SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole b'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole b'.

1. Legei moi; Haploteta eche kai akakos ginou, kai ese hos ta nepia ta me ginoskonta ten ponerian ten apolluousan ten zoen ton anthropon.2. proton men medenos katalalei mede hedeos akoue katalalountos; ei de me, kai su ho akouon enochos ese tes hamartias tou katalalountos, ean pisteuses te katalalia he an akouses; pisteusas gar kai su autos hexeis kata tou adelphou sou; houtos oun enochos ese tes hamartias tou katalalountos.3. ponera he katalalia; akatastaton daimonion estin, medepote eireneuon, alla pantote en dichostasiais katoikoun. apechou oun ap' autou, kai euthenian pantote hexeis meta panton.4. endusai de ten semnoteta, en he ouden proskomma estin poneron, alla panta homala kai hilara. ergazou to agathon kai ek ton kopon sou hon ho theos didosin soi pasin husteroumenois didou haplos, me distazon, tini dos e tini me dos. pasin didou; pasin gar ho theos didosthai thelei ek ton idion dorematon.5. hoi oun lambanontes apodosousin logon to theo, diati elabon kai eis ti; hoi men gar lambanontes thlibomenoi ou dikasthesontai, hoi de en hupokrisei lambanontes tisousin diken.6. ho oun didous athoos estin; hos gar elaben para tou kuriou ten diakonian telesai, haplos auten etelesen, methen diakrinon, tini do e me do. egeneto oun he diakonia haute haplos telestheisa endoxos para to theo. ho oun houtos haplos diakonon to theo zesetai.7. phulasse oun ten entolen tauten, hos soi lelaleka, hina he metanoia sou kai tou oikou sou en haploteti heurethe, kai akakia kathara kai amiantos.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy