SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole e'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole e'.

I

1. Makrothumos, phesi, ginou kai sunetos, kai panton ton poneron ergon katakurieuseis kai ergase pasan dikaiosunen.2. ean gar makrothumos ese, to pneuma to hagion to katioikoun en soi katharon estai, me episkotoumenon hupo heterou ponerou pneumatos, all' en euruchoro katoikoun agalliassetai kai euphranthesetai meta tou skeuous, en ho katoikei, kai leitourgesetai meta to theo en hilaroteti polle, echon ten euthenian en heauto.3. ean de oxucholia tis proselthe, euthus to pneuma to hagion, trupheron on, stenochoreitai, me echon ton topon katharon, kai zetei apostenai ek tou topou; pnigetai gar hupo tou ponerou pneumatos, me echon topon leitourgesai to kurio, kathos bouletai, miainomenon hupo tes oxucholias. en gar te makrothumia ho kurios katoikei, en de te oxucholia ho diabolos.4. amphotera oun ta pneumata epi to auto katoikounta, asumphoron estin kai poneron to anthropo ekeino, en ho katoikousin.5. ean gar labes apsinthiou mikron lian kai eis keramion melitos eichees, ouchi holon to meli aphanizetai, kai tosouton meli hupo tou elachistou apsinthiou apollutai kai apollusi ten glukuteta tou melitos, kai ouketi ten auten charin echei para to despote, hoti epikrathe kai ten chresin autou apolesen? ean de eis to meli me blethe to apsinthion, gluku heurisketai to meli kai euchreston ginetai to despote autou.1 6. blepeis hoti he makrothumia glukutate estin huper to meli kai euchrestos esti to kurio, kai en aute katoikei. hu de oxucholia pikra kai achrestos estin. ean oun mige he oxucholia te makrothumia, miainetai he makrothumia kai ouketi euchrestos esti to theo he enteuxis autes.7. Ethelon, phemi, kurie, gnonai ten energeian tes oxucholias, hina phulaxomai ap' autes. Kai men, phesin, ean me phulaxe ap' autes su kai ho oikos sou, apolesas sou ten pasan elpida. alla phulaxai ap' autes; ego gar meta sou eimi. kai pantes de aphexontai ap' autes, hosoi an metanoesosin ex holes tes kardias auton; met' auton gar esomai kai suntereso autous; edikaiothesan gar pantes hupo tou semnotatou angelou.

II

1. Akoue nun phesi, ten enereian tes oxucholias pos ponera esti, kai pos tous doulous mou katastrephei te heautes energeia kai pos apoplana de tous plereis ontas en te pistei oude energesai dunatai eis autous, hoti he dunamis mou met' auton estin; apoplana de tous apokenous kai dipsuchous ontas.2. hotan de ide tous toioutous anthropous eustathountas, paremballei heauten eis ten kardian tou anthropou ekeinou, kai ek tou medenos ho aner e gune en pikria gineta heneken biotikon pragmaton e peri edesmaton e mikrologias tinos e peri philou tinos e peri doseos e lepseos e peri toiouton moron pragmaton; tauta gar panta mora esti kai kena kai aphrona kai asumphora tois doulois tou theou.3. he de makrothumia megale esti kai ischura kai dunamin echousa kai stibaran kai euthenoumenen en platusmo megalo, hilara, agalliomene, amerimnos ousa, doxazousa ton kurion en panti kairo, meden en heaute echousa pikron, paramenousa dia pantos praeia kai hesuchios; haute oun he makrothumia katoikei meta ton ten pistin echonton holokleron.4. he de oxucholia proton men mora estin, elaphra te kai aphron. eita ek tes aphrosunes ginetai pikria, ek de tes pikrias thumos, ek de tou thumou orge, ek de tes orges menis; eitahe'he menis haute ek tosouton kakon sunistamene ginetai hamartia megale kai aniatos.5. hotan ga tauta ta pneumata en heni angeio katoike, hou kai to pneuma to hagion katoikei, ou chorie to angos ekeino, all' huperpleonazei.6. to trupheron oun pneuma, mhe echon sunetheian meta ponerou pneumatos katoikein mede meta sklerotetos, apochorei apo tou anthropou tou toioutou kai zetei katoikein meta praotetos kai hesuchias.7. eita hotan aposte apo tou anthropou ekeinou, hou katoikei, ginetai ho athropos ekeinos kenos apo tou pneumatos tou dikaiou, kai to loipon pepleromenos tois pneumasi tois ponerois akatastatei en pase praxei autou, perispomenos hode kakeise apo ton pneumaton ton poneron kai holos apotuphloutai apo ton pneumaton ton poneron, kai holos apotuphloutai apo tes dianoias tes agathes. houtos oun sumbainei pasi tois oxucholois.8. apechou oun apo tes oxucholia kai te pikria, kai ese heuriskomenos meta tes semnotetos tes egapemenes hupo tou kuriou. blepe oun mepote parenthumethes ten entolen tauten; ean gar tautes tes entoles kurieuses, kai tas loipas entolas dunese phulaxai, has soi mello entellesthai. ischurou en autais kai endunamou, kai pantes endunamousthosan, hosoi ean thelosin en autais poreuesthai.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy