SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole s'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole s'.

I

1. Enteilamen soi, phesin, en te prote entole, hina phulaxes ten pistin kai ton phobon kai ten enkrateian. Nai, phemi, kurie. Alla nun thelo soi, phesin, delosai kai tas dunameis auton, hina noeses tis auton tina dunamin echei kai energeian; diplai gar eisin hai energeiai auton. keintai oun epi dikaio kai adiko; 2. su oun pisteue to dikaio, to de adiko me pisteuses; to gar dikaion orthen hodon echei, to de adikon streblen. alla su te orthe hodo poreuou kai homale, ten de streblen eason.3. he gar streble hodos tribous ouk echei, all' anodias kai proskommata polla kai tracheia esti kai akanthodes. blabera oun esti tois en aute oreuomenois.4. hoi de te orthe hodo poreuomenoi homalos peripatousi kai aproskopos; oute gar tracheia estin oute akanthodes. blepeis oun, hoti sumphoroteron esti taute te hodo poreuesthai. Poreuse, phesi, kai hos an ex holes kardias epistrepse pros kurion, poreusetai en aute.

II

1. Akoue nun, phesi, peri tes pisteos, duo eisin angeloi meta tou anthropou, heis tes dikaiosunes kai heis tes ponerias.2. Pos oun, phemi, kurie, gnosomai tas auton energeias, hoti amphoteroi angeloi met' emou katoikousin? 3. Akoue, phesi, kai sunieis autas. ho men tes dikaiosunes angelos trupheros esti kai aischunteros kai praus kai hesuchios; hotan oun houtos epi ten kardian son anabe, eutheos lalei meta sou peri dikaiosunes, peri hagneias, peri semnotetos kai peri autarkeias kai peri pantos ergou dikaiou kai peri pases aretes endoxu. tauta panta hotan eis ten kardian sou anabe, ginoske, hoti ho angelos tes dikaiosunes meta sou esti. tauta oun esti ta erga tou angelou tes dikaiosunes. touto oun pisteue kai tois ergois autou.4. hora oun kai tou angelou ta erga. proton panton oxucholos esti kai pikros kai aphron, kai ta erga autou ponera, katastrephonta tous doulous tou theou; hotan oun houtos epi ten kardian sou anabe, gnothi auton apo ton ergon autou.5. Pos, phemi, kurie noeso auton, ouk epistamai. Akoue, phesin. hotan oxucholia soi tis prospese e pikria, ginoske, hoti autos estin en soi; eita epithumia praxeon pollon kai poluteleiai edesmaton pollon kai methusmaton kai kraipalon pollon kai poikion trophon kai ou deonton kai epithumiai gunaikon kai pleonexion kai huperephania polle tis kai alazoneia kai hosa toutois paraplesia esti kai homoia; tauta oun hotan epi ten kardian sou anabe, ginoske, hoti ho angelos tes ponerias estin en soi.6. su oun epignous ta erga autou aposta ap' autou ponera eisi kai asumpopha tois doulois tou theou, echeis oun amphoteron ton angelon tas energeias; aunie autas kai pisteue to angelo tes dikaiosunes; 7. apo de tou angelou tes ponerias apostethi, hoti he didache autou toutou anabe epi ten kardian autou ta erga tou angeou tes dikaiosunes, ex anankes dei auton agathon ti poiesai.9. blepeis oun, phesin, hoti kalon esti to angelo tes dikaiosunes akolouthein, to de angelo tes ponerias apotaxasthai.1'10. ta men peri tes pipsteos haute he entole deloi, hina tois ergois tou angelou tes dikaiosunes pisteuses, kai ergasamenos auta tou angellou tes ponerias chalepa esti; me ergazomenos oun auta zese to theo.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy