SermonIndex Audio Sermons
SermonIndex - Promoting Genuine Biblical Revival
SermonIndex.net : Christian Books : Parabole th' (IX)

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Parabole th' (IX)

I

1. Meta to grapsai me tas entolas kai parabolas tou poimenos, tou angelou tes metanoias. elthe pros me kai legei moi; Thelo soi deixai, hosa soi edeixe to pneuma to hagion to lalesan meta sou en morphe tes Ekklesias; ekeino gar to pneuma ho huios tou theou estin.2. epeide gar asthenesteros t?te sarki es, ouk edelothe soi di' angelou. hote oun enedunamothes dia tou pneumatos kai ischusas te ischui sou, hoste dunasthai se kai angelon idein, tote men oun ephanerothe soi dia tes Ekklesias he oikodome tou purgou; kalos kai semnos panta hos hupo parthenou heorakas. nun de hupo angelou blepeis dia tou autou men pneumatos; 3. dei de se par' emou akribesteron panta mathein. eis touto gar kai edothen hupo tou endoxou angelou eis ton oikon sou katoikesai, hina dunatos panta ides, meden deilainomenos kai hos to proteron.4. kai apegage me eis ten Arkadian, eis oros ti mastodes kai ekathise me epi to akron tou orous kai edeixe moi pedion mega. kuklo de tou pediou ore dodeka, allen kai allen idean echonta ta ore dodeka, allen kai allen idean echonta ta ore.5. to proton en melan hos asbole; to de deuteron psilon, botanas me echon; to de triton akanthon kai tribolon pleres; 6. to de tetarton botanas echon hemixerous, ta men epano ton botanon chlora, ta de pros tais rhizais xera; tines de botanai, hotan ho helios epikekaukei, xerai eginonto; 7. to de pempton horos echon botanas chloras kai trachu on. to de hekton oros schismon holos egemen, hon men mikron, hon de megalon; eichon de botanas hai schismai, ou lian de esan euthaleis hai botanai, mallon de hos memarammenai esan.8. to de hebdomon oros eiche botanas hilaras, kai holon to oros euthenoun en, kai pan genos ktenon kai orneon enemonto eis to oros ekeino; kai hoson eboskonto ta ktene kai ta peteina, mallon kai mallon hai botanai tou orous ekeinou ethallon. to de ogdoon oros pegon pleres en, kai pan genos tesktiseos tou kuriou epotizonto ek ton pegon tou orous ekeinou.9. to eremodes en. eiche de ennaton oros holos hudor ouk eichen kai holon eremodes en. eiche de en auto theria kai herpeta thanasima diaphtheironta anthropous. to de dekaton oros eiche dendra megista kai holon kataskion en, kai hupo ten skepen ton dendron probata katekeinto anapauomena kai marukomena.1'10. to de hendekaton oros lian sundendron en, kai ta dendra ekeina katakarpa en, allois kai allois karpois kekosmemena, hina idon tis auta epithumese phagein ek ton karpon auton. to de dodekaton oros holon en leukon, kai he prosopsis autou hilara en; kai euprepestaton en en hauto to oros.

II

1. Eis meson de tou pediou edeixe moi petran megalen leuken ek tou pediou anabebekuian. he de petra hupsulotera en ton oreon, tetragonos, hoste dunasthai holon ton komon choresai.2. palaia de en he petra ekeine, ppulen ekkekommenen echousa; hos prosphatos de edokei moi einai he ekkolapsis tes pules. he de pulen houtos estilben huper ton helion, hoste me thaumazein epi te lampedoni tes pules.3. kuklo de tes pules heistekeisan parthenoi dokeka. hai oun tessares hai eis tas gonias hestekuiai endoxoterai moi edokoun einai; kai hai allai de edoxoi esan. heistekeisan de eis ta tessara mere tes pules, ana meson auton ana duo parthenoi.4. endedumenai de esan linous chitonas kai periezosmenai esan euprepos, exo tous omous echousai tous dexious hos mellousai phortion ti bastazein. houtos hetoimoi esan; lian gar hilarai esan kai prothumoi.5. meta to idein me tauta ethaumazon en emauto, hoti megala kai endoxa pragmata blepo. kai palin dieporoun epi tais parthenois, hoti trupherai houtos ousai andreios heistekeisan hos mellousai holon ton ouranon bastazein.6. kai legei moi ho poimen; Ti en seauto dialogize kai diapore kai seauto lupen epispasai? hosa gar ou dunasai noesai, me epicheirei, sunetos on, all' erota ton kurion, hina labon sunesin noes auta.7. ta opiso sou idein ou dunasai, eason, kai me streblou seauton; ha de blepeis, ekeinon katakurieue kai peri ton loipon me periergazou; panta de soi ego deloso, hosa an soi deixo. emblepe oun tois loipois.

III

1. Eidon ex andras eleluthotas hupselous kai eudoxous kai homoious te idea; kai ekalesan plethos ti andron. kakeinoi de hoi eleluthotes hupseloi esan andres kai kaloi kai dunatoi; kai ekeleusan autous hoi ex andres oikokomein epano tes petras purgon tina. en de thorubos ton andron ekeinon megas ton eleluthoton oikodomein ton purgon hode kakeise peritrechonton kuklo tes pules.2. hai de parthenoi hestekuiai kuklo tes pules elegon tois andrasi speudein to purgon oikodomeisthai; ekpepetakeisan de tas cheiras hai parthenoi hos mellousai ti lambanein para ton andron.3. hoi de ex andres ekeleuon ek buthou tinos lithous anabainein kai hupagein eis ten oikodomen tou purgou. anebesan de lithoi deka tetragonoi lamproi, me lelatomemenoi.4. hoi de hex andres ekaloun tas parthenous kai ekeleusan autas tous lithous pantas tous mellontas eis ten oikodomen hupagein tou pules kai epididonai tois andrasi tois mellousin oikodomein ton purgon.5. hai de parthenoi tous deka lithous tous protous tous ek tou buthou anabantas epetithoun allelais kai kata hena lithon ebastazon homou.

IV

1. Kathos de estathesan homou kuklo tes pules, houtos ebastazon hai dokousai dunatai einai kai hupo tas gonias tou lithou hupodedukuiai esan. hai de allai ek ton pleuron tou lithou hupodedukeisan kai houtos ebastazon pantas tous lithous; dia de tes pules diepheron autous, kathos ekeleusthesan, kai epedidoun tois andrasin eis ton purgon; ekeinoi de echontes tous lithous okodomoun.2. he oikodome de tou purgou epi ten petran ten megalen kai epano tes pules. hermosthesan oun hoi deka lithoi ekeinoi kai epeplesan holen ten petran; kai egenonto ekeinoi themelios tes oikodomes tou pugou; he de petra kai he pule en bastazousa holon ton ton pugon; 3. meta de tous deka lithous alloi anebesan ek tou buthou eikosi lithoi; kai houtoi hermosthesan eis ten oikodomen tou purgou, bastazomenoi hupo ton parthenon kathos kai hoi proteroi. meta de toutous anebesan le', kai houtoi pantes eblethesan eis ten oikodomen tou purgou; egenonto oun stoichoi tessares en tois themeliois tou purgou.4. kai epausanto de kai hoi oikodomountes mikron. kai palin epetaxan hoi hex andres to plethei tou ochlou ek ton oreon parapherein lithous eis ten oikodomen tou purgou.5. parepheronto oun ek panton ton andron kai epedidonto tais parthenois; hai de parthenoi diepheron autous dia tes pules kai epedidoun eis ten oikodomen tou purgou. kai hotan eis ten oikodomen etethesan hoi lithoi hoi poikiloi, homoioi egenonto leukoi kai tas chroas tas poikilas ellasson.6. tines de lithoi epedidonto hupo ton andron eis ten oikodomen kai ouk eginonto lamproi, all' hoioi etethesan, toioutoi kai heurethesan; ou gar esan hupo ton parthenon epidedomenoi oude dia tes pules parenenegmenoi. houtoi oun hoi lithoi aprepeis esan en te oikodomne tou purgou.7. idontes de hoi hex adres tous lithous tous aprepeis en te oikodome ekeleusan autous arthenai kai apachthuenai kato eis ton idion topon, hothen enechthesan.8. kai legousi tois andrasi tois parempherousi tous lithous; Holos humeis me epididote eis ten oikodomen lithous; tithete de autous para ton purgon, hina hai parthenoi dia tes pules parenenkosin autous kai epididosin eis ten oikodomen. ean gar, phasi, dia ton cheiron ton parthenon touton me parenechthosi dia tes pules, tas chroas auton allaxai ou dunantai; me kopiate oun, phasin, eis maten.

V

1. Kai etelesthe te hemera ekeine he oikodome, ouk apetelesthe de ho purgos; emelle gar palin epoikodomeisthai; kai egeneto anoche tes oikodomes. ekeleusan de hoi hex adres tous oikodomountas anachoresai mikron´pantas kai anapauthenai; tais de parthenois epetaxan apo tou purgou me anachoresai. edokei de moi tas parthenous kataleleiphthai tou phulassein ton purgon.2. meta de to anachoresai pantas kai anapauthenai lego to poimeni; Ti hoti, phemi, kurie, ou sunetelesthe he oikodome tou purgou? Oupo, phesi, dunatai apotelesthenai ho purgos, ean me elthe ho kurios autou kai dokimase ten oikodomen tauten, hina, ean tines lithoi saproi heurethosin, allaxe autous; pros gar to ekeinou thelema oikodomeitai ho purgos.3. Ethelon, phemi, kurie, toutou tou gnonai ti estin he oikodome haute, kai peri tes petras kai pules kai ton oreon kai ton parthenon kai ton lithon ton ek tou buthou anabebekoton kai me lelatomemenon, all' houtos apelthonton eis ten oikodomen.4. kai diati proton eis ta themelia i' lithoi etethesan, eita k', eita le' eita m' themelia i' lithoi etethesan, eita k', eita le' eita m', kai peri ton lithon ton apeleluthoton eis ten oikodomen kai palin ermenon kai eis topon idion apotetheimenon; peri panton touton anapauson ten psuchen mou, kurie, kai gnorison moi auta.5. Ean, phesi, kenospoudos me heurethes, panta gnose; met' oligas gar hemeras eleusometha enthade, kai ta loipa opsei ta eperchometha to purgo touto kai pasas tas parabolas akribos gnose.6. kai met' oligas hemeras elthomen eis ton topon, hou kekathikamen, kai legei moi; Agomen pros ton purgon; ho gar authentes tou purgou erchetai katanoesai auton. kai legei moi; Agomen pros ton purgon; ho gar authentes tou purgou erchetai katanoesai auton. kai elthomen pros ton purgon; kai holos oudeis hen pros auton ei me hai parthenoi monai.7. kai eperota ho poimen tas parthenous, ei ara paregegonei ho despotes tou purgou. hai de ephesan mellein auton erchesthai katanoesai ten oikodomen.

VI

1. Kai idou meta mikron blepo parataxin pollon andron erchomenon; kai eis to meson aner tis hupselos to megethei, hoste ton purgon huperechein.2. kai hoi hex andres hoi eis ten oikodomen ephestotes ek dexion te kai aristeron periepatesan met' autou, kai pantes hoi eis ten oikodomen ergasamenoi met' autou esan kai heteroi polloi kuklo autou endoxoi. hai de parthenoi hai terousai ton purgon prosdramousai katephilesan auton kai erxanto engus autou peripatein kuklo tou purgou.3. katenoei de ho aner ekeinos ten oikodomen akribos, hoste auton kath' hena lithon pselaphan. kraton de tina rhabdon te cheiri kata hena lithon ton okodomemenon etupte.4. kai hotan epatassen, egenonto auton tines melanes hosei asbole, tines de koloboi, tines de oute leukoi oute melanes, tines de tracheis kai me sumphonountes tois heterois lithois, tines de spilous pollous echontes; hautai esan hai poikiliai ton lithon ton sapron heurethenton eis ten oikodomen.5. ekeleusen oun pantas toutous ek tou purgou metenechthenai kai tethenai lithous kai emblethenai eis ton topon auton.6. kai eperotesan auton hoi oikodomountes, ek tinos orous thele enechthenai lithous kai emblethenai eis ton topon auton. kai ek men ton oreon ouk ekeleusen enechthenai.7. kai oruge to pedion, kai heurethesan litoi lamproi tetragonoi, tines de kai strongnuloi. hosoi de pote esan lithoi en to pedio ekeino, pantes enechthesan kai dia tes pules ebastazonto hupo ton parthenon.8. kai eltomethesan hoi tetragonoi lithoi kai etethesan eis ton topon ton ermenon; hoi de stronguloi ouk etethesan eis ten oikodomen, hoti skleroi esan eis to latomethenai autous kai bradeos egenonto. etethesan de para ton purgon, hos mellonton auton latomeisthai kai tithesthai eis ten oikodomen; lian gar lamproi esan.

VII

1. Tauta oun suntelesas ho aner ho endoxos kai kurios holon tou purgou prosekalesato ton poimena kai paredoken auto tous lithous pantas tous para ton purgon keimenous, tous apobeblemenous ek tes purgon keimenous, tous apobeblemenous ek ton oikodomes, kai legei auto; 2. Epimelos katharison tous lithous toutous kai thes autous eis ten oikodomen tou purgou, tous dunamenous harmosai tois loipois; tous de me harmozontas rhipson makran apo tou purgou.3. tauta keleusas to poimeni apethei; hai de parthenoi kuklo tou purgou heistekeisan terousai auton.4. lego to poimeni; Pos houtoi hoi lithoi dunantai eis ten oikodomen tou purgou apelthein apodedokimasmenoi? apokritheis moi legei; Blepeis, phesi, tous lithous toutous? Blepo, phemi, kurie. Ego, phesi, to pleiston meros ton lithon touton latomeso kai balo eis ten oikodomen, kai harmosousi meta ton loipon lithon.5. Pos, phemi, kurie, dunantai perikopentes ton auton topon plerosai? apokritheis legei moi; Hosoi mikroi heurethesontai, eis mesen ten oikodomen blethesontai, hosoi de meizones, exoteroi tethesontai kai sunkratesousin autous.6. tauta moi lalesas legei moi; Agomen kai meta hemeras duo elthomen kai katharisomen tous lithous toutous kai balomen autous eis ten oikodomen; ta gar kuklo tou pugou panta katharisthenai dei, mepote ho despotes exapina elthe kai ta peri ton purgon rhupara heure kai prosochthise, kai houtoi hoi lithoi ouk apeleusontai eis ten oikodomen tou purgou, kago ameles doxo einai para to despote.7. kai meta hemeras duo elthomen pros ton purgon kai legei moi; Katanoesomen tous lithous pantas kai idomen tous dunamenous eis ten oikodomen apelthein. lego auto; Kurie, katanoesomen.

VIII

1. Kai arxamenoi proton tous melanas katenooumen lithous. kai hoioi ek tes oikodomes etethesan. toioutoi kai heurethesan. kai ekeleusen autous ho poimen ek tou purgou metenechthenai kai choristhenai.2. eita katenoese tous epsoriakotas, kai labon elatomese pollous ex auton kai ekeleuse tas parthenous arai autous kai balein eis ten oikodomen. kai eran autous hai parthenoi kai ethekan eis ten oikodomen tou purgou mesou. tous de loipous ekeleuse meta ton melanon tethenai; kai gar kai houtoi melanes heurethesan.3. eita katenoei tous tas schismas echontas; kai ek touton pollous elatomese kai ekeleuse dia ton parthenon eis ten oikodomen apenechthenai; exoteroi de etethesan, hoti hugiesteroi heurethesan. hoi de loipoi dia to plethos ton schismaton ouk edunethesan latomethenai; dia tauten oun ten aitian apeblethesan apo tes oikodomes tou purgou.4. eita katenoei tous kolobous, kai heurethesan polloi en autois melanes, tines de schismas megalas pepoieton apobeblemenon. tous de perisseuontas auton katharisas kai latomesas ekeleusen eis ten oikodomen tethenai. hai de parthenoi autous arasai eis mesen ten oikodomen tou purgou hermosan; asthenesteroi gar esan.5. eita katenoei tous hemiseis leukous, hemiseis de melanas; kai polloi ex auton heurethesan melanes; ekeleuse de kai toutous arthenai meta ton apobeblemenon. hoi de loipoi pantes erthesan hupo tou ton parthenon; leukoi gar ontes hermosthesan hup' auton ton parthenon eis ten oikodomen; exoteroi de etethesan, hoti hugeis heurethesan, hoste dunasthai autous kratein tous eis to meson tethentas; holos gar ex auton ouden ekolobothe.6. eita oligoi ex auton apeblethesan dia to me dunasthai latomethenai; skleroi gar lian heurethesan. hoi de loipoi auton elatomethesan kai erthesan hupo ton parthenon kai eis mesen ten oikodomen tou purgou hermosthesan. asthenesteroi gar esan.7. eita katenoei tous echontas tous spilous, kai ek touton elachistoi emelanesan kai apeblethesan pros tous loipous. hoi de perisseuontes lamproi kai hugeis heurethesan; kai houtoi hermosthesan hupo ton parthenon eis ten oikodomen, exoteroi de etethesan dia ten ischuroteta auton.

IX

1. Eita elthe katanoesai tous leukous kai strongulous lithous kai legei moi; Ti poioumen peri touton ton lithon? Ti, phemi, ego ginosko, kurie? Ouden oun epinoeis peri auton? 2. Ego, phemi, kurie, tauten ten technen ouk echo, oude latomos eimi oude dunamai noesai. Ou blepeis autous, phesi, lian strongulous ontas? kai ean autous theleso tetragonous poiesai, polu dei ap' auton apokopenai; dei de ex auton ex anankes tinas eis ten oikodomen tethenai.3. Ei oun, phemi, kurie, ananke esti, ti seauton basanizeis kai ouk eklegeis eis ten oikodomen ohus theleis kai harmozeis eis auten? exelexato ex auton tous meizonas kai lamprous kai elatomesen autous; hai de parthenoi arasai hermosan eis ta exotera mere tes oikodomes.4. hoi de loipoi hoi perisseusantes erthesan kai apetethesan eis to pedion, hothen enechthesan; ouk apeblethesan de, Hoti, phesi, leipei to purgo eti mikron oikodomethenai. pantas de thelei ho despotes tou purgou toutous harmosthenai tous lithous eis ten oikodomen, hoti lamproi eisi lian.5. eklethesan de gunaikes dodeka, eueidestatai to charakteri, melana endedumenai, periezosmenai kai exo tous omous echousai kai tas trichas lelumenai; edokousan demoi hai gunaikes hauta agriai einai. ekeleuse de autas ho poimen arai tous lithous tous apobeblemenous ek tes oikodomes kai apenenkein autous eis ta ore, hothen kai enechthesan.6. hai de hilarai eran kai apenenkan pantas tous lithous kai ethekan, hothen elephthesan. kai meta to arthenai pantas tous lithous kai meketi keisthai lithon kuklo tou purgou, legei moi ho poimen; Kuklosomen ton purgon kai idomen, me ti elattoma estin en auto. kai ekukleuon ego met' autou.7. idon de ho poimen ton purgon euprepe onta te oikodome lian hilaros en; ho gar purgos houtos en okodomemenos, hoste me idonta epithumein ten oikodomen autou; houto gar hen okodomemenos, hosan ex henos lithou me echon mian harmogen en heauto. ephaineto de ho lithos hos ek tes petras ekkekolammenos; monolithos gar moi edokei einai.

X

1. Kago peripaton met' autou hilaros emen toiauta agatha blepon. legei de moi ho poimen; Hupage kai phere asbeston kai ostrakon lepton, hina tous tupous ton lithon ton ermenon kai eis ten oikodomen beblemenon anapleroso; dei gar tou purgou ta kuklo panta homala genesthai. auton. Huperetei moi, phesi, kai engus to ergon telesthesetai. eplerosen oun tous tupous ton lithon ton eis ten oikodomen apeleluthoton kai ekeleuse sarothenai ta kuklo tou purgou kai kathara genesthai; 3. hai de parthenoi labousai sarous esarosan hudor, kai egeneto ho topos hilaros kai euprepestatos tou purgou.4. legei moi ho poimen; Panta, phesi, kekathartai; ean elthe ho kurios epeiskepsasthai ton purgon, ouk echei hemin ouden mempsasthai ton purgon, ouk echei hemin ouden mempsasthai. tauta eipon ethelen hupagein.5. ego de epelabomen autou tes peras kai erxamen auton horkizein kata tou kuriou, hina moi epiluse, ha edeixe moi. legei moi. Mikron echo akairethenai kai panta soi epiluso; Kurie, monos on hode ego ti poieso? Ouk ei, phesi, monos; hai oun, phemi, autais me. proskaleitai autas ho poimen kai legei autais; Paratithemani humin touton heos erchomai; kai apelthen.7. ego de emen monos meta ton parthenon; esan de hilaroterai pro eme eu eichon; malista de hai tessares hai endoxoterai auton.

XI

1. Legousi moi hai parthenoi; Semeron ho poimen hode ouk erchetai. Ti oun, phemi, poieso ego? Mechris opse, phasin, perimeinon auton; kai ean meth' hemon hode heos erchetai.2. lego autais; Ekdexomai auton heos opse; ean de me elthe, apeleusomai eis ton oikon kai proi epanexo. hai de akokritheisai legousi moi; Hemin paredothes; ou dunasai aph' hemon anachoresai.3. Pou oun, phemi, meno? Meth' hemon, phasi, koimethese hos adelphos, kai ouch hos aner; hemeteros gar adelphos ei, kai tou loipou mellomen meta sou katoikein lian gar se agapomen. ego de eschunomen met' auton menein.4. kai he dokousa prote auton einai erxato me kataphilein kai periagein kuklo tou purgou kai paizein met' emou.5. kago hosei neoteros egegonein kai erxamen kai autos paizein met' auton; hai men gar echoreuon, hai de orchounto, hai de edon; ego de genomenes ethelon eis ton oikon hupagein; hai de ouk aphekan, alla kateschon me. kai emeina met' auton ten nukta kai ekoimethen para ton purgon.7. estrosan gar hai parthenoi tous linous chitonas heauton chamai kai emez'aneklinan eis to meson auton, kai ouden holos epoioun ei me proseuchonto; kago met' auton adialeiptos proseuchomen kai ouk elasson ekeinon. kai echairon hai parthenoi houto mou proseuchomenou. kai emeina ekei mechri tes aurion heos horas deuteras meta ton parthenon.8. eita paren ho poimen, kai legei tais parthenois; Me tina auto hubrin pepoiekate? Erota, phasin, auton. leo auto; Kurie, euphranthen met' auton meinas. Ti, phesin, kurie, rhemata kuriou holen ten nukta. Kalos, phesin, elabon se? Nai, phemi, kurie.9. Nun, phesi, kurie, ti theleis proton akousai? Kathos, phemi, kurie, ap' arches edeixas; eroto se, kurie, hina, kathos an se eperoteso, houto moi kai deloses. Kathos boulei, phesin, houto soi kai eperoteso, houto moi kai deloses. Kathos boulei, phesin, houto soi kai epiluso, kai ouden alos apokrupso apo sou.

XII

1. Proton, phemi, panton, kurie, touto moi deloson; he petra kai he pule tis estin? He petra, phesin, haute kai he pule ho huios tou theou esti. Pos, phemi, kurie, he petra palaia estin, he de pule kaine? Akoue, phesi, kai sunie, asunete, 2. ho men huios tou theou pases tes ktiseos autou progenesteros estin, hoste sumboulon auton genesthai to patri tes ktiseos autou; dia touto kai palaia he petra. He de pule diati kaine, phemi, kurie? 3. Hoti, phesin, ep' eschaton ton hemeron tes sunteleias phaneros egeneto, dia touto kaine egeneto he pule, hina hoi mellontes sozesthai di' autes eis ten basileian eiselthosi tou theou.4. eides, phesin, tous lithous tous dia tes pules eiseleluthotas eis ten oikodomen tou purgou beblemenous, tous de me eiseleluthotas palin apobeblemenous eis ton idion topon? Eidon, phemi, kurie. Houto, phesin, eis ten basileian tou theou oudeis eiseleusetai, ei me laboi to onoma to hagion autou.5. ean gar eis polin theleses eiselthein tina kakeine he polis periteteichismene kuklo kai mian echei pulen, meti dune eis ekeinen ten polin eiselthein, ei me dia tes pules hes echei? Pos gar, phemi, kurie, dunatai genesthai allos? Ei oun eis ten polin ou dune eiselthein ei me dia tes pules hes echei ten basileian tou theou allos eiselthein ou dunatai anthropos ei me dia tou onomatos tou huiou autou tou egapemenou hup' autou.6. Eides, phesi, ton ochlon ton oikodomounta ton purgon? Eidon, phemi, kurie. Ekeinoi, phesi, pantes angeloi endoxoi eisi; toutois oun periteteichistai ho kurios. he de pule ho huios tou theou estin; haute mia eisodos esti pros ton kurion. allos oun oudeis eiseleusetai pros auton ei me dia tou huiou autou.7. Eides, phesi, tous hex adras kai ton meson auton endoxon kai megan andra ton peripatounta peri ton purgon kai tous lithous apodokimasanta ek tes oikodomes? Eidon, phemi kurie.8. Ho endoxos, phesin, aner ho huios tou theou esti, kakeinoi hoi hex hoi endoxoi angeloi eisi dexia kai euonuma sunkratountes auton. touton, phesi, ton angelon ton endoxon oudeis eiseleusetai pros ton theon ater autou; hos an to onoma autou me labe, ouk eiseleusetai eis ten basileian tou theou.

XIII

1. Ho de purgos, phemi, tis estin? Ho purgos, phesin, houtos he ekklesia estin.2. Hai de parthenoi hautai tines eisin? Hautai, phesin, hagia pneumata eisi; kai allos anthropos ou dunatai heurethenai eis ten basileian tou theou, ean me hautai auton endusosi to enduma auton; ean gar to onoma monon labes, ouden ophelese; hautai gar hai parthenoi dunameis eisi tou huiou tou theou. ean to onoma dunameis eisi tou huiou tou theou. ean to onoma phores, ten de dunamin me phores autou, eis maten ese to onoma autou phoron.3. tous de lithous, phesin, ohus eides apobeblemenous, houtoi to men onoma ephoresan, ton de himatismon ton parthenon ouk enedusanto. Poios, phemi, himatismos auton esti, kurie? Auta ta onomata, phesin, himatismos estin auton. hos an to onomata phorein; kai gar autos ho huios ta onomata ton parthenon touton phorei.4. hosous, phesi, lithous eides eis ten oikodomen tou purgou eiseleluthotas, epidekomenous dia ton cheiron auton kai meinantas eis ten oikodomen, touton ton parthenon ten dunamin endedumenoi eisi.5. dia touto blepeis ton purgon monolithon gegonota meta tes petras; houto kai hoi pisteusantes to kurio dia tou huiou autou kai endiduskomenoi ta pneumata tauta esontai eis hen pneuma, hen soma, kai mia chroa ton himation auton auton. ton toiouton de ton phorounton ta onomata ton parthenon estin he katoikia eis ton purgon.6. Hoi oun, phemi, kurie, apobeblemenoi lithoi diati apeblethesan? dielthon gar dia tes pules, kai dia ton cheiron ton parthenon etethesan eis ten oikodomen tou purgou. Epeide panta soi, phesi, melei, kai akribos exetazeis, akoue peri ton apobeblemenon lithon.7. houtoi, phesi, pantes to onoma tou huiou tou theou elabon, elabon de kai ten dunamin ton parthenon touton. labontes oun ta pneumata tauta enedunamothesan kai esan meta ton doulon tou theou, kai en auton hen pneuma kai hen soma kai hen enduma; ta gar auta ephronoun kai dikaiosunen eirgazonto.8. meta oun chronon tina anepeisthesan hupo ton gunaikon hon eides melana himatia endumensn, tous omous exo echouson kai tas trichas lelumenas kai eumophon; tautas idontes epethumesan auton kai enedusanto ten dunamin auton, ton de parthenon apedusanto ten dunamin auton, ton de parthenon apedusanto to enduma kai ten dunamin.9. houtoi oun apeblethesan apo tou oikou tou theou kai kallei ton gunaikon touton emeinan en to oiko tou theou. echeis, phesi, ten epilusin ton apobeblemenon.

XIV

1. Ti oun, phemi, kurie, ean houtoi hoi anthropoi, toioutoi ontes, metanoesosi kai apobalosi tas epithumias ton gunaikon touton, kai epanakampsosin epi tas parthenous kai en te dunamei auton kai en tois ergois auton poreuthosin, ouk eiseleusontai eis ton oikon tou theou? 2. Eiseleusontai, phesin, ean touton ton gunaikon apolabosi ten dunamin kai en tois ergois auton poreuthosi; dia touto gar kai tes oikodomes anoche egeneto, hina, ean metanoesosin houtoi, apelthosin eis ten oikodomen tou purgou. ean de me metanoesosi, tote alloi eiseleusontai, kai houtoi eis telos ekblethesontai.3. epi toutois pasin eucharistesa to kurio, hoti esplanchnisthe epi pasi tois epikaloumenois to onomati autou kai exapesteile ton angelon tes metanoias eis hemas tous hamartesantas eis auton kai anekainisen hemon to pneuma kai ede katephtharmenon hemon kai me echonton elpida tou zen aneneose ten zoen hemon.4. Nun, phemi, kurie, deloson moi, diati ho purgos chamai ouk okodometai, all' epi ten petran kai epi ten pulen. Eti, phesin, aphron ei kai asunetos? Ananken echo, phemi, kurie, panta eperotan se, hoti oud' holos endoxa esti kai dusnoeta tois anthropois.5. Akoue, phesi; to onoma tou huiou tou theou mega esti kai achoreton kai ton kosmon holon bastazei. ei oun pasa he ktisis dia tou huiou tou theou bastazetai, ti dokeis tous keklmenous hup' autou kai to onoma phorountas tou huiou tou theou kai poreumenous tais entolais autou? 6. blepeis oun, poious bastazei? tous ex holes kardias phoroutas to onoma autou. autos oun themelios autois egeneto kai hedeos autous bastazei, hoti ouk epaischunontai autou phorein.

XV

1. Deloson moi, phemi, kurie, ton parthenon ta onomata kai ton gunaikon ton ta melana himatia endedumenon. Akoue, phesin, ton parthenon ta onomata ton ischuroteron, ton eis tas gonias statheison.2. he men prote Pistis, he de deutera Enkrateia, he de trite Dunamis, he de tetarte Makrothumia; hai de heterai ana meson touton statheisai tauta echousi ta onomata; Haplotes, Akakia, Hagneia, Hilarotes, Aletheia, Sunesis, Homonoia, Agape. tauta ta onomata ho phoron kai to onomata ton gunaikon ton ta himatia melana echouson. kai ek touton tessares eisi dunatoterai; he prote Apistia, he deutera Akrasia, he de trite Apeitheia, he de tetarte Apate. Aselgeia, Oxucholia, Pseudos, Aphrosune, Katalalia, Misos. tauta ta onomata ho phoron tou theou doulos ten basileian men opsetai tou theou, eis auten de ouk eiseleusetai.4. Hoi lithoi de, phemi, kurie, hoi ek tou buthou hermosmenoi eis ten oikodomen tines eisin? Hoi men pphotoi, phesin, hoi i' hoi eis ta themelia tetheimenoi, prote genea; hoi de ke' deutera genea andron dikaion; hoi de m' apostoloi kai didaskaloi tou kerugmatos tou huiou tou theou.5. Diati oun, phemi, kurie, hai parthenoi kai toutous tous lithous epedokan eis ten oikodomen tou purgou, dienenkasai dia tes pule? 6. Houtoi gar, phesi, protoi tauta ta pneumata ephoresan kai holos ap' allelon ouk apestesan, oute ta pneumata apo ton anthropoi apo ton pneumaton, alla paremeinan ta pneumata autois mechri tes koimeseos auton. kai ei me tauta ta´pneumata met' auton eschekeisan, ouk an euchrestoi gegoneisan te oikodome tou purgou toutou.

XVI

1. Eti moi, phemi, kurie, deloson. Ti, phesin, epizeteis? Diati, phemi, kurie, hoi lithoi ek tou purgou etethesan, pephorekotes ta pneumata tauta? 2. Ananken, phesin, eichon di' hudatos anabenai, hina zoopoiethosin; ouk edunato gar allos eiselthein eis ten basileian tou theou, ei me ten nekrosin apethento tes zoes auton tes proteras.3. elabon oun kai houtoi hoi kekoimemenoi ten sphragida tou huiou tou theou kai eiselthon eis ten basileian tou theou; prin gar, phesi, phoresai ton anthropon to onoma tou huiou tou theou, nekros estin; hotan de labe ten sphragida, apotithetai ten nekrosin kai analambanei ten zoen.4. he sphragis oun to hudor estin; eis to hudor oun katabainousi nekroi kai anabainousi zontes. kakeinois oun ekeruchthe he sphragis haute kai echresanto aute, hina eiselthosin eis ten basileian tou theou.5. Diati, phemi, kurie, kai hoi m' lithoi met' auton anebesan ek tou buthou, ede eschekotes ten sphragida? Hoti, phesin, houtoi hoi apostoloi kai hoi didaskaloi hoi keruxantes to onoma tou huiou tou theou, koimethentes en dunamei kai pistei tou huiou tou theou ekeruxan kai tois porkekoimemenois kai autoi edokan autois te sphragida tou kerugmatos.6. katebesan kai zontes katebesan kai zontes anebesan; ekeinoi de hoi prokekoimemenoi nekroi katebesan, zontes de anebesan.7. dia touton oun ezoopoiethesan kai epegnosan to onoma tou huiou tou theou; dia touto kai sunanebesan met' auton, kai sunermosthesan eis ten oikodomen tou purgou, kai alatometoi sunokodomethesan; en dikaiosune gar ekoimethesan kai en megale hagneia; monon de ten sphragida tauten ouk eichon. echeis oun kai ten touton epilusin. Echo, phemi, kurie.

XVII

1. Nun oun kurie, peri ton oreon moi deloson; diati allai kai allai eisin hai ideai kai poikilai? Akoue, phesi; ta ore tauta ta dodeka phulai eisin hai katoikousai holon ton kosmon. ekeruchthe oun eis tautas ho huios tou theou dia ton apostolon.2. Diati de poikila kai alle kai alle idea esti ta ore, deloson moi, kurie. Akoue, phesin; hai dodeka phulai hautai hai katoikousai holon ton kosmon dodeka ethne eisi; poikila de eisi te phronesei kai to noi; hoia oun eides ta ore poikila, toiautai eisi kai touton hai poikiliai tou noos ton ethnon kai he phronesis. deloso de soi kai henos hekasto ten praxin.3. Proton, phemi, kurie, touto deloson, diati houto poikila onta ta ore, eis ten oikodomen hotan etethesan hoi lithoi auton, mia chroa egenonto lamproi, hos kai hoi ek tou buthou anabebekotes lithoi? 4. Hoti, phesi, panta ta ethne ta hupo ton ouranon katoikounta, akousanta kai pisteusanta epi to onomati eklethesan tou huiou tou theou. labontes oun ten sphragida mian phronnesin eschon kai hena noun, kai mia pistis auton egeneto kai mia agape, kai ta pneumata ton parthenon meta tou onomatos ephoresan; dia touto he oikodome tou purgou mia chroa egeneto lampra hos ho helios.5. meta de to eiselthein autous epi to auto kai genesthai hen soma tines ex auton emianan heautous kai exeblethesan ek tou genous ton dikaion kai palin egenonto, hoioi proteron esan, mallon de kai cheirones.

XVIII

1. Pos phei, kurie, egenonto cheirones, theon epegnokotes? Ho me ginoskon, phesi, theon kai ponereuomenos echei kolasin tina tes ponerias autou, ho de theon epignous ouketi opheilei ponereuesthai, all' agathopoiein.2. ean oun ho opheilon agathopoiein ponereuetai, ou dokei pleiona ponerian poiein para ton me ginoskonta ton theon? dia touto hoi me egnokotes theon kai ponereuomenoi kekrimenoi eisin eis thanaton, hoi de ton theon egnokotes kai ta megaleia autou heorakotes kai ponereuomenoi dissos kolasthesontai kai apothanountai eis ton aiona. houtos oun katharisthesetai he ekklesia tou theou.3. hos de eides ek tou purgou tous lithous ermenous kai paradedomenous tois pneumasi tois ponerois kai ekeithen ekblethentas; (kai estai hen soma ton kekatharmenon, hosper kai ho purgos egeneto hos ex henos lithou gegonos meta to katharisthenai auton;) houtos estai kai he ekklesia tou theou meta to katharisthenai kai apoblethenai tous ponerous kai hupokritas kai blasphemous kai dipsuchous kai ponereuomenous poikilais poneriais.4. meta to toutous apoblethenai estai he ekklesia tou theou hen soma, mia phronesis, heis nous, mia pistis, mia agape; kai tote ho huios tou theou agalliaseta kai euphranthesetai en autois apeilephos ton laon autou katharon. Megalos, phemi, kurie, ton oreon henos hekastou deloson moi ten dunamin kai tas praxeis, hina pasa psuche pepoithuia epi ton kurion akousasa doxase to mega kai thaumaston kai endoxon onoma autou. Akoue, phesi, ton oreon ten poikilian kai ton dodeka ethnon.

XIX

1. Ek tou protou orous tou melanos hoi pisteusantes toioutoi eisin; apostatai kai blasphemoi eis ton kurion kai prodotai ton doulon tou theou. toutois de metanoia ouk esti, thanatos esti, kai dia touto kai melanes eisi; kai gar to genos auton anomon estin.2. ek de tou deuterou orous tou psilou hoi pisteusantes toioutoi eisin; hupokritai kai didaskaloi ponerias. kai houtoi oun tois proterois homoioi eisi, me echontes karpon dikaiosunes; hos gar to oros auton akarpon, houto kai hoi anthropoi hoi toioutoi onoma men echousin, apo de tes pisteos kenoi eisi kai oudeis en autois, karpos aletheias. toutois oun metanoia keitai, ean tachu metanoesosin; ean de bradunosi, meta ton proteron estai ho thanatos auton.3. Diati, phemi, kurie, toutois metanoia esti, tois de protois ouk esti? para ti gar hai praxeis auton eisi. Dia touto, phesi, toutois metanoia keitai, hoti ouk eblasphemesan ton kurion auton oude egenonto prodotai ton doulon tou theou; dia de ten epithumian tou lemmatos huekrithesan kai edidaxen hekastos kata tas epithumias ton anthropon ton hamartanonton. alla tisousi diken tina; keitai de autois metanoia dia to me genesthai autous blasphemous mede prodotas.

XX

1. Ek de tou orous tou tritou tou echontos akanthas kai tribolous hoi men plousioi, hoi de pragmateiais pollais empephurmenoi. hoi men triboloi eisin hoi plousioi, hai de akanthai hoi en tais pragmateiais tais poikilais kai poikilais pragmateiais empephurmenoi, ou kollontai tois doulois tou theou, all' apoplanontai pnigomenoi hupo ton praxeon auton; hoi de plousioi duskolos kollontai tois doulois tou theou, phoboumenoi, me ti aitisthosin hup' auton; hoi toioutoi oun duskolos eiseleusontai eis ten basileian tou theou.3. hosper gar en tribolois gumnois posi peripatein duskolon estin, houto kai tois toioutois duskolon estin eis ten basileian tou theou eiselthein.4. alla toutois pasi metanoia esti, tachine de, hin' ho tois proterois chronois ouk eirgasanto nun anadramosin tais hemerais kai agathon ti poiesosin. ean oun metanoesosi kai agathon ti poiesosi, zesontai to theo; ean de epimeinosi tais praxesin auton, paradothesontai tais gunaixin ekeinais, haitines autous thanatosousin.

XXI

1. Ek de tou tetartou orous tou echontos botanas pollas, ta men epano ton botanon chlora, ta de pros tais rhizais xera, tines de kai apo tou heliou xerainomenai, hoi piesteusantes toioutoi eisin; hoi men dipsuchoi, hoi de ton kurion echontes.2. dia touto ta themelia auton xera esti kai dunamin me echonta, kai ta rhemata auton mona zosi, ta de erga auton nekra estin. hoi toioutoi oute zosin oute tethnekasin. homoioi oun eisi tois dipsuchois; kai gar hoi dipsuchoi oute chloroi eisin oute xeroi; oute gar zosin oute tethnekasin.3. hosper gar hautai hai botanai helion idousai exeranthesan, houto kai hoi dipsuchoi, hotan thlipsin akousosi, dia ten deilian auton eidololoatrousi kai to onoma epaischunontai tou kuriou auton.4. hoi toioutoi oun oute zosin oute tethnekasin. alla kai houtoi ean tachu metanoesosin, dunesontai zesai; ean de me metanoesosin, ede paradedomenoi eisi tais gunaixi tais apopheromenais ten zoen auton.

XXII

1. Ek de tou orous tou pemptou tou echontos botanas chloras kai trascheos ontos hoi pisteusantes toioutoi eisi; pistoi men, dusmatheis de kai authadeis kai heautois areskontes, thelontes panta ginoskein, kai ouden holos ginoskousi, 2. dia ten authadeian auton tauten apeste ap' auton he sunesis, kai eiselthen eis autous aphrosune mora. epainousi de heautous hossunesin echontas kai thelousin ethelodidaskaloi einai, aphrones ontes.3. dia tauten oun ten hupselophrosunen polloi ekenothesan hupsountes heautous; mega gar daimonion estin he authadeia kai he kene pepoithesis; ek touton oun polloi apeblethesan, tines de metenoesan kai episteusan kai hupetaxan heautous tois echousi sunesin, gnontes ten heauton aphrosunen.4. kai tois loipois de tois toioutois keitai metanoia; ouk egenonto gar poneroi, mallon de moroi kai asunetoi. houtoi oun ean metanoesosi, zesontai to theo; ean de me metanoesosi, kaoikesousi meta ton gunaikon ton ponereuomenon eis autous.

XXIII

1. Hoi de ek tou hektou tou echontos schismas megalas kai mikras kai en tais schismais botanas memarammenas peisteusantes toioutoi eisin.2. hoi men tas schismas tas mikras echontes, houtoi eisin hoi kat' allelon echontes, kai apo ton katalalion heauton memarammenoi eisin en te pistei; alla metenoesan ek touton polloi. kai hoi loipoi de metanoesousin, hotan akousosi mou tas entoas; mikrai gar auton eisin hai katalaliai, kai tachu metanoesousin.3. hoi de megalas echontes schismas, houtoi paramonoi eisi tais katalaliais auton kai mnesikakoi ginontai meniontes allelois; houtoi oun apo tou purgou aperriphesan kai apedokimasthesan tes oikodomes autou. hoi toioutoi oun duskolos zesontai.4. ei ho theos kai ho kurios hemon ho panton kurieuon kai echon pases tes ktiseos autou ten exousian ou mnesikakei tois exomologoumenois tas hamartias auton, all' hileos ginetai, anthropos phthartos on kai pleres hamartion anthropo mnesikakei hos dunamenos apolesai e sosai auton? 5. lego de humin, ho angelos tes metanoias; hosoi tauten echete ten hairesin apothesthe auten kai metanesate, kai ho kurios iasetai humon ta protera hamartemata, ean katharisete heautous apo toutou tou daimoniou; ei de me, paradothesesthe auto eis thanaton.

XXIV

1. Ek de tou hebdomou orous, en ho botanai chlorai kai hilarai, kai holon to oros euthenoun kai pan genos ktenon kai ta peteina tou ouranou enemonto tas botanas ek touto to orei, kai hai botanai, has enemonto, mallon euthaleis eginonto, hoi pisteusantes toioutoi eisi.2. pantote haploi kai akakoi kai makarioi eginonto, meden kat' allelon echontes, alla pantote agalliomenoi epi tois doulois tou theou kai endedumenoi to pneuma to hagion touton ton parthenon kai pantote splanchnon echontes epi panta anthropon, kai ek ton kopon auton panti anthropo echoregesan anoneidistos kai adistaktos.3. ho oun kurios idon ten haploteta auton kai pasan nepioteta eplethunen autous en tois kopois ton cheiron auton kai echaritosen autous en pase praxei auton.4. lego de humin tois toioutois ousin ego ho angelos tes metanoias; diameinate toioutoi, kai ouk exaleiphthesetai to sperma humon heos aionos; edokimase gar humas ho kurios kai enegrapsen humas eis ton arithmon ton hemeteron, kai holon to sperma humon katoikesei meta tou huiou tou theou; ek gar tou pneumatos autou elabete.

XXV

1. Ek de tou orous tou ogdoou, hou esan hai pollai pegai kai pasa he ktisis tou kuriou epotizeto ek ton pegon, hoi pisteusantes toioutoi eisin; 2. apostoloi kai didaskaloi hoi keruxantes eis holon ton kosmon kai hoi didaxantes semnos kai hagnos ton logon tou kuriou kai meden holos nosphisamenoi eis epithumian poneran, alla pantote en dikaiosune kai aletheia poreuthentes, kathos kai parelabon to pneuma to hagion. ton toiouton oun he parodos meta ton angelon estin.

XXVI

1. Ek de tou orous tou enatou tou eremodous, tou ta herpeta kai theria en auto echontos ta diaphtheironta tous anthropous, hoi pisteusantes toioutoi eisin; 2. hoi men tous spilous echontes diakonoi eisi kakos diakonesantes kai diarpasantes cheron kai orphanon ten zoen kai heautois peripoiesamenoi ek tes diakonias hes elabon diakonesai; ean oun epimeinosi te aute epithumia, apethanon kai oudemia autois elpis zoes; ean de epistrepsosi kai hagnos teleiososi ten diakonian auton, dunesontai zesai.3. hoi de epsoriakotes epi ton kurion heauton, alla chersothentes kai genomenoi eremodeis; me kollomenoi tois doulois tou theou, alla monazontes apolluousi tas heauton psuchas.4. hos gar ampelos en phragmo tini kataleiphtheisa ameleias tunchanousa kataphtheiretai kai hupo ton botanon eremoutai kai to chrono agria ginetai, kai ouketi euchrestos esti to despote heautes, houto kai hoi toioutoi anthropoi heautous apegnokasi kai ginontai achrestoi to kurio heauton agriothentes.5. toutois oun metanoia ginetai, ean de ek kardias heurethe ernemenos tis, ouk oida, ei dunatai zesai.6. kai touto ouk eis tautas tas hemeras lego, hina tis arnesamenos metanoian labe; adunaton gar esti sothenai ton mellonta nun arneisthai ton kurion heautou; all' ekeinois tois palai ernemenois dokei keisthai metanoia. ei tis oun mellei metanoein, tachinos genestho prin ton purgon apotelesthenai; ei de me, hupo ton gunaikon kaaphtharesetai eis thanaton.7. kai hoi koloboi, houtoi dolioi eisi kai katalaloi; kai ta theria, ha eides eis to oros, houtoi eisin. hosper gar ta theria diaphtheirei to heauton io ton anthropon ta rhemata diaphtheirei ton kai apolluei.8. houtoi oun koloboi eisin apo tes pisteos auton dia ten praxin, hen echousin en heautois; tines de metenoesan kai esothesan. kai hoi loipoi hoi toioutoi ontes dunantai sothenai, ean metanoesosin; ean de me metanoesosin, apo ton gunaikon ekeinon, hon ten dunamin echousin, apothanountai.

XXVII

1. Ek de tou orous tou dekatou hou esan dendra skepazonta probata tina, hoi pisteusantes toioutoi eisin; 2. episkopoi kai philoxenoi, hoitines hedeos eis tous oikous heauton pantote hupedexanto tous doulous tou theou ater hupokriseos; hoi de episkopoippantote tous husteremenous kai tas cheras te diakonia heauton adialeiptos eskepasan kai hagnos anestraphesan pantote.3. houtoi oun pantes skepasthesontai hupo tou kuriou diapantos. hoi oun tauta ergasamenoi endoxoi eisi para to theo kai ede ho topos auton meta ton angelon estin, ean epimeinosin heos telous leitorgountes to kurio.

XXVIII

1. Ek de tou orous tou hendekatou, hou esan dendra karpon plere, allois kai allois karpois kekosmemena, hoi piesteusantes toioutoi eisin.2. hoi pathontes huper tou onomatos tou huiou tou theou, ohi kai prothumos epathon ex holes tes kardias kai paredokan tas psuchas auton.3. Diati oun, phemi, kurie, panta men ta dendra karous echei, tines de ex auton karpoi eueidesteroi eisin? Akoue, phesin; hosoi pote epathon dia to onoma, endoxoi eisi para to theo, kai panton hai hamartiai apherethesan, hoti epathon dia to onoma tou huiou tou theou. diati de hoi karpoi auton poikiloi eisin, tines de huperechontes, akoue.4. hosoi, phesin, ep' exoousian achthentes exetasthesan kai ouk eresanto, all' epathon prothumos, houtoi mallon endoxoteroi eisi para to kurio; touton ho karpos estin ho huperechon; hosoi de deioi kai en distagmo egenonto kai elogisanto en tais kardiais auton, poteron arnesontai e homologesousi, kai epathon, touton hoi karpoi elattous eisin, hoti anebe epi ten kardian auton he boule haute; ponera gar he boule haute, hina doulos kurion idion arnesetai.5. blepete oun humeis hoi tauta bouleuomenoi, mepote he boule haute diameine en tais kardiais humon kai apothanete to theo. humeis de hoi paschontes heneken tou onomatos doxazein opheilete ton theon, hoti axious humas hegesato ho theos, hina touto to onoma bastazete kai pasai humon hai hamartiai iathosin.6. oukoun makarizete heautous; alla dokeite ergon mega pepoiekenai, ean tis humon dia ton theon pathe. zoen humin ho kurios charizetai, kai ou noeite; hai gar hamartiai humon katebaresan, kai ei me peponthate heneken tou onomatos kuriou, dia tas hamartias humon tethnekeite an to theo.7. tauta humin lego tois distazousi peri arneseos e homologeseos; homologeite, hoti kurion echete, mepote arnoumenoi paradothesesthe eis desmoterion.8. ei ta ethne tous doulous auton kolazousin, ean tis arnesetai ton kurion heautou, ti dokeite poiesei ho kurios humin, hos echei panton ten exousian? arate tas boulas tautas apo ton kardion humon, hina diapantos zesete to theo.

XXIX

1. Ek de tou orous tou dodekatou tou leukou hoi pisteusantes toioutoi eisin; hos nepia brephe eisin, hois oudemia kakia anabainei epi ten kardian oude egnosan, ti esti poneria, alla pantote en nepioteti diemeinan.2. hoi toioutoi oun adistaktos katoikesousin en te basileia tou theou, hoti en oudeni pragmati emianan tas entolas tou theou, alla meta nepiotetos diemeinan pasas tas hemeras tes zoes auton en te haute phronesei.3. hooi oun diameneite, phesi, kai esesthe hos ta brephe, kakian me echontes, panton ton proeiremenon endoxoteroi esesthe;´panta gar ta brephe auto. makarioi oun humeis, hosoi an arnete aph' heauton ten ponerian, endusesthe de ten akakian; protoi panton zesesthe to theo.4. meta ta suntelesai auton tas parabolas ton oreon lego auto; Kurie, nun moi deloson peri ton lithon ton ermenon ek tou pediou kai eis ten oikodomen tetheimenon anti ton strongulon ton tethenton eis ten oikodomen, kai ton eti strongulon onton.

XXX

1. Akoue, phesi, kai peri touton panton. hoi lithoi hoi tou pediou ermenoi kai tetheimenoi eis ten oikodomen tou purgou anti ton apobeblemenon, hai rhizai eisi tou orous tou leukou.2. epei oun hoi pisteusantes, ek tou orous tou leukou pantes akakoi heurethesan, ekeleusen ho kurios tou purgou toutous ek ton rhizon tou orous touto blethenai eis ten oikodomen tou purgou; egno gar, hoti, ean apelthosin eis ten oikodomen tou purgou hoi lithoi houtoi, diamenousi lamproi kai oudeis auton melanesei.3. Quodsi de ceteris montibus adiecisset, necesse habuisset rurus visitare eam turrem atque purgare. Hi autem omnew candidi inventi sunt, pisteusantes kai hoi mellontes pisteuein; ek tou autou gar genous eisin. makarion to genos touto, hoti akakon estin.4. akoue nun kai peri ton lithon ton strogulon kai lampron. kai autoi pantes ek tou orous tou leukou eisin. Audi autem, quare rotundi sunt reperti. Divitiae suae eos pusillum obscuraverunt a veritate atque obfuscaverunt, a deo vero nunquam recesserunt, nec ullum verbum malum processit de ore eorum, sed omnis aequitas et virtus veritatis.5. Horum ergo mentem cum vidisset dominus posse eos veritati favere, bonos quoque permanere, iussit opes eorum circumcidi, non enim in totum eorum tolli, ut possint aliquid boni facere de eo, quod eis relictum est, et vivent deo, quoniam ex bono genere sunt. Ideo ergo pusillum circumcisi sunt et positi sunt in structuram turris huius.

XXXI

1. Ceteri vero, qui adhuc rotundi remanserunt neque aptati sunt in eam structuram, quia nondum acceperunt sigillum, repositi sunt suo loco; valde cumcidi hoc saeculum ab illis et vanitates opum suarum, et tunc convenient in dei regnum. Necesse est enim eos intrare in dei regnum; hoc enim genus innocuum benedixit dominus. Ex hoc ergo genere non intercidet quisquam. Etenim licet quis eorum temtatus a nequissimo diabolo aliquid deliquerit, cito recurret ad dominum suum.3. Felices vos iudico omnes, ego nuntius paenitentiae, quicumque bona est et honorata apud deum.4. Dico autem omnibus, vobis, quicumque sigillum hoc accepistis, simplicitatem habere neque offensarum memores esse neque in malitia vestra permanere aut in memoria offensarum amaritudinis, in unum quemque spiritum fieri et has malas scissuras permediare ac tollere a vobis, ut dominus pecorum gaudeat de his.5. charesetai de, ean panta hugie heurethe, kai me diapeptokota, ouai tois poimesin estai.6. ean de kai autoi hoi poimenes heurethosi diapeptokotes, ti erousi to despote tou poimniou? hoti apo ton probaton diepesan? ou pisteuthesontai; apiston gar pragma esti poimena hupo probaton pathein ti; mallon de kolasthesontai dia to pseudos auton. Et ego sum pastor, et validissime oportet me de vobis reddere rationem.

XXXII

1. Remediate ergo vos, dum adhuc turris aedificatur.2. Dominus habitat in viris amantibus pacem; ei enimvero pax cara est; a litigiosis vero et perditis malitiae longe abest. Reddite igitur ei spiritum integrum, sicut accepistis.3. Si enim dederis fulloni versimentum novum integrum idque integrum iterum vis recipere, fullo autem scissum tibi illud reddet, recipies illud? Nonne statim scandesces et eum convicio persequeris, dicens: Vestimentum integrum tibi dedi; quare scidisti illud et inutile redegisti? Et propter scissuram, quam in eo fecisti, in usu esse non potest. Nonne haec omnia verba dices fulloni ergo et de scissura, quam in vestimento tuo fecerit? 4. Si sic igitur tu doles de vestimento tuo et quereris, quod non illud integrum recipias, quid putas dominum tibi facturum, qui spiritum integrum tibi dedit, et tu eum totum inutilem redegisti, ita ut in nullo usu esse possit domino suo? Inutilis enim esse coepit usus eius, eum sit corruptus a te. Nonne ititur dominus spiritus eius propter hoc factum tuum morte te adficiet? 5. Plane, inquam, omnes eos, quoscumque invenerit in memoria offensarum permanere, adficiet. Clementiam, inquit, eius calcare nolite, sed potius honorificate eum, quod tam patiens est ad delicta vestra et non est sicut vos. Agite enim paenitentiam utilem vobis.

XXXIII

1. Haec omnia, quae supra scripta sunt, ego pastor nuntius paenitentiae ostendi et locutus sum dei servis. Si credideritis ergo et audieritis verba mea et ambulaveritis in his et correxeritis itenera vestra, vivere potnritis. Sin autem permanseritis in malitia et memoria offensarum, nullus ex huiusmodi vivet deo. Haec omnia a me dicenda dicta sunt vobis.2. Ait mihi ipse pastor: Omnia a me interrogasti? Et dixi: Ita, domine. Quare ergo non interrogasti me de forma lapidum in structura repositorum, uod expelvimus formas? Et dixi: Oblitus sum, domine.3. Audi nunc, inquit, de illis. Hi sunt qui nunc mandata mea audierun et ex totis praecordiis bonam atque puram esse paenitentiam eorum et posse eos in ea permanere, iussit priora peccata eorum deleri. Hae enim formae peccata erant eorum, et exaequata sunt, ne apparerent.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy