SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Horasis d'

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Horasis d'

I

1. Hen eidon, adelphoi, meta hemeras eikosi tes proteras horaseos tes genomenes, eis tupon tes thlipseos tes eperchomenes.2. hupegon eis agron te hodo te kampane. apo tes hodou tes demosias estin hosei stadia deka; rhadios de hodeuetai ho topos.3. monos oun peripaton axio ton kurion, hina tas apokalupseis kai ta horamata, ha moi edeixen dia tes hagias Ekklesias autou, teleiose, hina me ischuropoiese kai do ten metanoian tois doulois autou tois eskandalismenois, hina doxasthe to onoma autou to mega kai endoxon, hoti me axion hegesato tou deixai moi ta thaumasia autou.4. kai doxazontos mou kai eucharistountos auto, hos echos phones moi apekrithe; Me dipsucheseis, Herma. en emauto erxamen dialogizesthai kai legein; Ego ti echo dipsuchesai, houto tethemeliomenos hupo tou kuriou kai idon endoxa pragmata? 5. kai proseben mikron, adelphoi, kai idou, blepo koniorton hos eis ton ouranon kai erxamen legein en emauto; Mepote ktene erchontai kai koniorton egeirousin? houto de en ap' emou hos apo stadiou.6. ginomenou meizonos kai meizonos koniortou helios kai idou, blepo therion megiston exelampsen ho helios kai idou, blepo therion megiston hosei ketos ti, kai ek tou stomatos autou arides purinai exeporeuonto; en de to therion to mekei hosei podon r', ten de kephalen eichen hosei keramou.7. kai erxamen klaiein kai erotan ton kurion, hina me lutrosetai ex autou; kai epanemnesthen tou rhematos hou akekoein; Me dipsucheseis, Herma.8. endusamenos oun, adelphoi, ten pistin tou kuriou kai mnestheis hon edidaxen me megaleion, tharsesas eis to therion emauton edoka. houto de ercheto to therion rhoizo, hoste dunasthai auto polin lumanai.9. erchomai engus autou, kai to telikouto ketos ekteinei heauto chamai kai ouden ei me ten glossan proeballen kai holos ouk ekinethe, mechris hote parelthon auto; 1'10. eichen de to therion epi tes kephales chromata tessara; melan, eita puroeides kai haimatodes, eita chrusoun, eita leukon.

II

1. Meta de to parelthein me to therion kai proelthein hosei podas l', idou, hupanta moi parthenos kekosmemene hos ek numonos ekporeumene, hole en leukois kai hupodemasin leukois, katakekalummene heos tou metopou, en mitr? de en he katakalupsis autes; eichen de tas trichas autes leukas.2. egnon ego ek ton proteron horamaton, hoti he Ekklesia estin, kai hilaroteros egenomen. aspazetai me legousa; Chaire su, anthrope. kai ego auten antespasamen; Kuria, chaire.3. apokritheisa moi legei; Ouden soi apentesen? lego aute; Kuria, telikounto therion, dunamenon laous diaphtheirai; alla t?te dunamei tou kuriou kai te polusplanchnia autou exephugon auto.4. Kalos exephuges, phesin, hoti ten merimnan sou epi ton theon eperipsas kai ten kardian sou enoixas pros ton kurion, pisteusas, hoti di' oudenos dune sothenai ei me dia tou megalou kai endoxou onoma estin Thegri, kai enephraxen to stoma autou, hina me se lumane. megalen thlipsin ekpepheugas dia ten pistin sou kai hoti telikounto therion idon ouk edipsuchesas; 5. hupage oun kai exegesai tois eklektois tou kuriou ta megaleia autou kai eipe autois, hoti to therion touto tupos estin thlipseos tes mellouses tes megales; ean oun proetoimasesthe kai metanoesete ex holes kardias humon pros ton kurion, dunesesthe ekphugein auten, ean he kardia humon genetai kathara kai amomos kai tas loipas tes zoes hemeras humon douleusete to kurio amemptos. epiripsate tas merimnas humon epi ton kurion, kai autos katorthosei autas.6. pisteusate to kurio, hoi dipsuchoi, hoti dipsuchoi, hoti panta dunatai kai apostrephei ten orgen autou aph' humon kai exapostellei mastigas humin tois dipsuchois. ouai tois akousasin ta rhemata tauta kai parakousasin; hairetoteron en autois to me gennethenai.

III

1. Erotesa auten peri ton tessaron chromaton hon eichen to therin eis ten kephalen. he de apokritheisa moi legei; Palin periergos ei peri toiouton pragmaton. Nai, phemi, kuria; gnorison moi, ti estin tauta.2. Akoue, phesin; to men melan houtos ho kosmos estin, en ho katoikeite; 3. to de puroeides, hoti dei ton kosmon touton di' haimatos kai puros apollusthai; 4. to de chrusoun meros humeis este hoi ekougontes ton kosmon touton. hosper gar to chrusion dokimazetai dia tou puros kai euchreston ginetai, houtos kai humeis dokimazesthe hoi katoikountes en autois. hoi oun meinantes kai purothentes hup' auton katharisthesesthe. hosper to chrusion apoballei pasan lupen kai stenochorian, kai katharisthesesthe kai chresimoi esesthe eis ten oikodomen tou purgou.5. to de leukon meros ho aion ho eperchomeos estin, en ho katoikesousin hoi eklekti tou theou; hoti aspiloi kai katharoi esontai hoi eklelegmenoi hupo tou theou eis zoen aionion.6. su oun me dialies lalon eis ta ota ton hagion. echete kai ton tupon tes thlippseos tes erchomenes megales. ean de humeis thelesete, ouden estai. mnemoneuete ta progegrammena.7. tauta eipasa apelthen, kai ouk eidon, poio topon apelthen, kai ouk eidon, poio topo apelthen; nephos gar egeneto; kago epestraphen eis ta opiso phobetheis, dokon hoti to therion erchetai.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy