SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : PhILADELPhEUSIN IGNATIOS

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

PhILADELPhEUSIN IGNATIOS

Ignatios, ho kai Theophoros, ekklesia theou patros kai kuriou Iesou Christou te ouse en Philadelphia tes Asias, eleemene kai hedrasmene en homonoia theou kai agalliomene en to pathei tou kuriou hemon adiakritos kai en te anastasei autou peplerophoremene en panti eleei, hen aspazomai en haimati Iesou Christou, hetis estin chara aionios kai paramonos, malista ean en heni osin sun to episkopo kai tois sun auto presbuterois kai diakonois apodedeigmenois en gnome Iesou Christou, ohus kata to idion thelema esterixen en bebaiosune to hagio autou pneumati.

I

1. Hon episkopon egnon ouk aph' heautou oude di' anthropon kektesthai ten diakonian ten eis to koinon anedousan oude kata kenodoxian, all' en agape theou patros kai kuriou Iesou Christou; hou katapeplegmai ten epieikeian, hos sigon pleiona duatai ton mataia lalounton.2. suneuruthmistai gar tais entolas hos chordais kithara. dio makarizei mou he psuche ten eis theon autou gnomen, e0pignous enareton kai teleion ousan, to akineton autou kai to aorgeton autou en pase epieikeia theou zontos.

II

1. Tekna oun photos aletheias, pheugete ton merismon kai tas kakodidaskalias; hopou de ho poimen estin, ekei hos probata akoloutheite.2. polloi gar lukoi axiopistoi hedone kake aichmalotizousin tous theodromous; all' en te henoteti humon ouch hexousin topon.

III

1. Apechesthe ton kakon botanon, hatinas ou georgei Iesous Christos, dia to me einai autous phuteian patros; ouch hoti par' humin merismon heuron, all' apodiulismon.2. hosoi gar theou eisin kai Iesou Christou, houtoi meta tou episkopou eisin. kai hosoi an metamoesantes elthosin epi ten henoteta tes ekklesias, kai houtoi theou esontai, hina osin kata Iesoun Christon zontes.3. me planasthe, adelphoi mou; ei tis schizonti akolouthei, basileian theou ou kleronomei; ei tis en allotria gnome peripatei, houtos to pathei ou sunkatatithetai.

IV

Spoudasate oun mia eucharistia chresthai; mia gar sarx tou kuriou hemon Iesou Christou kai hen poterion eis heosin tou haimatos autou, hen thusiasterion, hos heis episkopos hama to presbuterio kai diakonois tois sundoulois mou; hina, ho ean prassete, kata theon prassete.

V

1. Adelphoi mou, lian ekkechumai agapon humas kai huperagallomenos asphalizomai humas; ouk ego de, all' Iesous Christos, en ho dedemenos phoboumai mallon, hos eti on anapartistos; all' he proseuche humon eis theon me apartisei, hina en ho klero eleethen epitucho, prosphugon to euangelio hos sarki Iesou, kai tois apostolois hos presbuterio ekklesias.2. kai tous prophetas de agapomen, dia to kai autous eis to euangelion katengelkenai kai eis auton elpizein kai auton anamenein, en ho kai pisteusantes esothesan, en henoteti Iesou Christou ontes, axiagapetoi kai axiothaumastoi hagioi, hupo Iesou Christo memarturemenoi kai sunerithmemenoi en to euangelio tes koines elpidos.

VI

1. Ean de tis ioudaismon hermeneue humin, me akouete autou. ameinon gar estin para adros peritomen echontos christianismon akouein, e para akrobustou ioudaismon. ean de amphoteroi peri Iesou Christou me lalosin, houtoi emoi stelai eisin kai taphoi nekron, eph' hois gegraptai monon onomata anthropon.2. pheugete oun tas kakotechnias kai enedras tou archontos tou aionos toutou, mepote thlibentes te gnome autou exasthenesete en te agape; alla pantes epi to auto ginesthe en ameristo kardia.3. eucharisto de to theo mou, hoti eusuneidetos eimi en humin kai ouk echei tis kauchesasthai oute lathra oute phaneros, hoti ebaresa tina en mikro e en megalo. kai pasi de, en hois elalesa, euchomai, hina me eis marturion auto ktesontai.

VII

1. Ei gar kai kata sarka me tines ethelesan planesai, alla to pneuma ou planatai apo theou on. oiden gar, pothen erchetai kai pou upagei, kai ta krupta elenchei. ekraugasa metaxu on, elaloun megale phone, theou phone; To episkopo prosechete kai to presbuterio kai dianonois.2. hoi de hupopteusantes me hos preidota ton merismon tinon legein tauta; martus de moi, en ho dedemai, hoti apo sarkos anthropines ouk egnon. to de pneuma ekerussen legon tade; Choris tou episkopou meden poieite, ten sarka humon hos naon theou tereite, ten henosin agapate, tous merismous pheugete, mimetai ginesthe Iesou Christou, hos kai autos tou patros autou.

VIII

1. Ego men oun to idion epoioun hos anthropos eis henosin katertismenos. hou de merismos estin kai orge, theos ou kaoikei. pasin oun metanoousin aphiei ho kurios, ean metanoesosin eis henoteta theou kai sunedrion tou episkopou. pisteuo te chariti Iesou Christou, hos lusei aph' humon panta desmon.2. parakalo de humas meden kat' eritheian prassein, alla kata christomathian. epei ekousa tinon legonton, hoti ean me en tois archeiois heuro en to euangelio ou pisteuo; kai legontos mou autois hoti gegraptai, apekrithesan moi hoti prokeitai. emoi de archeia estin Iesous Christos, ta athikta archeia ho stauros autou kai ho thanatos kai he anastasis autou kai he pistis he di' autou, en hois thelo en te proseuche humon dikaiothenai.

IX

1. Kaloi kai hoi hiereis, kreisson de ho archiereus ho pepisteumenos ta hagia ton hagion, hos monos pepisteutai ta krupta tou theou; autos on thura tou patros, di' hes eiserchontai Abraam kai Isaak kai Iakob kai hoi prophetai kai apostoloi kai he ekklesia. ´panta tauta eis henoteta theou.2. exaireton de ti echei to euangelion, ten parousian tou soteros, kuriou hemon Iesou Christou, to pathos autou, kai ten anasasin. hoi gar agapetoi prophetai katengeilan eis auton; to de euangelion apartisma estin aphtharsias. ´ppanta honou kala estin, ean en agape pisteuete.

X

1. Epeide kata ten proseuchen humon kai kata ta splagna, ha echete en Christo Iesou, apengele moi eireneuein ten ekklesian ten en Antiocheia tes Surias, prepon estin humin hos ekklesia theou, cheirotonesai diakonon eis to presbeusai ekei theou presbeian, eis to suncharenai autois epi to auto genomenois kai doxasai to onoma.2. makarios en Iesou Christo, hos kataxiothesetai tes toiautes diakonias, kai humeis doxasthesesthe. thelousin de humin ouk estin adunaton huper onomatos theou, hos kai hai engista ekklesiai epempsan episkopous, hai de presbuterous kai diakonous.

XI

1. Peri de Philonos tou diakonou apo Kilikias, andros memarturemenou, hos kai nun en logo theou huperetei moi hama Reo Agthopodi, andri eklekto, hos apo Surias moi akolouthei apotaxamenos to bio, ohi kai marturousin humin, kago to theo eucharisto huper humon, hoti edexasthe autous, hos kai humas ho kurios; hoi de atimasantes autous lutrotheiesan en te chariti tou Iesou Christou.2. aspazetai humas he agape ton adelphon ton en Troadi; hothen kai grapho humin dia Bourrou pemphthentos hama emoi apo Ephesion kai Smurnaion eis logon times. timesei autous ho kurios Iesous Christos, eis hon elpizousin sarki, psuche, pneumati, pisei, agape, homonoia. errosthe en Christo Iesou, te koine elpidi hemon.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy