SermonIndex Audio Sermons
SermonIndex - Promoting Genuine Biblical Revival
SermonIndex.net : Christian Books : Entole ia'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole ia'.

1. Edeixe moi epi sumpselliou kathemenous anthropous kai heteron anthropon kathemenon epi kathedran, kai legei moi; Blepeis tous epi tou sumpselliou kathemenous? Blepo, phemi, kurie. Houtoi, phesi, pistoi eisi, kai ho kathemenos epi ten kathedran pseudoprophetes estin, hos apollusi ten dianoian ton doulon tou theou; ton dipsuchon de apollusin, ou ton piston.2. houtoi oun hoi dipsuchoi hos epi mantin erchontai kai eperotosin auton, ti ara estai autois; kakeinos ho pseudoprophetes. medemian echon en heauto dunamin pneumatos theiou, lalei met' auton kata ta eperotemata auton kai kata tas epithumias tes ponerias auton kai pleroi tas psuchas auton, kathos autoi boulantai.3. autos gar kenos on kena kai apokrinetai kenois; ho gar ean eperotethe, pros to kenoma tou anthropou aprokrinetai. tina de kai rhemata alethe lalei; ho gar diabolos pleroi auton to autou pneumati, ei tina dunesetai rhexai ton dikaon.4. hosoi oun ischuroi eisin en te pistei tou kuriou, endedumenoi ten aletheian, tois toioutois pneumasin ou kollontai, all' apechontai ap' auton; hosoi de dipsuchoi eisi kai puknos metanoousi, manteuontai hos kai ta ethne kai heautois meizona hamartian epipherousin eidololatrountes; ho gar eperoton pseudopropheten peri praxeos tinos eidololoatres esti kai kenos apo tes aletheias kai aphron.5. ´pan gar pneuma apo theou dothen ouk eperotatai, alla echon ten dunamin tes theotetos aph' heautou lalei ppanta, hoti anothen estin apo tes dunameos tou theiou pneumatos.6. to de pneumat to eperotomenon kai laloun kata tas epithumias ton anthropon epigeion esti kai elaphron, dunamin me echon; kai holos ou lalei, ean me eperotethe.7. Pos oun, phemi, kurie, anthropos gnosetai, tis auton prophetes kai tis pseudoprophetes estin? Akoue, phesi, peri amphoteron ton propheton; kai hos soi mello legein, houto dokimaseis ton propheten kai ton pseudopropheten. apo tes zoes dokimaze ton anthropon ton echonta to pneuma to theion.8. proton men ho echon to pneuma to anothen praus esti kai hesuchios kai tapeinophron kai apechomenos apo pases ponerias kai epithumias mataias tou aionos toutou kai heauton endeesteron poiei panton ton anthropon kai oudeni ouen apokrinetai eperotomenos, oude katamonas lalei, oude hotan thele anthropos lalein, lalei to pneuma to hagion, alla tote lalei, hotan thelese auton ho theos lalesai.9. hotan oun elthe ho anthropos ho echon to pneuma to theion eis sunagogen andron dikaion ton echonton pistin theion pneumatos kai enteuxis genetai pros to theon tes sunagoges ton andron ekeinon, tote ho angelos tou prophetikou pneumatos ho keimenos pros auton pleroi ton anthropon, kai plerotheis ho anthropos to pneumati to pneumati to hagio lalei eis to plethos, kathos ho kurios bouletai.1'10. houtos oun phaneron estai to pneuma tes theotetos. hose oun peri tou pneumatos tes theotetos tou kuriou he dunamis haute.11. akoue nun, phesi, peri tou pneumatos tou epigeiou kai kenou kai dunamin me echontos, alla ontos morou.12. proton men ho anthropos ekeinos ho dokon pneuma echein hupsoi heauton kai thelei protokathedrian echein, kai euthus itamos esti kai anaides kai polulalos kai en truphais pollais anastrephomenos kai en heterais pollais apatais kai misthous lambanon tes propheteias autou; ean de me labe, ou propheteuei. dunatai oun pneuma theion misthous lambanein kai propheteuein? ouk endechetai touto poiein theou propheten, alla ton toiouton propheton eigeion esti to pneuma.13. eita holos eis suagogen andron dikaion ouk engizei, all' apopheugei autous; kolatai de tois dipsuchois kai kenois kai kata gonian autois propheteuei kai apata autous lalon kata tas epithumias auton panta kenos; kenois gar kai apokrinetai; to gar kenon skeuos meta ton kenon suntithemenon ou thrauetai, alla sumphonousin allelois.14. hotan de elthe eis sunagogen plere andron dikaion echonton pneuma to epigeion apo tou phobou pheugei ap' autou, kai kophoutai ho anthropos ekeinos kai holos sunthrauetai, meden dunamenos lalesai.15. ean gar eis autois thes keramion kenon, kai palin apotibasai theleses ten apotheken, to keramion ekeino, ho ethekas kenon, kenon kai heureseis; houto kai hoi prophetai hoi kenoi hotan elthosin eis pneumata dikaion, hopoioi elthon, toioutoi kai heurikontai.16. echeis amphoteron ton propheton ten zoen. dokimaze oun apo ton ergon kai tes zoes ton anthropon ton legonta to pneumati to erchomeno apo tou theou kai echonti dunamin; to erchomeno apo tou theou kai keno meden pisteue, hoti en auto dunamis ouk estin; apo tou diabolou gar erchetai 18. akouson oun ten parabolen, hen mello soi legein; labe lithon kai bale eis ton ouranon, ide, ei dunasai hapsasthai autou; e palin labe siphona hudatos kai siphonison eis ton ouranon, ide, ei dunasai trupesai ton ouranon.19. Pos, phemi kurie, dunatai tauta eirekas. Hos tauta oun, phesin, adunata estin, houto kai ta pneumata ta epigeia adunata esti kai adrane.20. labe oun ten dunamin ten anothen erchomenen; he chalaza elachiston esti kokkarion, kai hotan epipese epi kephalen anthropou, pos ponon parechei? e palin labe stagona, e apo tou keramou piptei chamai anothen elachista piptonta epi ten gen megalen dunamin echei; houto kai to pneuma to theion anothen erchomenon dunaton esti; touto oun to pneumati pisteue, apo de tou heterou apechou.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy