SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Parabole s' (VI)

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Parabole s' (VI)

I

1. Kathemenos en to oko mou kai doxazon ton kurion peri panton hon he'heorakein kai suzeton peri ton entolon, hoti kalai kai dunatai kai hilarai kai endoxoi kai kunamenai sosai psuchen anthropou, elegon en emauto; Makarios desomai, ean tais entolais tautais poreutho, kai hos an tautais poreuthe, makarios estai.2. hos tauta en emauto elaloun, blepo auton exaiphnes parakathemenon moi kai legonta tauta; Ti dipsucheis peri ton entolon hon soi eneteilamen? kalai eisin; holos me dipsucheses, all' enusai ten pistin tou kuriou, kai en autais poreuse; ego gar se endunamoso en autais.3. hautai hai entolai sumphoroi eisi tois mellousi metamoein; ean gar me poreuthosin en autais, eis maten estin he metanoia auton.4. hoi oun metanoountes apoballete tas ponerias tou aionos toutou tas ektribousas humas; endusamenoi de pasin areten dikaiosunes dunesesthe teresai tas entolas tautas kai meketi prostithenai tais hamartiais humon. poreuesthe oun tais entolais mou tautais, kai zesesthe to theo. tauta panta par' emou lelalet ai humin.5. kai meta to tauta lalesai auton met' emou, legei moi; Agomen eis agron kai deixo soi tous poimenas ton probaton. Agomen, phemi, kurie. kai elthomen eis ti pedion, kai deiknumenon sunthesin himation to chromati krokode.6. eboske de probata polla lian, kai ta probata tauta hosei truphonta hen kai lian spatalonta kai autos ho poimen panu hilaros en epi to poimnio autou; kai aute he idea tou poimenos hilara hen lian, kai en tois probatois perietreche.

II

1. Kai legei moi; Blepeis ton poimena touton? Blepo phemi, kurie. Houtos, phesin, angelos truphes kai apates estin. houtos ektribei tas psuchas ton doulon tou theou kai katastrephei autous apo tes aletheias, apaton autous tais epithomiais tais ponerais, en hais apolluntai.2. epilanthanontai gar ton entolon tou theou tou zontos kai poreuontai apatais kai truphais mataiais kai apolluntai hupo tou angelou toutou, tina men eis thanaton, tina de eis kataphthoran.3. lege auto; Kurie, ou ginosko ego, ti estin eis thanaton kai ti eis kataphthoran. Akoue, phesin; ha eides probata hilara kai skirtona, houtoi eisin hoi apespasmenoi apo tou theou eis telos kai paradedokotes heautous tais epithumiais tou aionos toutou. en toutois oun metanoia zoes ouk estin, hoti prosethekan tais hamatiais auton kai eis to onoma tou theou eblasphemesan. ton toiouton oun ho thanatos estin.4. ha de eides probata me skirtonta, all' en topo heni boskomena, houtoi eisin hoi paradedokotes men heautous tais truphais kai apatais, eis de ton kurion ouden eblasphemesan; houtoi oun katephtharmenoi eisin apo tes aletheias. en toutois elpis esti metanoias, en he dunantai zesai. he kataphthora oun elpida echei ananeoseos tinos, ho de thanatos apoleian echei aionion.5. palin proeben mikron, kai deiknuei moi poimena megan hosei agrion te idea, perikeimenon derma aigeion leukon, kai peran tina eichen epi to omon kai rhabdon skleran lian kai ozous echousan kai mastiga megalen; kai to blemma eiche peripikron, hoste phobethenai me auton; toiouton eiche to blemma.6. houtos oun ho poimen parelambane ta probata apo tou poimenos tou neaniskou, ekeina ta spatalonta kai truphonta, me skirtonta de, kai ebalen auta eis tina topon kremnode kai akanthode kai tribolode, hoste apo ton akanthon kai tribolon me dunasthai ekplexai ta probata, all' emplekesthai eis tas akanthas kai tribolous.7. tauta oun empeplegmena eboskonto en tais akanthais kai tribolois kai lian etalaiporoun dairomena hup' autou; kai hode kakeise perielaunen auta kai anapausin autois ouk edidou, kai holos ouk eustathousan ta probata ekeina.

III

1. Bleon oun auta houto mastigoumena kai talaiporoumena elupoumen ep' autois, hoti houtos ebasanizonto kai anochen holos ouk eichon.2. lego to poimeni to met' emou lalounti; Kurie, tis estin houtos ho poimen ho houtos asplanchnos kai pikros kai holos me splanchnizomenos epi ta probata tauta? Houtos, phesin, estin ho angelos tes timorias; ek de ton angelon ton dikaaion esti, keimenos de epi tes timorias.3. paralambanei oun tous apoplanomenous apo tou theou kai poreuthentas tais epithumiais timoriais.4. Ethelon, phemi, kurie, gnonai tas poikilas tautas timorias, potapai eisin. Akoue, phesi, tas poikilas basanous kai timorias. biotikai eisin hai basanoi; timorountai gar hoi men zemiais, hoi de pase akatastasia, hoi de hubrizomenoi hupo anaxion kai heterais pollais praxesi paschontes.5. polloi gar akatastatountes tais boulais auton epiballontai polla, kai ouden autois holos prochorei. kai legousin heautous me euodousthai en tais praxesin auton epi ten kardian, hoti epraxan ponera erga, all' aitontai ton kuprion.6. hotan oun thlibosi pase thlipsei, tote emoi paradidontai eis agathen paideian kai ischuropoiountai en te pistei tou kuriou kai tas loipas hemeras tes zoes auton douleuousi to kurio en kathara kardia; ean de metanoesosi, tote anabainei epi ten kardian auton ta erga ha epraxan ponera, kai tote doxazousi ton theon, legontes, hoti dikaios krites esti kai dikaios epathon hekastos kata tas praxeis autou; douleuousi de loipon to kurio en kathara kardia auton kai euodountai en pase praxei auton, lambanontes para tou kuriou panta, hosa an aitontai; kai tote doxazousi ton kurion, hoti emoi paredothesan, kai ouketi ouden paschousi ton poneron.

IV

1. Lego auto; Kurie, eti moi touto deloson. Ti, phesin, epizeteis? Ei ara phemi, kurie, ton auton chronon basanizontai hoi truphontes kai apatomenoi, hoson truphosi kai apatontai? legei moi; Ton auton chronon basanizontai.2. Elachiston, phemi, kurie, basanizontai; edei gar tous houto truphontas kai epilanthanomenous tou theou heptaplasios basanizesthai.3. legei moi; Aphron ei kai ou noeis tes basanou ten dunamin. Ei gar enooun phemi, kurie, ouk an eperoton hina moi deloses. Akoue, phesin, amphoteron ten dunamin.4. tes truphes kai apates ho chronos hora esti mia; tes de basanou he hora triakonta hemeron dunamin echei. ean oun mian hemeran truphese tis kai apatethe, mian de hemeran basanisthe, holon eniauton ischuei he hemera tes basanou. hosas oun hemeras truphese tis, tosoutous eniautous basanizetai. blepeis oun, phesin, hoti tes truphes kai apates ho chronos elachistos esti, tes timorias kai basanou polus.

V

1. Eti, phemi, kurie, ou nenoeka holos peri tou chronou tes apates kai truphes kai basanou; telaugesteron moi deloson.2. apokritheis moi legei; He aphronsune sou paramonos esti, kai ou theleis sou ten kardian katharisai kai douleuein to theo. blepe, phesi, mepote ho chronos plerothe kai su aphron heurethes. akoue oun, phesi, kathos boulei, hiina noeses auta.3. ho truphon kai apatomenos mian hemeran kai prasson, ha bouletai, pollen aphronsunen endedutai kai ou noei ten praxin, hen poiei; eis ten aurion epilanthanetai gar, ti pro mias epraxen; he gar truphe kai apate mnemas ouk echei dia ten aphrosunen, hen endedutai, he de timoria kai he basanos hotan kollethe to anthropo mian hemeran mechris eniautou timoreitai kai basanizetai; mnemas gar megalas echei he timoria kai he basanos.4. basanizomenos oun kai timoroumenos holon ton eniauton, mnemoneuei tote tes truphes kai apates kai ginoskei, hoti di' auta paschei ta ponera. ´pas oun anthropos ho truphon kai apatomenos houto basanizetai, hoti echontes zoen eis thanaton heautous paradedokasi.5. Poiai, phemi, kurie, truphai eisi blaberai? Pasa, phesi, praxis truphe esti to anthropo, ho ean hedeos poie; kai gar ho oxucholos to heautou pathei to hikanon poion trupha; kai ho moichos kai ho methusos kai ho katalalos kai ho pseustes kai ho pleonektes kai ho aposteretes kai ho toutois ta homoia poion te idia noso to hikanon poiei; trupha oun epi te praxei autou.6. hautai pasai hai truphai blaberai eisi tois doulois tou theou. dia tautas oun tas apatas paschousin hoi timoroumenoi kai basanizomenoi.7. eisin de kai truphai sozousai tous anthropous; polloi gar agathon ergazomenoi truphosi te heauton hedone pheromenoi. haute oun he truphe sumphoros esti tois doulois tou theou kai zoen peripoieitai to anthropo to toiouto; hai de blaberai truphai hai proeiremenai basanous kai timorias autois peripoiountai; ean de epimenosi kai me metanoesosi, thanaton heautois peripoiountai.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy