SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Alle parabole (III)

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Alle parabole (III)

1. Edeixe moi dendra polla me echonta phulla. all' hosei xera edoke moi einai; homoia gar en panta. kai legei moi; Blepeis ta dendra tauta? Blepo, phemi, kurie, homoia onta kai xera. apokritheis moi legei; Tauta ta dendra, ha blepeis, hoi katoikountes eisin en to aioni touto.2. Diati oun? phemi, kurie, hosei xera eisi kai homoia? Hoti, phesin, oute hoi dikaiois phainontai oute hoi hamartoloi en to aioni touto, all' homoioi eisin; ho gar aion houtos tois dikaiois cheimon esti, kai ou phainontai meta ton hamartolon katoikountes.3. hosper gar en to cheimoni ta dendra apobeblekota ta phulla homoia eisi kai ou phainontai ta xera poia eisin e ta zonta, houtos en to aioni touto ou phainontai oute hoi dikaioi oute hoi hamartoloi, alla pantes homoioi eisin.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy