SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole i'

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole i'

I

1. Aron apo seathtou, phesi, ten lupen; kai gar haute adelphe esti tes dipsuchias kai tes oxucholias.2. Pos, phemi, kurie, adelphe esti touton? allo gar moi dokei einai oxucholia kai allo dipsuchia kai allo lupe. Asunetos ei anthrope, phesi, kai ou noeis, hoti he lupe panton ton pneumaton ponerotera esti kai deinotate tois doulois tou theou kai para panta ta pneumata kataphtheirei ton anthropon kai ektribei to pneuma to hagion kai palin sozei? 3. Ego, phemi, kurie, asunetos eimi kai ou sunio tas parabolas tautas. pos gar dunatai ektribein kai palin sozein, ou noo.4. Akoue, phesin; hoi medepote ereunesantes peri tes aetheias mede epizetesantes peri tes theotetos, pisteusantes de monon, empephurmenoi de pragmateiais kai plouto kai philiais ethnikais kai allais pollais pragmateiais tou aionos toutou; hosoi oun toutois proskeintai, ou noousi tas parabolas tes theotetos; episkotountai gar hupo touton ton praxeon kai kataphtheirontai kai ginontai kechersomenoi.5. kathos hoi ampelones hoi kaloi, hotan ameleias tuchosi, chersountai apo ton akanthon kai botanon poikilon, houtos hoi anthropoi hoi pisteusantes kai eis tautas tas praxeis tas pollas empiptontes tas proeiremenas, apoplanontai apo tes dianoias auton, kai ouden holos noousi peri dikaiosunes, alla kai hotan akousosi peri theotetos kai aletheias, kai aletheias kai ouden holos noousin.6. hoi de phobon echontes theou kai ereunontes peri theotetos kai aletheias kai ten kardian echontes pros ton kurion, panta ta legomena autois tachion noousi kai suniousin, hoti echousi ton phobon tou kuriou en heautois; hopou gar ho kurios katoikei, ekei kai sunesis polle. kooletheti oun to kurio, kai panta suneseis kai noeseis.

II

1. Akoue oun, phesin, anoete, pos he lupe ektribei to pneuma to hagion kai palin sozei; 2. hotan ho dipsuchos epibaletai praxin tina kai tautes apotuche dia ten diousian autou, he lupe haute eisporeuetai eis ton anthropon kai lupei to pneuma to hagion kai ektribei auto.3. eita palin he oxucholia hotan kollethe to anthropo peri pragmatos tinos, kai lian pikranthe, palin he lupe eisporeuetai eis ten kardian tou anthropou tou oxucholesantos, kai lupeitai epi te praxei autou he epraxe kai metanoei, hoti poneron eirgasato.4. haute oun he lupe dokei soterian echein, hoti to poneron praxas metenoesen. amphoterai oun hai praxeis lupousi to pneuma; he men dipsuchia, hoti ouk epetuche tes praxeos autes, he de oxucholia lupei to pneuma, hoti epraxe to poneron. amphotera oun lupera esti to pneumati to hagio, he dipsuchia kai he oxucholia.5. aron oun apo seautou ten lupen kai mme thlibe to pneuma to hagion to en soi katoikoun, mepote enteuxetai to theo kai aposte apo sou.6. to gar pneuma tou theou to dothen eis ten sarka tauten lupen ouch hupopherei oude stenochorian.

III

1. Endusai oun ten hilaroteta, ten pantote echousan charin para to theo kai euprosdekton ousan auto, kai entrupha en aute. pas gar hilaros aner agatha ergazetai kai agatha phronei kai kataphronei tes lupes.2. ho de luperos aner pantote ponereuetai; proton men ponereuetai, hoti lupei to pneuma to hagion to dothen to anthropo hilaron; deuteron de lupon to pneuma to hagion anomian ergazetai, me entunchanon mede exomologoumenos to kurio. Pantote gar luperou andros he enteuxis ouk echei dunamin tou anabenai epi to enteuxis ouk echei dunamin tou anabenai epi to thusiasterion tou theou.3. Diati, phemi, ouk anabainei epi to thusiasterion he enteuxis tou lupoumenou? Hoti, phesin, he lupe enkathetai eis ten kardian autou. memigmene oun he lupe meta tes enteuxeos ouk aphiesi ten enteuxin anabenai katharan epi to thusiasterion. hosper gar oxos kai oinos memigmena epi to auto ten auten hedonen ouk echousin, houto kai he lupe memigmene meta tou hagiou pneumatos ten auten enteuxin ouk echei.4. katharison oun seauton apo tes lupes tes poneras tautes, kai zese to theo; kai pantes zesontai to theo, hosoi an apobalosin aph' heauton ten lupen kai endusontai pasan hilaroteta.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy