SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole z'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole z'.

1. Phobetheti, phesi, ton kurion kai phulasse tas entolas autou. phulasson oun tas entolas tou theou ese dunatos en pase praxei, kai he praxis sou asunkritos estai. phoboumenos gar ton kurion panta kalos ergase; houtos de estin ho phobos. hon dei se phobethenai, kai sothenai.2. ton de diabolon me phobethes; phoboumenos gar ton kurion katakurieuseis tou diabolou, hoti dunamis en auto ouk estin. en ho de dunamis he endoxos, kai phobos en auto. pas gar ho dunamin echon phobon echei; ho de me echon dunamin hupo panton kataphroneitai.3. phobetheti de ta erga tou diabolou, hoti ponera esti. phoboumenos oun ton kurion ouk ergase auta, all' ephexe ap' auton.4. dissoi oun eisin hoi phoboi; ean gar theles to poneron ergase auto; ean de theles palin to agathon ergasasthai, phobou ton kurion, kai ergase auto. hoste ho phobos tou kuriou ischuros esti kai megas kai endoxos. phobetheti oun ton kurion, kai zese auto; kai hosoi an phobethosin auton kai teresosi tas entolas autou, zesontai to theo.5. Diati, phemi, kurie, eipas peri ton terounton tas entolas autou; Zesontai to theo? Hoti, phesin, pasa he ktisis phobeitai ton kurion tas de entolas autou ou phulassei. ton oun phoboumenon auton kai phulassonton tas entolas autou, ekeinon he zoe esti para to theo; ton de me phulassonton tas entolas autou, oude zoe en auto.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy