SermonIndex Audio Sermons
SermonIndex - Promoting Genuine Biblical Revival
SermonIndex.net : Christian Books : Apokalupsis e'.

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Apokalupsis e'.

1. Proseuxamenou mou en to oiko kai kathisantos eis ten klinen eiselthen aner edoxos te opsei, schemati poimeniko, perikeimenos derma ageion leukon kai peran echon epi ton omon kai rhabdon eis ten cheira. kai espasato me, kago antepasamen auton.2. kai euthus parekathisen moi kai legei moi; Apestalen hupo tou semnotatou angelou, hina meta sou oikeso tas loipas hemeras tes zoes sou.3. edoxa ego, hoti parestin ekpeirazon me, kai lego auto; Su gar tis ei? ego gar, phemi, ginosko ho paredothen. legei moi; Ouk epiginosko, ho paredothen. legei moi; Ouk epiginoskeis me? Ou, phemi. Ego, phesin, eimi ho poimen, ho paredothes.4. eti lalountos autou elloiothe he idea autou, kai epegnon auton, hoti ekeinos en, ho paredothen, kai euthus sunechuthen kai phobos me elaben kai holos sunekopen apo tes lupes, hoti houtos auto apekrithen poneros kai aphronos.5. ho de apokritheis moi legei; Me sunchunnou, alla ischuropoiou en tais entolais mou hais soi mello entellesthai. apestalen gar, phesin, hina ha eides proteron panta soi palin deixo, auta ta kephalaia ta onta humin sumphora. proton panton tas entolas mou grapson kai tas parabolas; ta de hetera, kathos soi deixo, houtos grapseis; dia touto, phesin, entellomai soi proton grapsai tas entolas kai parabolas, hina hupo cheira anaginoskes autas kai dunethes phulaxai autas.6. egrapsa oun tas entolas kai parabolas, kathos eneteilato moi.7. ean oun akousantes autas phulaxete kai en autais poreuthete kai ergasesthe autas en kathara kardia, apolempsesthe apo tou kuriou, hosa epengeilato humin; ean de akousantes me metanoete, all' eti prosthete tais hamartiais humon, apolempsesthe para tou kuriou ta enantia. tauta moi panta houtos grapsai ho poimen eneteilato, ho angelos tes metanoias.
<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy