SermonIndex Audio Sermons
SermonIndex - Promoting Genuine Biblical Revival
SermonIndex.net : Christian Books : Alle parabole (V)

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Alle parabole (V)

I

1. Nesteuon kai kathemenos eis ti ka euchariston to kurio peri panton hon epoiese met' emou, blepo ton poimena parakathemenon moi kai legonta; Ti orthrinos hode eleluthas? Hoti, phemi, kurie, stationa echo.2. Ti, phesin, esti station? Nesteia de, phesi, ti estin haute, hen nesteuete? Hos eiothein, phemi kurie, houto nesteuo.3. Ouk oidate, phesi, nesteuein to kurio, oude estin nesteia haute he anopheles, hen nesteuete auto. Diati, phemi, kurie, touto legeis? Lego soi, phesin, hoti ouk estin haute nesteia dekte kai pleres to kurio. Akoue, phesin.4. ho theos ou bouletai toiauten nesteian mataian; houto gar nesteuon to theo ouden ergase te zoe zoe sou, alla douleuson to kurio en kathara kardia; tereson tas entolas autou poreuomenos en tois prostagmasin autou kai medemia epithumia ponera anabeto en te kardia sou; piteuson de to theo, hoti, ean tauta ergase kai phobethes auton kai enkrateuse apo pantos ponerou pragmatos, zese to theo; kai tauta ean ergase, megalen nesteian poieseis kai dekten to theo.

II

1. Akoue ten parabolen, hen mello soi legein, anekousan te nesteeia.2. eiche tis agraon kai doulous pollous kai meros ti tou agrou ephuteusen ampelon; kai eklexamenos doulon tina piston kai euareston entimon, prosekalesato auton kai legei auto; Labe ton ampelona touton, hon ephutesa, kai charakoson auton, heos erchomai, tauten mou ten entolen phulaxon, kai eleutheros ese par' emoi. exelthe de ho despotes tou doulou eis ten apodemian.3. exelthontos de autou elaben ho doulos kai echarakose ton ampelona. kai telesas ten charakosin tou ampelonos eide ton amplona botanon plere onta.4. en heauto oun elogisato legon; Tauten ten entolen tou kuriou teteleka; skapso loipon ton ampelona touton, kai estai euprepesteros eskammenos, kai botanas me echon dosei karpon pleiona, me pnigomenos hupo ton botanon. labon eskapse en to ampeloni exetille. kai egeneto ho ampelon ekeinos euprepestatos kai euthales, me echon botanas pnigousas auton.5. meta chronon elthen ho despotes tou doulou kai tou agrou kai eiselthen eis ton ampelona. kai idon ton ampelona kecharakomenon euprepos, eti de kai eskammenon kai pasas tas botanas ektetilmenas kai euthaleis ousas tas ampelous, echare lian epi tois ergois tou doulou.6. proskalesamenos oun ton huion autou ton agapeton, hon eiche kleronomon, kai tous philous, ohus eiche sumboulous, legei autois, hosa eineteilato to doulo autou kai hosa heure gegonota. kakeinoi sunecharesan to doulo epi te marturia he emarturesen auto ho despotes.7. kai legei autois; Ego to doulo touto eleutherian epengeilamen, ean mou ten entolen phulaxe, heneneteilamen auto; ephulaxe de mou ten entolen kai prosetheke to ampeloni ergon kalon, kai emoi lian eresen. anti toutou oun tou ergou hou eirgasato thelo auton sunkleronomon to huio mou poiesai, hoti to kalon phronesas ou parenethumethe, all' etelesen auto.8. taute te gnome ho huios tou despotou suneudokesen auto, hina sunkleronomos genetai ho doulos to huio.9. meta hemeras oligas deipnon epoiesen kai epempsen auto para tou despotou ta ta arkounta auto ere, ta loipa de tois sundoulois autou diedoken.1'10. hoi de sundouloi autou labontes ta edesmata echaresan kai erxanto euchesthai huper autou, hina charin meizona heure para to despote, hoti houtos echresato autois.11. tauta pata ta gegonota ho despotes autou ekouse kai palin lian echare epi te praxei autou. sunkalesamenos palin tous philous ho despotes kai ton huion autou apengeilen autois ten praxin autou, hen epraxen epi tois d'edesmasin autou hois elaben; hoi de eti mallon suneudokesan genesthai ton doulon sunkleronomon to huio autou.

III

1. Lego; Kurie, ego tautas tas parabolas ou ginosko oude dunamai noesai, ean me moi epiluses autas.2. Panta soi epiluso, phesi, kai hosa an laleso meta sou.3. deixo soi tas entolas autou ean de ti agathon poieses ektos tes entoles tou theou, seauto peripoiese doxan perissoteran kai ese endoxoteros para to theo hou emelles einai. ean oun phulasson tas entolas tou theou prosthes kai tas leitougias tautas, charese, ean tereses autas kata ten emen entolen.4. lego auto; Kurie,`ho ean moi enteile, phulaxo auto; oida gar, hoti su met' emou ei. Esomai, phesi, meta sou, hoti toiauten prothumian echousin.5. he nesteia haute, phesi, teroumenon ton entolon tou kuriou, lian kale estin. houtos oun phulaxeis ten nesteian tauten, hen melleis terein; 6. proton panton phulaxai apo pantos rhematos ponerou kai pases epithumias poneras kai katharison sou ten kardian apo panton ton mataomaton tou aionos toutou. ean tauta phulaxes, estai soi haute he nesteia teleia.7. houto de poieseis; suntelesas ta gegrammena en ekeine te hemera he nesteueis meden geuse ei me arton kai hudor, kai ek ton edesmaton sou hon emelles trogein sumpsephisas ten posoteta tes dapanes ekeines tes hemeras hes emelles poiein, doseis auto chera e orphano e husteroumeno, kai houto tapeinophroneseis, hin' ek tes tapeinophrosunes sou ho eilephos emplese ten heautou psuchen kai euxetai huper sou pros ton kurion.8. ean oun houto teleses ten nesteian, hos soi eneteilamen, estai he thusia sou dekte para to theo, kai engraphos estai he nesteia haute, kai he leitourgia houtos ergazomene kale kai hilara esti kai euprosdektos to kurio.9. tauta houto tereseis su meta ton tenon sou kai holou tou oikou sou; teresas de auta makarios ese; kai hosoi an akousantes auta teresosi, makarioi esontai, kai hosa an aitesontai para tou kuriou lepsontai.

IV

1. Edeethen autou polla, hina moi delose ten parabolen tou agrou kai tou despotou kai tou ampelonos kai tou doulou tou charakosantos ton ampelona kai ton charakon kai ton botanon ton ekteteilmenon ek tou ampelonos kai tou huiou kai ton philon ton sumboulon; suneka gar, hoti parabole tis esti tauta panta.2. ho de apokritheis moi eipen; Authades ei lian eis to eperotan. ouk opheileis, phesin, eperotan ouden holos; ean gar soi dee delothesetai. lego auto; Kurie, hosa an moi deixes kai me deloses, maten esomai heorakos auta kai me noon, ti estin; hosautos kai ean moi parabolas laleses kai me epiluses moi autas, eis maten esomai akekoos ti para sou.3. ho de palin apekrithe moi legon; Hos an, phesi, doulos e tou theou kai eche ton kurion heautou en te kardia, aiteiai par' autou sunesin kai lambanei kai pasan parabolen epiluei, kai gnosta auto ginontai ta rhemata tou kuriou ta legomena dia parabolon; hosoi de blechroi eisi kai argoi pros ten enteuxin, ekeinoi distazousin aiteisthai para tou kuriou; 4. ho de kurios polueuplanchnos esti kai pasi tois aitoumenois par' autou adialeiptos didosi. su de endedunamomenos hupo tou hagiou angelou kai eilephos par' autou toiauten enteuxin kai me on argos, diati ouk aite para tou kuriou sunesin kai lambaneis par' autou? 5. lego auto; Kurie, ego echon se meth' heautou aannken echo se aiteisthai kai se eperotan; su gar moi deiknueis panata kai laleis met' emou; ei de ater sou eblepon e ekouon auta, eroton an ton kurion, hina moi delothe.

V

1. Eipon soi, phesi, kai arti, hoti panourgos ei kai authades, eperoton tas epiluseis ton parabolon. epeide de houto paramonos ei, epiluso soi ten parabolen tou agrou kai ton loipon ton akolouthon panton, hina gnosta pasi poieses auta. akoue nun, phesi, kai sunie auta.2. ho agros ho kosmos houtos estin; ho de kurios tou agrou ho ktisas ta panta kai apartisas auta kai dunamosas; ho de doulos ho huios tou theou estin; hai de ameloi ho laos houtos estin, hon autos ephuteusen; 3. hoi de charakes hoi hagioi angeloi eisi tou kuriou hoi sunkratountes ton laon autou; hai de botanai hai ektetilmenai ek tou ampelonos anomiai eisi ton doulon tou theou; ta de edesmata, ha epempsen auto ek tou deipnou, hai entolai eisin, ha s edoke to lao autou dia tou huiou autou; hoi de philoi kai sumbouloi hoi hagioi angeloi hoi protoi ktisthentes; he de apodemia tou despotou ho chronos ho perisseuon eis ten parousian autou.4. lego auto; Kurie, megalos kai thaumastos panta esti kai endoxos panta echei. me oun, phemi, ego edunamen tauta noesai? oude heteros ton anthropon, kan lian sunetos e tis, ou dunatai noesai auta. eti, phemi, kurie, deloson moi, ho mello se eperotan.5. Lege, phesin, ei ti boulei. Diati, phemi, kurie, ho huios tou theou eis doulou tropon keitai en te parabole?

VI

1. Akoue. phesin; eis doulou tropon ou keitai ho huios tou theou, all' eis exousian megalen keitai kai kurioteta. Pos, phemi, kurie, ou noo.2. Hoti, phesin, ho theos ton ampelona ephuteuse, tout' esti ton laon ektise kai paredoke to huio autou; kai ho huios katestese tous angelous ep' autous tou suntetein autous; kai autos tas hamartias auton ekatharise polla kopiasas kai pollous kopous entlekos; oudeis gar ampelon dunatai skaphenai ater kopou e mochthou.3. autos oun katharisas tas hamartias tou laou edeixen autois tas tribous tes zoes, dous autois ton nomon, hon elabe para tou patros autou.4. hoti de ho kurios sumboulon elabe ton nomon, hon elabe ton huion autou kai tous endoxous angelous peri tes kleronomias tou doulou, akoue; 5. to pneuma to hagion to proon, to ktisan pasan ten ktisin, katokese to pneuma to hation, edouleuse to pneumati kalos en semnoteti kai hagneia poreutheisa, meden holos mianasa to pneuma.6. politeusamenen oun auten kalos kai hagnos kai sunkopiasasan to pneumati kai hagnos kai sunkopiasasan to pneumati kai sunergesasan en panti pragmati, ischuros kai andreios anastrapheisan, meta tou pneumatos tou hagiou heilato koinonon; erese gar he poreia tes sarkos tautes, hoti ouk emianthe epi tes ges echousa to hagion.7. sumboulon oun elabe ton huion kai tous angelous tous endoxous, hina kai he sarx haute, douleusasa to pneumati amemptos, sche topon tina kataskenoseos kai me doxe ton misthon tes douleias autes apololekenai; pasa gar sarx apolepsetai misthon he heuretheisa amiantos kai aspilos en he to pneuma to hagion katokesen.8. echeis kai tautes tes paraboles ten epilusin.

VII

1. Euphranthen, phemi, kurie, tauten ten epilusin akousas. Akoue nun, phesi; ten sarka sou tauten phulasse katharan kai amianton, hina to pneuma to katoikoun en aute maturese aute kai dikaiothe sou he sarx.2. blepe, mepote anabe epi ten kardian sou ten sarka sou tauten phtharten einai kai parachrese aute en miasmo tini. ean mianes ten sarka, ou zese.3. Ei de tis, phemi, kurie, gegonen agnoia protera, prin akousthosi ta rhemata tauta, pos sothe ho anthropos ho mianas ten sarka autou? Peri ton proteron, phesin, agnoematon to theo mono dunaton iasin dounai, autou gar esti pasa exousia, 4. ean to loipon me mianes sou ten sarka mede to pneuma; amphotera gar koina esti kai ater allelon mianthenai ou dunatai. amphotera oun kathara phulasse, kai zese to theo.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy