SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : TOU AGIOU POLUKARPOU EPISKOPOU SMURNES KAI IEROMARTUROS PROS PhILIPPESIOUS EPISTOLE

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

TOU AGIOU POLUKARPOU EPISKOPOU SMURNES KAI IEROMARTUROS PROS PhILIPPESIOUS EPISTOLE

Polukarpos kai hoi sun auto presbuteroi te ekklesia tou theou te paroikouse Philippous; eleos humin kai eirene para theou pantokratoros kai Iesou Christou tou soteros hemon plethuntheie.

I

1. Sunecharen humin megalos en to kurio hemon Iesou Chriso, dexamenois ta mimemata tes alethous agapes kai propempsasin, hos epebalen humin, tous eneilemenous tois hagioprepesin desmois, hatina estin diademata ton alethos hupo theou kai tou kuriou hemon eklelegmenon; 2. kai hoti he bebaia tes pisteos humon rhiza, ex archaion katangellomene chronon, mechri nun diamenei kai karpophorei eis ton kurion hemon Iesoun Christon, hos hupemeinen huper ton hamartion hemon heos thanatou katanesai, hon egeiren ho theos, lusas tas odinas tou hadou; 3. eis hon ouk idontes pisteuete chara aneklaleto dedoxasmene, eis hen polloi epithumousin eiselthein, eidotes, hoti chariti este sesosmenoi, ouk ex ergon, alla thelemati theou dia Iesou Christou.

II

1. Dio anazosamenoi tas osphuas humon douleusate to theo en phobo kai aletheia apolipontes ten kenen mataiologian kai ten ton pollon planen, pisteusantes eis ton egeiranta ton kurion hemon Iesoun Christon ek nekron kai donta auto doxan kai thronon ek dexion autou; ho pasa pnoe latreuei, hos erchetai krites zonton kai nekron, hou to haima ekzetesei ho theos apo ton apeithounton auto.2. ho de egeiras auton ek nekron kai hemas egerei, ean poiomen autou kai poreuometha en tais entolais autou kai agapomen ha egapesen, apechomenoi pases adikias, pleonexias, philargurias, katalalias, pseudomarturias; me apodidontes kakon anti kakou e loidorian anti loidorias e gronthou anti gronthou e kataran anti kataras; 3. mnemoneuontes de hon eipen ho kurios didaskon; Me krinete, hina me krithete; ho metro metreite, antimetrethesetai humin; kai hoti makarioi hoi ptochoi kai hoi diokomenoi heneken dikaiosunes, hoti auton estin he basileia tou theou.

III

1. Tauta, adelphoi, ouk emauto eptrepsas grapho humin peri tes dikaiosunes, all' epei humeis proepekalesasthe me.2. oute gar ego oute allos homoios emoi dunatai katakolouthesai te sophia tou makariou kai endoxou Paulou, hos genomenos en humin kata prosopon ton tote anthropon edidaxen akribos kai bebaios ton peri aletheias logon, hos kai apon humin egrapsen epistolas, eis has ean enkuptete, dunethesesthe oikodomeisthai eis ten dotheisan humin pistin; 3. hetis estin meter panton hemon, epakolouthouses tes elpidos, proagouses tes eis theon kai Christon kai eis ton plesion. ean gar tis touton entos e, pepleroken entolen dikaiosunes; ho gar echon agapen makran estin pases hamartias.

IV

1. Arche de panton chalepon philarguria. eidotes oun hoti ouden eisenenkamen eis ton kosmon, all' oude exenenkein ti echomen, hoplisometha tois hoplois tes dikaiosunes kai didaxomen heautous proton proeuesthai en te entole tou kuriou; 2. epeita kai tas gunaikas hemon en te dotheise autais pistei kai agape kai hagneia stergousas tous heauton andras en pase aletheia kai agaposas pantas ex isou en pase enkrateia, kai ta tekna paideuein ten paideian tou phobou tou theou; 3. tas cheras sophronousas peri ten tou kuriou pistin, entunchanousas adialeiptos peri panton, makran ousas pases diaboles, katalalias, pseudomarturias, philargurias kai pantos kakou, ginoskousas hoti eisi thusiasterion theou kai hoti panta momoskopeitai, kai lelethen auton ouden oute logismon oute ennoion oute ti ton krupton tes kardias.

V

1. Eidotes, oun hoti theos ou mukterizetai, opheilomen axios tes entoles autou kai doxes peripatein.2. homoios diakonoi amemptoi katenopion autou tes dikaiosunes hos theou kai Christou diakonoi kai ouk anthropon; me diaboloi, me dilogoi aphilarguroi, enkrateis peri panta, eusplanchnoi, epimeleis, poreuomenoi kata ten aletheian tou kuriou, hos egeneto diakonos panton; ho ean euarestesomen en to nun aioni, apolepsometha kai ton mellonta, kathos hupescheto hemin egeirai hemas ek nekron, kai hoti ean politeusometha axios autou, kai sumbasileusomen auto, ege pisteuomen.3. homoios kai neoteroi amemptoi en pasin, pro pantos pronoountes hagneias kai chalinagogountes heautous apo ton epithumion en to kosmo, hoti pasa epithumia kata tou pneumatos strateuetai, kai oute pornoi oute malakoi oute arsenokoitai basileian theou kleronomesousin, oute hoi poiountes ta atopa. dio deon apechesthai apo panton touton, hupotassomenous tois presbuterois kai diakonois hos theo kai Christo; tas parthenous en amomo kai hagne suneidesei peripatein.

VI

1. Kai hoi presbuteroi de eusplanchnoi eis pantas eleemones, epistrephontes ta apopeplanemena, episkeptomenoi panas astheneis, me amelountes cheras e orphanou e penetos; alla pronooutes aei tou kalou enopion theou kai anthropon, apechomenoi pases orges, prosopolepsias, me tacheos pisteuontes kata tinos, me apotomoi en krisei, eidotes hoti pantes opheiletai esmen hamartias.2. ei oun deometha tou kuriou, hina hemin aphe, opheilomen kai hemeis aphienai; apenanti gar ton tou kuriou kai theou esmen ophthalmon, kai pantas dei parastenai to bemati tou Christou kai hekaston huper autou logon dounai.3. houtos oun douleusomen auto meta phobou kai pases eulabeias, kathos autos heneteilato kai hoi euangelisamenoi hemas aposoloi kai hoi prophetai, hoi prokeruxantes ten eleusin tou kuriou hemon; zelotai peri to kalon, apechomenoi ton skandalon kai ton pseudadelphon kai ton en hupokrisei pheronton to onoma tou kuriou, hoitines apoplanosi kenous anthropous.

VII

1. Pas gar hos an me homologe Iesoun Christon en sarki eleluthenai, antichristos estin; kai hos an me homologe to marturion tou staurou, ek tou diabolou estin; kai hos an methodeue ta logia tou kuriou pros tas idias epithumias kai lege mete anastasin mete krisin, houtos prototokos esti tou satana.2. dio apolipontes ten mataioteta ton pollon kai tas pseudodidaskalias epi ton ex arches hemin paradothenta logon epistrepsomen, nephontes pros tas euchas kai proskarterountes nesteias, deesesin aitoumenoi ton pantepopten theon me eisenenkein hemas eis peirasmon, kathos eipen ho kurios; To men pneuma prothumon, he de sarx asthenes.

VIII

1. Adialeiptos oun proskarteromen te elpidi hemon kai to arraboni tes dikaiosunes hemon, hos esti Christos Iesous, hos anenken hemon tas hamartias to idio somati epi to xulon, hos hamartian ouk epoiesen, oude heurethe dolos en to stomati autou; alla di' hemas, hina zesomen en auto, panta hupemeinen.2. mimetai oun genometha tes hupomones autou, kai ean paschomen dia to onoma autou, doxazomen auton. touton gar hemin ton upogrammon etheke di' heautou, kai emeis touto episteusamen.

IX

1. Parakalo oun pantas humas, peitharchein to logo tes dikaiosunes kai askein pasan hupomonen, hen kai eidate kat' ophthalmous ou monon en tois makariois Ignatio kai Zosimo kai Roupho, alla kai en allois tois ex humon kai en auto Paulo kai tois loipois apostolois; 2. pepeismenous hoti houtoi pantes ouk eis kenon edramon, all' en pistei kai dikaiosune, kai hoti eis ton opheilomenon autois topon eisi para to kurio, ho kai sunepathon. ou gar ton nun egapesan aiona, alla ton huper hemon apothanonta kai di' hemas hupo tou theou anastanta.

X

1. In his ergo state et domini exemplar sequimini, firmi in fide et immutabiles, fraternitatis amatores, diligentes invicem, in veritate sociati, mansuetudine domini alterutri praestolantes, nullum despicientes.2. Cum possitis benefacere, nolite differre, quia eleëmosyna de morte liberat. Omnes vobis invicem subiecti estote, conversationem vestram irreprensibilem habentes in gentibus, ut ex bonis operibus vestris et vos laudem accipiatis et dominus in vobis non blasphemetur.3. Vae autem per quem nomen domini blasphematur. Sobrietatem ergo docete omnes in qua et vos conversamini.

XI

1. Nimis contristatus sum pro Valente, qui presbyter factus est aliquando apud vos, quod sic ignoret is locum qui datus est ei. Moneo itaque ut abstinete vos ab omni malo.2. Qui autem non potest se in his gubernare, quomodo alii pronuntiat hoc? Si quis non se abstinuerit ab avaritia, ab idolotatria conquinabitur et tamquam inter gentes iudicabitur, qui ignorant iudicium domini. Aut nescimus, quia sancti mundum iudicabunt? sicut Paulus docet. 3. Ego autem nihil tale sensi in vobis vel audivi, in quibus laboravit beatus Paulus, qui estis in principio episulae eius. De vobis etenim gloriatur in omnibus ecclesiis, quae dominum solae tunc cognoverant; nos autem nondum cognoveramus. 4. Valde ergo, fratres, constristor pro illo et pro coniuge eius, quibus det dominus paenitentiam veram. Sobrii ergo estote et vos in hoc; et non sicut inimicos tales existimetis, sed sicut passibilia membra et errantia eos revocate, ut omnium vestrum corpus salvetis. Hoc enim agentes vos ipsos aedificatis.

XII

1. Confido enim vos bene exercitatos esse in sacris literis et nihil vos latet; mihi autem non est concessum. Modo, ut his scripturis dictum est, irascimini et nolite peccare, et sol non occidat super iracundiam vestram. Beatus, qui meminerit; quod ego credo esse in vobis. 2. Deus autem et pater domini nostri Iesu Christi, et ipse sempiternus pontifex, dei filius Iesus Christus, aedificet vos in fide et veritate et in omni mansuetudine et sine iracundia et in patientia et in longanimitate et tolerantia et castitate; et det vobis sortem et partem inter sanctos suos et nobis vobiscum et omnibus, qui sunt sub caelo, qui credituri sunt in dominum nostrum et deum Iesum Christum et in ipsius patrem, qui resuscitavit eum a mortuis. 3. Pro omnibus sanctis orate. Orate etiam pro regibus et potestatibus et principibus atque pro persequentibus et odientibus vos et pro inimicis crucis, ut fructus vester manifestus sit in omnibus, ut sitis in illo perfecti.

XIII

1. Egrapsate moi kai humeis kai Ignatios, hin', ean tis aperchetai eis Srian, kai ta par' humon apokomise grammata; hoper poieso, ean labo kairon eutheton, eite ego, eite hon pempo presbeusonta kai peri humon.2. tas epistolas Ignatiou tas permphtheisas hemin hup' autou kai allas, hosas eichomen par' hemin, epempsamen humin, kathos eneteilasthe; haitines hupotetagmenai eisin te epistole taute, ex hon megala ophelethenai dunesesthe. periechousin gar pistin kai hupomonen kai pasan oikodomen ten eis ton kurion hemon anekousan. Et de ipso Ignatio et de his, qui cum eo sunt, quod certius agnoveritis significate.

XIV

Haec vobis scripsi per Crescentem, quem in praesenti commendavi vobis et nunc commendo. Conversatus est enim nobiscum inculpabiliter; credo quia et vobiscum similiter. Sororem autem eius habebitis commendatam, eum venerit ad vos. Incolumes estote in domino Iesu Christo in gratia eum omnibus vestris. Amen.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy