SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Horasis g'

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Horasis g'

I

1. Hen eidon, adelphoi, toiaute.2. nesteusas pollakis kai deetheis tou kuriou, hina moi phanerose ten apokalupsin, hen moi eengeilato deixai dia tes presbuteras ekeines, aute te nukti moi optai he presbutera kai eipen moi; Epei houtos endees ei kai spoudaios eis to gnonai´pata, elthe eis ton agron, hoou chondrizeis, kai peri horan pempten emphanisthesomai soi kai deixo soi, ha dei se idein.3. erotesa auten legon; Kuria, eis poion topon tou agrou? Hopou, phesin, theleis. exelexamen topon kalon anakechorekota. prin de lalesai aute kai eipein ton topon, legei moi; Hexo ekei, hopou theleis, 4. egenomen oun, adelphoi, eis ton agron kai suepsephisa tas horas kai elthon eis ton topon, hopou dietaxamen aute elthein, kai blepo sumpselion keimenon elephantinon, kai epi tou sumpseliou ekeito kerbikarion linoun kai epano lention exeplomenon linoun karpasion.5. idon tauta keimena kai medena onta en to topo ekthambos egenomen, kai hosei tromos me elaben kai hai triches mou orthai; kai hosei phrike moi proselthen monou mou ontos. en emauto oun genomenos kai mnestheis tes doxes tou theou kai labon tharsos, theis ta gonata exomologoumen to kurio palin tas hamartias mou hos kai proteron.6. he de elthen meta neaniskon hex, ohus kai proteron heorakein, kai estathe moi kai katekroato proseuchomenou kai exomologoumenou to kurio tas hamartias mou. kai hapsamene mou legei; Herma, pausai peri ton hamartion sou panta eroton; erota kai peri dikaiosunes, hina labes meros ti ex autes eis ton oikon sou.7. kai exegeirei me tes cheiros kai agei me pros to sumpselion kai legei tois neaniskois; Hupagete kai oikodomeite.8. kai keta to anachoresai tous neaniskous kai monon hemon gegonoton legei moi; Kathison hode. lego aute; Kuria, aphes tous prebuterous proton kathisai. Ho soi lego, phesin, kathison.9. thelontos oun mou kathisai eis ta dexia mere ouk eiase me, all' enneuei moi te cheiri, hina eis ta aristera mere kathiso. dialogizomenou mou oun kai lupoumenou, hoti ouk eiase Herma? ho eis ta dexia mere topos allon estin, ton ede euarestekoton to theo kai pathonton heineka tou onomatos; soi de polla leipei hina met' auton kathises; alla sos meneis te haploteti sou, meinon, kai kathie met' auton kai hosoi ean ergasontai ta ekeinon erga kai huenenkosin, ha kai ekeinoi hupenenkan.

II

1. Ti, phemi, upenenkan? Akoue, phesin; mastigas, phulakas, thlipseis megalas, staurous, theria heineken tou onomatos; dia touto ekeinon estin ta dexia mere tou hagiasmatos kai hos ean pathe dia to onoma; ton de loipon ta aristera mere estin. alla amphoteron, kai ton ek dexion kai ton aristeron kathemenon, ta auta dora kai hai autai epangeliai; monon ekeinoi ek dexion kathentai kai echousin doxan tina.2. su de katepithumeis kathisai ek dexion met' auton, alla ta husteremata sou polla. katharisthese de apo ton husterematon sou; kai pantes hoi me dipsuchountes katharisthesontai apo panton ton hamartematon eis tauten ten hemeran.3. tauta eipasa ethelen apelthein; peson de autes pros tous podas erotesa auten kata tou kuriou, hina moi epideixe ho epengeilato horama.4. he de palin epelabeto mou tes cheiros kai egeirei me kai kathizei epi to sumpselion ex euonumon; ekathezeto de kai aute ek dexion. kai eparasa rhabpson tina lampran legei moi; Blepeis mega pragma? lego aute; Kuria ouden blepo. legei moi; Su, idou, ouch horas katenanti sou purgon megan oikodomoumenon epi hudaton lithois tetragonois lamprois? 5. en tetragoono de okodomeito ho purgos hupo ton hex neaniskon ton eleluthoton met' autes; allai de muriades andron parepheron lithous, hoi men ek tou buthou, hoi de ek tes ges, kai epedidoun tois hex neaniskois; ekeinoi de elambanon kai okodomoun.6. tous men ek tou buthou lithous elkomenous pantas houtos etithesan eis ten oikodomen; hermosmenoi gar esan kai sunephonoun te harmoge meta ton heteron; kai houtos ekollonto allelois, hoste ten harmogen auton me phainesthai. ephaineto de he oikodome tou purgou hos ex henos lithou okodomemene.7. tous de heterous lithous tous pheromenous apo tes xeras tous men apeballon, tous de etithoun eis ten oikodomen; allous de katekopton kai erripton makran apo tou purgou.8. alloi de lithoi polloi kuko tou purgou ekeinto, kai ouk echronto autois epi ten oikodomen; esan gar tines ex auton epsoriakotes, heteroi de schismas echontes, alloi de kekolobomenoi, alloi de leukoi kai stronguloi, me harmozontes eis ten oikodomen.9. eblepon de heterous lithous rhiptomenous makran apo tou purgou kai erchomenous eis ten hodon kai me menontas en te hodo, alla kuliomenous ek tes hodou eis ten anodian; heterous de piptontas engus hudaton kai me dunamenous kulisthenai eis to hudor, kaiper thelonton kulisthenai kai elthein eis to hudor.

III

1. Deixasa moi tauta ethelen apotrechein. lego aute; Kuria, ti moi ophelos tauta heorakoti kai me ginoskonti, ti estin ta pragmata? apokritheisa moi legei; Panourgos ei anthropos, thelon ginoskein ta peri ton purgon. Nai, phemi, kuria, hina tois adelphois anangeilo kai hilaroteroi genontai kai tauta akousantes ginoskosin ton kurion en polle doxe.2. he de ephe; Akousontai men polloi; akousantes de tines ex auton charesontai, tines de klausontai; alla kai houtoi, ean akousosin kai metanoesosin, kai autoi charesontai. akoue oun tas parabolas tou purou; apokalupso gar soi panta. kai meketi moi kopous pareche peri apokalupseos; hai gar apokalupseis hautai telos echousin; pepleromenai gar eisin. all' ou pause aitoumenos apokalupseis; anaides gar ei.3. ho men purgos, hon blepeis oikodomoumenon, ego eimi he Ekklesia, he ophtheisa soi kai nun kai to proteron; ho an oun theleses, eperota peri tou purgou, kai apokalupso soi, hina chares meta ton hagion.4. lego aute; Kuria, epei hapax axion me hegeso tou panta moi apokalupsai, apokalupson. he de legei moi; Ho ean endecheta soi apokaluphthenai, apokaluphthesetai. monon he kardia sou pros ton theon eto kai me dipsucheseis, ho purgos epi hudaton okodometai, kuria? Eipa soi, phesin, kai to proteron, kai ekzeteis epimelos; ekzeton oun heuriskeis ten aletheian. diati oun epi hudaton okodometai ho purgos, akoue; hoti he zoe humon dia hudatos esothe kai sothesetai. tethemeliotai de ho purgos to rhemati tou pantokratoros kai endoxou onomatos, krateitai de hupo tes aoratou dunameos tou despotou.

IV

1. Apokritheis lego aute; Kuria, megalos kai thaumastos echei to pragma touto; hoi de neaniskoi hoi hex hoi oikodomountes, tines eisin, kuria? Houtoi eisin hoi hagioi angeloi tou theou hoi protoi ktisthentes, hois paredoken ho kurios pasan ten ktisin autou auxein kai oikodomein kai despozein tes ktiseos pases; dia touton oun telesthesetai he oikodome tou purgou.2. Hoi de heteroi hoi parapherontes tous lithous, tines eisin? Kai autoi hagioi angeloi tou theou; houtoi de hoi hex huperechontes autous eisin; suntelesthesetai oun he oikodome tou purgou, kai pantes homou euphranthesontai kuko tou purgou kai doxasousin ton theon, hoti etelesthe he oikome tou purgou.3. eperotesa auten legon; Kuria, ethelon gnonai potape estin. apokritheisa moi legei; Ouch hoti su ek´panton axioteros ei, hina soi apokaluphthe. alloi gar sou proteroi eisin kai beltiones sou, hois edei apokaluphthenai ta horamata tauta; all' hina doxasthe to onoma tou theou, soi apekaluphthe kai apokaluphtheseta dia tous dipsuchous, tous dialogizomenous en tais kardiais auton, ei ara estin tauta e ouk estin. lege autois, hoti tauta panta estin alethe kai outhen exothen estin tes aletheias, alla panta ischura kai bebaia kai tethemeliomena estin.

V

1. Akoue nun peri ton lithon ton hupagonton eis ten oikodomen. hoi men oun lithoi hoi tetragonoi kai leukoi kai sumphonountes tais harmogais auton, houtoi eisin hoi apostoloi kai episkopoi kai didaskaloi kai diakonoi hoi poreuthentes kata ten semnoteta tou theou kai episkopesantes kai didaxantes kai diakonesantes hagnos kai semnos tois eklektois tou theou, hoi men kekoimemenoi, hoi de eti ontes; kai pantote heautois sunephonesan kai en heautois eirenen eschon kai allelon ekouon; dia touto en te oikodome tou purgou sumphonousin hai harmogai auton.2. Hoi de ek tou buthou elkomenoi kai epitithemenoi eis ten oikodomen kai sumphonountes tais harmogais auton meta ton heteron lithon ton ede okodomemenon, tines eisin? Houtoi eisin hoi pathontes heneken tou onomatos tou kuriou.3. Tous de heterous lithous tous pheromenous apo tes xeras thelo gnonai, tines eisin, kuria. ephe; Tous men eis ten oikodomen hupagontas kai me latomoumenous, toutous ho kurios edokimasen, hoti eporeuthesan en te euthuteti tou kuriou kai kataorthosanto tas entolas autou.4. Hoi de agomenoi kai tithemenoi eis ten oikodomen, tines eisin? Neoi eisin en te pistei kai pistoi. nouthetountai de hupo ton angelon eis to agathopoiein, dioti heurethe en autois poneria.5. Ohus de apeballon kai eriptoun, tines eisin? Houtoi eisin hemartekotes kai thelontes metanoesai; dia touto makran ouk aperiphesan exo tou purgou, hoti euchrestoi esontai eis ten oikodomen, ean metanoesosin. hoi oun mellontes metanoein, ean metanoesosin, ischuroi esontai en te pistei, ean nun metanoesosin, en ho oikodomeitai ho purgos. ean de teelsthe he oikodome, ouketi echousin topon, all' esontai ekboloi; monon de touto echousin, para to purgo keisthai.

VI

1. Tous de katakoptomenous kai makran rhiptomenous apo tou purgou theleis gnonai? houtoi eisin hoi huioi tes anomias; episteusan de en hupokrisei, kai pasa poneria ouk apeste ap' auton; dia touto ouk echousin soterian, hoti ouk eisin euchrestoi eis oikodomen dia tas ponerias auton. dia touto sunekopesan kai porro aperiphesan dia ten orgen tou kuriou, hoti parorgisan auton.2. tous de heterous, ohus heorakas pollous keimenous, me hupagontas eis ten oikdomen, houtoi hoi men epsoriakotes eisin, hoi egnokotes ten aletheian, me epimenontas de en aute.3. Hoi de tas schismas echontes, tines eisi? Houtoi eisin hoi kat' allelon en eautois, allelon apochoresosin, hai poneriai auton en tais kardiais emmenousin, autai oun hai schismai eisin, has echousin hoi lithoi.4. hoi de kekolobomenoi, houtoi eisin pepisteukotes men kai to pleion meros echousin en te dikaiosune, tina de mere echousin tes anomias; dia touto koloboi kai ouch holoteleis eisin.5. Hoi de leukoi kai stronguloi kai me harmozontes eis ten oikodomen tines eisin, kuria? apokritheisa moi legei; Heos pote moros ei kai asunetos, kai panta eperotas kai ouden noeis? houtoi eisin echontes men pistin, echontes de kai plouton tou aionos toutou; hotan genetai thlipsis, dia ton plouton auton kai dia tas pragmateias aparnountai ton kuprion auton.6. kai apokritheis aute lego; Kuria, pote oun euchrestoi esontai eis ten oikodomen? Hotan, phesin, perikope auton ho ploutos ho psuchagogon autous, tote euchrestoi esontai to theo. hosper gar ho lithos ho strongulos, ean me perikope kai apobale ex autou ti, ou dunatai tetragonos genesthai, houto kai hoi ploutountes en touto to aioni, ean me perikope auton ho ploutos, ou dunantai to kurio euchrestoi genesthai.7. apo seautou proton gnothi; hote eplouteis achrestos es, nun de euchrestos ei kai ophelimos te zoe. euchrestoi ginesthe to theo; kai gar su autos chrasai ek ton auton lithon.

VII

1. Tous de heterous lithous, ohus eides makran apo tou purgou rhiptomenous kai piptontas eis ten hodon kai kuliomenous ek tes hodou eis tas anodias; houtoi eisin hoi pepisteukotes men, apo de tes dipsuchias auton aphiousin ten hodon auton ten alethinen; dokountes oun beltiona hodon dunasthai heurein, planontai kai talaiporousin peripatountes en tais anodiais.2. hoi de pipttontes eis to pur kai kaiomenoi, houtoi eisin hoi eis telos apostantes tou theou tou zontos, kai ouketi autois anebe epi ten kardian tou metanoesai dia tas epithumias tes aselgeias auton kai ton ponerion hon eirgasanto.3. tous de heterous tous piptontas engus ton hudaton kai me dunamenous kulisthenai eis to hudor theleis gnonai, tines eisin? houtoi eisin hoi ton logon akousantes kai thelontes baptisthenai eis to onoma tou kuriou; eita hotan autois elthe eis mneian he hagnotes tes aetheias, metanoousin kai porneuontai palin opiso ton epithumion auton ton poneron.4. etelesen oun ten exegesin tou purgou.5. anaideusamenos eti auten eperotesa, ei ara pantes hoi lithoi houtoi hoi apobeblemenoi kai me harmozontes eis ten oikodomen tou purgou, ei estin autois metanoia kai echousin topon eis ton purgon touton. Echousin, phesin, metanoian, alla eis touton ton purgon ou dunantai harmosai; 6. hetero de thopo harmosousin polu elattoni, kai touto hotan basanisthosin kai ekplerososin tas hemeras ton hamartion auton. kai dia touto metatethesontai, hoti metelabon tou rhematos tou dikaiou. kai tote autois sumbesetai erga ha eirgasanto ponera. ean de me anabe epi ten kardian auton, ou sozontai dia ten sklerokardian auton.

VIII

1. Hote oun epausamen eroton auten peri´panton touton, legei moi; Theleis allo idein? katepithumos on tou theasasthai perichares egenomen tou idein.2. emblepsasa moi hupemeidiasen kai legei moi; Blepeis hepta gunaikas kuklo tou purgou? Blepo, phemi, kuria. Ho purgos houtos hupo touton bastazetai kat' epitagen tou kuriou.3. akoue nun tas energeias auton. he men prote auton, he kratousa tas cheiras, Pistis kaleitai; dia tautes sozontai hoi eklektoi tou theou.4. he de hetera, he periezosmene kai andrizomene, Enkrateia kaleitai; haute thugater estin tes Pisteos. hos an oun akolouthese aute, makarios ginetai en te zoe autou, hoti, ean aphexetai pases epithumias poneras, kleronomesei zoen Haplotes, he de Episteme, he de Akakia, he de Semnotes, he de Agape. hotan oun ta erga tes metros auton. Akoue, phesin, tas dunameis, has echousin.7. kratountai de hup' allelais, kathos kai gegennemenai eisin. ek tes Pisteos gennatai Enkrateia, ek tes Enkrateias Haplotes, ek tes Haplotetos Akakia, ek tes Akakias Semnotes, ek tes Semnotetos Episteme, ek tes Epistemes Agape. touton oun ta erga hagna kai semna kai theia estin.8. hos an oun douleuse tautais kai ischuse kratesai ton ergon auton, en to purgo hexei ten katoikesin meta ton hagion tou theou.9. eperoton de auten peri ton kairon, ei ede sunteleia estin. he de anekrage phone megale legousa; Asunete anthrope, ouch horas ton purgon eti oikodomoumenon? hos ean oun suntelesthe ho purgos oikodomoumenos, esei telos. alla tachu epoikodomethesetai. meketi me eperota meden; arkete soi he hupomnesis ton pneumaton humon.10. all' ou soi mono tauta apekaluphthe, all' hina pasin deloses auta, 11. meta treis hemeras, noesai se gar dei proton. entellomai de soi proton, Herma, ta rhemata tauta, ha soi mello legein, lalesai auta panta eis ta ota ton hagion, hina akousantes auta kai poiesantes katharisthosin apo ton ponerion auton kai su de met' auton.

IX

1. Akousate mou, tekna; ego humas exethrepsa en polle haploteti kai akakia kai semnoteti dia to eleos tou kuriou tou eph' humas staxantos ten dikaiosunen, hina dikaiothete kai hagiasthete apo pases ponerias kai apo pases skolioteos; humeis de ou thelete paenai apo tes ponerias humon.2. nun oun akousate mou kai ei eireneuete en heautois kai eiskeptesthe allelous kai antilambanesthe allelon, kai me monoi ta ktismata tou theou metalambanete ek katachumatos, alla metadidote kai tois husteroumenois; 3. hoi men gar apo ton pollon edesmaton astheneian te sarki auton epispontai kai lumainontai ten sarka auton; ton de me echonton edesmata lumainetai he sarx auton dia to me echein to arketon tes trophes, kai diaphtheiretai to soma auton.4. haute oun he asunkrasia blabera humin tois echousi kai me metadidousin tois husteroumenois.5. blepete ten krisin ten eperchomenen. hoi huperechontes oun ekzeteite tous peinontas, heos oupo ho purgos etelesthe; meta gar to telesthenai ton purgon thelesete agathopoiein, kai ouch hexete topon.6. blepete oun humeis hoi gauriomenoi en to plouto humon, mepote stenaxousin hoi husteroumenoi kai ho stenagmos auton anabesetai pros ton kurion kai ekkleisthesesthe meta ton agathon humon exo tes thuras tou purgou.7. nun oun humin lego tois proegoumenois tes ekklesias kai tois protokathedritais; me ginesthe homoioi tois pharmakois. hoi pharmakoi men oun ta pharmaka heauton eis tas puxidas bastazousin, humeis de to pharmakon humon kai ton ion eis ten kardian.8. eneskiromenoi este kai ou thelete katharisai tas kardias humon kai sunkerasai humon ten phronesin epi to auto en kathara kardia, hina schete eleos para tou basileos tou megalou.9. blepete oun, tekna, mepote hautai hai dichosasiai aposteresousin ten zoen humon.10. pos humeis paideuein thelete tous eklektous kuriou, autoi me echontes paideian? paideuete oun allelous kai eireneuete en hautois hina kago katenanti tou patros hilara statheisa logon apodo huper humon panton to kurio.

X

1. Hote oun epausato met' emou lalousa, elthon hoi hex neaniskoi hoi oikodomountes kai aeenenkan auten pros ton purgon, kai alloi tessares eran to sumpselion kai apenenkan kai auto pros to purgon. touton to prosopon ouk eidon, hoti apestrammenoi esan.2. hupagousan de auten eroton, hina moi apokalupse peri ton trion morphon, en hais moi enephanisthe. apokritheisa moi legei; Peri touton heteron dei se eperotesai, hina soi apokaluphthe.3. ophthe de moi, adelphoi, te men prote horasei te perusine lian presbutera kai en kathedra kathemene.4. te de hetera horasei ten men opsin neoteran eichen, ten de sarka kai tas hilarotera de en e to proteron.5. te de trite horasei hole neotera kai kallei ekprepestate, monas de tas trichas presbuteras eichen; hilara de eis telos en kai epi sumpseliou kathemene.6. peri touton perilupos emen lian tou gnonai me ten apokalupsin tauten, kai blepo ten presbuteran en horamati tes nuktos legousan moi. Pasa erotesis tapeinophrosunes chrezei. nesteuson oun, kai lempse ho aiteis para tou kuriou.7. enesteusa oun mian hemeran, kai aute te nukti moi ophthe neaniskos kai legei moi; Ti su hupo cheira aiteeis apokalupseis en deesei? blepe, mepote polla aitoumenos blapses sou ten sarka.8. arkousin soi hai apokalupseis hautai. meti dune ischuroteras apokalupseis hon heorakas idein? 9. apokritheis auto lego; Kurie, touto monon aitoumai, peri ton trion morphon tes presbuteras hina apokalupsis holoteles genetai. apokritheis moi legei; Mechri tinos asunetoi este? all' hai dipsuchiai humon asunetous humas poiousin kai to me echein ten kardian humon pros ton kurion.10. apokritheis auto palin eipon; All' apo sou, kurie, akribesteron auta gnosometha.

XI

1. Akoue, phesin, peri ton morphon hon epizeteis.2. t?te men prote horasei diati presbutera ophthe soi kai epi kathedran kathemee? hoti to pneuma humon presbuteron kai ede memarammenon kai me echon dunamin apo ton malakion humon kai dipsuchion; 3. hosper gar hoi presbuteroi, meketi echontes elpida tou ananeosai, ouden allo prosdoosin ei me ten koimesin auton, houtos kai humeis malakisthentes apo ton biotikon pragmaton paredokate heautous eis tas akedias kai ouk eperipsate heauton tas merimnas epi ton kurion; alla ethrausthe humon he dianoia kai epalaiothete tais lupais humon.4. Diati oun en kathedra ekatheto, ethelon gnonai, kurie. Hoti pas asthenes eis kathedran kathezetai dia ten astheneian autou, hina sunkratethe he astheneia tou somatos autou. echeis ton tupon tes protes horaseos.

XII

1. Te de deutera horasei eides auten hestekuian kai ten opsin neoteran echousan kai hilaroteran para to proteron, ten de sarka kai tas trichas presbuteras. akoue, phesin, kai tauten ten parabolen; 2. hotan presbuteros tis, ede aphelpikos heauton dia ten astheneian autou kai ten ptochoteta, ouden heteron prosdechetai ei me ten eschaten hemeran tes zoes autou; eita exaiphnes kateleiphthe auto kleronomia, akousas de exegerthe kai perichares genomenos enedusato ten ischun; kai ouketi anakeitai, alla hesteken, kai ananeoutai autou to pneuma to ede ephtharmenon apo ton proteron autou praxeon, kai ouketi kathetai, alla andrizetai; houtos kai humeis, akousantes ten apokalupsin, hen humin ho kurios apekalupsen, 3. hoti esplanchnisthe eph' humas, kai aneneosato ta pneumata humon kai apethesthe tas malakias humon, kai proselthen humin ischurotes kai enedunamothete en te pistei, kai idon ho kurios ten ischuropoiesin humon echare; kai dia touto edelosen humin ten oikodomen tou purgou kai hetera delosei, ean ex holes kardias eireneuete en heautois.

XIII

1. Te de trite horasei eides auten neoteran kai kalen kai hilaran kai kalen ten morphen autes; 2. hos ean gar tini lupoumeno elthe angelia agathe tis, euthus epelatheto ton proteron lupon kai ouden allo prosdechetai ei me ten angelian, hen ekousen, kai ischuropoieitai loipon eis to agathon kai ananeoutai autou to pneuma dia ten charan, hen elaben; houtos kai humeis ananeosin eilephate ton pneumaton humon idontes tauta ta agatha.3. kai hoti epi sumpseliou eides kathemenen, ischura he thesis, hoti tessaras podas echei to sumpselion kai ischuros hesteken; kai gar ho kosmos dia tessaron stoicheion krateitai.4. hoi oun metanoesantes holes kardias metanoesantes. apecheis holotele ten apokalupsin; meketi meden aiteses peri apokalupseos, ean ti de dee, apokaluphthesetai soi.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy