SermonIndex Audio Sermons
Evan Roberts Quote
SermonIndex.net : Christian Books : KLEMENTOS PROS KORINThIOUS B

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

KLEMENTOS PROS KORINThIOUS B

I

1. Adelphoi, houtos dei hemas phronein peri Iesou Christou, hos peri theou, hos peri kritou zonton kai nekron; kai ou dei hemas mikra phronein peri tes soterias hemon.2. en to gar phronein hemas mikra peri autou, mikra kai elpizomen labein; kai hoi akouontes hos peri mikron hamartanousin, kai hemeis hamartanomen ouk eidotes, pothen eklethemen kai hupo tinos kai ei hon topon, kai hosa hupemeinen Iesous Christos pathein heneka hemon.3. tina oun hemeis auto dosomen antimisthian, e tina karpon axion hou hemin autos edoken? posa de auto opheilomen hosia? 4. to phos gar hemin echarisato, hos pater huious hemas prosegorreusen, apollumenous hemas esosen.5. poion oun ainon auto dosomen e misthon antimisthias hon elabomen? 6. peroi ontes te dianoia, proskunountes lithous kai xula kai chruson kai arguron kai chalkon, erga anthropon; kai ho bios hemon holos allo ouden en ei me thanatos. amaurosin oun perikeimenoi kai toiautes achluos gemontes en te horasei, aneblepsamen apothemenoi ekeino ho perikeimetha nephos te autou thelesei.7. eleesen gar hemas kai splanchnistheis esosen, theasamenos en hemin pollen planen kai apoleian, kai medemian elpida echontas soterias, ei me ten par' autou.8. ekalesen gar hemas ouk ontas kai ethelesen ek me ontos einai hemas.

II

1. Euphrantheti, steira he ou tiktousa, rhexon kai boeson, he ouk odinousa, hoti polla ta tekna tes eremou mallon e tes echouses ton andra. ho eipen; Euphrantheti, steira he ou tiktousa, hemas eipen; steira gar en he ekklesia hemon pro tou dothenai aute tekna.2. ho de eipen; Boeson, he ouk odinousa, touto legei; tas proseuchas hemon haplos anapherein pros ton theon, me hos hai odinousai enkakomen, 3. ho de eipen; Hoti polla ta tekna tes eremou mallon e tes echouses ton andra; epei eremos edokei einai apo tou theou ho laos hemon, nuni de pisteusantes pleiones egenometha ton dokounton echein theon.4. kai hetera de graphe legei, hoti ouk elthon kalesai dikaious, alla hamartolous; 5. touto legei, hoti dei tous apollumenous sozein.6. ekeino gar estin mega kai thaumaston ou ta hestota sterizein, alla ta piptonta.7. houtos kai ho Christos ethelesen sosai ta apollumena, kai esosen pollous elthon kai kalesas hemas ede apollumenous.

III

1. Tosouton oun eleos poiesantos autou eis hemas, proton men, hoti hemeis hoi zontes tois nekrois theois ou thuomen kai ou proskunoumen autois, alla egnomen di' autou ton patera tes aletheias; tis he gnosis he pros autou ton patera tes aletheias; tis he gnosis he pros auton, e to me arneisthai di' hou egnomen auton? 2. legei de kai autos; Ton homologesanta me enopion ton anthropon, homologeso auton enopion tou patros mou.3. houtos oun estin ho misthos hemon, ean oun homologesomen di' hou esomen.4. en tini de auton homologoumen? en to poiein ha legei kai me parakouein autou ton entolon, kai me monon cheilesin auton timan, alla ex holes kardias kai ex holes tes dianoias.5. legei de kai en to Hesaia; Ho laos houtos tois cheilesin me tima, he de karia auton porro apestin ap' emou.

IV

1. Me monon oun auton kalomen kurion; ou gar touto sosei hemas.2. legei gar; Ou pas ho legon moi; Kurie, kurie, sothesetai, all' ho poion ten kikaiosunen.3. hoste oun, adelphoi, en tois ergois auton homologomen, en to agapan eautous, en to me moichasthai mede katalalein allelon mede zeloun, all' enkrateis einai, eleemonas, agathous; kai sumpaschein allelois opheilomen, kai me philargurein. en toutois tois ergois homologomen auton kai me en tois enantiois; 4. kai ou dei hemas phobeisthai tous anthropous mallon, alla ton theon.5. dia touto, tauta humon prassonton, eipen ho kurios; Ean ete met' emou sunegmenoi en to kolpo mou kai me poiete tas entolas mou, apobalo humas kai ero humin; Hupagete ap' emou, ouk oida humas, pothen este, ergatai anomias.

V

1. Hothen, adelphoi, kataleipsantes ten paroikian tou kosmou toutou poiesomen to thelema tou kalesantos hemas, kai me phobethomen exelthein ek tou kosmou toutou.2. legei gar ho kurios Esesthe hos arnia en meso lukon.3. apokritheis de ho Petros auto legei; Ean oun diasparaxosin hoi lukoi ta arnia? 4. eipen ho Iesous to Petro; Me phobeithosan ta arnia tous lukous meta to apothanein auta; kai humeis me phobeisthe tous apoktennontas humas kai meden humin dunamenous poiein, alla phobeisthe ton meta to apothanein humas echonta exousian psuches kai somatos tou balein eis geennan puros.5. kai ginoskete, adelphoi, hoti he epidemia he en to kosmo touto tes sarkos tautes mikra estin kai oligochronios, he de eapngelia tou Christou megale kai thaumaste estin, kai anapausis tes mellouses basileias kai zoes aioniou.6. ti oun estin poiesantas epituchein auton, ei me to hosios kai dikaios anastrephesthai kai ta kosmika tauta hos allotria hegeisthai kai me epithumein auton? 7. en gar to epithumein hemas ktesasthai tauta apopiptomen tes hodou tes dikaias.

VI

1. Legei de ho kurios; Oudeis oiketes dunatai dusi kuriois douleuein. ean hemeis thelomen kai theo douleuein kai mamona, asumphoron hemin estin.2. ti gar to ophelos, ean tis ton kosmon holon kerdese, ten de psuchen zemiothe? 3. estin de houtos ho aion kai ho mellon duo echthroi.4. houtos legei moicheian kai phthoran kai philargurian kai apaten, ekeinos de toutois apotassetai.5. ou dunametha oun ton duo philoi einai; dei de hemas touto apotaxamenous ekeino chrasthai.6. oiometha, hoti beltion estin ta enthade misesai, hoti mikra kai oligochronia kai phtharta, ekeina de agapesai, ta agatha ta aphtharta.7. poiountes gar to thelema tou Christou heuresomen anapausin; ei de mege, ouden hemas rhusetai ek tes aioniou kolaseos,ean parakousomen ton entolon autou.8. legei de kai he graphe en to Iezekiel, hoti ean anaste Noe kai Iob kai Daniel, ou rhusontai ta tekna auton en te aichmalosia.9. ei de kai hoi toioutoi dikaioi ou dunantai tais heauton dikaiosunais rhusasthai ta tekna auton, hemeis, ean me teresomen to baptisma hagnon kai amianton, poia pepoithesei eiseleusometha eis to basileion tou theou? e tis hemon parakletos estai, ean me heurethomen erga echontes hosia kai dikaia?

VII

1. Hoste oun, adelphoi mou, agoisometha eidotes, hoti en chersin ho agon kai hoti eis tous phthartous agonas katapleousin polloi, all' ou pantes stephanountai, ei me hoi polla kopiasantes kai kalos agonisamenoi.2. hemeis oun agonisometha, hina panates stephanothomen.3. hoste theomen ten hodon ten eutheian, agona ton aphtharton, kai polloi eis stephanothomen; kai ei me dunametha pantes stephanothenai, kan engus tou stephannou genometha.4. eidenai hemas dei, hoti ho ton phtharton agona agonizomenos, ean heurethe phtheiron, mastigotheis airetai kai exo balletai tou stadiou.5. ti dokeite? ho ton tes aphtharsias agona phtheiras ti patheitai? 6. ton gar me teresanton, phesin, ten sphragida ho skolex auton ou teleutesei kai to pur auton ou sbesthesetai, kai esontai eis horasin pase sarki.

VIII

1. Hos oun esmen epi ges, metanoesomen.2. pelos gar esmen eis ten cheira tou technitou; hon tropon gar ho kerameus, ean poie skeuos kai en tais chersin autou diastraphe e suntribe, palin auto anaplassei, ean de prophthase eis ten kaminon tou puros auto balein, ouketi boethesei auto; houtos kai hemeis, heos esmen en touto to kosmo, en te sarki ha epraxamen ponera metanoesomen ex holes tes kardias, hina sothomen hupo tou kuriou, heos echomen kairon metanoias.3. meta gar to exelthein hemas ek tou kosmou ouketi dunametha ekei exomologesasthai e metamoein eti.4. hoste, adelphoi, poiesantes kai tas entolas tou kuriou phulaxantes lepsometha zoen aionion.5. legei gar ho kurios en to euangelio; Ei to mikron ouk eteresate, to mega tis humin dosei? lego gar humin, hoti ho pistos en elachisto kai en pollo pistos estin.6. ara oun touto legei; teresate ten sarka hagnen kai ten sphragida aspilon, hina ten aionion zoen apolabomen.

IX

1. Kai me legeto tis humon, hoti haute he sarx ou krinetai oude anitatai.2. gnote; en tini esothete, en tini anelepsate, ei me en te sarki taute ontes? 3. dei oun hemas hos naon theou phulassein ten saprka; 4. hon tropon gar en te sarki eklethete, kai en te sarki eleusesthe.5. ei Christos, ho kurios ho sosas hemas, on men to proton pneuma, egeneto sarx kai houtos hemas ekalesen; houtos kai hemeis e taute te sarki apolepsometha ton misthon.6. agapomen oun allelous, hopos elthomen´pantes eis ten basileian tou theou.7. hos echomen kairon tou iathenai, epidomen heautous to therapeuonti theo, antimisthian auto didontes.8. poian? to metanoesai ex eilikrinous kardias.9. prognostes gar estin ton panton kai eidos hemon ta en kardia.10. domen oun auto ainon, me apo stomatos monon, alla kai apo kardias, hina hemas prosdexetai hos huious.11. kai gar eipen ho kurios; Adelphoi mou houtoi eisin hoi poiountes to thelema tou patros mou.

X

1. Hoste, adelphoi mou, poiesomen to thelema tou patros tou kalesantos hemas, hina zesomen, kai dioxomen mallon ten areten, ten de kakian kataleipsomen hos proodoiporon ton hamartion hemon, kai phugomen ten asebeian, me hemas katalabe kaka.2. ean gar spoudasomen agathopoiein, dioxetai hemas eirene.3. dia tauten gar ten aitian ouk estin heurein anthropon, hoitines paragousi phobous anthropinous, proeremenoi mallon ten enthade apolausin e ten mellousan epangelian.4. agnoousin gar heliken echei basanon he enthade apolausis, kai hoian truphen echei he mellousa epangelia.5. kai ei men autoi monoi tauta eprasson, anekton en; nun de epimenousin kakodidaskalountes tas anaitious psuchas, ouk eidotes, hoti dissen hexousin ten krisin, autoi te kai hoi akouontes auton.

XI

1. Hemeis oun en kathara kardia douleusomen to theo, kai esometha dikaioi; ean de me douleusomen dia to me pisteuein hemas te epangelia tou theou, talaiporoi esometha.2. legei gar kai ho prophetikos logos; Talaiporoi eisin hoi dipsuchoi, hoi distazontes te kardia, hoi legontes; Tauta palai ekousamen kai epi ton pateron hemon, hemeis de hemeran ex hemeras prosdechomenoi ouden touton heorakamen.3. anoetoi, sumbalete heautous xulo; labete ampelon; proton men phulloroei, eita blastos ginetai, meta tauta omphax, eita staphule parestekuia.4. houtos kai ho laos mou akatastasias kai thlipseis eschen; epeita apolepsetai ta agatha.5. hoste, adelphoi mou, me dipsuchomen, alla elpisantes hupomeinomen, hina kai ton misthon komisometha.6. pistos gar estin ho epangeilamenos tas antimisthias apodidonai hekasto ton ergon autou.7. ean oun poiesomen ten dikaiosunen enantion tou theou, eisexomen eis ten basileian autou kai lepsometha tas epangelias, has ous ouk ekousen oude ophthalmos eiden, oude epi kardian anthropou anebe.

XII

1. Ekdechometha oun kath' horan ten basileian tou theou en agape kai dikaiosune, epeide ouk oidamen ten hemeran tes epiphaneias tou theou.2. eperotetheis gar autos ho kurios hupo tinos, pote hexei autou he basileia, eipen; Hotan estai ta duo hen, kai to exo hos to eso, kai to arsen meta tes theleias oute arsen oute thelu.3. ta duo de hen estin, hotan lalomen heautois aletheian kai en dusi somasin anupokritos eie mia psuche, 4. kai to exo hos to eso, touto legei; ten psuchen legei to eso, to de exo to soma legei; hon tropon oun sou to soma phainetai, houtos kai he psuche sou delos esto en tois kalois ergois. 5. kai to arsen meta tes theleias, oute arsen oute thelu, tauto legei; hina adelphos idon adelphen ouden phrone peri autes thelukon, med phrone ti peri autou arsenikon.6. tauta humon poiouton, phesin, eleusetai he basileia tou patros mou.

XIII

1. Adelphoi oun, ede pote metanesomen, nepsomen epi to agathon; mestoi gar esmen polles anoias kai´ponerias. exaleipsomen aph' hemon ta protera hamartemata kai metanoesantes ek psuches sothomen, kai me ginometha anthropareskoi mede thelomen monon heautois areskein, alla kai tois exo anthropois epi te dikaiosune, hina to onoma di' hemas me blasphemetai.2. legei gar ho kurios; Dia pantos to onoma mou blasphemeitai en pasin tois ethnesin, kai palin; Ouai di' hon blasphemeitai to onoma mou. en tini blasphemeitai? en to me poiein humas ha boulomai.3. ta ethne gar akouonta ek tou stomatos hemon ta logia tou theou hos kala kai megala thaumazei; epeita katamaton hon legomen, enthen eis blasphemian trepontai, legontes einai muthon tina kai planen.4. hotan alla charis humin, ei agapate tous echthrous kai tous misountas humas; tauta hotan akousosin, thaumazousin ten huperbolen tes agathotetos; hotan de idosin, hoti ou monon tous misountas ouk agapomen, all' hoti oude tous agapontas, katagelosin hemon, kai blasphemeitai to onoma.

XIV

Hoste, adelphoi, poiountes to thelema tou patros hemon theou esometha ek tes ekklesias tes protes, tes pneumatikes, tes pro heliou kai selenes ektismenes. ean de me poiesomen to thelema kuriou, esometha ek tes graphes tes legouses; Egenethe ho oikos mou spelaion leston. hoste oun hairetisometha apo tes ekklesias tes zoes einai, hina sothomen.2. ouk oiomai de humas agnoein, hoti ekklesia zosa soma estin Christou; legei gar he graphe; Epoiesen ho theos ton anthropon arsen kai thelu; to arsen estin ho Christos, to thelu he ekklesia; kai eti ta biblia kai hoi apostoloi ten ekklesian ou nun eini legousin alla anothen. en gar pneumatike, hos kai ho Iesous hemon, ephanerothe de ep' eschaton ton hemeron, hina hemas sose.3. he ekklesia de pneumatike ousa ephanerothe en te sarki Christou, delousa hemin phtheire, apolepsetai auten en to pneumati to hagio; he gar sarx haute antitupos estin tou pneumatos; oudeis oun to antitupon phtheiras to authentikon metalepsetai. ara oun touto legei, adelphoi; teresate ten sarka, hina tou pneumatos metalabete.4. ei de legomen einai ten sarka ten ekklesian kai to pneuma Christon, ara oun ho hubrisas ten sarka hubrisen ten ekklesian. ho toioutos oun ou metalepsetai tou pneumatos, ho estin ho Christos.5. tosauten dunatai he sarx haute metalabein zoen kai aphtharian kollethentos aute tou pneumatos tou hagiou, oute, exeipein tis dunatai oute lalesai ha hetoimasen ho kurios tois eklektois autou.

XV

1. Ouk oiomai de, hoti mikran sumboulian epoiesamen peri enkrateias, hen poiesas tis ou metanoesei, alla kai heauton sosei kame ton sumbouleusanta. misthos gar ouk estin mikros planomenen psuchen kai apollumenen apostrepsai eis to sothenai.2. tauten gar echomen ten antimisthian apodounai to theo to ktisanti hemas, ean ho legon kai akouon meta pisteos kai agapes kai lege kai akoue.3. emmeinomen oun eph' hois episteusamen dikaioi kai hosioi, hina meta parresias aitomen ton theon ton legonta; Eti lalountos sou ero; idou pareimi.4. touto gar to rhema megales estin epangelias semeion; hetoimoteron gar heauton legei ho kurios eis to didonai tou aitountos.5. tosautes oun chrestotetos metalambanontes me phthonesomen heautois tuchein tosouton agathon. hosen gar hedonen echei ta rhemata tauta tois poiesasin auta, tosauten katakrisin echei tois parakousasin.

XVI

1. Hoste, adelphoi, aphormen labontes ou midran eis to metamoesai, kairon echontes epistrepsomen epi ton kalesai hemas theon, heos eti echomen ton paradechomenon hemas.2. ean gar tais hedupatheiais tautais apotaxometha kai ten psuchen hemon nikesomen en to me poiein tas epithumias autes tas poneras, metalepsometha tou eleous Iesou.3. ginoskete de, hoti erchetai ede he hemera tes kriseos hos klibanos kaiomenos, kai takesontai tines ton ouranon kai pasa he ge hos molibos epi puri tekomenos; kai tote phanesetai ta kruphia kai phanera erga ton anthropon.4. kalon oun eleemosune hos metanoia hamartias; kreisson nesteia proseuches, eleemosune de amphoteron; agape de kaluptei plethos hamartion, proseuche de ek kales suneideseos ek thanatou rhuetai. makarios pas ho heuretheis en toutois pleres; eleemosune gar kouphisma hamartias ginetai.

XVII

1. Metanoesomen oun ex holes kardias, hina me tis hemon parapoletai. ei gar entolas echomen, hina kai touto prassomen, apo ton eidolon apospan kai katechein, poso mallon psuchen ede ginoskousan ton theon ou dei apollusthai? 2. sullabomen oun heautois kai tous asthenountas anagein peri to agathon, hopos sothomen hapantes kai epistrepsomen allelous kai nouthetesomen.3. kai me monon arti dokomen pisteuein kai prosechein en to noutheteisthai hemas hupo ton presbuteron, alla kai hotan eis oikon apallagomen, mnemoneeuomen ton tou kuriou entalmaton kai me antiparelkometha apo ton kosmikon epithumion, alla puknoteron proserchomenoi peirometha prokoptein en tais entolais tou kuriou, hina´pantes to auto phronountes sunegmenoi omen epi ten zoen; 4. eipen gar ho kurios; Erchomai sunagagein panta ta eththne, phulas kai glossas; touto de legei ten hemeran tes epiphaneias autou, hote elthon lutrosetai hemas, hekaston kata ta erga autou.5. kai opsontai ten doxan autou kai to kratos hoi apistoi, kai xenisthesontai idontes to basileion tou kosmou en to Iesou, legontes; Ouai hemin, hoti su es, kai ouk edeimen kai ouk episteuomen kai ouk epeithometha tois presbuterois tois anangellousin hemin peri tes soterias hemon. kai ho skolex auton ou teleutesei kai to pur auton ou sbesthesetai, kai esontai eis horasin pase sarki.6. ten hemeran ekeinen legei tes kriseos, hotan opsontai tous en hemin asebesantas kai paralogisamenous tas entolas Iesou Christou.7. hoi de dikaioi eupragesantes kai hupomeinantes tas basanous kai misesantes tas hudupatheias tes psuches, hotan theasontai tous astochesantas kai arnesamenous dia ton logon e dia ton ergon ton Iesoun, hopos kolazontai deinais basanois puri asbesto esontai doxan didontes to theo auton legontes, hoti esta elpis to dedouleukoti theo ex holes kardias.

XVIII

1. Kai hemeis oun genometha ek ton eucharetounton, dedouleukoton to theo, kai me ek ton krinomenon asebon.2. kai gar autos panthamartolos on kai mepo phugon ton peirasmon, all' eti on en mesois tois organois tou diabolou spoudazo ten dikaioounen diokein, hopos ischuso kan engus autes genesthai, phoboumenos ten krisin ten mellousan.

XIX

1. Hoste, adelphoi kai adelphai, meta ton theon tes aletheias anaginosko humin enteuxin eis to prosechein tois gegrammenois, hina kai heautous sosete kai ton anaginoskonta en humin. misthon gar aito humas to metanoesai ex holes kardias, soterian heautois kai zoen didontas. touto gar poiesantes skopon pasin tois neois thesomen, tois boulomenois peri ten eusebeian kai ten chrestoteta tou theou philoponein.2. kai me aedos echomen kai aganaktomen hoi asophoi, hotan tis hemas nouthete kai epistrephe apo tes adikias eis ten dikaiosunen. eniote gar ponera prassontes ou ginoskomen dia ten dipsuchian kai apistian ten enousan en tois stethesin hemon, kai eskotismetha ten dianoian hupo ton epithumion ton mataion.3. praxomen oun ten dikaiophunen, hina eis telos sothomen. makarioi hoi toutois hupakouontes tois prostagmasin; kan oligon chronon kakopathesosin en to kosmo touto, ton athanaton tes anastaseos karpon trugesousin.4. me oun lupeistho ho eusebes, ean epi tois nun chronos; ekeinos ano meta ton pateron anabiosas euphranthesetai eis ton alupeton aiona.

XX

1. Alla mede ekeino ten dianoian humon tarasseto, hoti blepomen tous adikous ploutountas kai stenochoroumenous tous tou theou doulous.2. pisteuomen oun, adelphoi kai adelphai; theou zontos peiran athloumen kai gumnazometha to nun bio, hina to mellonti stephanothomen.3. oudeis ton dikaion tachun karpon elaben, all' ekdechetai auton.4. ei gar ton misthon ton dikaion ho theos suntomos apedidou, eutheos emporian eskoumen kai ou theosebeian; edokoumen gar einai dikaioi, ou to eusebes, alla to kerdaleon diokontes. kai dia touto theia krisis eblapsen pneuma me on dikaion, kai ebarunen desmois.5. To mono theo aorato, patri tes aletheias, to exaposteilanti hemin ton sotera kai archegon tes aphtharsias, di' hou kai ephanerosen hemin ten aletheian kai ten epouranion zoen, auto he doxa eis tous aionas ton aionon. amen.

Klementos pros Korinthious epistole b^?.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy