SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : MAGNESIEUSIN IGNATIOS

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

MAGNESIEUSIN IGNATIOS

Ignatios, ho kai Theophoros, te eulogemene en chariti theou patros en Christo Iesou to soteri hemon, en ho aspazomai ten ekklesian ten ousan en Magnesia te pros Maiandro kai euchomai en theo patri kai en Iesou Christo pleista chairein.

I

1. Gnous humon to polueutakton tes kata theon agapes, agalliomenos proeilomen en pistei Iesou Christou proslalesai humin.2. kataxiotheis gar onomatos theoprepestatou, en hois periphero desmois a do tas ekklesias, en hais henosin euchomai sarkos kai pneumatos Iesou Christou, tou dia pantos hemon zen, pisteos te kai agapes, hes ouden prokekritai, to de kurioteron Iesou kai patros; en ho hupomenontes ten pasan epereian tou archontos tou aionos toutou kai diaphugontes theou teuxometha.

II

1. Epei oun exiothen idein humas dia Dama tou axiotheon humon episkopou kai presbuteron axion Bassou kai Apolloniou kai tou sundoulou mou diakonon Zotionos, hou ego onaimen, hoti hupotassetai to episkopo hos chariti theou kai to presbuterio hos nomo Iesou Christou.

III

1. Kai humin de prepei me sunchrasthai te helikia tou episkopou, alla kata dunamin theou patros pasan entropen auto aponemein, kathos egnon kai tous hagious presbuterous ou proseilephotas ten phainomenen neoteriken taxin, all' hos phronimous en theo sunchorountas auto, ouk auto de, alla to patri Iesou Christou, to panton episkopo.2. eis timen oun ekeinou tou thelesantos hemas prepon estin epakouein kata medemian hupokrisin; epei ouch hoti ton episkopon touton ton blepomenon plana tis, alla ton aoraton paralogizetai. to de toiouton ou pros sarka ho logos, alla pros theon ton ta kruphia eidota.

IV

1. Prepon oun estin me monon kaleisthai Christianous, alla kai einai; hosper kai tines episkopon men kalousin, choris de autou panta prassousin. hoi toioutoi de ouk eusuneidetoi moi einai phainontai dia to me bebaios kat' entolen sunathroizesthai.

V

1. Epei oun telos ta pragmata echei kai prokeitai ta duo homou, ho te thanatos kai he zoe, kai hekastos eis ton idion topon mellei chorein; 2. hosper gar estin nomismata duo, ho men theou, ho de kosmou, kai hekaston auton idion charaktera epikeimenon echei, hoi apistoi tou kosmou toutou, hoi de pistoi en agape charaktera theou patros dia Iesou Christou, di' hou ean me authairetos echomen to apothanein eis to autou pathos, to zen autou ouk estin en hemin.

VI

1. Epei oun en tois progegrammenois prosopois to pan plethos etheoresa en pistei kai egapesa, paraino, en homonoia theou spoudazete panta prassein, prokathemenou tou episkopou eis topon theou kai ton presbuteron eis topon sunedriou ton apostolon, kai ton diakonon ton emoi glukutaton pepisteumenon diakonian Iesou Christou, hos pro aionon para patri en kai en telei ephane.2. pantes oun homoetheian theou labontes entrepesthe allelous kai medeis kata sarka blepeto ton plesion, all' en Iesou Christo allelous dia pantos agapate. meden esto en humin, ho dunesetai humas merisai all' henothete to episkopo kai tois prokathemenois eis tupon kai didachen aphtharsias.

VII

1. Hosper oun ho kurios aneu tou patros ouden epoiesen, henomenos on, oute di' heautou oute dia ton apostolon; houtos mede humeis aneu tou epispopou kai ton presbuteron meden prassete; mede peirasete eulogon ti phainesthai idia humin, nous, mia elpis en agape, en te chara te amomo, ho estin Iesous Christos, hou ameinon ouden estin.2. pantes hos eis hena naon suntrechete theou, hos epi hen thusiasterion, epi hena Iesoun Christon, ton aph' henos patros proelthonta kai eis hena onta kai choresanta.

VIII

1. Me planasthe tais heterodoxiais mede mutheumasin tois palaiois anophelesin ousin. ei gar mechri nun kata Ioudaismon zomen, homologoumen charin me eilephenai.2. hoi gar theiotatoi prophetai kata Christon Iesoun ezesan. dia touto kai ediochthesan, enpneomenoi hupo tes charitos autou, eis to plerophrethenai tous apeithountas, hoti eis tou huiou autou, hos estin autou logos apo siges proelthon, hos kata panta euerestesen to pempsanti auton.

IX

1. Ei oun hoi en palaiois pragmasin anastra. phentes eis kainoteta elpidos elthon, meketi sabbatizontes, alla kata kuriaken zontes, en he kai he zoe hemon aneteilen di' autou kai tou thanatou autou, hon tines arnountai, di' hou musteriou elabomen to pisteuein, kai dia touto hupomenomen, hina heurethomen mathetai Iesou Christou tou monou didaskalou hemon; 2. pos hemeis dunaesometha desai choris autou, hou kai hoi prophetai mathetai ontes to pneumati hos didaskalon auton prosedokon? kai dia touto, hon dikaios anemenon, paron egeiren autous ek nekron.

X

1. Me oun anaisthetomen tes psrestotetos autou. ean gar hemas mimesetai katha prassomen, ouketi esmen. dia touto, mathetai autou genomenoi, mathomen kata Christianismon zen. hos gar allo onomati kaleitai pleon toutou, ouk estin tou theou.2. huperthesthe oun ten kaken zumen, ten palaiotheisan kai enoxisasan, kai Christos. halisthete en auto, hina me diaphthare tis en humin, epei apo tes tes osmes elenchthesesthe.3. atopon estin, Iesoun Christon lalein kai ioudaizein. ho gar christianismos ouk eis Christianismon, ho pasa glossa pisteusasa eis theon sunechthe.

XI

1. Tauta de, agapetoi mou, ouk epei egnon tinas ex humon houtos echontas, all' hos mikroteros humon ankistra tes kenodoxias, alla peplerophoresthai en te gennesei kai to pathei kai te anastasei te genomene en kairo tes hegemonias Pontiou Pilatou; prachthenta alethos kai bebaios hupo Iesou Christou, tes elpidos hemon, hes ektrapenai medeni humon genoito.

XII

1. Onaimen humon kata panta, eanper axios ho. ei gar kai dedemai, pros hena ton lelumenon humon ouk eimi. oida hoti ou phusiousthe; Iesoun gar Christon echete en heautois; kai mallon, hotan epaino humas, oida, hoti entrepesthe, hos gegraptai, hoti ho dikaios heautou kategoros.

XIII

1. Spoudazete oun bebaiothenai en tois dogmasin tou kuriou kai ton apostolon, hina panta, hosa poieite, kaeuodothete sarki kai peneumati, en arpse kai en telei, meta tou axioprepestatou episkopou humon kai axioplokou pneumatikou stephanou tou presbuteriou humon kai ton kata theon diakonon.2. hupotagete to episkopo kai allelois, hos Iesous Christos to patri kai hoi apostoloi to Christo kai to patri hina henosis e sarkike te kai pneumatike.

XIV

1. Eidos, hoti theou gemete, suntomos parekepleusa humas. mnemoneuete mou en tais proseuchais humon, hina theou epitucho, kai tes en Suria ekklesias, hothen ouk axios eimi kaleisthai; epideomai gar tes henomenes humon en theo proseuches kai agapes, eis to axiothenai ten en Suria ekklesian dia tes ekklesias humon drosisthenai.

XV

1. Aspazontai humas Ephesioi apo Smurnes, hothen kai grapho humin, parontes eis doxan theou, hosper kai humeis ohi kata ppanta me anepausan hama Polukarpo, episkopo Smurnaion. kai hai loipai de ekklesiai en time Iesou Christou aspasontai humas. errosthe en homonoia theou, kektemenoi adiakriton pneuma, hos estin Iesous Christos.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy