SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole th'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole th'.

1. Legei moi; Aron apo seautou ten dipsuchian kai men holos dipsucheses aitesasthai ti para tou theou, legon en seauto hoti pos dunamai aitesasthai para tou kuriou kai labein, hemartekos tosauta eis auton? 2. me dialogizou tauta, all' ex holes tes kardias sou epistrepson epi ton kurion kai aitou par' autou adistaktos, kai gnose ten pollen eusplanchnian autou, hoti ou me se enkatalipe, alla to aitema tes psuches sou plerophoresei.3. ouk esti gar ho theos hos hoi anthropoi mnesikakountes, all' autos amnesikakos esti kai splanchnizetai epi ten poiesin autou.4. su oun katharison sou ten kardian apo panton ton mataomaton tou aionos toutou kai ton proeiremenon soi rhematon kai aitou para tou kuriou, kai apolepse panta kai apo panton ton aitematon sou anusteretos ese, ean adistaktos aiteses para tou kuriou.5. ean de distases en te kardia sou, ouden ou me lepse ton aitematon sou. hoi gar distazontes eis ton theon, houtoi eisin hoi dipsuchoi kai ouden holos epitunchanousi ton aitematon auton.6. hoi de hopoteleis ontes en te pistei panta aitountai pepoithotes epi ton kurion kai lambanousin, hoti adistaktos aitountai, meden dipsuchountes. pas gar dipsuchos aner, ean me metanoese, duskolos sothesetai.7. katharison oun ten kardian sou apo tes dipsuchias, endusai de ten pistin, hoti ischura esti, kai pisteue to theo, hoti panta ta aitemata sou ha aiteis lepse, kai ean aitesamenos pote para tou kuriou aitema ti braduteron lambanes, me dipsucheses, hoti tachu ouk elabes to aitema tes psuches sou; pantos gar dia peirasmon tina e paraptoma ti, ho su agnoeis, braduteron lambaneis to aitema sou.8. su oun me dialipes auto; ean de ekkakeses kai dipsucheses aitoumenos, seauton aitio kai me ton didonta soi.9. blee ten dipsusian tauten; ponera gar esti kai asunetos kai pollous ekrizoi apo tes pisteos kai ge lian pistous kai ichurous. kai gar haute he dipsuchia thugater esti tou diabolou kai lian ponereuetai eis tous doulous tou theou.10. kataphroneson oun tes dipsuchias kai katakurieuson autes en panti pragmati, endusamenos ten pistin ten ischuran kai dunaten; he gar pistis panta epangelletai, panta teleioi, he de dipsuchia me katapisteuousa heaute panton apotunchanei ton ergon autes hon prassei.11. blepeis oun, phesin, hoti he pistis anothen esti para tou kuriou kai echei dunamin megalen; he de dipsusia epigeion pneuma esti para tou diabolou, dunamin me echousa.12. su oun douleue te echouse dunamin te pistei kai apo tes dipsuchias aposchou tes me echouses dunamin, kai zese to theo, kai pantes zesontai to theo hoi tauta phronountes.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy