SermonIndex Audio Sermons
SermonIndex - Promoting Genuine Biblical Revival
SermonIndex.net : Christian Books : SMURNAIOIS IGNATIOS

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

SMURNAIOIS IGNATIOS

Ignatios, ho kai Theophoros, ekklesia theou patros kai tou egapemenou Iesou Christou, eleemene en panti charismati, pepleromene en pistei kai agape, anustereto ouse pantos charismatos, theoprepestate kai hagiophoro, te ouse en Smurne tes Asias, en amomo pneumati kai logo theou pleista chairein.

I

1. Doxazo Iesoun Christon theon ton houtos humas sophisanta; enoesa gar humas katertismenous en akineto pistei, hosper kathelomenous en to stauro tou kuriou Iesou Christou sarki te kai pneumati kai hedrasmenous en agape en to haimati Christou, peplerophoremenous eis ton kurion hemon, alethos onta ek genous Daueid kata sarka, huion theou kata thelema kai dunamin theou, gegennemenon alethos ek parthenou, bebaptismenon hupo Ioannou, hina plerothe pasa dikaiosune hup' autou; 2. alethos epi Pontiou Pilatou kai Herodou tetrarchou kathelomenon huper hemon en sarki, aph' hou karpou hemeis apo tou theomakaristou autou pathous, hina are sussemon eis tous aionas dia tes anastaseos eis tous hagious kai pistous autou, eite en Ioudaiois eite en ethnesin, en heni somati tes ekklesias autou.

II

1. Tauta gar panta epathen di' hemas, hina sothomen; kai alethos epathen, hos kai alethos anestesen heauton, ouch hosper apistoi tines legousin, to dokein auton peponthenai, autoi to dokein ontes; kai kathos phronousin, kai sumbesetai autois, ousin asomatois kai daimonikois.

III

1. Ego gar kai meta ten anastasin en sarki auton oida kai pisteuo onta.2. kai hote pros tous peri Petron elthen, ephe autois; Labete, pselaphesate me kai idete, hoti ouk eimi daimonion asomaton. kai euthus autou hepsanto kai episteusan, karthentes te sarki autou kai to pneumati. dia touto kai thanatou katephronesan, heurethesan de huper thanaton.3. meta de ten anasasin sunephagen autois kai sunepien hos sarkikos, kaiper pneumatikos henomenos to patri.

IV

1. Tauta de paraino humin, agapetoi, eidos hoti kai humeis houtos echete. prophulasso de humas apo ton therion ton anthropomorphon, ohus ou monon dei humas me paradechesthai, all' ei dunaton mede sunantan, monon de proeuchesthe huper auton, ean pos metamoesosin, hoper duskolon, toutou de echei exousian Iesous Christos, to alethinon hemon zen.2. ei gar to dokein tauta eprachthe hupo tou kuriou hemon, kago to dokein dedemai. ti de kai heauton ekdoton dedoka to thanato, pros pur, pros machairan, pros theria? all' engus machairas engus theou; monon en to onomati Iesou Christou eis to sumpathein auto panta hupomeno, autou me endunamountos tou teleiou anthropou.

V

1. Hon tines agnoountes arnountai, mallon de ernethesan hup' autou, ontes sunegoroi tou thanatou mallon e tes aletheias; ous ouk epeisan hai propheteiai oude ho nomos Mouseos, all' oude mechri nun to euangelion, oude ta hemetera ton kat' andra pathemata.2. kai gar peri hemon to auto phronousin. ti gar me ophelei tis, ei eme epainei, ton de kurion mou blasphemei, me homologon auton sarkophoron? ho de touto legon teleios auton apernetai, on nekrophoros.3. ta de onomata auton, onta apista, ouk edoxen moi engrapsai. hou metanoesosin eis to pathos, ho estin hemon anastasis.

VI

1. Medeis planastho; kai ta epourania kai he doxa ton angelon kai hoi archontes horatoi te kai aoratoi, ean me pisteusosin eis to haima Christou, medena phusiouto; katamathete de tous heterodoxountas eis ten charin Iesou Christou ten eis hemas elthousan, pos enantioi eisin te gnome tou theou. peri agapes ou melei autois, ou peri cheras, ou peri orphanou, ou peri thlibomenou, ou peri dedemenou e lelumenou, ou peri peinontos e dipsontos.

VII

1. Eucharistias kai proseuches apechontai, dia to me homologein ten eucharistian sarka einai tou soteros hemon Iesou Christou ten huper ton hamartion hemon pathousan, hen te chrestoteti ho theou suzetountes apothnesousin; sunepheren de autois agapan, hina kai anastosin.2. prepon estin apechthai ton toiouton kai mete kat' idian peri auton lalein mete koine, prosechein de tois prophetais, exairetos de to euangelio, en ho to pathos hemin dedelotai kai he anastasis teteleiotai. tous de merismous pheugete hos archen kakon.

VIII

1. Pantes to episkopo akoloutheite, hos Iesous Christos to patri, kai to presbuterio hos tois apostolois. tous de diakonous entrepesthe hos theou entolen. medeis choris tou episkopou ti prasseto ton anekonton eis ten ekklesian. ekeine bebaia eucharistia hegeistho, he hupo episopon ousa e ho an autos epitrepse.2. hopou an phane ho episkopos, ekei to plethos eto, hosper hopou an e Iesous Christos, ekei he katholike ekklesia. ouk exon estin choris tou episkopou oute baptizein oute agapen poiein; all' ho an ekeinos dokimase, touto kai to theo euareston, hina asphales e kai bebaion pan ho prassete.

IX

1. Eulogon estin loipon ananepsai hemas, hos eti kairon echomen eis theon metamoein. kalos echei, theon kai episkopon eidenai. ho timon episkopon hupo theou tetimetai; ho lathra episkopoou ti prasson to diabolo latreuei.2. panta oun humin en chariti perisseueto; axioi gar este. kata panta me anepausate, kai humas Iesous Christos. aponta me kai paronta egapesate. amoibe humin ho theos, di' hon panta hupomenontes autou teuxesthe.

X

1. Philona kai Reon Agathopoun, ohi epekolouthesan moi eis logon theou, kalos epoiesae hupodexamenoi hos diakonous theou; ohi kai eucharistousin to kurio huper humon, hoti autous anepausate kata panta tropon. ouden humin ou me apoleitai.2. antipsuchon humon to pneuma mou kai ta desma mou, ha ouch huperephanesate oude epessunthete. oude humas eaischunthesetai he teleia elpis, Iesous Christos.

XI

1. He proseuche humon apelthen epi ten ekklesian ten en Antiocheia tes Surias, hothen dedemenos theoprepestatois desmois pantas aspazomai, ouk on axios ekeithen einai, eschatos auton on; kata thelema de katexiothen, ouk ek suneidotos all' ek charitos theou; hen euchomai teleian moi dothenai, hina en te porseuche humon theou epitucho.2. hina oun humon teleion genetai to ergon kai epi ges kai en ourano, prepei eis timen theou cheirotonesai ten ekklesian humon theopresbeuten, eis to genomenon en Suria suncharenai autois, hoti eireneuousin kai apelabon to idion megethos kai apekatestathe autois to idion somateion.3. ephane moi oun theou axion pragma, pempsai tina ton humeteron met' epeistoles, hina sundoxase ten kata theon autois genomenen eudian, kai hoti limenos ede etunchanon te proseuche humon. teleioi ontes teleia kai phroneite. thelousin gar humin eu prassein theos hetoimos eis to parechein.

XII

1. Aspazetai humas he agape ton adelphon ton en Troadi hothen kai grapho humin dia Bourrou, hon apesteilate met' emou hama Ephesiois, tois adelphois humon, hos kata panta me anepausen. kai ophelon pantes auton emimounto, onta exemplarion theou diakonias. ameipsetai auton he charis kata panta.2. aspazomai ton axiotheon episkopon kai theoprepes presbuterion kai tous sundoulous mou diakonous kai tous kat' andra kai koine pantas en onomati Iesou Christou kai te sarki autou kai to haimati, pathei te kai anastasei sarkike te kai pneumatike, en henoteti theou kai humon. charis humin, eleos, erene, hupomoe dia pantos.

XIII

1. Aspazomai tous oikous ton adelphon mou sun gunaixi kai tenois kai tas parthenous tas legomenas cheras. erosthe moi en dunamei patros. aspazetai humas Philon sun emoi on.2. aspazomai ton oikon Taouias, hen euchomai hedrasthai pistei kai agape sarkike te kai pneumatike. aspazomai Alken, to potheton moi onoma, kai Daphnon ton asunkriton kai Euteknon kai pantas kat' onoma. errosthe en chariti theou.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy