SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Entole a'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Entole a'.

1. Proton panton pisteuson, hoti heis estin ho theos, ho ta panta ktisas kai katartisas kai poiesas ek tou me ontos eis to einai ta panta kai´panta choron, monos de achoretos on.2. pisteuson oun auto kai phobetheti auton, phobetheis de enkrateusai. tauta phulasse, kai apobaleis pasan ponerian apo seautou kai enduse´pasan areten dikaiosunes kai zese to theo, ean phulaxes ten entolen tauten.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy