SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole g'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole g'.

1. Palin moi legei; Aletheian agapa kai pasa aletheia ek tou stomatos sou ekoreuestho, hina to pneuma ho ho theos katokisen en te sarki taute, alethes heurethe para pasin anthropois, kai houtos doxasthesetai ho kurios ho en soi katokon, hoti ho kurios alethinos en panti rhemati kai ouden par' auto pseudos.2. hoi oun pseudomenoi athetousi ton kurion kai ginontai aposteretai tou kuriou, me paradidontes auto ten parakatatheken, hen elabon. elabon ga par' autou pneuma apseuston. touto ean pseudes apodososin, emianan ten entolen tou kuriou kai egenonto a0posteretai.3. tauta oun akousas ego elausa lian. edon de me klaionta legei; Ti klaieis? Hoti, phemi, kurie, ouk oida, ei dunamai sothenai. Diati? phesin. Oudepo gar, phemi, kurie, en te eme zoe alethes elalesa rhema, alla pantote panouros elalesa meta panton kai to pseudos mou alethes epedeixa para pasin anthropois; kai oudepote moi oudeis anteipen, all' episteuthe to logo mou. pos oun, phemi, kurie, dunamai zesai tauta praxas? 4. Su men, phesi, kalos kai alethos phroneis; edei gar se hos theou doulon en aletheipa poreuesthai, kai poneran suneidesin meta tou pneumatos tes aletheias me katoikein mede lupen epagein to pneumati to semno kai alethei. Oudepote, phemi, kurie, toiauta rhemata akribos ekousa.5. Nun oun, phesin, akoueis; phulasse auta, hina kai ta proteron ha elalesas pseude en tais pragmateias sou, touton heurethenton alethinon, kakeina pista genetai; dunatai gar kakeina pista genesthai. ean tauta phulaxes kai apo tou nun pasan aletheian laleses, dunese seauto zoen peripoiesasthai; kai hos an akouse ten entolen tauten kai apexetai tou ponerotatou pseusmatos zesetai to theo.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy