SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : BARNABA EPISTOLE

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

BARNABA EPISTOLE

I

1. Chairete huioi kai thugateres, en onomati kuriou tou agapesantos hemas, en eirene.
2. Megalon men onton kai plousion ton tou theou dikaiomaton eis humas, huper ti kai kath' huperbolen hupereuphrainomai epi tois makariois kai endoxois humon pneumasin; houtos emphuton tes doreas pneumatikes charin eilephate.3. dio kai mallon sunchairo emauto elpizon sothenai, hoti alethos blepo en humin ekkechumenon apo tou plousiou tes peges kuriou pneuma eph' humas. houto me exeplexen epi humon he emoi epipothete opsis humon.4. pepeismenos oun touto kai suneidos emauto, hoti en humin lalesas polla epistamai, hoti emoi sunodeusen en hodo dikaiosunes kurios, kai pantos anankazomai kago eis touto, agapan humas huper ten psuchen mou, hoti megale pistis kai agape enkatoikei en humin ep' elpidi zoes autou.5. logisamenos oun touto, hoti ean melese moi peri humon tou meros ti metadounai aph' hou elabon, hoti estai moi toioutois pneumasin huperetesanti eis misthon, espoudasa kata mikron humin pempein, hina meta tes pisteos humon teleian echete ten gnosin.6. Tria oun dognata estin kuriou; zoes elpis, kriseos, arche kai telos pisteos hemon; kai dikaiosune, kai agalliaseos ergon dikaiosunes marturia.7. egnorisen gar hemin ho despotes dia ton propheton ta pareleluthota kai ta enestota, kai ton mellonton dous aparchas hemin geuseos, hon ta kath' hekasta blepontes energoumena, katho elalesen, opheilomen plousioteron kai hupseloteron prosagein to phobo autou.8. ego de ouch hos didaskalos, all' hos heis ex humon hupodeixo oliga, di' hon en tois parousin euphranthesesthe.

II

1. Hemeron oun ouson poneron kai autou tou energountos echontos ten exousian, opheilomen heautois prosechontes ekzetein ta dikaiomata kuriou.2. tes oun pisteos hemon eisin boethoi phobos kai hupomone, ta de summachounta hemin makrothumia kai enkrateia; 3. touton oun menonton ta pros kurion hagnos suneuphrainontai autois sophia, sunesis, episteme, gnosis.4. pephaneroken gar hemin dia panton ton propheton, hoti oute thusion oute holokautomaton oute prosphoron psrezei, legon hote men; 5. Ti moi plethos ton thusion humon? legei kurios. pleres eimi holokautomaton, kai stear arnon kai haima tauron kai tragon ou boulomai, oud' an erchesthe ophthenai moi. tis gar exezetesen tauta ek ton cheiron humon? patein mou ten aulen ou prosthesesthe. ean pherete semidalin, mataion; thumiama bdelugma moi estin; tas neomenias humon Iesou Christou, aneu zugou anankes, on, me anthropopoieton eche ten prosphoran.7. legei de palin pros autous; Me ego eneteilamen tois patrasin humon ekporeuomenois ek ges Aiguptou, prosenenkai moi holokautomata kai thusias? 8. all' e touto enteilamen autois; hekastos humon kata tou plesion en te kardia heautou kakian me mnesikaketo, kai horkon pseude me agapate.9. aisthanesthai oun opheilomen, me ontes asunetoi, ten gnomen tes agathosunes tou patros hemon, hot' hemin legei, thelon hemas me homoios planomenous ekeinois zetein, pos prosagomen auto.10. hemin oun houtos legei; Thusia to kurio kardia suntetrimmene, osme euodias to kurio kurio kardia doxazousa ton peplakota auten. akribeuesthai oun opheilomen, adelphoi, peri tes soterias hemon, hina me ho poneros pareisdusin planes poiesas en hemin eksphendonese hemas apo tes zoes hemon.

III

1. Legei oun palin peri touton pros autous; Hinati moi nesteuete, legei kurios, hos semeron akousthenai en krauge ten phonen humon? ou tauten ten mesteian ego exelexamen, legei kurios, ouk anthropon tapeinounta ten psuchen autou, 2. oud' an kampsete hos krikon ton trachelon humon kai sakkon endusesthe kai spodon hupostrosete, oud'houtos kalesete nesteian dekten.3. pros hemas de legei; Idou haute he nesteia, hen ego exelexamen, legei kurios; lue panta sundesmon adikias, dialue strangalias biaion sunallagmaton, apostelle tethrausmenous en aphesei kai pasan adikon sungraphen diaspa. diathrupte peinosin ton arton sou, kai gumnon ean ides peribale; astegous eisage eis ton oikon sou, kai ean ides tapeinon, ouch huperopse auton, oude apo ton oikeion tou spermatos sou.4. tote rhagesetai proimon to phos sou, kai ta himatia sou tacheos anatelei, kai proporeusetai emprosthen sou he dikaiosune, kai proporeusetai emprosthen sou he dikaiosune, kai he doxa tou theou peristelei se.5. tote boeseis, kai ho theos epakousetai sou, eti lalountos sou erei; Idou pareimi; ean apheles apo sou sundesmon kai cheirotonian kai rhema gongusmou, kai dos peinonti ton arton sou ek psuches sou kai psuchen tetapeinomenen eleeses.6. eis touto oun, adelphoi, ho makrothumos problepsas, hos en akeraiosune pisteusei ho laos, hon hetoimasen en to egapemeno autou, proephanerosen hemin peri panton, hina me prosressometha hos epelutoi to ekeinon nomo.

IV

1. Dei oun hemas peri ton enestoton epipolu eraunontas ekzetein ta dunamena hemas sozein. phugomen oun teleios apo panton ton ergon tes anomias, mepote katalabe hemas ta erga tes anomias; kai misesomen ten planen tou nun kairou, hina eis ton mellonta agapethomen.2. me domen te heauton psuche anesin, hoste echein auten exousian meta hamartolon kai poneron suntrechein, mepote homoiothomen autois.3. to teleion skandalon engiken, peri hou gegraptai, hos Enoch legei. Eis touto gar ho despotes suntetmeken tous kairous kai tas hemeras, hina tachune ho egapemenos autou kai epi ten kleronomian hexe, 4. legei de houtos kai ho prophetes; Basileiai deka epi tes ges basileusousin, kai exanastesetai opisthen mikros basileus, hos tapeinosei treis huph' hen ton basileon.5. homoios peri tou autou legei Daniel; Kai eidon to tetarton therion to poneron kai ischuron kai chalepoteron para panta ta theria tes thalasses, kai hos ex autou aneteilen deka kerata, kai hos etapeinosen huph' hen tria ton megalon keraton.6. suienai oun opheilete. eti de kai touto eroto humas hos heis ex humon on, idios de kai pantas agapon huper ten psuchen mou, prosechein nun heautois kai me homoiousthai tisin episoreuontas tais hamartiais humon legontas, hoti he diatheke ekeinon kai hemon.7. hemon men; all' ekeinoi houtos eis telos apolesan auten labontos ede tou Mouseos. legei gar he graphe; Kai en Mouses en to orei nesteuon hemeras tessarakonta kai nuktas tessarakonta, kai elaben ten diatheken apo tou kuriou, plakas lithinas gegrammenas to kaktulo tes cheiros tou kuriou.8. alla epistraphentes epi ta eidola apolesan auten. legei gar houtos kurios. Mouse Mouse, katabethi to tachos, hoti enomesen ho laos sou, ohus exegages ek ges Aiguptou, kai suneken Mouses kai eripsen tas duo plakas ek ton cheiron autou; kai sunetribe auton he diatheke, hina he tou egapemenou Iesou enkatasphragisthe eis ten kardian hemon en epidi tes pisteos autou.9. polla de thelon graphein, ouch hos didaskalos, all' hos prepei agaponti aph' hon echomen me elleipein, graphein espoudasa, peripsema humon. dio prosechomen en tais eschatais hemerais; ouden gar ophelesei hemas ho pas chronos tes pisteos hemon, ean me nun en to anomo kairo kai tois mellousin skandalois, hos prepei huiois theou, antistomen, hina me sche pareisdusin ho melas.10. phugomen apo´pases mataiotetos, misesomen teleios ta erga tes poneras hodou. me kath' heautous endunontes monazete hos ede dedikaiomenoi, all' epi to auto sunerchomenoi sunzeteite peri tou koine sumpherontos.11. legei gar he graphe; Ouai hoi sunetoi heautois kai enopion heauton epistemones. genometha pneumatikoi, genometha naos teleios to theo. eph' hoson estin en hemin, meletomen ton phobon tou theou kai phulassein agonizometha tas entolas autou, hina en tois dikaiomasin autou euphranthomen.12. ho kurios aposopolemptos krinei ton kosmon. hekastos kathos epoiesen komieitai. ean e agathos, he poneros, ho misthos tes ponerias eprosthen autou; 13. hina mepote epanapauomenoi hos kletoi epikathupnosomen tais hamartiais hemon, kai ho poneros archon labon ten kath' hemon exousian aposetai hemas apo tes basileias tou kuriou.14. eti de kakeino, adelphoi mou, noeite; hotan blepete mata telikauta semeia kai terata gegonota en to Israel, kai houtos enkataleleiphthai autous; prosechomen, mepote, hos gegraptai, polloi kletoi, oligoi de eklektoi heurethomen.

V

1. Eis touto gar upemeinen ho kurios paradounai ten sarka eis kataphthoran, hina te aphesei ton hamartion hagnisthomen, ho estin en to haimati tou rhantismatos autou.2. gegraptai gar peri autou ha men pros ton Israel, ha de pros hemas, legei de houtos; Etraumatisthe dia tas anomias hemon kai memalakistai dia tas hamarias hemon; to molopi autou hemeis iathemen; hos probaton epi sphagen echthe, kai hos amnos aphonos enanion tou keirantos auton.3. oukoun hupereucharstein opheilomen to kurio, hoti kai ta pareleluthota hemin egnorisen kai en tois enestosin hemas esophisen, kai eis ta mellonta ouk esmen asunetoi.4. legei de he graphe; Ouk adikos ekteinetai diktua pterotois. touto legei, hoti dikaios apoleitai anthropos, hos echon hodou dikaiosunes gnosin heauton eis hodon skotous aposunechei.5. eti de kai touto, adelphoi mou; ei ho kurios hupemeinen pathein peri tes psuches hemon, on pantos tou kosmou kurios ho eipen ho theos apo kataboles kosmou; Poiesomen anthropon kat' eikona kai kath' homoiosin hemeteran; pos oun hupemeinen hupo cheiros anthropon pathein? 6. mathete. hoi prophetai, ap' autou echontes ten charin, eis auton epropheteusan; autos de, hina katargese ton thanaton kai ten ek nekron anastasin deixe, hoti en sarki edei auton phanerothenai, hupemeinen, 7. hina tois patrasin ten epanngelian apodo, kai autos heauto ton laon ton kainon hetoimazon epideixe epi tes ges on, hoti ten anastasin autos poiesas krinei.8. peras ge toi didaskon ton Israel kai telikauta terata kai semeia poion ekerussen, kai huperegapesen auton.9. hote de tous idious apostolous tous mellontas kerussein to euangelion autou exelexato, ontas huper pasan hamartian anomoterous, hina deixe, hoti ouk elthen kalesai dikaious, alla hamartolous, tote ephanerosen en sarki, oud' an pos hoi anthropoi esothesan blepontes auton, hote ton mellonta me einai helion, ergon ton cheiron autou huparchonta, emblepontes ouk ischuousin eis tas aktinas autou antophthalmesai? 11. oukoun ho huios tou theou eis touto en sarki elthen, hina to teleion ton hamartion anakephalaiose tois dioxasin en thanato tous prophetas autou.12. oukoun eis touto hupemeinen, legei gar ho theos ten plegen tes sarkos autou hoti ex auton; Hotan pataxosin ton poimena heauton, tote aoleitai ta probata tes poimnes.13. autos de ethelesen houto pathein; edei gar, hina epi xulou pathe. legei gar ho propheteuon ep' auto. Pheisai mou tes psuches apo rhomphaias, kai; Katheloson mou tas sarkas, hoti ponereuomenon sunagogai epanestesan moi.14. kai palin legei; Idou, tetheika mou ton noton eis mastigas, tas de siagonas eis rhapismata. to de prosopon mou etheka hos sterean petran.

VI

1. Hote oun epoiesen ten entolen, ti legei? Tis ho krinomenos moi? antisteto moi; e tis ho dikaioumenos moi? engisato to paidi kuriou.2. ouai humin, hoti humeis pantes hos himation palaiothesethe, kai ses kataphagetai humas. kai palin legei ho prophetes, epei hos lithos ischuros etethe eis suntriben; Idou, embalo eis ta themelia Sion lithon polutele, eklekton, akrogonaion, entimon.3. eita ti legei? Kai hos elpisei ep' auton zeseta eis ton aiona. epi lithon oun hemon he elpis? m?me genoito; all' epei en ischu tetheiken ten sarka autou kurios. legei gar; Kai etheke me hos sterean petran.4. legei de palin ho prophetes; Lithon hon apedokimasan hoi oikodomountes, houtos egenethe eis kephalen gonias. kai palin legei; Aute estin he hemera he megale kai thaumate, hen epoiesen ho kurios.5. apolousteron humin grapho, hina suiete; ego peripsema tes agapes humon.6. ti oun legei palin ho prophetes? Perieschen me sunagoge ponereuomenon, ekuklosan me hosei melissai kerion, kai; Epi ton himatismon mou ebalon kleron.7. en sarki oun autou mellontos phanerousthai kai paschein, proephanerothe to pathos. legei gar ho prophetes epi ton Israel; Ouai te psuche auton, hoti bebouleuntai boulen poneran kath' heauton, eipontes; Desomen ton dikaion, hoti duschrestos hemin estin.8. ti legei ho allos prophetes Mouses autois? Idou, tade legei kurios ho theos; Eiselthate eis ten gen ten agathen, hen omosen kurios to Abraam kai Isaak kai Iakob, kai katakleronomesate auten, gen rheousan gala kai meli.9. ti de legei he gnosis? mathete. elpisate, phesin, epi ton en sarki mellonta phanerousthai humin Iesoun. anthropos gar ges estin paschousa; apo prosopou gar tes gs he plasis tou Adam egeneto.10. ti oun legei Eis ten gen ten agathen, gen rheousan gala kai meli? eulogetos ho kurios hemon, adelphoi, ho sophian kai noun themenos en hemin ton kruphion autou; legei gar ho prophetes parabolen kuriou; tis noesei, ei me sophos kai epistemon kai agapon ton kurion autou? 11. epei oun anakainisas hemas allon tupon, hos paidion echein ten psuchen, hos an de anaplassontos autou hemas.12. legei gar he graphe peri hemon, hos legei to huio; Poiesomen kat' eikona kai kath' homoisin hemon ton anthropon, kai archetosan ton therion tes ges kai ton peteinon tou ouranou kai ton ichthuon tes thalasses. kai eipen kurios, idon to kalon plasma hemon; Auxanesthe kai plethunesthe kai plerosate ten gen. tauta pros ton huion.13. palin soi epideixo, pos pros hemas legei. deuteran plasin ep' eschaton epoiesen. legei de kurios; Idou, poio ta eschata hos ta prota. eis touto oun ekeruxen ho prophetes; Eiselthate eis gen rheousan gala kai meli kai katakurieusate autes.14. ide oun, hemeis anapeplasmetha, kathos palin en hetero prophete legei; Idou, legei kurios, exelo touton, toutestin hon proeblepen to pneuma kuriou, tas lithinas kardias kai embalo sarkinas; hoti autos en sarki emellen phanerousthai kai en hemin katoikein.15. naos gar hagios, adelphoi mou, to kurio to katoiketerion hemon tes kardias.16. legei gar kurios palin; Kai en tini ophthesomai to kurio to theo mou kai doxasthesomai? legei; Exomologesomai soi en ekklesia adelphon mou, kai psalo soi anameson ekklesias hagion. oukoun hemeis esmen, ohus eisegagen eis ten gen agathen.17. ti oun to gala kai to meli? hoti proton to paidion meliti, eita galakti zoooieitai; houtos oun kai hemeis te pistei tes epangelias kai to logo zoopoioumenoi zesomen katakurieuontes tes ges.18. proeirekamen de epano. Kai auxanesthosan kai plethunesthosan kai archetosan ton ichthuon e peteinon tou ouranou? aisthanesthai gar opheilomen, hoti to archein exousias estin, hina tis epitaxas kurieuse.19. ei oun ou ginetai touto nun, ara hemin eireken, pote; hotan kai autoi teleiothomen kleronomoi tes diathekes kuriou genesthai.

VII

1. Oukoun noeite tekna euphrosunes, hoti panta ho kalos kurios proephanerosen hemon, hina gnomen, ho kata panta eucharistountes opheilomen ainein.2. ei oun ho huios tou theou, on kurios kai mellon krinein zontas kai nekrous, epathen, hina he plege autou zoopoiese hemas; pisteusomen, hoti ho huios tou theou ouk edunato pathein ei me di' hemas.3. alla kai starotheis epotizeto oxei kai chole. akousate, pos peri toutou pephanerokan hoi hiereis tou naou. gegrammenes entoles; Hos an me nesteuse ten nesteian, thanato exolethreuthusetai, eneteilato kurios, epei kai autos huper ton hemeteron hamartion emellen to skeuos tou pneumatos prospherein thusian, hina kai ho tupos ho genomenos epi Isaak tou prosenechthentos epi to thusiasterion telesthe.4. ti oun legei en to prophete? Kai phagetosan ek tou tragou tou prospheromenou te nesteia huper pason ton hamartion. prosechete akribos; Kai phagetosan hoi hiereis monoi pantes to enteron apluton meta oxous.5. pros ti? epeide eme huper hamartion mellonta tou laou mou tou kainou prospherein ten sarka mou mellete potizein cholen meta oxous, phagete humeis monoi, tou laou nesteuontos kai kotomenou epi sakkou kai spodou. hina deixe, hoti dei auton pathein hup' auton.6. ha eneteilato, prosechete; Labete duo tragous kalous kai homoious kai prosenenkate, kai labeto ho hiereus ton hena eis holokautoma huper hamartion.7. ton de hena ti poiesosin? Epikataratos, phesin, ho heis. prosechete, pos ho tupos tou Iesou phanerountai; 8. Kai emptusate pantes kai katakentesate kai perithete to erion to kokkinon peri ten kephalen autou, kai houtos eis eremon bletheto. kai hotan genetai houtos, agei ho bastazon ton tragon eis ten eremon kai aphairei to erion kai epitithesin auto epi phruganon to legomenon rhachel, hou kai tous blastous eiothamen trogein en te chora heuriskontes; houto mones tes rhachous hoi karpoi glukeis eisin.9. ti oun touto estin? prosechete; Ton men hena epi to thusiasterion, ton de hena epikataraton, kai hoti ton epikataraton estephanomenon? epeide opsontai auton tote te hemera ton podere echonta ton kokkinon peri ten sarka kai erousin; Ouch houtos estin, hon pote hemeis estaurosamen exouthenesantes kai katakentesantes kai emptusantes? alethos houtos en, ho tote legon heauton huion theou einai.10. pos gar homoios ekeino? eis touto homoious tous tragous, kalous, isous, hiina, hotan idosin auton tote tragou. oukoun ide ton tupon tou mellontos paschein Iesou.11. ti de, hoti to erion meson ton akanthon titheasin? tupos estin tou Iesou te ekklesia themenos, hoti hos ean thele to erion arai to kokkinon, dei auton polla pathein dia to einai phoberan ten akanthan, kai thlibenta kurieusai autou. houto, phesin, hoi thelontes me idein kai hapsasthai mou tes basileias opheilousin thlibentes kai pathontes labein me.

VIII

1. Tina de dokeite tupon einai, hoti entetaltai to Israel prospherein damalin tous andras, en hois eisin hamariai teleiai, kai sphaxantas katakaien, kai airein tote ten spodon paidia kai ballein eis ange kai peritithenai to erion to kokkinon epi xulon (ide palin ho tupos ho tou staurou kai to erion to kokkinon) kai to hussopon, kai ohutos rhantizein ta paidia kath' hena ton laon, hina hagnizontai apo ton hamartion? 2. noeite, pos en haploteti legei humin. ho moschos ho Iesous estin, hoi prospherontes andres hamartoloi hoi prosenenkantes auton epi ten sphagen. eita ouketi andres, ouketi hamartolon he doxa.3. hoi rhantizontes paides hoi euangelisamenoi hemin ten aphesin ton hamartion kai ton hanismon tes kardias, hois edoken tou euangeliou ten exousian (ousin dekaduo eis marturion ton phulon hoti dekaduo phulai tou Israeel), eis to kerussein.4. dia ti de treis paides hoi rhantizontes? eis marturion Abraam, Isaak, Iakob, hoti houtoi megaloi to theo.5. hoti de to erion epi to xulon? hoti he basileia Iesou epi xulou, kai hoti hoi elpizontes ep' auton zesontai eis ton aiona.6. dia ti de hama to erion kai to hussopon? hoti en te basileia autou hemerai esontai ponerai kai rhuparai, en hais hemeis sothesometha; hoti kai ho algon sarka dia tou rhupou tou hussupou iatai 7. kai dia touto houtos genomena hemin men estin phanera, ekeinois de skoteina, hoti ouk ekousan phones kuriou.

IX

1. Legei gar palin peri ton otion, pos perietemen hemon ten kardian. legei kurios en to prophete; Eis akoen otiou hepekousan mou. kai palin legei; Akoe akousontai hoi porrothen, ha epoiesa gnosontai. kai; Peritmethete, legei kurios, tas kardias humon.2. kai palin legei; Akoue Israel, hoti tade lege kurios ho theos sou. kai palin to pneuma kuriou propheteuei; Tis estin ho thelon zesai eis ton aiona? akoe akousato tes phones tou paidos mou.3. kai palin legei; Akoue ourane, kai enotizou ge, hoti kurios elalesen tauta eis marturion. kai palin legei; Akousate logon kuriou, archontes tou laou toutou. kai palin legei; Akousate, tekna, phones boontos en te eremo. oukoun perietemen hemon tas akoas, hina akousantes logon pisteusomen hemeis.4. alla kai he peritome, eph' he pepoithasin, katergetai. peritomen gar eireken ou sarkos genethenai; alla parebesan, hoti angelos poneros esophizen autous.5. legei pros autous; Tade legei kurios ho theos humon (hode heuriko entolen); Me speirete ep' akanthais, peritmethete to kurio humon. kai ti legei? Peritmethete kardian humon, kai ton trachelon humon ou skleruneite. labe palin; Idou, legei kurios,´panta ta ethne aperitmeta akrobustian, ho de laos houtos aperitmetos kardias.6. all' ereis; Kai men peritetmetai ho laos eis sphragida. alla kai pas Suros kai Araps kai pantes hoi hiereis ton eidolon. ara oun kakeinoi ek tes diathekes auton eisin? alla kai hoi Aiguptioi en peritome eisin.7. mathete oun, tekna agapes, peri panton plousios, hoti Abraam, protos peritomen dous, en pneumati problepsas eis ton Iesoun perietemen, labon trion grammaton dogmata.8. legei gar; Kai perietemen Abraam ek tou oikou autou andras dekaokto kai triakosious. tis oun he dotheisa auto gnosis? mathete, hoti tous dekaokto protous, kai diastema poiesas legei triakosious. to dekaokto i' deka, e' okto; echeis Iesoun. hoti de ho stauros en to tau emellen echein ten charin, legei kai tous triakosious. deloi oun ton men Iesoun en tois dusin grammasin, kai en to heni ton stauron.9. oiden ho ten emphuton dorean tes didaches autou themenos en hemin. oudeis gnesioteron emathen ap' emou logon; alla oida, hoti axioi este humeis.

X

1. Hoti de Mouses eipen; Ou phagesthe choiron oute aeton oute oxupteron oute koraka oute panta ichthun, hos ouk echei lepida en heauto, tria elaben en te sunesei dogmata.2. peras ge toi legei autois en to Deuteronomio; Kai diathesomai pros ton laon touton ta dikaiomata mou. ara oun ouk estin entole theou to me trogein, Mouses de en pneumati elalesen.3. to oun choirion pros touto eipen; ou kollethese, phesin, athropois toioutois, hoitines eisin homoioi choiron; toutestin hotan spatalosin, epilanthanontai tou kuriou, hotan de husterountai, epiginoskousin ton kurion, hos kai ho choiros hotan trogei ton kurion ouk oiden, hotan de peina kraugazei, kai labon palin siopa.4. Oude phage ton aeton oude ton oxupteron oude ton iktina oude ton koraka; ou me, phesin, kollethese oude homoiothese anthropois toioutois, hoitines ouk oidasin dia kopou kai idrotos proizein heautois ten trophen, alla harpazousin hos kai ta allotria en anomia auton kai epiterousin hos en akeraiosune peripatountes kai periblepontai, tina ekdusosin dia ten pleonexian, hos kai ta ornea tauta mona heautois ou proizei ten trophen, alla arga kathemena ekzetei, pos allotrias sarkas kataphage, onta loima te poneria auton.5. Kai ou phage, phesin, smurainan oude polupoda oude sepian; ou me, phesin, homoiothese kollomenos antropois toioutois, hoitines eis telos eisin asebeis kai kekrimenoi ede to thanato, hos kai tauta ta ichthudia mona epikatarata en to butho nechetai, me kolthmbonta hos ta loipa, all' en te ge kato tou butou katoikei.6. alla kai ton dasupoda ou phage. pros ti? ou me gene, phesin, paidophthoros oude homoiothese tois toioutois, hoti ho lagoos kat' eniauton pleonektei ten aphodeusin; hosa gar ete ze, tosautas echei trupas.7. alla oude ten huainan phage; ou me, phesin, gene moichos oude phthoreus oude homoiothese tois toioutois. pros ti? hoti to zoon touto par' eniauton allassei ten phusin kai pote men arren, pote de thelu ginetai.8. alla kai ten galen emisesen kalos. ou me, phesin, genethes toioutos, hoious akouomen anomian poiousais en to stomati. to gar zoon touto to stomati kuei.9. peri men ton bromaton labon Mouses tria dogmata houtos en pneumati elalesen; hoi de kat' epithumian tes sarkos hos peri broseos prosedexanto.10. lambanei de ton auton trion dogmaton gnosin Daueid kai legei; Makarios aner, hos ouk eporeuthe en boule asebon, kathos kai hoi ichthues poreuontai en skotei eis ta bathe; kai en hodo hamartolon ouk este, kathos hoi dokountes phobeisthai ton kurion hamartanousin hos ho choiros, kai epi kathedran loimon ouk ekathisen, kathos ta peteina kathemena eis harpagen. echete teleios kai peri tes broseos.11. palin legei Mouses; Phagesthe pan dicheloun kai marukomenon. ti legei? hoti ten trophen lambanon oiden ton trephonta auton kai ep' auto anapathomenos euphrainesthai dokei. kalos eipen blepon ten entolen. ti oun legei? kollasthe meta ton phoboumenon ton kurion, meta ton meletonton ho elabon diastalma rhematos en te kardia, meta ton lalounton ta didaiomata kuriou kai terounton, meta ton eidoton, hoti he melete estin ergon euphrosunes, kai anamarukomenon ton logon kuriou. ti de to dicheloun? hoti ho dikaios kai en touto to kosno peripatei kai ton hagion aiona ekdechetai. blepete, pos enomothetesen Mouses kalos.12. alla pothen ekeinois tauta noesai e sunienai? hemeis de dikaios noesantes tas entolas laloumen, hos ethelesen ho kurios. dia touto perietemen tas akoas hemon kai tas kardias, hina suniomen tauta.

XI

1. Zetesomen de, ei emelesen to kurio prophanerosai peri tou hudatos kai peri tou staurou. peri men tou hudatos gegraptai epi ton Israel. pos to baptisma to pheron aphesin hamartion ou me prosdexontai, all' heautois oikodomesousin.2. legei gar ho prophetes; Estethi ourane, kai epi touto pleion phrixato he ge, hoti duo kai ponera epoiesen ho laos houtos; eme enkatelipon, pegen zoes, kai heautois oruxan bothron thanatou.3. Me petra eremos estin to oros to hagion mou Sina? esesthe gar hos peteinou nossias apheremenoi.4. kai palin legei ho prophetes; Ego poreusomai emprosthen sou kai ore homalio kai pulas chalkas suntripso kai mochlous siderous sunklaso, kai doso soi thesaurous skoteinous, apokruous, aoratous, hina gnosin hoti ego kurios ho theos.5. kai; Katoikeseis en hupselo spelaio petras ischuras. kai; to hudor autou piston; basilea meta doxes opsesthe, kai he psuche humon meletesei phobon kuriou.6. kai palin en allo prophete legei; Kai estai ho tauta poion hos to xulon to pephuteumenon para tas diexodous ton hudaton, ho ton karpon autou ouk aporuesetai, kai panta, hosa an poie, kateuodothesetai.7. ouch houtos hoi asebeis, ouch houtos, all' e hos ho chnous, hon ekriptei ho anemos apo prosopou tes ges. dia touto ouk anastesontai asebeis en krisei oude hamartoloi en boule dikaion, hoti ginoskei kurios hodon dikaion, kai hodos asebon apoleitai.8. aisthanesthe, pos to hudor kai ton stauron epi to auto horisen. touto gar legei; makarioi, ohi epi ton stauron elpisantes katebesan eis to hudor, hoti ton men misthon legei en kairo autou; tote, phesin apodoso. nun de ho legei; ta phulla ouk aporuesetai, touto legei; hoti pan rhema, ho ean exeleusetai ex humon dia tou stomatos humon en pistei kai agape, estai eis epistrophen kai elpida pollois.9. kai palin heteros prophetes legei. Kai en he ge tou Iakob epainoumene para pasan ten gen. touto legei; to skeuos tou pneumatos autou doxazei.10. eita ti legei? Kai en potamos helkon ek dexion, kai anebainen ex autou dendra horaia; kai hos an phage ex auton, zesetai eis ton aiona.11. touto legei hoti hemeis men katabainomen eis to hudor gemontes hamartion kai rhupou, kai ana bainomen karpophorountes en te pneumati echontes. Kai hos an phage apo touton, zesetai eis ton aiona, touto legei; hos an, phesin, akouse touton laloumenon kai pisteuse, zesetai eis ton aiona.

XII

1. Homoios palin peri tou staurou horizei en allo prophete legonti; Kai pote tauta suntelesthetai? legei kurios; hotan xulou haima staxe. echeis palin peri tou staurou kai tou staurousthai mellontos.2. legei de palin to Mouse, polemoumenou tou Israel hupo ton allophulon, kai hina hupomnese autous polemoumenous, hoti dia tas hamartias auton paredothesan eis thanaton; legei eis ten kardian Mouseos to pneuma, hina poiese tupon staurou kai tou mellontos paschein, hoti, ean me, phesin, elpisosin ep' auto eis ton aiona polemethesontai. tithesin oun Mouses hen eph' hoplon en meso tes pugmes, kai hupseloteros statheis panton exeteinen tas cheiras, kai houtos palin enika ho Israel. eita, hopotan katheilen, ethanatounto.3. pros ti? hina gnosin hoti ou dunatai sothenai, ean me ep' auto elpisosin.4. kai palin en hetero prophete legei; Holen ten hemeran exepetasa tas cheiras mou pros laon apeithe kai antilegonta hodo dikaia mou.5. palin Mouses poiei tuon tou Iesou, hoti dei auton pathein, kai autos zoopoiesei, hon doxousin apololekenai, en semeio piptontos tou Israel, (epoiesen gar kurios panta ophin daknein autous, kai apethneskon epeide he parabasis dia ten parabasin auton eis thlipsin thanatou paradothesontai.6. peras ge toi autos Mouses enteilamenos; Ouk estai humin, autos poiei, hina tupon tou Iesou deixe. poiei oun Mouses chalkoun ophin kai tithesin endoxos kai kerugmati kalei ton laon.7. elthontes oun epi to auto edeonto Mouseos, hina peri auton anenenke deesin peri tes iaseos auton. eipen de pros autous Mouses; Hotan, phesin dechthe tis humon, eltheto epi ton ophin ton epi tou xulou epikeimenon kai elpisato pisteusas, hoti autos on nekros dunatai zoopoiesai, kai parachrema sothesetai en houtos epoioun. echeis´palin kai en toutois ten doxan tou Iesou, hoti en hauto panta kai eis auton.8. ti legei palin Mouses Iesou, huio Naue, epitheis auto touto to onoma, onti prophete, hina monon akouse pas ho laos? hoti panta ho pater phaneroi peri tou huiou Iesou.9. legei oun Mouses Iesou, huio Naue, epitheis touto to onoma, hopote epempsen auton kataskopon tes ges; Labe biblion eis tas cheiras sou kai grapson, ha legei kurios, hoti ekkopsei ek rhizon ton oikon panta tou Amalek ho huios tou theou ep' eschaton ton hemeron.1'10. ide palin Iesous, ouchi huios anthropou, alla huios tou theou, tupo de en sarki phanerotheis. epei oun mellousin legein, hoti Christos huios Daueid estin, autos propheteei Daueid, phoboumenos kai sunion ten planen ton hamartolon; Eipen kurios to kurio mou; Kathou ek dexion mou, heos an tho tous echthrous sou hupopodion ton podon sou.11. kai palin legei houtos Hesaias; Eipen kurios to Christo mou kurio, hou ekratesa tes dexias autou, epakousai emprosthen autou ethne, kai ischun basileon diarrexo. ide, pos Daueid legei auton kurion, kai huion ou legei.

XIII

1. Idomen de ei houtos ho laos kleronomei e ho protos, kai ei he diatheke eis hemas e eis ekeinous.2. akousate oun peri tou laou ti legei he grape; Edeito de Isaak peri Rebekkas tes gunaikos autou, hoti steira en; kai sunelaben. eita exelthen Rebekka puthesthai para kuriou, kai eipen kurios pros auten; Duo ethne en te gastri sou kai duo laoi en te koilia sou, kai huperexei laos laou kai ho meizon douleusei to elassoni.3. aisthanesthai opheilete, tis ho Isaak kai tis he Rebekka, kai epi tinon dedeichen, hoti meizon ho laos houtos e ekeinos.4. kai en alle propheteia legei phaneroteron ho Iakob pros Ioseph ton huion autou, legon; Idou, ouk esteresen me kurios tou prosopou sou; prosagage moi tous huious sou, hina eulogeso autous.5. kai prosegagen Ephraim kai Manasse, ton Manasse thelon hina eulogethe, hoti presbuteros en; ho gar Ioseph prosegagen eis ten dexian cheira tou patros Iakob. eiden de Iakob tupon to pneumati tou laou tou metaxu; kai ti legei? Kai epoiesen Iakob enallax tas cheiras autou kai epetheken ten dexian epi ten kephalen Ephraim, tou deuterou kai neoterou, kai eulogesen auton. kai eipen Ioseph pros Iakob; Metathes sou ten dexian epi ten kephalen Manasse, hoti prototokos mou huios estin. kai eipen Iakob pros Ioseph; Oida, teknon, oida; all' ho meizon douleusei to elassoni, kai houtos de eulogethesetai 6. blepete, epi tinon tetheiken, ton laon touton einai proton kai tes diathekes kleronomon.7. ei oun eti kai dia tou Abraam emnesthe, apechomen to teleion tes gnoseos hemon. ti oun legei to Abraam, hote monos pisteusas etethe eis dikaiosunen? Idou, tetheika se, Abraam, patera ethnon ton pisteuonton di' akrobustias to theo.

XIV

1. Nai. alla idomen, ei he diatheke, hen omosen tois patrasin dounai to lao, ei dedoken. dedoken; autoi de ouk egenonto axioi labein dia tas hamartias auton.2. legei gar ho prophetes; Kai en Mouses nesteuon en orei Sina, tou labein ten diatheken kuriou pros ton laon, hemeras tesserakonta kai nuktas tesserakonta. kai elaben Mouses para kuriou tas duo plakas tas gegrammenas to daktulo tes cheiros kuriou en pneumati; kai labon Mouses katepheren pros ton laon dounai.3. kai eipen kurios pros Mousen. Mouse Mouse, katabethi to tachos, hoti ho laos sou, hon exegages ek ges Aigutou, enomesen. kai suneken Mouses, hoti epoiesan heautois palin chonemata, kai erripsen ek ton cheiron, kai sunetribesan hai plakes tes diathekes kuriou.4. Mouses therapon on elaben, autos de kurios hemin edoken eis laon kleronomias, di' hemas hupomeinas.5. ephanerothe de, hina kakeinoi teleiothosin tois hamartemasin, kai hemeis dia tou kleronomountos diatheken kuriou Iesou labomen, hos eis touto hetoimasthe, hina autos phaneis, tas ede dedapanemenas hemon kardias to thanato kai paradedomenas te tes planes anomia lutrosamenos ek tou skotous, diathetai en hemin diatheken logo.6. getraptai gar, pos auto ho pater entelletai, lutrosamenon hemas ek tou skotous hetoimasai heauto laon hagion.7. legei oun ho prophetes; Ego kurios, ho theos sou, ekalesa se en dikaiosune kai krateso tes cheiros sou kai enischuso se, kai edoka se eis diatheken genous, eis phos ethnon anoixai ophthalmous tuphlon kai exagagein ek desmon pepedemenous kai ex oikou phulakes kathemenous en skotei. ginoskomen oun, pothen elutrothemen.8. palin ho prophetes legei; Idou, tetheika se eis phos ethnon, tou einai se eis soterian heos eschatou tes ges, houtos legei kurios ho lutrosamenos se theos.9. kai palin ho prophetes legei; Pneuma kuriou ep' eme, hou heineken echrisen me euangelisasthai tapeinois charin, apestalken me iasasthai tous suntetrimmenous ten kardian, keruxai aichmalotois aphesin kai tuphlois anablepsin, kalesai eniauton kuriou dekton kai hemeran antapososeos, parakalesai pantas tous penthountas.

XV

1. Eti oun kai peri tou sabbatou gegraptai en tois deka logois, en hois elalesen en to orei Sina pros Mousen kata prosopon; Kai hagiasate to sabbaton kuriou chersin katharais kai kardia kathara.2. kai en hetero legei; Ean phulaxosin hoi huioi mou to sabbaton, tote epitheso to eleos mou ep' autous.3. to sabbaton legei en arche tes ktiseos; Kai epoiesen ho theos en hex hemerais ta erga ton cheiron autou, kai sunetelesen en te hemera te hebdome kai katepausen en aute kai hegiasen auten.4. prosechete, tekna, ti legei to sunetelesen en hex hemerais. touto legei, hoti en hexakischiliois etesin suntelesei kurios ta sumpanta; he gar hemera par' auto semainei chilia ete. autos de moi marturei legon; Idou, hemera kuriou estai hos chilia ete. oukoun, tekna, en hex hemerais, en tois hexakischiliois etesin suntelesthesetai ta sumpanta.5. Kai katepausen te hemera te hebdome. touto legei; hotan elton ho huios autou katargesei ton kairon tou anomou kai krinei tous asebeis kai allaxei ton helion kai ten selenen kai tous asteras, tote kalos katapausetai en te hemera te hebdome.6. peras ge toi legei; Hagiaseis auten chersin katharais kai kardia kathara. ei oun hen ho theos hemeran hegiasen nun tis dunatai hagiasai katharos on te kardia, en pasin peplanemetha.7. ide hoti ara tote kalos katapauomenoi hagiasomen auten, hote dunesometha autoi dikaiothentes kai apolabontes ten epangelian, meketi ouses tes anomias, kainon de gegonoton panton hupo kuriou; tote dunesometha auten hagiasai, autoi hagiasthentes proton.8. peras ge toi legei autois; Tas neomenias humon kai ta sabbata ouk anechomai. horate, pos legei? ou ta sabbata emoi dekta, allha ho pepoieka, en ho katapausas ta panta archen hemeras ogdoes poieso, ho estin allou kosmou archen.9. dio kai agomen ten hemeran ten ogoen eis euphrosunen, en he kai ho Iesous aneste ek nekron kai phanerotheis anebe eis ouranois.

XVI

1. Eti de kai peri tou naou ero humin, hos planomenos hoi talaiporoi eis ten oikodomen elpisan, kai ouk epi ton theon auton ton poiesanta autous, hos onta oikon theou.2. schedon gar hos ta ethne aphierosan auton en to nao. alla pos legei kurios katargon auton, mathete; Tis emetresen ton ouranon spithame e ten gen draki? ouk ego? legei kurios; Ho ouranos moi thronos, he de ge hupopodion ton podon mou; poion oikon oikodomesete moi, e tis topos tes katapauseos mou? egnokate, hoti mataia he elpis auton.3. peras ge toi palin legei; Idou, hoi kathelontes ton naon touton autoi auton oikodomesousin.4. ginetai. dia gar to polemein autous katherethe hupo ton echtron; nun kai autoi hoi ton echthron huperetai anoikodomesousin kai ho laos Israel paradidosthai, ephanerothe. legei gar he graphe; Kai kurios ta probata tes nomes kai paradosei kai ton purgon auton eis kataphthoran. kai egeneto kath' ha elalesen kurios.6. zetesomen de, ei estin naos theou. estin, hopou autos legei poiein kai katartizein. gegraptai gar; Kai estai, tes hebdomados sunteloumenes oikodomethesetai naos theou endoxos epi to onomati kuriou.7. heurisko oun, hoti etin naos. pos oun oikodomethesetai epi to onomati kuriou, mathete. pro tou hemas pisteusai to theo en hemon to katoiketerion tes kardias phtharton kai asthenes, hos alethos oikodometos naos dia cheiros, hoti en pleres men eidololotreias kai en oikos daimonion dia to poiein, hosa en enantia to theo.8. Oikodometheseta de epi to onomati kuriou. prosechete de, hina ho naos tou kuriou endoxos oikodomethe. pos, mathete. labontes ten aphesin ton hamartion kai elpisantes epi to onoma egenometha kainoi,´palin ex arches ktizomenoi; dio en to katoiketerio hemon alethos ho theos katoikei en hemin.9. pos? ho logos autou tes pisteos, he klesis autou tes epangelias, he sophia ton dikaiomaton, hai entolai tes didaches, autos en hemin propheteuon, autos en hemin katoikon, tous to thanato dedoulomenous anoigon hemin ten thuran tou naou, ho estin stoma, metanoian didous emin, eisage eis ton aphtharton naon.10. ho gar pothon sothenai blepei ouk eis ton anthropon, all' eis ton en auto katoikounta kai lalounta, ep' auto ekplessomenos, epi to medepote mete tou legontos ta rhemata akekoenai ek tou stomatos mete autos pote epitethumekenai akouein. touto estin pneumatikos naos oikodomoumenos to kurio.

XVII

1. Eph' hoson en en dunato kai haploteti delosai humin, elpizei mou he psuche te epithumia mou me paraleloipenai ti ton anekonton eis soterian.2. ean gar peri ton enestoton e mellonton grapho humin, ou me noesete dia to en parabolais keisthai. tauta men houtos.

XVIII

1. Metabomen de kai epi heteran gnosin kai didachen. Hodoi duo eisin didaches kai exousias, he te tou photos kai he tou skotous. diaphora de polle ton duo hodon. eph' hes men gar eisin tetagmenoi photagogoi angeloi tou theou, eph' hes de angeloi tou satana.2. kai ho men estin kurios apo aionon kai eis tous aionas, ho de archon kairou tou nun tes anomias.

XIX

1. He oun hodos tou photos estin haute; ean tis thelon hodon hodeuein epi ton horismenon topon, speuse tois ergois autou. esin oun he dotheisa hemin gnosis tou peripatein en aute toiaute.2. agapeseis ton poiesanta se, phobethese ton se plasanta, doxaseis ton se lutrosamenon ek thanatou; ese haplous te kardia kai plousios to pneumati; ou kollethese meta ton poreuomenon en hodo thanatou, miseseis pan, ho ouk estin areston to theo, miseseis pasan hupokrisin; ou me enkatalipes entolas kuriou.3. ouch hupsoseis seauton, ese de tapeinophron kata panta; ouk areis epi seauton doxan. ou lempse boulen poneran kata tou plesion sou, ou doseis te psuche sou thrasos.4. ou porneuseis, ou moicheuseis, ou paidophthoreseis. ou me sou ho logos tou theou exethe en akatharsia tinon. ou lemopse prosopon elenxai tina epi paraptomati. ese praus, ese hesuchios, ese tremon tous logous ohus ekousas, ou mnesikakeseis to adelpho sou.5. ou me dipsucheses, poteron estai e ou. ou me labes epi matao to onoma kuriou. agapeseis ton plesion sou huper ten psuchen sou. ou phoneuseis teknon en phthora, oude palin gennethen apokteneis. ou me ares ten cheira sou apo tou huiou sou e apo tes thugatros sou, alla apo neotetos didaxeis phobon theou.6. ou me gene epithumon ta tou plesion sou, ou me gene pleonektes. oude kollethese ek psuches sou meta hupselon, alla meta tapeinon kai dikaion anastraphese, ta sumbainonta soi energemata hos agatha prosdexe, eidos hoti aneu theou ouden ginetai.7. ouk ese dignomon oude glossodes, hupotagese kuriois hos tupo theou en aischune kai phobo; ou me epitaxes doulo sou e paidiske en pikria, tois epi ton auton theon elpizousin, me pote ou me phobethesontai ton ep' amphoterois theon; hoti ouk elthen kata prosopon kalesai, all' eph' ohus to pneuma hetoimasen.8. koinoneseis en pasin to plesion sou kai ouk ereis idia einai; ei gar en to aphtharto koinonoi este, poso mallon en tois phthartois? ouk ese proglossos; pagis gar to stoma thanatou. hoson dunasai, huper tes psuches sou hagneuseis.9. me ginou pros men to labein ekteinon tas cheiras, pros men to labein ekteinon tas cheiras, pros de to dounai suspon. agapeseis hos koren tou ophthalmou sou panta ton lalounta soi ton logon kuriou.10. mnesthese hemeran kriseos nuktos kai hemeras, kai ekzeteseis kath' hekasten hemeran ta prosopa ton hagion, e dia logou kopion kai poreuomenos eis lutrosin hamartion sou.11. ou distaseis misthou kalos antapodotes. phulaxeis ha parelabes, mete prostitheis mete aphairon, eis telos miseseis to poneron. krineis dikaios.12. ou poieseis schisma, eireneuseis de machomenous suagagon. exomologese epi hamartiais sou. ou prosexeis epi proseuchen en suneidesei ponera. haute estin hodos tou photos.

XX

1. He de tou melaos hodos estin skolia kai kataras meste. hodos estin thanatou aioniou meta timorias, en he estin ta apollunta te psuchen auton; eidololatreia, thrasutes, hupsos dunameos, hupokrisis, diplokardia, moicheia, phonos, harpage, huperephania, mageia, pleonexia, aphobia theou; 2. dioktai ton agathon, misountes aletheian, agapontes pseudos, ou ginoskontes misthon dikaiosunes, ou kollomenoi agatho, ou krisei dikaia, chera kai orphano ou prosechontes, agrupnountes mataia, diokontes antapodoma, ouk eleontes ptochon, ou ponountes epi kataponoumeno, euchereis en kataphoneis teknon, phthoreis plasmatos theou, apostrephomenoi ton endemenon, kataponountes ton thlibomenon, plousion parakletoi, peneton anomoi kritai, panthamartetoi.

XXI

1. Kalon oun estin mathonta ta dikaiomata tou kuriou, hosa gegraptai, en toutois peripatein. ho gar tauta poion en te basileia tou theou doxasthesetai; ho ekeina eklegomenos meta ton ergon autou sunapoleitai. dia touto anastasis, dia touto antapodoma.2. eroto tous huperechontas, ei tina mou gnomes agathes lambanete sumboulian; echete meth' heauton eis ohus ergasesthe to kalon; me elleipete.3. engus ho kurios kai ho misthos autou.4. eti kai eroto humas; heauton ginesthe nomothetai agathoi, heauton menete sumbouloi pistoi, arate ex humon pasan hupokrisin.5. ho de theos, ho tou pantos kosmou kurieuon, doe humin sophian, sunesin, epistemen, gnosin ton dikaiomaton autou, hupomonen.6. ginesthe de theodidaktoi, ekzetountes ti zetei kurios aph' humon, kai poieite hina heurethete en hemera kriseos.7. ei de tis estin agathou mneia, mnemoneuete mou meletontes tauta, hina kai he epithumia kai he agrupnia eis ti agathon chorese. eroto humas, charin aitoumenos.8. heos eti to kalon skeuos estin meth' humon, me elleipete medeni heauton, alla sunechos ekzeteite tauta kai anapleroute pasan entolen; estin gar axia.9. dio mallon espoudasa grapsai aph' hon edunethen, eis to euphranai humas. sozesthe, agapes tekna kai eirenes. ho kurios tes doxes kai pases charitos meta tou pneumatos humon.

Epistole barnaba.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy