SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Parabole e'(VIII)

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Parabole e'(VIII)

I

1. Edeixe moi itean megalen, skepazousan pedia kai ore, kai hupo ten skepen tes iteas pantes eleluthasin hoi keklemenoi en onomati kuriou.2. heistekei de angelos kuriou endoxos lian hupselos para ten itean, drepanon echon mega, kai ekopte kladous apo tes iteas, kai epedidou to lao to skepazomeno hupo tes iteas; mikra de rhabdia epedidou autois, hosei pechuaia.3. meta to pantas labein ta rhabdia etheke to drepanon ho angelos, kai to dendron ekeino hugies en, hoion kai heorakein auto.4. ethaumazon de ego en emauto legon; Pos tosouton kladon kekommenon to dendron touto hugies emeine tosouton kladon kopenton; ean de, phesi, panta ides, soi delothesetai to ti estin.5. ho angelos ho epidedokos to lao tas rhabdous palin apetei autous; kai kathos elabon, houto kai ekalounto pros auton, kai heis hekastos auton apedidou tas rhabdous xeras kai bebromenas hos hupo setos; ekeleusen ho angelos tous tas toiautas rhabdous epidedokotas choris histanesthai.7. heteroi de epedidosan xeras, all' ouk esan bebromenai hupo setos; kai toutous ekeleuse choris histanesthai.8. heteroi de epedidoun hemixerous; kai houtoi choris histanonto.9. heteroi de epedidoun tas rhabdous auton hemixerous kai schismas echousas; kai houtoi choris histanto.10. heteroi de epedidoun tas rhabdous auton chloras kai schismas echousas; kai houtoi choris histanonto.11. heteroi de epedidoun tas rhabdous to hemisu xeron kai to hemisu meros chloron kai houtoi choris histanonto.12. heteroi de prosepheron tas rhabdous auton ta duo mere tes rhabdou chlora, to de triton xeron; kai houtoi choris histanonto.13. heteroi de epedidoun ta duo mere xera, to de triton chloron; kai houtoi choris histanonto.14. heteroi de epedidoun tas rhabdous auton para mikron holas chloras, elachiston de ton rhabdon auton xeron en, auto to akron; schismas de eichon en autais; kai houtoi choris histanonto.15. heteron de en elachonto chloron, ta de loipa ton rhabdon xera; kai houtoi choris histanonto.16. heteroi de erchonto tas rhabdous chloras pherontes hos elabon para tou angelou; to de pleion meros tou ochlou toiautas rhabdous epedidoun. ho de angelos epi toutois echare lian; kai houtoi choris histanonto.17. heteroi de epedidoun tas rhabdous auton chloras kai paraphuadas echousas; kai houtoi choris histanto; kai epi toutois ho angelos lian echare.18. heteroi de epedidoun tas rhabdous auton chloras kai paraphuadas echousas; hai de paraphuades auton hosei karpon tina eichon; kai lian hilaroi esan hoi anthropoi ekeinoi, hon hai rhabdoi toiautai heurethesan. kai ho angelos epi toutois egalliato, kai ho poimen lian hilaros en epi toutois.

II

1. Ekeleuse de ho angelos kuriou stephanou enechthenai. kai enechthesan stephanoi hosei ek phoinikon gegonotes, kai esephanose tous andras tous epidedokotas ta rhabdous tas echousas tas paraphuadas kai karpon tina kai apelusen autous eis ton purgon.2. kai tous allous de apesteilen eis ton purgon, tous tas rhabdous tas chloras epidedokotas kai paraphuadas echousas, karpon de me echousas tas paraphuadas, dous autois sphragidas.3. himatismon de ton auton pantes eichon leukon hosei chiona, hoi poreuomenoi eis ton purgon.4. kai tous tas rhabdous epidedokotas chloras hos elabon apeluse, dous autois himatismon kai sphragidas.5. meta to tauta telesai ton angelon legei to poimeni; Ego hupago; su de toutous apoluseis eis ta teiche, kathos axios esti tis katoikein. katanoeson de tas rhabdous auton epimelos kai houtos apoluson; epimelos de katanoeson. blepe, me tis se parelthe, phesin, ean de tis se parelthe, ego autous epi to thusiasterion dokimaso. tauta eipon to poimeni apelthe.6. kai meta to apelthein ton angelon legei moi ho poimen; Labomen panton tas rhabdous kai phuteusomen autas, ei tines ex auton dunesontai zesai. lego auto; Kurie ta xera tauta pos dunatai zesai? 7. apokritheis moi legei; To dendron touto itea esti kai philozoon to genos; ean oun phuteuthosi kai mikran ikmada lambanosin hai rhabdoi, zesontai pollai ex auton; eita de peirasomen kai hudor autais paracheein. ean tis auton dunethe zesai, suncharesomai autais; ean de me zese, ouch heurethesomai ego ameles.8. ekeleuse de moi ho poimen kalesai, kathos tis auton estathe. elthon tagmata tagmata kai epedidoun tas rhabdous to poimeni; elambane de ho poimen tas rhabdous kai kata tagmata ephuteusen autas kai meta to phuteusai hudor autais polu parecheen, hoste apo tou hudatos me phainesthai tas rhabdous.9. kai meta to potisai auton tas rhabdous legei moi; Agomen kai met' oligas hemeras epanelthomen kai episkepsometha tas rhabdous´pasas; ho gar ktisas to dendron touto thelei´pantas zen tous labontas ek tou dendrou toutou kladous. elpizo de kago, hoti labonta ta rhabdia tauta ikmada kai potisthenta hudati zesontai to pleiston meros auton.

III

1. Lego auto; Kurie, to dendron touto gnorison moi ti estin; aporoumai gar peri autou, hoti tosouton kladon kopenton hugies esti to dendron kai ouden phainetai kekommenon ap' autou; en touto oun aporoumai.2. Akoue, phesi; to dendron touto to mega to skepazon pedia kai ore kai pasan ten gen nomos theou estin ho dotheis eis holon ton kosmon; ho de nomos houtos huios theou esti keruchtheis eis ta perata tes ges; hoi de hupo ten skepen laoi ontes hoi akousantes tou kerugmatos kai pisteusantes eis auton; 3. ho de angelos ho megas kai endoxos Michael ho echon ten exousian toutou tou laou kai diakubernon autous; houtos gar estin ho didous autois ton nomon eis tas kardias ton pisteuonton; episkeptetai oun autous, hois edoken, ei ara teterekasin auton.4. blepeis de henos hekastou tas rhabdous; hai gar rhabdoi ho nomos esti. blepeis oun pollas rhabdous echreiomenas, gnose de autous pantas tous me teresantas ton nomon; kai opsei henos hekastou ten katoikian.5. lego auto; Kurie, diati ohus men apelusen eis ton purgon, ohus de soi kateleipsen? Hosoi, phesi, parebesan ton nomon, hon elabon par' autou, eis ten emen exousian katelipen autous eis metanoian; hosoi de ede euerestesan to nomo kai teterekasin auton, hupo ten idian exousian echei autous.6. Tines oun, phemi, kurie, eisin hoi estephanomenoi kai eis ton purgon hupagontes? Hosoi, phesin, antepalaisan to diabolo kai enikesan auton, estephanomenoi eisin; houtoi chloras tas rhabdous epidedokotes kai paraphuadas echousas, karpon de me echousas hoi huper tou nomou thlibentes, me pathontes de mede arnesamenoi ton nomon auton.8. hoi de chloras epidedokotes, hoias elabon, semnoi kai dikaioi kai lian poreuthentes en kathara kardia kai tas entolas kuriou pephulakotes. ta de loipa phnose, hotan katanoeso tas rhabdous tautas tas pephuteumenas kai pepotismenas.

IV

1. Kai meta hemeras oligas elthomen eis ton topon, kai ekathisen ho poimen eis ton topon tou angelou, kago parestathen auto. kai legei moi; Perizosai omolinon kai diakonei moi. periezosamen omolinon ek sakkou gegonos katharon.2. idon de me periezosmenon kai hetoimon onta tou diakonein auto, Kalei, phesi, tous andras, hon eisin hai rhabdoi pephuteumenai, kata to tagma, hos tis edoke tas rhabdous. kai apelthon eis to pedion kai ekalesa pantas; kai estesan pantes tagmata tamata.3. legei autois; Hekastos tas idias rhabdous ektilato kai phereto pros me.4. protoi epedokan hoi tas xeras kai kekommenas eschekotes, kai hos hauta heurethesan xerai kai kekommenai, ekeleusen autous choris stathenai.5. eita epedokan hoi tas xeras kai me kekommenas echontes; tines de ex auton epedokan tas rhabdous chloras, tines de xeras kai kekommenas hos hupo setos. tous epidedokotas oun chloras ekeleuse epidedokotas ekeleuse meta ton proton stathenai.6. eita epedokan hoi tas hemixerous kai schismas; tines de chloras kai paraphuadas echousas kai eis tas paraphuadas karpous, hoious eichon eis ton purgon poreuthentes estephanomenoi. tines de epedokan xeras kai bebromenas, tines de xeras kai abrotous, tines de hoiai esan hemixeroi kai schismas echousai. ekeleusen autous hena hekaston choris stathenai, tous men pros ta idia tagmata, tous de choris.

V

1. Eita epedidoun hoi tas rhabdous chloras men echontaes, schismas de echousas; houtoi´pantes chloras epedokan kai estesan eis to idion tagma. echare de ho poimen epi toutois, hoti´pantes elloiothesan kai apethento tas schismas auton.2. epedokan de kai hoi to hemisu chloron, to de hemisu xeron echontes; tinon oun heurethesan hai xerai kai bebromenai, tinon de chlorai kai paraphuadas echousai; houtoi pantes apeluthesan hekastos pros to tagma autou.3. eita epedokan hoi ta duo mere chlora echontes, to de triton xeron. polloi ex auton chloras epedokan, polloi de hemixerous, heteroi de xeras kai bebromenas; houtoi pantes estesan eis to idion tagma.4. eita epedokan hoi ta duo mere xera echontes, to de triton chloron; polloi ex auton hemixerous epedokan, tines de xeras kai bebromenas, heteroi de hemixerous, kai schismas echousas, oligoi de chloras; houtoi pantes estesan eis to idion tagma.5. epedokan de hoi tas rhabdous auton chloras eschekotes, elachiston de xeron kai schismas echousas; ek touton tines chloras epedokan, tines de chloras kai paraphuadas; apelthon kai houtoi eis to tagma auton.6. eita epedokan hoi elachiston echontes chloron, ta de loipa mere xera; touton hai rhabdoi heurethesan to pleiston meros chlorai kai paraphuadas echousai kai karpon en tais paraphuasi, kai heterai chlorai holai. epi tautais tais rhabdois echare ho poimen lian megalos, hoti houtos heurethesan. apelthon de houtoi hekastos eis to idion tagma.

VI

1. Meta to panton katanoesai tas rhabdous ton poimena legei moi; Eipon soi, hoti to dendron metenoesan kai esothesan? blepeis, phesi, posoi metenoesan kai esothesan? Blepo, phemi, kurie. Hina ides, phesi, ten polueusplanchnian tou kuriou, hoti megale kai endoxos esti, kai edoke pneuma tois axiois ousi metanoias.2. Diati oun, phemi, kurie, pantes ou metenoesan? Hon eide, phesi, ten kardian mellousan katharan genesthai kai douleuein auto ex holes kardias, toutois edoke ten metanoian; hon de eide ten dolioteta kai ponerian, mellonton en hupokrisei metanoein, ekeinois ouk edoke metanoian, mepote palin bebelosi to onoma autou.3. lego auto; Kurie, nun oun moi deloson tous tas rhabdous epidedokotas, potapos tis auton esti, kai ten touton katoikian, hina akousantes hoi pisteusantes kai eilephotes ten sphragida kai tethlakotes kai eilephotes hugie, epignontes ta heauton erga menanoesosi, labontes hupo sou sphragida, kai doxasosi ton kurion, hoti esplanchnisthe ep' autous kai apesteile se tou anakainisai ta pneumata auton.4. Akoue, phesin; hon hai rhabdoi xerai kai bebromenai hupo setos heurethesan, houtoi eisin hoi apostatai kai prodotai tes ekklesias kai blasphemesantes en tais hamartiais auton ton kurion, eti de kai epaischunthentes to onoma kuriou to epiklethen ep' autous. houtoi oun eis telos apolonto to theo. blepeis de, hoti oude heis auton metenoese, kaiper akousantes ta rhemata, ha elalesas autois, ha soi eneteilamen; apo ton toiouton he zoe apeste.5. hoi de tas xeras kai aseptous epidedokotes, kai houtoi engus auton; esan gar hupokritai kai didachas xenas eispherontes kai ekstrephontes tous doulous tou theou, malista de tous hemartekotas, me aphientes metanoein autous. houtoi oun echousin elpida tou metanoesai.6. blepeis de pollous ex auton kai metanenoekotas, aph' hes elalesa autois tas entolas mou; kai eti metanoesousin. hosoi de ou metanoesousin, apolesan ten zoen auton. hosoi de metenoesan ex auton, agathoi egenonto, kai egeneto he katoikia auton eis ta teiche ta prota; tines de kai eis ton purgon anebesan. blepeis oun, phesin, hoti he metanoia ton hamartion zoen echei, to de me metanoesai thanaton.

VII

1. Hosoi de hemixerous epedokan kai en autais schismas eichon, akoue kai peri auton. hoson esan hai rhabdoi hemixeroi, dipsuchoi eisin; oute gar zosin oute tethnekasin.2. hoi de hemixerous echontes kai en autais schismas, houtoi kai dipsuchoi kai katalaloi eisi kai medepote eireneuontes eis heautous, alla dichostatountes pantote. alla kai toutois, phesin, epikeitai metanoia. blepeis, phesi, tinas ex auton metanenoekotes kai eti, phesin ex auton metanenekasi, ten katoikian eis ton purgon exousin; hosoi de ex auton braduteron metanenoekasin, all' emmenousi tais praxesin auton, thanato apothanountai.4. hoi de chloras epidedokotes tas rhabdous auton kai schismas echousas, pantote houtoi pistoi kai agathoi egenonto, echontes de zelon tina en allelois peri proteion kai peri doxes tinos; alla´pantes houtoi moroi eisin, en allelois echontes zelon peri proteion.5. alla kai houtoi adousantes ton entolon mou, agathoi ontes, ekatharisan heautous kai metenoesan tachu. egeneto oun he katoikesis auton eis ton purgon; ean de tis palin epistrepse eis ten dichostasian, ekblethesetai apo tou purgou kai apolesei ten zoen autou.6. he zoe panton esti ton tas entolas tou kuriou phulassonton; en tais entolais de peri proteion e peri tapeinophroneseos andros. en tois toioutois oun he zoe tou kuriou en tois dichostatais de kai paranomois thanatos.

VIII

1. Hoi de epidedokotes tas rhabdous hemisu men chloras, hemisu de xeras, houtoi eisin hoi en tais pragmateiais empephurmenoi kai me kollomenoi tois hagiois; dia touto to hemisu auton ze, to de hemisu nekron esti.2. polloi oun akousantes mou ton entolon metenoesan. hosoi goun metenoesan, he katoikia auton eis telos apestesan. houtoi oun metanoian ouk echousin; dia gar tas pragmateias auton eblasphemesan ton kurion kai apernesanto. apolesan oun ten zoen auton dia ten ponerian, hen epraxan.3. polloi de ex auton edipsuchesan. houtoi eti echousi metanoian, ean tachu metanoesosi, kai estai auton he katoikia eis ton pugon; ean de braduteron metanoesosi, katoikesousin eis ta teiche; ean de me metanoesosi, kai autoi apolesan ten zoen auton.4. hoi de ta duo mere chlora, to de triton xeron epidedokotes, houtoi eisin hoi arnesamenoi poikilais arnesesi.5. polloi oun petenoesan ex auton, kai apelthon eis telos tou theou; houtoi to zen eis telos apolesan. tines de ex auton edipsuchesan kai edichostatesan. toutois oun esti metanoia, ean tachu metanoesosi kai me epimeinosi tais hedonais auton; ean de epimeinosi tais praxesin auton, kai houtoi thanaton heautois katergazontai.

IX

1. Hoi de epidedokotes tas rhabdous ta men duo mere xera, to de triton chloron, houtoi eisi pistoi men gegonotes, ploutesantes de kai genomenoi endoxoi para tois ethnesin; huperephanian megalen enedusanto kai hupselophrones egenonto kai katelipon ten aletheian kai ouk ekollethesan tois dikaiois, alla meta ton ethnon sunezesan, kai haute he hodos hedutera autois egeneto; apo de tou theou ouk apestesan, all' enemeinan te pistei, me ergazomenoi ta erga tes pisteos.2. polloi oun ex auton metenoesan, kai egeneto he katoikesis auton en to purgo.3. heteroi de eis telos meta ton ethnon suzontes kai phtheiromenoi tais kenodoxiais ton ethnon elogisthesan.4. heteroi de ex auton edipsuchesan me elpizontes sothenai dia tas praxeis, has epraxan; heteroi de edipsuchesan kai schismata en heautois epoiesan, toutois oun tois dipsuchesasi dia tas praxeis auton metanoia eti einai, hina he katoikia auton genetai eis ton purgon ton de me metanoounton, all' epimenonton tais hedonais, ho thanatos engus.

X

1. Hoi de tas rhabdous epidedokotes chloras, auta de ta akra xera kai schismas echonta, houtoi pantote agathoi kai pistoi kai endoxoi para to theo egenonto, elachiston de exemarton dia mikras epithumias kai mikra kat' allelon echontes; all' akousantes mou ton rhematon to pleiston meros tachu metenoesan, kai egeneto he katoikia auton eis ton purgon.2. tines de ex auton edipsuchesan, tines de dipsuchesantes dichostasian meizona epoiesan. en toutois oun enesti metanoias elpis, hoti agathoi pantote egenonto; duskolos de tis auton apothaneitai.3. hoi de tas rhabdous auton xeras epidedokotes, elachiston de chloron echousas, houtoi eisin hoi pisteusantes monon, ta de erga tes anomias ergasamenoi; oudepote de apo tou theou apestesan kai to onoma hedeos d'ebatasan kai eis tous oikous auton hedeos hupedexanto tous doulous tou theou. akousantes oun tauten ten metanoian adistaktos metenoesan, kai ergazontai pasan areten kai dikaiosunen.4. tines de ex auton kai phobountai, ginoskontes tas praxeis auton, has epraxan. touton oun panton he katoikia eis ton purgon estai.

XI

1. Kai meta to suntelesai auton tas epiluseis pason ton rhabdon legei moi; Hupage kai pasin lege, hina metanoesosin, kai zesontai to theo; hoti ho kurios epempse me splanchnistheis pasi dounai ten metanoian, kaiper tinon me onton axion dia ta erga auton; alla makrothumos on ho kurios thelei ten klesin ten genomenen dia tou huiou autou sozesthai.2. lego auto; Kurie, elpizo, hoti pantes akousantes auta metanoesousi; peithomai gar, hoti heis hekastos ta idia erga epignouskai phobetheis ton theon metanoesei.3. apokritheis moi legei; Hosoi, phesin, ex holes kardias auton metanoesosi kai katharisosin heautous apo ton ponerion auton ton hamartiais auton, lepsontai iasin para tou kuriou ton proteron hamartion, ean me dipsuchesosin epi tais entolais tautais, kai zesontai to theo. hosoi de, phesin, prosthosi tais hamartiais auton kai poreuthosin en tais epithumiais tou aionos toutou, thanato heautous katakrinousin.4. su de poreuou en tais entolais mou, kai zese to theo; kai hosoi an poreuthosin en autais kai ergasontai orthos, zesontai to theo.5. tauta moi diexas kai lalesas panta legei moi; Ta de loipa epideixo met' oligas hemeras.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy