SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : PROS EPhESIOUS IGNATIOS

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

PROS EPhESIOUS IGNATIOS

Ignatios ho kai Theophoros, te eulogemene en megethei theou patros pleromati, te proorismene pro aionon einai dia pantos eis doxan paramonon atrepton, henomene kai eklelegmene en pathei alethino, en thelemati tou patros kai Iesou Christou tou theou hemon, te ekklesia te axiomakristo, te ouse en Epheso tes Asias, pleista en Iesou Christo kai en amomo chara chairein.

I

1. Apodexamenos en theo to polthagapeton sou onoma, ho ketesthe phusei dikaia kata pistin kai agapen en Christo Iesou, to soteri hemon; mimetai ontes theou, anazopuresantes en haimati theou to sungenikon ergon teleios apertisate; 2. akousantes gar dedemenon apo Surias huper tou koinou onomatos kai elpidos, elpizonta te proseuchee¨ humon epituchein en Rome theriomachesai, hina dia tou epituchein dunetho mathetes einai, idein espoudasate; 3. epei oun ten polupletheian humon en onomati theou apeilepha en Onesimo, to en agape adiegeto, humon de episkopo, hon euchomai kata Iesoun Christon humas agapan kai pantas humas augo en homoioteti einai. eulogetos gar ho charisamenos humin axiois ousi toiouton episkopon kektesthai.

II

1. Peri de tou sundoulou mou Bourrou, tou kata theon diakonou humon en pasin eulogemenou, euchomai parameinai auton eis timen humon kai tou episkopou; kai Krokos de, ho theou axios kai humon, hon exemplarion tes aph' humon agapes apelabon, kata panta me anepausen, hos kai auton ho pater Iesou Christou anapsuxai, hama Onesimo kai Bourro kai Euplo kai Phrontoni, di' hon pantas humas kata agapen eidon.2. onaimen humon dia pantos, eanper axios o. prepon oun estin kata panta tropon doxazein Iesoun Christon ton doxasanta humas, hina en mia hupotage katertismenoi, hupotassomenoi to episkopo kai to presbuterio, kata panta ete hegiasmenoi.

III

1. Ou diatassomai humin hos tis. ei gar kai dedemai en to onomati, oupo apertismai en Iesou Christo; nun gar archen echo tou matheteuesthai, kai proslalo humin hos sundidaskalitais mou. eme gar edei huph' humon hupaleiphthenai pistei, nouthesia, hupomone, makrothumia.2. all' epei he agape ouk ea me siopan peri humon, dia touto proelabon parakalein humas, hopos suntrechete te gnome tou theou. kai gar Iesous Christos, to adiakriton hemon zen, tou patros he gnome, hos kai hoi episkopoi, hoi kata ta perata horisthentes, en Iesou Christou gnome eisin.

IV

1. Hothen prepei humin suntrechein te tou epi-skopou gnome hoper kai poieite. to gar axionomaston humon presbuterion, tou theou axion, houtos sunermostai to episkopo, hos chordai kithara. dia touto en te homonoia humon kai sumphono agape Iesous Christos adetai.2. kai hoi kat' andra de choros ginethe, hina sumonoi ontes en homonoia, chroma theou labontes en henoteti, adete en phone mia dia Iesou Christou to patri, hina humon kai akouse kai epiginoske, di' hon eu prassete, mele ontas tou huiou autou. chresimon oun estin humas en amomo henoteti einai, hina kai theou pantote metechete.

V

1. Ei gar ego en mikro chrono toiauten sunetheian eschon pros ton episkopon humon, ouk anthropinen ousan, alla pneumatiken, poso mallon humas makarizo tous enkekramenous houtos, hos he ekklesia Iesou Christo, kai hos Iesous Christos to patri, hina panta en henoteti sumphona e? 2. medeis planastho; ean me tis e entos tou thusiasteriou, hustereitai tou artou tou theou. ei gar henos kai deuterou proseuche tosauten ischun echei, poso mallon he te tou episkopou kai pases tes ekklesias? 3. ho oun me erchomenos epi to auto houtos ede huperephanei kai heauton diekrinen. gegraptai gar; Huperephanois ho theos antitassetai, spoudasomen oun me antitassesthai to epi-skopo, hina omen theo hupotassomenoi.

VI

1. Kai hoson blepei tis sigonta episkopon, pleionos auton phobeistho; panta gar, hon pempei ho oikodespotes eis idian oikonomian, houtos dei hemas auton dechechthai, hos auton ton pempsanta. ton oun episkopon delon hoti hos auton kurion dei prosblepein.2. autos men oun Onesimos huper-epainei humon ten en theo eutaxian, hoti pantes kata aletheian zete kai hoti en humin oudemia airesis kaoikei; all' oude akouete tinos pleon, e peri Iesou Christou lalountos en aletheia.

VII

1. Eiothasin gar tines dolo ponero to onoma peripherein, alla tina prassontes anaxia theou; ous dei humas hos theria ekklinein; eisin gar kunes lussontes, lathrodektai; ohus dei humas phthlassesthai ontas dustherapeutos.2. heis iatros estin, sarkikos te kai pneumatikos, gennetos kai agennetos, en anthropo theos, en thanato zoe alethine, kai ek Marias kai ek theou, proton pathetos kai tote apathes, Iesous Christos ho kurios hemon.

VIII

1. Me oun tis humas exapatato, hosper oude exapatasthe, holoi ontes theou. hotan gar medemia eris enereistai en humin he dunamene humas basanisai, ara kata theon zete. peripsema humon kai hagnizomai humon Ephesion, ekklesias tes diaboe-tou tois aiosin.2. hoi sarkikoi ta pneumatika prassein ou dunatai, oude hoi pneumatikoi ta sarkika, hosper oude he pistis ta tes apistias oude he apistia ta tes pisteos. ha de kai kata sarka prassete, tauta pneumatika estin; en Iesou gar Christo panta prassete.

IX

1. Egnon de parodeusantas tinas ekeithen, echon-tas kaken didachen; ohus ouk eiasate speirai eis humas, busantes ta ota, eis to me paradexasthai ta speiromena hup' auton, hos ontes lithoi naou patros, hetoimasmenoi eis oikodomen theou patros, anapheromenoi eis ta hupse dia tes mechanes Iesou Christou, hos estin stauros, spsoinio psromenoi to pneumati to hagio; he de pistis humon anagogeus humon, he de agape hodos he anapherousa eis theon.2. este oun kai sunodoi pantes, theophoroi kai naophoroi, christophoroi, hagiophoroi, kata panta kekosmemenoi entolais Iesou Christou; hois kai agalliomenos exiothen di' hon grapho prosomilesai humin kai suncharenai, hoti kat' anthropon bion ouden agapate ei me monon ton theon.

X

1. Kai huper ton allon de anthropon adia-leiptos proseuchesthe, estin gar en autois elpis metanoias, hina theou tuchosin. epitrepsate oun autois kan ek ton ergon humin matheteuthenai.2. pros tas orgas auton humeis praeis, pros tas megaloremosunas auton humeis tapeinophrones, pros tas blasphemias auton humeis tas proseuchas, pros ten plapnen auton humeis hemeroi, me spoudazontes antimimesasthai autous.3. adelphoi auton heurethomen te epieideia; mimetai de tou kuriou spou-dazomen einai, tis pleon adikethe, tis aposterethe, tis athetethe; hina me tou diabolou botane tis heurethe en humin, all' en pase hagneia kai sophrosune menete en Iesou Christo¨ sarkikos kai pneumatikos.

XI

1. Eschatoi kairoi, loipon aischunthomen, phobethomen ten makrothumian tou theou, hina me hemin eis krima genetai. e gar ten mellousan orgen phobe-thomen, e ten enestosan charin agapepsomen, hen ton duo; monon en Chrito Iesou heurethenai eis to alethinon zen.2. choris toutou meden humin prepeto, en ho ta desma periphero, tous pneumatikous margaritas, en hois genoito moi anatenai te proseuche humon, hes genoito moi aei metachon einai, hina en klero Ephesion heuretho ton Christianon, hoi kai tois apostolois pantote sunenesan en dunamei Iesou Christou.

XII

1. Oida, tis eimi kai tisin grapho. ego katakritos, humeis eleemenoi; ego hupo kindunon, humeis esterugmenoi; 2. parodos este ton eis theon anairoumenon, Paulou summustai tou hegiasmenou, tou memarturemenon, axiomakariston, hou genoito moi hupo ta ichne heurethenai, hotan theou epitucho, hos en pase epistole mnemoneuei humon en Christo Iesou.

XIII

1. Spoudazete oun puknoteron sunerchesthai eis eucharistian theou kai eis doxan. hotan gar puknos epi to auto ginesthe, kathairountai hai dunameis tou Chatana, kai luetai ho olethros autou en te homonoia humon tes pisteos.2. ouden estin ameinon eirenes, en he pas polemos katargeitai epouraion kai epigeion.

XIV

1. Hon ouden lanthanei humas, ean teleios eis Iesou Christon echete ten pistin kai ten agapen, hetis estin arche zoes kai telos; arche men pistis, telos de agape. ta de duo en henoteti genomena theos estin, ta de alla panta eis kalokagathian akoloutha estin.2. oudeis pistin epangellomenos hamartanei, oude agapen kektemenos misei. phaneron to dendron apo tou karpou autou. houtos hoi epag-gellomenoi Christou einai di' hon prassousin ophthesontai. ou gar nun epangelias to ergon, all' en dunamei pisteos ean tis heurethe eis telos.

XV

1. Ameinon estin siopan kai einai, e lalounta me einai. kalon to didaskein, ean ho legon poie. heis oun didaskalos, hos eipen, kai egeneto; kai ha sigon de pepoieken axia tou patros estin.2. ho logon Iesou kektemenos alethos dunatai kai tes hesuchias autou akouein, hina teleios e, hina di' hon lalei prasse kai di' hon siga ginosketai.3. ouden lanthanei ton kurion, alla kai ta krupta hemon engus auto estin, panta oun poiomen hos autou en hemin katoikountos, hina omen autou naoi kai autos en hemin theos hemon; hoper kai estin kai phanesetai pro prosopou hemon, ex hon dikaios aapomen auton.

XVI

1. Me planasthe, adelphoi mou; hoi oikophthoroi basileian theou ou kleronomesousin.2. ei oun hoi kata sarka tauta prassontes apethanon, poso mallon, ean pistin theou en kake didaskalia phtheire, huper hes Iesous Christos estaurothe? ho toioutos rhuparos genomenos, eis to pur to asbeston choresei, homoios kai ho akouon autou.

XVII

1. Dia touto muron elaben epi tes kephales autou ho kurios, hina pnee te ekklesia aphtharsian. me aleiphesthe dusodian tes didaskalias tou archontos tou aionos toutou, me aichmalotise humas ek tou prokeimenou zen.2. dia ti de ou pantes phronimoi ginometha labontes theou gnosin, ho estin Iesous Christos? ti moros apollumetha, agnoountes to charisma, ho peppomphen alethos ho kurios?

XVIII

1. Peripsema to emon pneuma tou staurou, ho estin skandalon tois apistousin, hemin de soteria kai zoe aionios. pou sophos? pou suzetetes? pou kauchesis ton legomenon suneton? 2. ho gar theos hemon Iesous ho Christos ekuophorethe hupo Marias kat' oikonomian theou ek spermatos men Daueid, pneumatos de hagiou; hos egennethe kai ebaptisthe, hina to pathei to hudor katharise.

XIX

1. Kai elathen ton archonta tou aionos toutou he parthenia Marias kai ho toketos autes, homoios kai ho thanatos tou kuriou; tria musteria krauges, hatina en hesuchia theou eprachthe.2. pos oun ephanerothe tois aiosin? aster en ourano elampsen huper pantas tous asteras, kai to phos autou aneklaleton en kai xenismon pareichen he kainotes autou, ta de loipa panta astra hama helio kai selene choros egeneto to asteri, autos de en huperballon to phos autou huper´panta; tarache te en, pothen he kainotes he anomoios autois. 3. hothen elueto pasa mageia kai´pas desmos ephanizeto kakias; agnoia kathereito, palaia basi-leia diephtheireto theou anthropinos phaneroumenou eis kainoteta aidiou zoes; archen de elambanen to para theo apertismenon. enthen ta panta sunekineito dia to meletasthai thanatou katalusin.

XX

1. Ean me kataxiose Iesous Christos en te proseuche humon kai thelema e, en to deutero biblidio, ho mello graphein humin, prosdeloso humin, hes erxamen oikonomias eis ton kainon anthropon Iesoun Christon, en te autou pistei kai en te autou agape, en pathei autou kai anastasei; 2. malista ean ho kurios moi apokalupse, hoti hoi kat' andra koine pantes en chariti ex onomatos sunerchesthe en mia pistei kai en Iesou Christo, to kata sarka ek genous Daueid, to anthropou kai huio theou, eis to hupakouein humas to episkopo kai to presbuterio aperispasto kianoia, hena arton klontes, hos estin pharmakon athanasias, antidotos tou me apothanein, alla zen en Iesou Christo dia pantos.

XXI

1. Antipsuchon humon ego kai hon epempsate eis theou timen eis Smurnan, hothen kai grapho humin, euchariston to kurio, agapon Polukarpon hos kai humas; mnemoneuete mou, hos kai humon Iesous Christos.2. proseuchesthe huper tes ekklesias tes en Suria, hothen dedemenos eis Romen apagomai, eschatos hon ton ekei piston, hosper exiothen eis timen theou heurethenai. errosthe en theo patri kai en Iesou Christo, te koine elpidi hemon.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy