SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Horasis b'

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Horasis b'

I

1. Poreuomenou mou eis Komas kata ton kairon, hon kai perusi, peripaton anemnesthen tes perusines horaseos, kai palin me hairei pneuma kai apopherei eis ton auton topon, hopou kai perusi.2. elthon oun eis ton topon titho ta gonata kai erxamen proseuchesthai to kurio kai doxazein autou to onoma, hoti me axion hegesato kai egnorisen moi tas hamartias mou tas proteron.3. meta de to egerthenai me apo tes proseuches blepo apenanti mou ten presbuteran, hen kai perusen heorakein, peripatousan kai anaginosousan biblaridion, kai legei moi; Dune tauta tois eklektois tou theou anangeilai? lego aute; Kuria, tosauta mnemoneusai ou dunamai; dos de moi to blblidion, hina metagrapsomai auto. Labe, phesin, kai apodoseis moi.4. elabon ego, kai eis tina topon tou agrou anachoresas metegrapsamen panta pros gramma; ouch heuriskon gar tas sullabas. telesantos oun ta grammata tou biblidiou exaiphnes herpage mou ek tes cheiros to biblidion; hupo tinos de ouk eidon.

II

1. Meta de deka kai pente hemeras nesteusantos mou kai polla erotesantos ton kurion apekaluphthe moi he gnosis tes graphes. en de gegrammena tauta; 2. To sperma sou, Herma, ethetesan eis ton theon kai eblasphemesan eis ton kurion kai proedokan tous goneis auton en poneria megale kai ekousan prodotai goneon kai prodontes ouk ophelethesan, alla eti prosethekan tais hamartiais auton tas aselgeias kai sumphurmous ponerias, kai houtos eplesthesan hai anomiai auton.3. alla gnorison tauta ta rhemata tois teknois sou pasin kai te sumbio sou te mellouse adelphe; kai gar haute ouk apechetai tes glosses, en he ponereuetai; alla akousasa ta rhemata tauta aphexetai kai hexei eleos.4. meta to gnorisai se tauta ta rhemata autois, ha enteilato moi ho despotes hina soi apokaluphthe, tote aphientai autois hai hamartiai pasai, has proteron hemarton, kai pasin tois hagiois tois hamartesasin mechri tautes tes hemeras, ean ex holes tes kardias metanoesosin kai arosin apo tes kardias auton tas dipsuchias.5. omosen gar ho despotes kata tes doxes autou epi tous eklektous autou; ean horismenes tes hemeras tautes eti hamartesis genetai, me echein autous soterian; he gar metanoia tois dikaiois echei telos; peplerontai hai hemerai menanoias pasin tois hagiois; kai tois de ethnesin metanoia estin heos eschates hemeras.6. ereis oun tois proegoumenois tes ekklesias, hina katorthosontai tas hodous auton en dikaiosune, hina apolabosin ek plerous tas epangelias meta polles doxes.7. emmeinate oun hoi ergazomenoi ten dikaiosunen kai me dipsuchesete, hina genetai humon he parodos meta ton angelon ton hagion. makariooi humeis, hosoi hupomenete ten thlipsin ten erchomenen ten megalen kai hosoi ouk arnesontai ten zoen auton.8. omosen gar kurios kata tou huiou zoen autou, tous arnesamenous ton Christon auton apegnoristhai apo tes zoes auton, tous nun mellontas arneisthai tais erchomenais hemerais; tois de proteron arnesamenois, dia ten polusplanchnian hileos egeneto autois.

III

1. Su de, Herma, meketi mnesikakeses tois teknois sou mede ten adelphen sou eases, hina katharisthosin apo ton proteron hamartion auton. paideuthesontai gar paideia dikaia, ean su me mnesikakeses autois. mnesikakia thanaton katergazetai. su de, Herma, megalas thlipseis esches idiotikas dia tas parabaseis tou oikou sou, hoti ouk emelesen soi peri auton; alla parenethumethes kai tais pragmateiais sou sunanephures tais ponerais; 2. alla sozei se to me apostenai se apo theou zontos kai he haplotes sou kai he polle enkrateia; tauta sesoken se, ean emmeines, kai pantas sozei tous ta toiauta ergazomenous kai poreuomenous en akakia kai haploteti. houtoi katischusousin pases ponerias kai paramenousin eis zoen aionion.3. makarioi pantes hoi ergazomenoi ten dikaiosunen. ou diaphtharesontai heos aionos.4. ereis de Maximo; arnesai. Engus kurios tois epistrephomenois, hos gegraptai en to Eldad kai Modat, tois propheteusasin en te eremo to lao.

IV

1. Apekaluphthe de moi, adelphoi, koimomeno hupo neaniskou eueidestatou legontos moi; Ten presbuteran, par' hes elabes to biblidion, tina dokeis einai? ego phemi; Ten Sibullan. Planasai, phesin, ouk estin. Tis oun estin? phemi. He Ekklesia, phesin. eipon auto; Diati oun presbutera; kai dia tauten ho kosmos katertisthe.2. metepeita de horasin eidon en to oiko mou. elthen he presbutera kai erotesen me, ei ede to biblion dedoka tois presbuterois. ernesamen dedokenai. Kalos, phesin, pepoiekas; echo gar rhemata prostheinai. hotan oun apoteleso ta rhemata panta, dia sou gnoristhesetai tois eklektois pasin.3. grapseis oun duo biblaridia kai pempseis hen Klementi kai hen Grapte. pempsei oun Klemes eis tas exo poleis, ekeino gar epitetraptai; Grapte de nouthetesei tas cheras kai tous orphanous. su de anagnose eis tauten ten polin meta ten polin meta ton presbuteron ton proitamenon tes ekklesias.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy