SermonIndex Audio Sermons
SermonIndex - Promoting Genuine Biblical Revival
SermonIndex.net : Christian Books : Entole ib'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole ib'.

I

1. Legei moi; Aron apo seautou pasan epithumian poneran, endusai de ten epithumian ten agathen kai semnen; endedumenos gar ten epithumian tauten miseseis ten poneran epithumian kai chalinagogeseis auten, kathos boulei.2. agria gar estin he epithumia he ponera kai duskolos hemerountai. phobera gar esti kai lian te agrioteti autes dapana tois anthropous; malista de ean empese eis auten doulos theou kai me e sunetos, dapanatai hup' autes deinos; dapana de tous toioutous tous me echontas enduma tes epithumias tes agathes, alla empephurmenous to aioni touto; toutous oun paradidosin eis thanaton.3. Poia, phemi, kurie, erga estin tes epithumias tes poneras ta paradidonta tous antropous eis thanaton? gnorison moi, hina aphexomai ap' auton. Akouson, phesin, en poiois ergois thanatoi he epithumia he ponera tous doulous tou theou.

II

1. Paton proechousa epithumia gunaikos allotrias he andros kai poluteleias ploutou kai edesmaton pollon pataion kai methusmaton kai heteron truphon pollon kai moron; pasa gar trure mora esti kai kene tois doulois tou theou.2. hautai oun hai epithumiai ponerai eisi, thanatousai tous doulous tou theou; haute gar he epithumia he ponera tou diabolou thugater estin. apechesthai oun dei apo ton epithumion ton poneron, hina aposchomenoi zesete to theo.3. hosoi de an katakurieuthosin hup' auton kai me antistathosin autais, apothanountai eis telos; thanatodeis gar eisin hai epithumiai hautai.4. su de edusai ten epithumian tes dikaiosunes, kai kathoplisamenos ton phobon tou kuriou antistethi autais; ho gar phobos tou theou katoikei en te epithumia te agathe. he epithumia he ponera ean ide se kathoplismenon to phobo tou theou kai anthestekota aute, pheuxetai apo sou makran kai ouketi soi ophtheseta phoboumene ta hopla sou.5. su oun nikesas kai stephanotheis kat' autes elthe pros ten epithumian tes dikaiosunes, kai paradous aute bouletai. ean douleuses te epithumia te agathe kai hupotages aute, dunese tes epithumias tes poneras katakurieusai kai hupotaxai auten, kathos boulei.

III

1. Ethelon, phemi, kurie, gnonai, poiois tropois me dei douleusai te epithumia te areten, aletheian kai phobon kuriou, pistin kai praoreta kai hosa toutois homoia estin agatha. tauta ergazomenos euarestos ese doulos tou theou kai zese auto; kai pas, hos an douleuse te epithumia te agathe, zesetai to theo.2. suntelesen oun tas entolas tautas; poreuou en autais kai tous akouontas parakalei, hina he metanoia auton kathara genetai tas loipas hemeras tes zoes auton.3. ten diakonian tauten, hen soi didomi, ektelei epimelos, kai polu erase; heueseis gar charin en tois mellousi metanoein, kai peisthesontai sou tois rhemasin; ego gar meta sou esomai kai aannkaso autous peisthenai soi.4. Lego auto; Kurie, hai entolai hautai megalai kai kalai kai endoxoi eisi kai dunamenai euphranai kardian anthropou tou dunamenou tersai autas. ouk oida de, ei dunantai hai entolai hautai hupo anthropou phulachthenai, dioti sklerai eisin lian.5. apokritheis legei moi; Ean su seauto prothes, hoti dunantai phulachthenai, eukolos autas phulaxeis kai ouk esontai sklerai; ean de epi ten kardian sou ede anabe me dunasthai, autas hupo anthropou phulachthenai, ou phulaxeis autas.6. nun de soi lego; ean tautas me phulaxes, alla parenthumethes, ouch exeis soterian oute ta tekna sou oute ho oikos sou. epei ede seauto kekrikas tou me dunasthai tas entolas tautas hupo anthropou phulachthenai.

IV

1. Kai tauta moi lian orgilos elalesen, hoste me sunchuthenai kai lian auton phobethenai; he morphe gar autou elloiothe, hoste me dunasthai anthropon hupenenkein ten orgen autou.2. idon de me tetaragmenon holon kai sunkechumenon erxato moi epieikesteron kai hilaroteron lalein kai legei; Aphron, asuete kai dipsuche, ou noeis ten doxan tou theou, pos megale esti kai ischura kai thaumaste, hoti ektise ton kosmon heneka tou anthropou kai pasan ten exousian pasan edoken auto tou katakurieuein ton hupo ton ouranton panton? 3. ei oun, phesin, panton ho anthroos kurios esti ton ktismaton tou theou kai panton katakurieuei, ou dunatai kai touton ton entolon katakurieusai? kunatai, phesi, panton kai pason ton etolon touton katakurieusai ho anthropos ho echon ton kurion en te kardia autou.4. hoi de epi tois cheilesin echontes ton kurion, ten de kardian auton peporomenen kai makran ontes apo tou kuriou, ekeinois hai entolai hautai sklerai eisi kai kusbatoi.5. thesthe oun humeis, hoi kenoi kai elaphroi ontes en te pistei, ton kurion humon eis ten kardian, kai gnosesthe, hoti ouden estin eukopoteron.6. epistraphete humeis hoi tais entolais poreuomenoi tou diabolou, tais duskolois kai pikrais kai agriais kai aselgesi, kai me phobethete ton diabolon, hoti en auto dunamis ouk estin kath' humon; 7. ego gar esomai meth' humon, ho angelos tes metanoias ho katakurieuon autou. ho diabolos monon phobon echei, ho de phobos autou tonon ouk ekei; me phobethete oun auton, kai pheuxetai aph' humon.

V

1. Lego auto; Kurie, akouson mou oligon rhematon. Lege, phesin, ho boulei. O'Ho men anthropos, phemi, kurie, prothumos esti tas entolas tou theou phulassein, kai oudeis estin ho me aitoumenos para tou kuriou, hina endunamothe en tais entolais autou kai hupotage autais; all' ho diabolos skleros esti kai katakunasteuei auton.2. Ou dunatai, phesi, katadunasteuein ton doulon tou theou ton ex holes kardias antipalaisai, katapalaisai de ou dunatai. ean oun antistathete auto, niketheis pheuxetai aph' humonkateschummenos. hosoi de, phesin, apokenoi eisi, phobountai ton diabolon hos dunamin echonta.3. hotan ho anthropos keramia hikanotat gemise oinou kalou kai en tois keramiois ekeinois oliga apokena e, erchetai epi ta keramia kai ou katanoei ta plere; oide gar, hoti plere eisi; katanoei de ta apokena, phoboumenos, mepote oxisan; tachu gar ta apokena keramia oxizousi, kai apollutai he hedone tou oinou.4. houto kai ho diabolos erchetai epi pantas tous doulous tou theou ekpeirazon autous. hosoi oun plereis eisin en te pistei, anthestekasin auto ischuros, kakeinos apochorei ap' auton me echon topon, pou eiselthe. erchetai oun tote pros tous apokenous kai echon topon eisporeuetai eis autous, kai ho de bouletai en autois ergazetai, kai ginontai auto hupodouloi.

VI

1. Ego de humin lego, ho angelos tes metanoias; me phobethete ton diabolon. apestalen gar, phesi, meth' humon einai ton metanoounton ex holes kardias auton kai ischuropoiesai autous en te pistei.2. pisteusate oun to theo humeis hoi dia tas hamartias humon apegnokotes ten zoen humon kai prostithentes hamartiais kai katabarunontes ten zoen humon, hoti, ean epistraphete pros ton kurion ex holes tes kardias humon kai ergassesthe ten dikaiosunen, tas loipas hemeras tes zoes humon kai douleusete auto orthos kata to thelema autou, poiesei iasin tois proterois humon hamartemasi kai hexete dunamin tou katakurieusai ton ergon tou diabolou. ten de apeilen tou diabolou holos me phobethete; atonos gar estin hosper nekrou neura.3. akousate oun mou kai phobethete ton panta dunamenon, sosai kai apolesai, kai tereite tas entolas tautas, kai zesesthe to theo.4. lego auto; Kurie, nun enedunamothen en pasi tois dikaiomasi tou kuriou, hoti su met' emou ei; kai oida, hoti sunkopseis ten dunamin tou diabolou pasan kai hemeis autou katakurieusomen kai katischusomen panton ton ergon autou. kai elpizo, kurie, dunasthai me tas entolas tautas, has entetalsai, tou kuriou endunamountos phulaxai.5. Phulaxeis, phesin, ean he kardia sou kathara genetai pros kurion; kai´pantes de phulaxothsin, hosoi an katharisosin heauton tas kardias apo ton mataion epithumion tou aionos toutou, kai zesontai to theo.

<<  Contents  >>

©2002-2023 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy