SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : PARABOLAI AS ELALESE MET' EMOU

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

PARABOLAI AS ELALESE MET' EMOU

1. Legei moi; Oidate, phesin, hoti epi xenes katoikeite humeis hoi douloi tou theou; he gar polis oun oidate, phesi, ten polin humon, en he mellete katoikein, ti hode humeis hetoimazete agrous kai parataxeis poluteleis kai oikodomas kai oikemata mataia? 2. tauta oun ho hetoimazon eis tauten ten polin ou dunatai epanakampsuche eis ten idian polin.3. aphron kai dipsuche kai talaipore athrope, ou noeis, hoti tauta panta allotria eisi kai hup' exousian heterou eisin? erei gar ho kurios tes poleos tautes; Ou thelo se katoikein eis ten polin mou, all' exelthe ek tes poleos tautes, hoti tois nomois mou ou chrasai.4. su oun echon agrous kai oikeseis kai heteras huparxeis pollas, ekballomenos hup' autou ti poieseis sou ton agron kai ten oikian kai ta loipa, hosa hetoimasas seauto? legei gar soi dikaios ho kurios tes choras tautes; He tois nonois mou ti melleis poiein, echon nomon en te se polei? heneken ton agron sou kai tes loipes huparxeos ton nomon sou pantos aparnese kai poreuse to nomo tes poleos tautes? blepe, me asumphoron estin aparnesai ton nomon sou; ean gar epanakampsai theleses eis ten polin sou, ou me paradechthese, hoti aperneso ton nomon tes poleos sou, kai ekkleisthese ap' autes.6. blepe oun su; hos epi xenes katoikon meden pleon hetoimaze seathto ei me ten autarkeian ten arketen soi, kai etoimos ginou, hina, hotan thele ho despotes tes poleos tautes ekbalein se antitaxamenon to nomo autou, exelthes en tes poleos autou kai apelthes en te polei sou kai to so nomo chrese anubristos agalliomenos.7. blepete oun humeis hoi douleuontes to kurio kai echontes auton eis ten kardian; ergazesthe ta erga tou theou mnemoneuontes ton entolon autou kai ton epangelion hon epengeilato, kai pisteusate auto, hoti poiesei autas, ean hai entolai autou phulachthosin.8. anti agron oun agorazete psuchas kai orphanous episkeptesthe kai me parablepete autous, kai ton plouton humon kai tas parataxeis pasas eis toioutous agrous kai oikias dapanate, has elabete para tou theou.9. eis touto gar eploutisen humas ho despotes, hina toutas tas diakonias telesete auto; polu beltion esti toioutous agrous agorizein kai ktemata kai oikous, ohus heureseis en te polei sou, hotan epidemeses eis auten.10. haute he poluteleia kale kai hiera, lupen me echousa mede phobon, echousa de charan. ten oun poluteleian ton ethnon me prassete; asumphoron gar estin umin tois doulois tou theou.11. ten de idian poluteleian prassete mede tou allotriou hapsesthe mede epithumeite autou; poneron gar estin allotrion epithumein. to de son ergon ergazou, kai sothese.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy