SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : ROMAIOIS IGNATIOS

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

ROMAIOIS IGNATIOS

Ignatios, ho kai Theophoros, te eleemene en megaleioteti patros hupsistou kai Iesou Christou tou monou huiou autou ekklesia egapemene kai pephotismene en thelemati tou thelesantos ta panta, ha estin, kata agapen Iesou Christou, tou theou hemon, hetis kai prokathetai en topo choriou Romaion, axiotheos, axiepiteuktos, axiagnos kai prokathemene tes agapes, christonumos, patronumos, hen kai aspazomai en onomati Iesou Christou, huiou patros; kata sarka kai pneuma henomenois pase entole autou, pepleromenois charitos theou adiakritos kai apodiulismenois apo pantos allotriou chromatos pleista en Iesou Christo, to theo hemon, amomos chairein.

I

1. Epei euxamenos theo epetuchon idein humon ta axiothea prosopa, hos kai pleon etoumen labein; dedemenos gar en Christo Iesou elpizo humas aspasmenos eanper thelema e tou axiothenai me eis telos einai.2. he men gar arche euoikonometos estin, eanper charitos epithucho eis to ton kleron mou anempodistos apolabein. phoboumai gar ten humon agapen, me aute me adikese. humin gar eucheres estin, ho thelete, poiesai; emoi de duskolon estin tou theou epituchein, eanper humeis me pheisesthe mou.

II

1. Ou gar thelo humas anthropareskesai, alla theo aresai, hosper kai arekete. oute gar ego pote hexo kairon toiouton theou epituchein, oute humeis, ean siopesete, kreittoni ergo echete epigraphenai. ean gar siopesete ap' emou, ego logos theou; ean de erasthete tes sarkos mou, palin esomai phone.2. pleon moi me paraspsesthe tou spondisthenai theo, hos eti thusiasterion hetoimon estin, hina en agape choros genomenoi asete to patri en Christo Iesou, hoti ton episkopon Surias ho theos katexiosen heurethenai eis dusin apo anatoles metapempsamenos. kalon to dunai apo kosmou pros theon, hina eis auton anateilo.

III

1. Oudepote ebaskanate oudeni, allous edidaxate. ego de thelo, hina kakeina bebaia e ha matheteuontes entellesthe.2. monon moi dunamin aiteisthe esothen te kai esothen te kai exothen, hina me monon lego alla kai thelo, hina me monon legomai Christianos alla kai heuretho. ean gar heuretho, kai legesthai dunamai, kai tote pistos einai, hotan kosmo me phainomai.3. ouden phainomenon kalon; ho gar theos hemon Iesous Christos en patri on mallon phainetai. ou persmones to ergon, alla megethous estin ho Christianismos, hotan misetai hupo kosmou.

IV

1. Ego grapho pasais tais ekklesiais, kai entellomai pasin, hoti ego hekon huper theou apothnesko, eanper humeis me kolusete. parakalo humas, me eunoia akairos genesthe moi. aphete me therion einai boran, di' hon enestin theou epituchein. sitos eimi theou kai di' odonton therion alethomai, hina katharos artos heuretho tou Christou.2. mallon kolkeusae ta theria, hina moi taphos genontai kai meden kataliposi ton tou somatos mou, hina me koimetheis barus tini genomai. tote esomai mathetes alethos Iesou Christou, hote oude to soma mou ho kosmos opsetai. litaneusate ton Christon huper emou, hina dia ton organon touton thusia heuretho.3. ouch hos Petros kai Paulos diatassomai humin. ekeinoi apostoloi, ego katakritos; ekeinoi eleutheroi, ego de mechri nun doulos. all' ean patho, apeleutheros genhesomai Iesou Christou kai anastesomai en auto eleutheros. nun manthano dedemenos meden epithumein.

V

1. Apo Surias mechri Romes theriomacho, dia ges kai thalasses, nuktos kai hemeras, dedemenos deka leopardois, ho estin stratiotikon tagma; ohi adikemasin auton mallon matheteuomai, all' ou para touto dedikaiomai.2. onaimen ton therion ton emoi hetoimasmenon kai euchomai sutoma moi heurethenai; ha kai kolakeuso, suntomos me kataphagein, ouch hosper tinon deilainomena ouch hepsanto. kan auta de akonta me thelese, ego prosbiasomai.3. sungnomen moi echete; thi moi sumpherei, ego ginosko, nun archomai mathetes einai, methen me zelosai ton horaton, hina Iesou Christou epitucho. pur kai stauros therion te sustaseis, anatomai, diaireseis, skrpismoi osteon, sunkope melon, alesmoi holou tou somatos, kakai kolaseis tou diabolou ep' eme erchesthosan, monon hina Iesou Christou epitucho.

VI

1. Ouden moi ophelesei ta perata tou kosmou oude hai basileiai tou aionos toutou. kalon moi apothanein eis Christon Iesoun, e basileuein ton peraton tes ges. ekeinon zeto, ton huper hemon apothanonta; ekeinon thelo, ton di' hemas anastanta. ho de toketos moi epikeitai.2. sungnote moi, adelphoi; me empodisee moi zesai, me thelesete me apothanein; ton tou theou thelonta einai kosmo me charisesthe, mede hule exapatesete; aphete me katharon phos labein; ekei paragenomenos anthropos esomai.3. epitrepsate moi mimeten einai tou pathous tou theou mou. ei tis auton en heauto echei, noesato ho thelo, kai sumpatheito moi eidos ta sunechonta me.

VII

1. Ho archon tou aionos toutou diarpasai me bouletai kai ten eis theon mou gnomen diaphtheirai. medeis oun ton paronton humon boetheito auto; mallon emou ginesthe, toutestin tou theou. me laleite Iesoun Christon, kosmon de epithumeite.2. baskania en humin me katoikeito. med' an ego paron parakalo humas, peisthete moi; toutois de mallon peisthete, hois grapho humin. zon gar estaurotai, kai ouk estin en emoi pur philoulon; Deuro pros ton patera.3. ouch hedomai trophe thelo, ho estin sarx Iesou Christou tou ek spermatos Daueid, kai poma thelo to haima autou, ho estin agape aphthartos.

VIII

1. Ouketi thelo kata anthropous zen. touto de estai, ean humeis thelesete. thelesae, hina kai humeis thelethete.2. di' oligon grammaton aitoumai humas; pisteusate moi. Iesous de Christos humin tauta phanerosei, hoti alethos legon; to apseudes stoma, en ho ho pater elalesen alethos.3. aitesasthe peri emou, hina epitucho. ou kata sarka humin egrapsa, alla kata gnomen theou. ean patho, ethelesate; ean apodokimastho, emisesate.

IX

1. Mnemoneuete en te proseuche humon tes en Suria ekklesias, hetis anti emou poimeni to theo chretai. monos auten Iesous Christos episkopesei kai he humon agape.2. ego de aischunomai ex auton kai ektroma; all' eleemai tis einai, ean theou epitucho.3. aspazetai humas to emon pneuma kai he agape ton ekklesion ton dexamenon me eis onoma Iesou Christou, ouch hos parodeuonta. kai gar hai me prosekousai moi te hodo te kata sarka, kata polin me proegon.

X

1. Grapho de humin tauta apo Smurnes di' Ephesion ton axiomakariston. estin de kai hama emoi sun pollois kai Krokos, to potheton moi onoma.2. peri ton proelthonton me apo Surias eis Romen eis doxan tou theou pisteuo humas epegnokenai, hois kai delosate engus me onta. pantes gar eisin axioi tou theou kai humon; ohus prepon humin tauta te pro ennea kalandon Septembrion. errosthe eis telos en hupomone Iesou Christou.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy