SermonIndex Audio Sermons
SermonIndex - Promoting Genuine Biblical Revival
SermonIndex.net : Christian Books : PROS POLUKARPON IGNATIOS

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

PROS POLUKARPON IGNATIOS

Ignatios, ho kai Theophoros, Poukarpo episkopo ekklesias Smurnaion, mallon episkopemeno hupo theou patros kai kuriou Iesou Christou, pleista chairein.

I

1. Apodechomenos sou ten en theo gnomen hedrasmenen hos epi petran akineton, huperdoxazo, kataxiotheis tou prosopou sou tou amomou, hou onaimen en theo.2. parakalo se en chariti he endedusai, prostheinai to dromo sou kai pantas parakalein, hina sozontai. ekikei sou ton topon en pase epimeleia sarkike te kai pneumatike; tes henoseos phrontize, hes ouden ameinon. pantas bastaze, hos kai se ho kurios; panton anechou en agape, hosper kai poieis.3. proseuchais spsolaze adialeiptois; aitou sunesin pleiona hes echeis; gregorei akoimeton pneuma kektemenos. tois kat' andra kata homoetheian theou lalei; ´panton tas nosous bastaze hos teleios athletes. hopou pleion kopos, polu kerdos.

II

1. Kalous mathetas ean philes, charis soi ouk estin; mallon tous loimoterous en praoteti hupotasse. ou pan trauma te aute emplastro therapeuetai. tous paroxusmous embrochais paue.2. phronimos ginou hos ho ophis en hapasin kai akeraios eis aei hos he peristera. dia touto sarkikos ei kai pneumatikos, hina ta phainomena sou eis prosopon kolakeues; ta de aorata aitei hina soi phanerothe, hopos medenos leipe kai pantos charismatos perisseues.3. ho kairos apaitei se, hos kubernetai anenous kai hos cheimazomenos limena, eis to theou epituchein. nephe, hos theou athletes; to thema aphtharsia kai zoe aionios, peri hes kai su pepeisai. kata panta sou antipsuchon ego kai ta desma mou, ha egapesas.

III

1. Hoi dokountes axiopistoi einai kai heterodidaskaountes me se kataplessetosan. stethi hedraios hos akmon tuptomenos. megalou estin athletou to deresthai kai nikan. malista de heneken theou panta hupomenein hemas dei, hina kai autos hemas hupomene.2. pleon spoudaios ginou hou ei. tous kairous katamanthane. ton huper kairon prosdoka, ton achronon, ton aoraton, ton di' hemas horaton, ton apselapheton, ton apathe, ton di' hemas patheton, ton kata panta tropon di' hemas hupomeinanta.

IV

1. Cherai me ameleisthosan; meta ton kurion su auton phrontistes eso. meden aneu gnomes sou ginestho mede su aneu theou ti prasse, hoper oude prasseis; 2. puknoteron sunagogai ginesthosan; ex onomatos pantas zetei. 3. doulous kai doulas me huperephanei; alla mede autoi phusiousthosan, all' eis doxan theou pleon douleuetosan, hina kreittonos eleutherias apo theou tuchosin. me eratosan apo tou koinou eleutherousthai, hina me douloi heurethosin epithumias.

V

1. Tas kakotechnias pheuge, mallon de peri touton homilian poiou. tais adelphais mou proslalei, agapan ton kurion kai tois sumbiois arkeisthai sarki kai pneumati. homoios kai tois adelphois mou parangelle en onomati Iesou Christou, agapan tas sumbious hos ho kurios ten ekklesian.2. ei tis dunatai en hagneia menein eis timen tes sarkos tou kuriou, en akauchesia meneto. ean kauchesetai, apoleto, kai ean gnosthe pleon tou episkopou, ephthartai. prepei de tois gamousi kai tais gamoumeais meta gnomes tou episkopou ten henosin poieisthai, hina ho gamos e kata kurion kai me kat' epithumian. panta eis timen theou ginestho.

VI

1. To episkopo prosechete, hina kai ho theos humin. anipsuchon ego ton hupotassomenon to episkopo, presbuterois, diakonois; kai met' auton moi to meros genoito schein en theo. sunkopiate, allelois, sunathleite, suntrechete, sumpaschete, sunkoimasthe, sunegeiresthe hos theou oikonomoi kai paredroi kai huperetai.2. areskete ho strateuesthe, aph' hou kai ta opsonia komizesthe; me tis humon desertor heurethe. to baptisma humon meneto hos hopla, he pistis hos perikephalaia, he agape hos doru, he hupomone hos panoplia. ta deposita humon ta erga humon, hina ta akkepta humon axia komisesthe. makrothumesate oun met' allelon en praoteti, hos ho theos meth' humon. onaimen humon dia pantos.

VII

1. Epeide he ekklesia he en Antiocheia tes Surias eireneuei, hos edelothe moi, dia ten proseuchen humon, kago euthumoteros egenomen en amerimnia theou, eanper dia tou pathein theou epitucho, eis to heurethenai me en te anastasei humon matheten.2. prepei, Polukarpe, theomakaristotate, sumboulion, agagein theoprepestaton kai cheirotonesai tina, hon agapeton lian echete kai aoknon, hos dunesetai theodromos kaleisthai; touton kataxiosai, hina poreutheis eis Surian doxase humon ten aoknon eis doxan theou; 3. Christianos heautou exousian ouk echei, alla theo scholazei. touto to ergon theou estin kai humon, hotan auto apartisete. pisteuo gar te chariti, hoti hetoimoi este eis eupoiian theo anekousan. eidos humon to suntonon tes aletheias, di' oligon humas grammaton parekalesa.

VIII

1. Epei pasais tais ekklesiais ouk edunethen grapsai dia to exaiphnes plein me apo Troados eis Neapolin, hos to thelema prostassei, grapseis tais emprosthen ekklesiais, hos theou gnomen kektemenos, eis to kai autous to auto poiesai, (hoi men dunamenoi pechous pempsai, hoi de epistolas dia ton hupo sou pempomenon, hina doxasthete aionio ergo,) hos axios on.2. aspazomai pantas ex onomatos kai ten tou Epitropou sun holo to oiko autes kai ton teknon. aspazomai Atalon ton agapeton mou. aspazomai ton mellonta kataxiousthai tou eis Surian poreuesthai, estai he charis met' autou dia pantos kai tou pempontos auton Polukarpou.3. errosthai humas dia pantos en theo hemon Iesou Christo euchomai, en ho diameinete en henoteti theou kai episkope. aspazomai Alken, to potheton moi onoma. errosthe en kurio.

<<  Contents  >>

©2002-2023 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy