SermonIndex Audio Sermons
SermonIndex - Promoting Genuine Biblical Revival
SermonIndex.net : Christian Books : Alle parabole (IV)

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Alle parabole (IV)

1. Edeixe moi palin dedra polla, ha men blastonta, ha de xera, kai legei moi; Blepeis, phesi, ta dendra tauta? Blepo, phemi, kurie, ta men blastonta ta de xera.2. Tauta, phesi, ta dendra ta blastonta hoi dikaioi eisin hoi mellontes katoikein eis ton aiona ton erchomenon; ho gar aion ho erchomenos theria esti tois dikaiois, tois de hamartolois cheimon. hotan oun epilampse to eleos tou kuriou, tote phanerothesontai.3. hosper gar to therei henos hekastou dendrou hoi karpoi phanerountai kai epiginoskontai potapoi eisin, houto kai gnosthesontai pantes euthaleis ontes en to aioni ekeino.4. ta de ethne kai hoi hamartoloi, ha eides ta dendra ta xera, toioutoi heurethesontai xeroi kai akarpoi en ekeino to aioni kai hos xula katakauthesontai kai phaneroi esontai, hoti he praxis auton ponera gegonen en te zoe auton. hoi men gar hamartoloi kauthesontai, hoti hematon kai ou metenoesan; ta de ethne kauthesontai, hoti ouk egnosan ton ktisanta autous.5. su oun karpophoreson, hina en to therei ekeino gnosthe sou ho karpos; apechou de apo pollon praxeon kai ouden kamarteseis. hoi gar ta polla prassontes polla kai hamartanousi, perispomenoi peri tas praxeis auton kai meden douleuontes to kurio heauton.6. pos oun, phesin, ho toioutos dunatia ti aitesasthai para tou kuriou kai labein, mme douleuon to durio? ekeinoi ouden lepsontai.7. ean de mian tis praxin ergasetai, dunatai kai to kurio douleusai; ou gar diaphtharesetai he dianoia autou apo tou kuriou, alla douleusei auto echon ten dianoian autou katharan.8. tauta oun ean poieses, dunasai karpophoresai eis ton aiona ton erchomenon; kai ho an tauta poiese, karpororesei.
<<  Contents  >>

©2002-2023 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy