SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : Horasis a'

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

Horasis a'

I

1. Ho threpsas me pepraken me Rode tini eis Romen. meta polla ete tauten anegnorisamen kai erxamen auten agapan hos adelphen.2. meta chronon tina louomenen eis ton potamon ton Tiberin eidon kai epedoka aute ten cheira kai exegagon auten ek tou potamou. tautes oun idon to kallos dielogizomen en te kardia mou legon; Makarios emen, ei toiauten gunaika eichon kai to kallei kai to tropo. monon touto ebouleusamen, heteron de oude hen.3. meta chronon tina poreuomenou mou eis Komas kai doxazontos tas ktiseis tou theou, hos megalai kai ekprepeis kai dunatai eisin, peripaton aphupnosa. kai pneuma me elaben kai apenenke me di' anodias tinos, di' hes anthropos ouk edunato hodeusai; hen de ho topos kremnodes kai aperregos apo ton hudaton. diabas oun ton potamon ekeinon elthon eis ta homala kai titho ta gonata kai erxamen proseuchesthai to kurio kai exomologeisthai mou tas hamartias.4. proseuchomenou de mou enoige ho ouranos, kai blepo ten gunaika ekeinen, hen epethumesa, aspazomenen me ek tou ouranou, legousan; Herma chaire.5. blepsas de eis auten lego aute; Kuria, ti su hode poieis? he de apekrithe moi; Anelemothen, hina sou tas hamartias elenchos pros ton kurion.6. lego aute; Nun su mou elenchos ei? Ou, phesin, alla akouson ta rhemata, ha soi mello legein. ho theos ho en tois ouranois katoikon kai ktisas ek tou me ontos ta onta kai plethunas kai auxesas heneken tes hagias ekklesias autou orgizetai soi, hoti hemartes eis eme.7. apokritheis aute lego; Eis se hemarton? poio topo e pote soi aischron rhema elalesa? ou pantote se hos thean hegesamen? ou pantote se enetrapen hos adelphen? ti mou katapseude, o gunai, ta ponera tauta kai akatharta? 8. gelasasa moi legei; Epi ten kardian sou anebe he epithumia tes ponerias. e ou dokei soi andri dikaio poneron pragma einai, ean anabe autou epi ten kardian he ponera epithumia? hamartia ge estin, kai megale, phesin. ho gar dikaios aner dikaia bouleuetai. en to oun dikaia bouleuesthai auton katorthountai he doxa autou en tois ouranois kai eukatallakton echei ton kurion en panti pragmati autou; hoi de ponera bouleuomenoi en tais kardiais auton thanaton kai aichmalotismon heautois epispontai, malista hoi ton aiona touton peripoioumenoi kai gauriontes en to plouto auton kai me antechomenoi ton agathon ton mellonton.9. metanoesousin hai psuchai auton, hoitines ouk echousin elpida, alla heautous apegnokasin kai ten zoen auton. alla su proseuchou pros ton theon, kai iasetai ta hamartemata sou kai hoou tou oikou sou kai paton ton hagion.

II

1. Meta to lalesai auten ta rhemata tauta ekleisthesan hoi ouranoi; kago holos emen pephrikos kai lupoumenos. elegon de en emauto; Ei haute moi he hamartia anagraphetai, pos dunesomai sothenai? e pos exilasomai ton theon peri ton hamartion mou ton teleisn? e poiois rhemasin eroteso ton kurion, hina hilateusetai moi? 2. tauta mou sumbouleuomenou kai diakrinontos en te kardia mou, blepo katenanti mou kathedran leuken ex erion chioninon gegonuian megalen; kai elthen gune presbutis en himatismo lamprotato, echousa biblion eis tas cheiras, kai ekathisen mone kai aspazetai me; Herma, chaire, kago lupoumenos kai klaion eipon; Kuria, chaire.3. kai eipen moi; Ti stugnos, Herma? ho makrothumos kai astomachetos, ho pantote gelon ti houto katephes te idea kai ouch hilaros? kago eipon aute; Hupo gunaikos agathotates legouses, hoti hemarton eis auten.4. he de ephe; Medamos epi ton doulon tou theou to pragma touto. alla pantos epi ten kardian sou anebe peri autes. estin men tois doulois tou theou he toiaute boule hamartian epipherousa; ponera gar boule kai ekplektos eis pansemnon pneuma kai ede dedokimasmenon, ean epithumese poneron ergon, kai malista Hermas ho enkrates, ho apechomenos´pases epithumias poneras kai pleres pases haplotetos kai akakias megales.

III

1. All' ouch heneka toutou orgizetai soi ho theos, all' hina ton oikon sou ton anomesanta eis ton kurion kai eis humas tous goneis auton epistrepses. alla philoteknos on ouk enoutheteis sou ton oikon, alla aphekes auton kataphtharenai, dia touto soi orgizetai ho kurios; alla iasetai sou panta ta progegonota ponera en to oiko sou; dia gar tas ekeinon hamartias kai anomemata su katephthares apo ton biotikon praxeon.2. all' he polusplanchnia tou kuriou eleesen se kai ton oikon sou kai ischuropoiesei se kai themeliosei se en te doxe autou. su monon me rhathumeses, alla eupsuchei kai ischuropoiei sou ton oikon. hos gar ho chalkeus sphurokoon to ergon autou periginetai tou pragmatos hou thelei, houto kai ho logos ho kathemerinos ho dikaios periginetai pases ponerias. me dialipes oun noutheton sou ta tekna. oida gar, hoti, ean metanoesousin ex holes kardias auton, engraphesontai eis tas biblous tes zoes meta ton hagion.3. meta to paenai autes ta rhemata tauta legei moi; Theleis akousai mou anaginoskouses? lego kago; Thelo, kuria. legei moi; Genou akroates kai akoue tas doxas tou theou. ekousa megalos kai thaumastos, ho ouk ischusa mnemoneusai; panta gar ta rhemata ekphrikta, ha ou dunatai anthropos bastasai. ta oun eschata rhemata emnemoneusa; en gar hemin sumphora kai hemera; 4. Idou, ho theos ton dunameon, ho agapo, dunamei krataia kai te megale sunesei autou ktisas ton kosnon kai te endoxo boule peritheis ten euprepeian te ktisei autou kai to ischuro rhemati pexas ton ouranon kai themelosas ten gen epi hudaton kai te idia sophia kai pronoia ktisas ten hagian ekklesian autou, hen kai eulogesen, idou, methistanei tous ouranous, kai ta ore kai tous bounous kai tas thalssas, kai panta homala ginetai tois eklektois autou, hina apodo autois ten epangelian, hen epengeilato meta polles doxes kai charas, ean teresosin ta nomima tou theou, ha parelabon en megale pistei.

IV

1. Hote oun etelesen anaginoskousa kai egerthe apo tes kathedras, elthan tessares neaniai kai eran ten kathedran kai apelthon pros ten anatolen.2. proskaleitai de me kai hepsato tou stethous mou kai legei moi; Eresen soi he anagnosis mou? kai lego aute; Kuria, tauta moi ta eschata areskei, ta de prota chalepa kai sklera. he de ephe moi legousa; Tauta ta eschata tois apostatais.3. lalouses autes met' emou duo tines andres ephanesan kai eran autes met' emou duo tines andres ephanesan kai eran auten ton ankonon kai apelthan, hoou he kathedra, pros ten anatolen. hilara de apelthen kai hupagousa legei moi; Andrizou, Herma.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy