti, hoste me dounai autou to soma; me, phesin, aphentes ton estauromenon touton arxontai sebesthai. kai tauta eipon hupoballonton kai enischuonton ton Ioudaion, ohi kai eteresan, mellonton hemon ek tou puros auton lambanein; agnoountes, hoti oute ton Christon pote katalipein dunesometha, ton huper tes tou pantos kosmou ton sozomenon soterias pathonta amomon huper hamartolon, oute heteron tina sebesthai.3. touton men gar huion onta tou theou proskunoumen, tous de marturas hos mathetas kai mimetas tou kuriou agapomen axios heneka eunoias anuperbletou tes eis ton idion basilea kai didaskalon; hon genoito kai hemas koinonous te kai summathetas genesthai.

XVIII

1. Idon oun ho kenturion ten ton Ioudaion genomenen philoneikian, theis auton en meso, hos ethos autois, ekausen.2. houtos te hemeis husteron anelomenoi ta timiotera lithon polutelon kai dokimotera huper chrusion osta autou apethemetha, hopou kai akolouthon en.3. entha hos dunaton hemin sunagomenois en agalliasei kai chara parexei ho kurios epitelein ten tou marturiou autou hemeran genethlion, eis te ten ton proethlekoton mnemen kai ton mellonton askesin te kai hetoimasian.

XIX

1. Toiauta ta kata ton makarion Polukarpon, hos sun tois apo Philadelphias dodekatos en Smurne marturesas, monos hupo panton mallon mnemoneuetai, hoste kai hupo ton ethnon en panti topo laleisthai; ou monon didaskalos genomenos episemos, alla kai martus exochos, hou to marturion pantes epithumousin mimeisthai kata euangelion Christou genomenon.2. dia tes hupomones katagonisamenos ton adikon archonta kai houtos ton tes aphtharsias stephanon apolabon, sun tois apostolois kai pasin dikaiois agalliomenos doxazei ton theon kai patera pantokratora kai eulogei ton kurion hemon Iesoun Christon, ton sotera ton psuchon hemon kai kuberneten ton somaton hemon kai poimena tes kata ten oikoumenen katholikes ekklesias.

XX

1. Humeis men oun exiosate dia pleionon delothenai humin ta genomena, hemeis de kata to paron epi kephalaio memenukamen dia tou adelphou hemon Markionos. mathontes oun tauta kai tois epekeina addelphois ten epistolen diapempsasthe, hina kai ekeinoi doxazosin ton kurion ton eklogas poiounta apo ton idion doulon.
2. To de dunameno pantas hemas eisagagein en te autou chariti kai dorea eis ten epouranion autou basileian dia tou monogenous paidos autou Iesou Christou, doxa, time, kratos, megalosune eis tous aionas. prosagoreuete pantas tous hagious. humas hoi sun hemin prosagreuousin kai Euarestos ho grapsas panoikei.

XXI

1. Marturei de ho makarios Polukarpos menos Xanthikou deutera histamenou, pro hepta kalandon Martion, sabbato megalo, hora ogdoe. sunelephthe de hupo Herodou epi archiereos Philippou Trallianou, anthupateuontos Statiou Kodratou, basileuontos de eis tous aionas Iesou Christou; ho he doxa, time, megalosune, thronos aionios apo geneas eis genean. amen.

XXII

1. Errosthai humas euchometha, adelphoi, stoichountas to kata to euangelion logo Iesou Christou, meth' hou doxa to theo kai patri kai hagio pneumati, epi soteria te ton hagion eklekton, kathos emarturesen ho makarios Polukarpos, hou genoito en te basileia Iesou Christou pros ta ichne heurethenai hemas.

2. Tauta metegrapsato men Gaios ek ton Eirenaiou, mathetou tou Polukarpou, hos kai sunepoliteusato to Eirenaio. ego de Sokrates en Korintho ek ton Gaiou antigraphon egrapsa.
3. Ego de palin Pionios ek tou progegrammenou egrapsa anazetesas auta, kata apokalupsin phaneroso en to kathexes, sunagagon auta ede spsedon ek tou chronou kekmekota, hina kame sunagage ho kurios Iesous Christos meta ton eklekton autou eis ten ouranion basileian autou, ho he doxa sun to patri kai hagio pneumati eis tous aionas ton aionon. amen.

EPILOGUS ALIUS

E CODICE MOSQUIENSI DESCRIPTUS.

2. Tauta metegrapsato men Gaios ek ton Eirenaiou sungrammaton, hos kai sunepoliteusato to Eirenaio, mathete gegonoti tou hagiou Polukarpou.3. houtos gar ho Eirenaios, kata ton kairon tou marturiou tou episkopou Polukarpou genomenos en Rome, pollous edidaxen; hou kai polla sungrammata kallista kai orthotata pheretai, en hois memnetai Polukarpou, hoti par' autou emathen, hikanos te pasan hairesin elenxen kai ton ekklesiastikon kanona kai katholikon, hos parelaben para tou hagiou, kai paredoken.4. legei de kai touto; hoti sunantesantos pote to hagio Polukarpo Markionos, aph' hou hoi legomenoi Markionistai, kai eipontos; Epiginoske hemas, Polukarpe, eipen autos to Markioni; Epiginoso, epiginosko ton prototokon tou satana.5. kai touto de pheretai en tois tou Eirenaiou sungrammasin, hoti he hemera kai hora en Smurne emarturesen ho Polukarpos, ekousen phonen en te Romaion polei huparchon ho Eirenaios hos salpingos legouses; Polukarpos emarturesen.

6. Ek touton oun, hos prolelektai, ton tou Eirenaiou sungrammaton Gaios metegrapsato, ek de ton Gaiou antigraphon Isokrates en Korintho. ego de palin Pionios ek ton Isokratous antigraphon egrapsa kata apokalupsin tou hagiou Polukarou zetesas auta, sunagagon auta ede spsedon ek tou chronou kekmekota, hina kame eklekton autou eis ten epouranion autou basileian; ho he doxa sun to patri kai to huio kai to hagio pneumati eis tous aionas ton aionon. amen.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy