SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : TRALLIANOIS IGNATIOS

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

TRALLIANOIS IGNATIOS

Ignatios, ho kai Theophoros, egapemene theo, patri Iesou Christou, ekklesia hagia te ouse en Trallesin tes Asias, eklekte kai axiotheo, eireneuouse en sarki kai pneumati to pathei Iesou Christou, tes elpidos hemon en te eis auton anastasei; hen kai aspazomai en to pleromati en apostoliko charakteri kai euchomai pleista chairein.

I

1. Amomon dianoian kai adiakriton en hupomone egnon humas echontas, ou kata chresin alla kata phusin, kathos edelosen moi Polubios, ho episkopos humon, hos paregeneto thelemati theou kai Iesou Christou en Smurne kai houtos moi sunechare dedemeno en Christo Iesou, hoste me to pan plethos humon en auto theoreisthai.2. apodexamenos oun ten kata theon eunoian di' autou edoxasa, heuron humas, hos egnon, mimetas ontas theou.

II

1. Hotan gar to episkopo huotassesthe hos Iesou Christo, phainesthe moi ou kata anthropon zontes, alla kata Iesoun Christon ton di' hemas apothanonta, hina pisteusantes eis ton thanaton autou to apothanein ekphugete.2. anankaion oun estin, hosper poieite, aneu tou episkopou meden prassein humas, all' hupotassesthai kai to presbuterio hos tois apostolois Iesou Christou 3. dei de kai tous diakonous ontas musterion Iesou Christou kata panta tropon pasin areskein. ou gar bromaton kai poton eisin diakonoi, all' ekklesias theou huperetai; deon oun autous phulassesthai ta enklemata hos pur.

III

1. Homoios pantes entrepesthosan tous diakonous hos Iesoun Christon, hos kai ton episkopon onta tupon tou patros, tous de presbuterous hos sunedrion theou kai hos sundesmon apostolon. choris touton ekklesia ou kaleitai.2. peri hon pepeismai humas houtos echein. to gar exemplarion tes agapes humon elabon kai echo meth' heautou en to episkopo humon, hou auto to katastema megale matheteia, he de praotes autou dunamis; hon logizomai kai tous atheous entrepesthai.3. agapon humas pheidomai, suntonoteron dunamenos graphein huper toutou. ouk eis touto oethen, hina on katakritos hos apostolos humin diatassomai.

IV

1. Polla phrono en theo, all' emauton metro, hina me en kauchesei apolomai. nun gar me dei pleon phobeisthai kai me prosechein tois phusiousin me. hoi gar legontes moi mastigousin me.2. agapo men gar to pathein, all' ouk oida, ei axios eimi. to gar zelos pollois men ou phainetai, eme de pleon polemei. chrezo oun praotetos, en he kataluetai ho archon tou aionos toutou.

V

1. Me ou dunamai humin ta epourania grapsai? alla phoboumai, me nepiois ousin humin blaben paratho; kai sungnomoneite moi, mepote ou ego, ou kathoti dedemai kai dunamai noin ta epourania kai tas topothesias tas angelikas kai tas sustaseis tas archontikas, horata te kai aorata, para touto ede kai mathetes eimi. polla gar hemin leipei, hina theou me leipometha.

VI

1. Parakalo oun humas, ouk ego, all' he agape Iesou Christou; mone te christiane trophe chresthe, allotrias de botanes apechesthe, hetis estin hairesis; 2. ohi heautois paremplekousin Iesoun Christon kataxiopisteuomenoi, hosper thanasimon pharmakon didontes meta oinomelitos, hoper ho agnoon hedeos lambanei en hedone kake to apothanein.

VII

1. Phulattesthe oun tous toioutous. touto de estai humin phusioumenois kai ousin achoristois theou Iesou Christou kai tou episkopou kai ton diatagmaton ton apostolon.2. ho entos thusiasteriou on katharos estin; tout' estin, ho choris episkopou kai presbuteriou kai diakonon prasson ti, houtos katharos estin te suneidesei.

VIII

1. Ouk epei egnon toiouton ti en humin, alla prophulasso humas ontas mou a0gapetous, prooron tas enedras tou diabolou, humeis ou ten praupatheian analabontes anaktesasthe heautous en pistei ho estin sarx tou kuriou, kai en agape, ho estin haima Iesou Christou.2. medeis humon kata tou plesion echeto. me aphormas didote tois ethnesin, hina me di' oligous aphronas to en theo plethos blasphemetai. Ouai gar, di' hou epi mataioteti to onoma mou epi tinon blasphemeitai.

IX

1. Kophothete oun, hotan humin choris Iesou Christou lale tis, tou ek genous Daueid, tou ek Marias, hos alethos egennethe, ephagen te kai epien, alethos ediochthe epi Pontiou Pilatou, alethos estaurothe kai epigeion kai hupochthonion.2. hos kai alethos egerthe apo nekron, egeirantos auton tou patros autou, kata to homoioma hos kai hemas tous pisteuontas auto houtos egerei ho pater autou en Christo Iesou, hou choris to alethinon zen ouk echomen.

X

1. Ei de, hosper tines atheoi ontes, toutestin apistoi, legousin, to dokein peponthenai auton, autoi hontes to dokein, ego ti dedemai, ti de kai euchomai theriomachesai? dorean oun apothnesko. ara oun katapseudomai tou kuriou.

XI

1. Pheugete oun tas kakas paraphuadas tas gennosas karpon thanatephoron, hou ean geusetai phuteia patros.2. ei gar esan, ephainonto an kladoi tou staurou, kai en an ho karpos auton aphthartos; di' hou en to pathei autou proskaeitai humas ontas mele autou. ou dunatai oun kephale choris gennethenai aneu melon, tou theou henosin epangellomenou, ho estin autos.

XII

1. Aspazomai humas apo Smurnes hama tais sumparousais moi ekklusiais tou theou, ohi kata panta me anepausan sarki te kai pneumati.2. parakalei humas ta desma mou, ha heneken Iesou Christou periphero, aitoumenos theou epituchein; diamenete en te homonoia humon kai te met' allelon proseuche. prepei gar humin tois kath' hena, exairetos kai tois presbuterois, anapsuchein ton episkopon eis timen patros, Iesou Christou kai ton apostolon.3. euchomai humas en humin grapsas. kai peri emou de proseuchesthe, tes aph' to kataxiothenai me tou klerou, hou perikeimai epituchein, hina me adokimos heuretho.

XIII

1. Aspazetai humas he agape Smurnaion kai Ephesion. mnemoneuete en tais proseuchais humon tes en Suria ekklesias, hothen kai ouk axios eimi legesthai, on eschatos ekeinon.2. errosthe en Iesou Christo, hupotassomenoi to episkopo hos te entole, homoios kai to presbuterio. kai hoi kat' andra allelous agapate en ameristo kardia.3. hagnizetai humon to emon pneuma ou monon nun, alla kai hotan theou epitucho. eti gar hupo kindunon eimi; alla pistos ho pater en Iesou Christo plerosai mou ten aitesin kai humon, en ho heuretheiete amomoi.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy