SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole e'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole e'.

1. Eipon soi, phesin, hoti ktismata tou theou dipla esti; kai gar he enkrateia diple estin. epi tinon gar dei enkrateuseusthai, epitinon de ou dei; 2. Gnorison moi, phemi, kurie, epi tinon dei enkrateuesthai, epi tinon de ou dei. Akoue, phesi, to poneron enkrateuou kai me poiei auto; to de agathon me enkrateuou, alla poiei auto. ean gar enkrateuse to agathon me poiein, hamartian megalen ergaze; ean de enkrateuse to poneron me poiein, dikaiosunen megalen ergaze. enkrateusai oun apo ponerias pases ergazomenos to agathon.3. Potapai, phemi, kurie, eisin hai poneriai, aph' hon hemas dei enkrateuesthai? Akoue, phesin; apo moicheias kai porneias apo methusmatos anomias, apo moicheias kai porneias, apo edesmaton pollon kai hupselophrosunes kai huperephanias kai apo pseumatos kai katalalias kai hupokriseos, mnesikakias kai pases blasphemias.4. tauta ta erga panton ponerotata eisin en te zoe ton anthropon. apo touton oun ton ergon dei enkrateuesthai ton doulon tou theou; ho gar me enkrateuomenos apo touton ou dunatai zesai to theo. akoue oun kai ta akoloutha touton, 5. Eti gar, phemi, kurie, ponera erga esti? Kai ge polla, phesin, estin, aph' hon dei ton doulon tou theou enkrateuesthai; klemma, pseudos, apostreresis, pseudomarturia, pleonexia, epithumia ponera, apate, kenodoxia, alazoneia kai hosa toutois homoia eisin.6. ou dokei soi tauta ponera einai? kai lian ponera, phemi, tois doulois tou theou. touton panton panton dei enkrateuesthai to douleuonta to theo. enkrateusai oun dei se enkrateuesthai, tauta estin.7. ha de dei se me enkrateuesthai, phesin, alla poiei auto.8. Kai ton agathon moi, phemi, kurie, deloson ten dunamin, hiina poreutho en autois kai douleuso autois, hina poreutho en autois kai douleuso autois, hina ergasamenos auta dunetho sothenai. Akoue, phesi, kai ton agathon ta erga, ha se dei ergazesthai kai me enkrateuesthai.9. proton panton pistis, phobos kuriou, agape, homonoia, rhemata dikaiosunes, aletheia, hupomone; touton agathoteron ouden estin en te zoe ton anthropon. tauta ean tis phulasse kai me enkrateuetai ap' auton, makarios ginetai en te zoe autou.10. eita touton ta akoloutha akouson; cherais huperetein, orphanous kai husteroumenous episketesthai, ex anankon lutrousthai tous doulous tou theou, philoxenon einai (en gar te philoxenia heurisketai agathopoiesis pote), medeni antitassesthai, hesuchion einai, endeesteron ginesthai panton anthropon, presbutas sebesthai. dikaiosunen askein, adelphoteta sunterein, hubrin hupopheein, makrothumon einai, mnesikakian me echein, kamnontas te psuche parakalein, eskandalismenous apo tes pisteos me apoballesthai, all' epistrephein kai euthumous poiein, hamartanontas nouthetein, chreostas me thlibein kai endeeis, kai ei tina toutois homoia esti.11. dokei soi, phesi, tauta agatha einai? Ti gar, phemi, kurie, touton agathoteron? Poreuou oun, phesin, en autois kai me enkrateuou ap' auton, kai zese to theo; 12. phulasse oun ten entolen tauten; ean to agathon poies kai me enkrateuse ap' autou, zese to theo, kai´pantes zesontai to theo hoi houto poiountes. kai palin ean to poneron me poies kai enkrateuse ap' autou, zese to theo, kai pantes zesontai to theo, hosoi ean tautas tas entolas phulaxosi kai poreuthosin en autais.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy