SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Parabole z' (VII)

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Parabole z' (VII)

1. Meta hemeras oligas eidon auton eis to pedion to auto, hopou kai tou poimenas eorakein, kai legei moi; Ti epizeteis? Pareimi, memi, kurie, hina ton poimena ton timoreten keleuses ek tou oikou mou exelthein, hoti lian me thlibei. Dei se, phesi, thlibenai; houto gar, phesi, prosetaxen ho endoxos angelos ta peri sou; thelei gar se peirasthenai. Ti gar, phemi, kurie, epoiesa houto poneron, hina to angelo touto paradotho? 2. Akoue, phesin; hai men hamartiai sou pollai, all' ou tosautai, hoste to angelo touto paradothenai; all' ho oikos sou megalas anomias kai hamartias eirgasato, kai parepikranthe ho endoxos angelos epi tois ergois auton kai dia touto ekeleuse se chronon tina thlibenai, hina kakeinoi metanoesosi kai katharisosin heautous apo´pases epithumias tou aionos toutou. hotan oun metanoesosi kai katharisthosi, tote apostesetai apo sou ho angelos tes timorias.3. lego auto; Kurie, ei ekeinoi toiauta eirgasanto, hina parapikranthe ho endoxos angelos, ti ego epoiesa? Allos, phesin, ou dunantai ekeinoi thlibenai, ean me su he kephale tou oikou thlibes; sou gar thlibomenou ex anankes kakeinoi thlibesontai, eustathountos de sou oudemian dunantai thlipsin echein.4. All' idou, phemi, kurie, metanenoekasin ex holes kardias auton. Oida, phesi, kago, hoti metanenoekasin ex holes kardias auton; ton oun metanoounton euthus dokeis tas hamartias aphiesthai? ou pantelos; alla dei ton metanoounta basanisai ten heautou psuchen kai tapeinophronesai en pase praxei autou ischuros kai thlibenai en pasais thlipsesi poikilais; kai ean hupenenke tas thlipseis tas eperchomenas auto, pantos splanchnisthesetai ho ta panta ktisas kai endunamosas kai iasin tina dosei auto; 5. kai touto pantos, ean ide ten kardian tou metanoountos katharan apo pantos ponerou pragmatos. soi de sumpheron esti kai to oiko sou nun thlibenai. ti de soi polla lego? thlibenai se dei, kathos prosetaxen ho angelos kuriou ekeinos, ho paradidous se emoi; kai touto eucharistei to kurio, hoti axion se hegesato tou prodelosai soi ten thlipsin, hina prognous auten hupenenkes ischuros.6. lego auto; Kurie, su met' emou ginou, kai dunesomai pasan thlipsin upenenkein. Ego, phesin, esomai meta sou; eroteso de kai ton angelon ton timoreten, hiina se elaphroteros thlipse; all' oligon chronon thlibese kai´palin apokatastathese eis ton oikon sou. monon parameinon tapeinophronon kai leitourgon to kurio en pase kathara kardia, kai ta tekna sou kai ho oikos sou, kai poreuou en tais entolais mou hais soi entellomai, kai dunesetai sou he metanoia ischura kai kathara einai; 7. kai ean tautas phulaxes meta tou oikou sou, apostesetai pasa thlipsis apo sou; kai apo paton de, phesin, apostesetai thlipsis. hosoi ean en tais entolais mou tautais poreuthosin.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy