SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : DIDAChE TON DODEKA APOSTOLON

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

DIDAChE TON DODEKA APOSTOLON

Didache kuriou dia ton dodeka apostolon tois ethnesin.

I

1. Hodoi duo eisi, mia tes zoes kai mia tou thanatou, diaphora de polle metaxu ton duo hodon.

2. He men oun tes zoes estin haute; proton agapeseis ton theon ton poiesanta se, deuteron ton plesion sou hos seauton; panta de hosa ean theleses me ginesthai soi, kai su allo me poiei.
3. Touton de ton logon he didache estin haute; eulogeite tous kataromenous humin kai proseuchesthe huper ton echthron humon, nesteuete de huper ton diokoton humas; poia gar charis, ean agapate tous agapontas humas? ouchi kai ta ethne to auto poiousin? humeis de agapate tous misountas humas, kai ouch hexete echtron.4. apechou ton sarkikon kai somatikon epithumion; ean tis soi do rhapisma eis ten dexian siagona, stepson auto kai ten allen, kai ese teleios; ean angareuse se tis milion hen, hupage met' autou duo; ean are tis to himation sou, dos auto kai ton chitona; ean labe tis apo sou to son, me apaitei; oude gar dunasai.5. panti to aitounti se didou kai me apaitei; pasi gar thelei didosthai ho pater ek ton idion charismaton. makarios ho didous kata ten entolen; athoos gar estin. ouai to lambanonti; ei men gar gar chreian echon lambanei tis, athoos estai; ho de me chreian echon dosei diken, hinati elabe kai eis ti; en sunoche de genomenos exetasthesetai peri hon epraxe, kai ouk exeleusetai ekeithen, mechris hou apodo ton eschaton kodranten.6. alla kai peri toutou de eiretai; Hidrosato he eleemosune sou eis tas cheiras sou, mechris an gnos tini dos.

II

1. Deutera de entole tes didaches; 2. ou phoneuseis, ou moicheuseis, ou paidophthoreseis, ou porneuseis, ou klepseis, ou mageuseis, ou pharmakeuseis, ou phoneuseis tknon en phthora, oude gennethen apokteneis, ouk epithumeseis ta tou plesion.3. ouk epiorkeseis, ou pseudomartureseis, ou kakologeseis, ou mnesikakeseis.4. ouk ese dignomon oude diglossos; pagis gar thanatou he diglossia.5. ouk estai ho logos sou pseudes, ou kenos, alla memestomenos praxei.6. ouk ese pleonektes oude harpax oude hupokrites oude kakoethes oude huperephanos. ou lepse boulen poneran kata tou plesion sou.7. ou miseseis panta anthropon, alla ohus men elenxeis, peri de hon proseuxe, ohus de agapeseis huper ten psuchen sou.

III

1. Teknon mou, pheuge apo pantos ponerou kai apo pantos homoiou autou.2. me ginou orgilos, hodegei gar he orge pros ton phonon, mede zelotes mede epistikos mede thumikos; ek gar touton hapanton phonoi gennontai.3. teknon mou, me ginou epithumetes, hodegei gar he epithumia pros ten porneian, mede aischchrologos mede upselophthalmos; ek gar touton hapanton moicheiai gennontai.4. teknon mou, me ginou oionoskopos, epeide hodegei eis ten eidololoatrian, mede epaoidos mede mathematikos mede perikathathairon, mede thele auta blepein; ek gar touton hapanton eidololatria gennatai.5. teknon mou, me ginou pseustes, epeide hodegei to pseusma eis ten klopen, mede philarguros mede kenodoxos; ek gar touton hapanton klopai gennontai.6. teknon mou, me ginou gongusos, epeide hodegei eis ten blasphemian, mede authades mede ponerophron; ek gar touton hapanton blasphemiai gennontai.7. isthi de praus, epei hoi praeis kleronomesousi ten gen.8. ginou makrothumos kai eleemon kai akakos kai hesuchios kai agathos kai tremon tous logous dia pantos, ohus ekousas.9. ouch hupsoseis seauton oude doseis te psuche sou thrasos. ou kollethesetai he psuche sou meta hupselon, alla meta dikaion kai tapeinon anastraphese.10. ta sumbainonta soi energemata hos agatha prosdexe, eidos hoti ater theou ouden ginetai.

IV

1. Teknon mou, tou lalountos soi ton logon tou theou mnesthese nuktos kai hemeras, timeseis de auton hos kurion; hothen gar he kuriotes laleitai, ekei kurios estin.2. ekzeteseis de kath' hemeran ta prosopa ton hagion, hina epanapaes tois logois auton.3. ou potheseis schisma, eireneuseis de machomenous; krineis dikaios, ou lepse prosopon elenxai epi paraptomasin.4. ou dipsucheseis, poteron estai e ou.

5. Me ginou pros men to labein ekteinon tas cheiras, pros de to dounai suspon.6. ean eches dia ton cheiron sou, doseis lutrosin hamartion sou.7. ou distaseis dounai oude didous gonguseis; gnose gar, tis estin ho tou misthou kalos antapodotes.8. ouk apostraphese ton endeomenon, sunkoinoneseis de panta to adelpho sou kai ouk ereis idia einai; ei gar en to athanato koinonoi este, poso mallon en tois thnetois?

9. Ouk areis ten cheira sou apo tou huiou sou e apo tes thugatros sou, alla apo neotetos didaxeis ton phobon tou theou.10. ouk epitaxeis doulo sou e paidiske, tois epi ton auton theon elpizousin, en pikria sou, mepote ou me phobethesontai ton ep' amphoterois theon; ou gar erchetai kata prosopon kalesai, all' eph' ohus to pneuma hetoimasen.11. humeis de hoi douloi hupotagesesthe tois kuriois humon hos tupto theou en aischune kai phobo.

12. Miseseis pasan hupokrisin kai pan ho me areston to kurio.13. ou me enkatalipes entolas kuriou, phulaxeis de ha parelabes, mete prostitheis mete aphairon.14. en ekklesia exomologese ta paraptomata sou, kai ou proseleuse epi proseuchen sou en suneidesei ponera; haute estin he hodos tes zoes.

V

1. He de tou thanatou hodos estin haute; proton panton ponera esti kai kataras meste; phonoi, moicheiai, epithumiai, proneiai, klopai, eidololatriai, mageiai, pharmakiai, harpagai, pseudomarturiai, hupokriseis, diplokardia, dolos, huperephania, kakia, authadeia, pleonexia, aischrologia, zelotupia, thrasutes, hupsos, alazoneia.2. dioktai agathon, misountes aletheian, agapontes pseudos, ou ginoskontes misthon dikaiosunes, ou kollomenoi agatho oude krisei dikaia agrupnountes ouk eis to agathon, all' eis to poneron; hon makran prautes kai hupomone, mataia agapontes, diokontes antapodoma, ouk eleountes ptochon, ou ponountes epi kataponoumeno, ou ginoskontes ton poiesanta autous, phoneis teknon, phthoreis plasmatos theou, apostrephomenoi ton endeomenon, kataponountes ton thlibomenon, plousion parakletoi, peneton anomoi kritai, panthamartetoi; rhustheiete, tekna, apo touton hapanton.

VI

1. Hora, me tis se planese apo tautes tes hodou tes didaches, epei parektos theou se didaskei.2. ei men gar dunasai bastasai holon ton zugon tou kuriou, teleios ese; ei d' ou dunasai, ho dune, touto poiei.3. peri de tes broseos, ho dunasai bastason; apo de tou eidolothutou lian proseche; latreia gar esti theon nekron.

VII

1. Peri de tou baptismatos, houto baptisate; tauta panta proeipontes, baptisate eis to onoma tou patros kai tou huiou kai tou hagiou pneumatos en hudati zonti.2. ean de me eches hudor zon, eis allo hudor baptison; ei d' ou dunasai en psuchro, en thermo.3. ean de amphotera me eches, ekcheon eis ten kephalen tris hudor eis onoma patros kai huiou kai hagiou pneumatos.4. pro de tou baptismatos pronesteusato ho baptizon kai ho baptizomenos kai ei tines alloi dunatai; keleueis de nesteusai ton baptizomenon pro mias e duo.

VIII

1. Hai de nesteiai humon me estosan meta ton hupokriton. nesteuousi gar deutera sabbaton kai pempte; humeis de nesteusate tetrada kai paraskeuen.2. mede proseuchesthe hos hoi hupokritai, all' hos ekeleusen ho kurios en to euangelio autou, houto proseuchesthe; Pater hemon ho en to ourano, hagiastheto to onoma sou, eltheto he basileia sou, genetheto to thelema sou hos en ourano kai epi ges; ton arton hemon ton epiousion dos hemin semeron, kai aphes hemin ten opheile hos kai hemeis aphiemen tois opheiletais hemon, kai me eisenenkes hemas eis peirasmon, alla rhusai hemas apo tou ponerou; hoti sou estin he dunamis kai he doxa eis tous aionas.3. tris tes hemeras houto proseuchesthe.

IX

1. Peri de tes eucharistias, houtos eucharistesate; 2. proton peri tou poterionu Eucharistoumen soi, pater hemon, huper tes hagias ampelou Daueid tou paidos sou; soi he doxa eis tous aionas.3. peri de tou klasmatos; Eucharistoumen soi, pater hemon, huper tes zoes kai gnoseos, hes egnorisas hemin dia Iesou tou paidos sou. soi he doxa eis tous aionas.4. hosper en touto to klasma dieskorpismenon epano ton oreon kai sunachthen egeneto hen, houto sunachtheto sou he ekklesia apo ton peraton tes ges eis ten sen basileian. hoti sou estin he doxa kai he dunamis dia Iesou Christou eis tous aionas.5. medeis de phageto mede pieto apo tes eucharistias humon, all' hoi baptisthentes eis onoma kuriou; kai gar peri toutou eireken ho kurios; Me dote to hagion tois kusi.

X

1. Meta de to emplesthenai houtos eucharistesate; 2. Eucharistoumen soi, pater hagie, huper tou hagiou onomatos sou, hou kateskenosas en tais kardiais hemon, kai huper tes gnoseos kai pisteos kai athanasias, hes egnorisas hemin dia Iesou tou paidos sou; soi he doxa eis tous aionas.3. su, despota pantokrator, ektisas ta panta heneken tou onomatos sou, trophen te kai poton edokas tois anthropois eis apolausin, hina soi eucharistesosin, hemin de echariso pneumatiken trophen kai poton kai zoen aionion dia tou paidos sou.4. pro panton eucharistoumen soi, hoti dunatos ei; soi he doxa eis tous aionas.5. mnestheti, kurie, tes ekklesias sou, tou rhusasthai auten en te agape sou, kai sunaxon auten apo ton tessaron anemon, ten hagiastheisan, eis ten sen basileian, hen hetoimasas aute; hoti sou estin he dunamis kai he doxa eis tous aionas.6. eltheto charis kai pareltheto ho kosmos houtos. Hosanna to theo Daueid. ei tis hagios estin, erchestho; ei tis ouk esti, metanoeito; maran atha; amen.7. tois de prophetais epitrepete eucharistein hosa thelousin.

XI

1. Hos an oun elthon didaxe humas tauta panta ta proeiremena, dexasthe auton; 2. ean de autos ho didaskon strapheis didaske allen didachen eis to katalusai, me autou akousete; eis de to prostheinai dikaosunen kai gnosin kuriou, dexasthe auton hos kurion.

3. Peri de ton apostolon kai propheton, kata ta dogma tou euangeliou houto poiesate.4. pas de apostolos erchomenos pros humas dechtheto hos kurios; 5. ou menei de ei me hemeran mian; ean de e chreia, kai ten allen; treis de ean meine, pseudoprophetes estin.6. exerchomenos de ho apostolos meden lambaneto ei me arton, heos hou aulisthe; ean de argurion aite, pseudoprophetes esti.

7. Kai panta propheten lalounta en pneumati ou peirasete oude diakrineite; pasa gar hamartia aphethesetai, haute de he hamartia ouk aphethesetai.8. ou pas de ho lalon en pneumati prophetes estin, all' ean eche tous tropous kuriou. apo oun ton tropon gnosthesetai ho pseudoprophetes kai ho prophetes.9. kai pas prophetes horizon trapezan en pneumati ou phagetai ap' autes, ei de mege pseudoprophetes esti.10. pas de prophetes didaskon ten aletheian, ei ha didaskei ou poiei, pseudoprphetes esti. 11. pas de prophetes dedokimasmenos, alethinos, poion eis musterion kosmikon ekklesias, me didaskon de poiein, hosa autos poiei, ou krithesetai eph' humon; meta theou gar echei ten krisin; hosautos gar epoiesan kai hoi archaioi prophetai.12. hos d' an eipe en pneumati; dos moi arguria e hetera tina, ouk akousesthe autou; ean de peri allon husterounton eipe dounai, medeis auton krineto.

XII

1. Pas de ho erchomenos en onomati kuriou dechtheto; epeita de dokimasantes auton gnosesthe, sunesin gar hexete dexian kai aristeran.2. ei men parodios estin ho erchomenos, boetheite auto, hoson dunasthe; ou menei de pros humas ei me duo e treis hemeras, ean e ananke.3. ei de thelei pros humas kathesthai, technites on, ergazestho kai phageto.4. ei de ouk echei technen, kata ten sunesin humon pronoesate, pos me argos meth' humon zesetai Christianos.5. ei d' ou thelei houto poiein, christemporos esti; prosechete apo ton toiouton.

XIII

1. Pas de prophetes alethinos thelon kathesthai pros humas axios esti tes trophes autou.2. hosautos didaskalos alethinos estin axios kai autos hosper ho ergates tes trophes autou.3. pasan oun aparchen gennematon lenou kai halonos, boon te kai probaton labon doseis ten aparchen tois prophetais; autoi gar eisin hoi archiereis humon.4. ean de me echete propheten, dote tois ptochois.5. ean sitian poies, ten aparchen labon dos kata ten entolen.6. hosautos keramion oinou e elaiou anoixas, ten aparchen labon dos tois prophetais; 7. arguriou de kai himatismou kai pantos ktematos labon ten aparchen, hos an soi doxe, dos kata ten entolen.

XIV

1. Kata kuriaken de kuriou sunachthentes klasate arton kai eucharistesate, proexomologesamenoi ta paraptomata humon, hopos kathara he thusia humon e.2. pas de echon ten amphibolian meta tou hetairou autou me suneltheto humin, heos hou diallagosin, hina me koinothe he thusia humon.3. haute gar estin he rhetheisa hupo kuriou; En panti topo kai chrono prospherein moi thusian katharan. hoti basileus megas eimi, legei kurios, kai to onoma mou thaumaston en tois ethnesi.

XV

1. Cheirotonesate oun heautois episkopous kai diakonous axious tou kuriou, andras praeis kai aphilargurous kai aletheis kai dedokimasmenous; humin gar leitourgousi kai autoi ten leitourgian ton propheton kai didaskalon.2. me oun uperidete autous; autoi gar eisin hoi tetimemenoi humon meta ton propheton kai didaskalon.

3. Elenchete de allelous me en orge, all' en eirene hos echete en to euangelio; kai panti astochounti kata tou heterou medeis laleito mede par' humon akoueto, heos hou metanoese.4. tas de euchas humon kai tas eleemosunas kai pasas tas praxeis houto poiesate, hos echete en to euangelio tou kuriou hemon.

XVI

1. Gregoreite huper tes zoes humon; hoi luchnoi humon me sbesthetosan, kai hai osphues humon me ekluesthosan, alla ginesthe hetoimoi; ou gar oidate ten horan, en he ho kurios hemon erchetai.2. puknos de sunachthesesthe zetountes ta anekonta tais psuchais humon; ou gar ophelesei humas ho pas chronos tes pisteos humon, ean me en to eschato kairo teleiothete.3. en gar tais eschatais hemerais plethunthesontai hoi pseudoprophetai kai hoi phthoreis, kai straphesontai ta probata eis lukous, kai he agape straphesetai eis misos.4. auxanouses gar tes anomias misesousin allelous kai dioxousi kai paradosousi, kai tote phanesetai ho kosmoplanes hos huios theou, kai poiesei semeia kai terata, kai he ge paradothesetai eis cheiras autou, kai poiesei athemita, ha oudepote gegonen ex aionos.5. tote hexei he ktisis ton anthropon eis ten purosin tes dokimasias, kai skandalisthesontai polloi kai apolountai, hoi de hupomeinantes en te pistei auton sothesontai hup' autou tou katathematos.6. kai tote phanesetai ta semeia tes aletheias; proton semeion ekpetaseos en ourano, eita semeion phones sapingos, kai to triton anastasis nekron.7. ou panton de, all' hos errethe; Hexei ho kurios kai pantes hoi hagioi met' autou.8. tote opsetai ho kosmos ton kurion erchomenon epano ton nephelon tou ouranou.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy