SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Alle parabole (II)

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Alle parabole (II)

1. Peripatountos mou eis ton agron kai katanoountos ptelean kai ampelon kai diakrinontos peri tes pteleas kai tes ampelou? Suzeto, phemi, kurie, hoti euprepetatai eisin allelais, 2. Tauta ta duo dendra, phesin, eis tupon keintai tois doulois tou theou. Ethelon, phemi, gnonai ton tupon ton dendron toutoon hon legeis. Blepeis, phesi, ten ptelean kai ten ampelon? Blepo, phemi, kurie.3. He ampelos, phesin, haute karpon pherei, he de ptelea xulon akarpon estin; all' he ampelos haute ean me anabe epi ten ptelean, ou dunatai karpophoesai polu errimmene chamai, kai hon pherei karpon, sesekota pherei me kremamene epi tes pteleas, hotan oun epirriphe he ampelos epi ten ptelean, kai par' heautes pherei karpon kai para tes pteleas.4. blepeis oun, hoti kai he ptelea polun karpon didosin, ouk elassona tes ampelou, mallon de kai pleiona. Pos phemi, kurie, pleiona? Hoti phesin, he ampelos kremamene epi ten ptelean ton karpon polun kai kalon didosin, errimmene de chamai oligon kai sapron pherei. haute oun he parabole eis tous doulous tou theou keitai, eis ptochon kai plousion.5. Pos, phemi, kurie, gnorison moi. Akoue, phesin; ho men plousios echei chremata, ta de pros ton kurion ptoseuei, perispomenos peri ton plouton heautou, kai lian mikran echei ten enteuxin kai ten exomologesin pros ton kurion, kai hen echei, blechran kai mikran kai allen me echousan dunamin. hotan oun epanapae epi ton peneta ho plousios kai choregese auto ta deonta pisteuei, hoti ean ergasetai eis ton peneta dunethesetai ton misthon heurein para to theo; hoti ho penes plousios estin en te enteuxei kai en te exomologesei kai dunamin megalen echei para to theo he enteuxis autou. epichoregei oun ho plousios to peneti panta adistaktos.6. ho penes de epichoregoumenos hupo tou plousiou entunchanei to theo euchariston auto, huper tou didontos auto; kakeinos eti epispoudazei peri tou penetos, hina adialeiptos genetai en te zoe autou; oide gar, hoti he tou penetos enteuxis prosdekte esti kai plousia pros kurion.7. amphoteroi oun to ergon telousin; ho men penes ergazetai te enteuxei, en he ploutei, hen elaben para tou kuriou; tauten apodidosi to kurio to epichoregounti auto; kai ho plousios hosautos to ploutos, ho?ho elaben para tou kuriou, adistaktos parechetai to peneti. kai touto ergon mega esti kai dekton para to theo, hoti suneken epi plouto autou kai eirgasato eis ton´peneta ek ton dorematon tou kuriou kai etelese ten diakonian orthos.8. para tois oun anthropois he ptelea dokei karpon me pherein, kai ouk oidasin oude noousin, hoti, hotan abrochia genetai, he ptelea echousa hudor trephei ten ampelon kai he ampelos adialeipton echousa to hudor diploun ton karpon apodidosi, kai huper tes pteleas. houtos kai hoi penetes huper ton plousion entunchanontes pros ton kurion plerophorousi to ploutos auton, kai palin hoi plousioi choregountes tois penesi ta deonta plerophorousi tas euchas auton 9. ginontai oun amphoteroi koinonoi tou ergou tou dikaiou. tauta oun ho poion ouk enkataleiphthesetai hupo tou theou, all' estai gegrammenos eis tas biblous ton zonton.1'10. makarioi hoi echontes kai sunientes, hoti para tou kuriou ploutizontai, ho gar sunion touto dunesetai kai ti agathon.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy