SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole d'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole d'.

I

1. Entellomai soi, phesin, phulassein te hagneian, kai me anabaineto sou epi ten kardian peri gunaikos allotrias he peri porneias tinos e peri toiouton tinon homoiomaton poneron, touto gar poion megalen hamartian ergaze. tes de ses mnemoneuon pantote gunaikos oudepote diamartureseis.2. ean gar haute he ethumesis epi ten kardian sou anabe, diamarteseis, kai ean hetera houtos ponera, hamartian ergaze; he gar enthumesis haute theou doulo hamartia megale estin; ean de tis ergasetai to ergon to poneron touto, thanaton heauto katergazetai.3. blepe oun su; apechou apo tes enthumeseos tautes; hopou gar semnotes katoikei, ekei anomia ouk opheilei anabainein epi kardian andros dikaiou.4. lego auto; Kurie, epitrepson moi oliga erotesai se. Lege, phesin. Kurie, phemi, ei gunaika eche tis pisten en kurio kai tauten heure en moicheia tini, ara hamatanei ho aner sunzon met' autes? 5. Achri tes agonois, phesin, ouch hamartanei; ean de gno ho aner ten hamartian autes kai me metanoese he gune, all' epinene te porneia autes kai sunze ho aner met' autes, enochos ginetai tes hamartias autes kai koinonos tes moicheias autes.6. Ti oun, phemi, kurie, poiese ho aner, ean epimeine to pathei touto he gune? Apolusato, phesin, auten kai ho aner eph' heauto meneto; ean de apolusas ten gunaika metanoese he gune kai thelese epi ton heautes andra hupostrepsai, ou paradechthesetai? 8. Kai men, phesin, ean me paradexetai auten ho ane, hamartanei kai megalen hamartian heauto epipatai, alla dei paradechthenai ton hemartekota kai metanoounta, me epi polu de; tois gar doulois tou theou metanoia estin mia. dia ten metanoian oun opheilei gamein ho aner. haute he praxis epi gunaiki kai andri keitai.9. ou monon, phesin, moicheia estin, ean tis ten sarka autou miane, alla kai hos an ta homoiomata poie tois ethnesin, moichatai. hoste kai en tois toioutois ergois ean emmene tis kai en tois toioutois ergois ean emmene tis kai me metanoe, apechou ap' autou kai me sunzethi auto; ei de me, kai su metochos ei tes hamartias autou.10. dia touto prosetage humin eph' eautois menein, eite aner eite gune; dunatia gar e tois toioutois metanoia einai.11. ego oun, phesin, ou didomi aphormen, hina haute he praxis houtos sunteletai, alla eis to meketi hamartanein ton hemartekota. peri de tes proteras hamartias autou estin ho dunamenos iasin dounai; autos gar estin ho echon panton ten exousian.

II

1. Erotesa de auton palin legon; Epei ho kurios axion me hegesato, hina met' emou pantote katoikes oliga mou rhemata eti anaschou, epei ou sunio ouden kai he kardia mou peporotai apo ton proteron mou praxeon; sunetison me, hoti lian aphron eimi kai holos outhen noo.2. apokritheis moi legei; Ego, phesin, epi tes metanoias eimi kai pasin tois metanoousin sunesin didomi. he ou dokei soi, phesin, auto touto to metanoesai sunesin einai? to metanoesai, phesin, sunesis estin megale; suniei gar ho hamartesas, hoti pepoiken to poneron emprosthen tou kuriou, kai anabainei epi ten kardian autou he praxis, hen epraxen, kai metanoei kai ouketi ergazetai to poneron, alla to agathon polutelos ergazetai kai tapeinoi ten heautoupsuchen kai basanizei, hoti hemarten. blepeis oun, hoti he metanoia sunesis estin megale.3. Dia touto oun, phemi, kurie, exakribazomai para sou panta; proton men, hoti hamartolos eimi, hina gno, poia erga ergazomenos zesomai, hoti pollai mou eisin hai hamartiai kai poikilai.4. Zese, phesin, ean tas entolas mou phulaxes kai poreuthes en autais; kai hos an akousas tas entolas tautas phulaxe, zesetai to theo.

III

1. Eti phemi, kurie, prostheso tou errotesai. Lege, phesin. Ekousa, phemi, kurie para tinon didaskalon, hoti eis hudor katebemen kai elabomen aphesin hamartion hemon ton proteron.2. legei moi; Kalos ekousas; houto gar echei. edei gar ton eilephota aphesin hamartion meketi hamartanein, all' en hagneia katoikein.3. epei de panta exakribaze, kai touto soi deloso, me didou aphormen tois mellousi pisteuein e tois nun pisteusasin eis ton kurion. hoi gar nun pisteusantes he mellontes pisteuein metanoian hamartion ouk echousin, aphesin de echousi ton proteron hamartion auton.4. tois oun kletheisi pro touton ton hemeron etheken ho kurios metamoian; kardiognostes gar on ho kurios kai panta progioson egno ten astheneian ton anthropon kai ten poluplkian tou diaobolou, hoti poiesei ti kakon toi doulois tou theou kai ponereusetai eis autous.5. polusplnchnos oun on ho kurios esplanchnisthe epi ten poiesin autou kai etheken ten metanoian tauten, kai emoi he exousia tes metanoias tautes edothe.6. alla ego soi lego, phesi; meta te klesin ekeinen ten megalen kai semnen ean tis ekpeirastheis hupo tou diabolou hamartese, mian metanoian echei; ean de hupo cheira hamartane kai metanoese, asumphoron esti to anthropo to toiouto; duskolos gar zesetai.7. lego auto; Ezoopoiethen tauta para sou akousas houtos akribos; oida gar hoti, ean meketi prostheso tais hamartiais mou, sothesomai. Sothese, phesin, kai pantes, hosoi ean tauta poiesosin.

IV

1. Erotesa auton palin legon; Kurie, epei hapax aneche mou, eti moi kai touto deloson. Lege, phesin. Ean gune, phemi, kurie, e palin aner tis koimethe kai gamese tis ex auton meti hamartanei ho gamon? 2. Ouch hamartane phesin; ean de eph' heauto meine tis, perissoteran heauto timen kai megalen doxan peripoieitai pros ton kurion; ean de kai gamese, ouch hamartanei.3. terei oun hagneian kai ten semnoteta, kai zese to theo. tauta soi hosa lalo kai mello lalein, phulasse apo tou nun, aph' hes moi paredothes hemeras, kai eis ton oikon sou katoikeso.4. tois de proterois sou paraptomasin aphesis estai, ean tas entolas mou phulaxes; kai´pasi de aphesis estai ean tas entolas mou tautas phulaxosi kai poreuthosin en te hagnoteti taute.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy