SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : KLEMENTOS PROS KORINThIOUS A

The Apostolic Fathers by Kirsopp Lake

KLEMENTOS PROS KORINThIOUS A

He ekklesia tou theou he paroikousa Romen te ekklesia tou theou te paroikouse Korinthon, kletois hegiasmenois en thelemati theou dia tou kuriou hemon Iesou Christou. charis humin kai eirene apo pantokratoros theou dia Iesou Christou plethuntheie.

I

1. Dia tas aiphnidious kai epallelous genomenas hemin sumphoras kai periptoseis, bradion nomizomen epistrophen pepoiesthai peri ton epizetoumenon par' humin pragmaton, agapetoi, tes te allotrias kai xenes tois eklektois tou theou, miaras kai anosiou staseos hen oliga prosopa propete kai authade huparchonta eis tosouton aponoias exekausan, hoste to semnon kai periboeton kai pasin anthropois axiagapeton onoma humon megalos blasphemethenai.2. tis gar parepidemesas pros humas ten panareton kai bebaian humon pistin ouk edokimasen? ten te sophrona kai epieike en Christo eusebeian ouk ethaumasen? kai to megaloprepes tes philoxenias humon ethos ouk ekeruxen? kai ten teleian kai asphale gnosin ouk emakarisen? 3. aprosopolemptos gar panta epoieite kai en tois nomimois tou theou eporeusthe, hupotassomenoi tois par' humin presbuterois; neois te metria kai semna noein epetrepete; gunaixin te en amomo kai semne kai hagne suneidesei panta epitelein parengellete, stergousas kathekontos tous andras heauton; en te to kanoni tes hupotages ta kata ton oikon semnos oikourgein edidaskete, panu sophronousas.

II

1. Pantes te etapeinophroneite meden alazoneuomenoi, hupotassomenoi mallon e hupotassontes, hedion didontes e lambanontes. tois ephodiois tou Christou arkoumenoi, kai prosechontes tous logous autou epimelon enesternismenoi ete tois splanchnois, kai ta pathemata autou hen pro ophthalmon humon.2. houtos eirene batheia kai lipara ededoto pasin kai akorestos pothos eis agathopoiian, kai pleres pneumatos hagiou ekchusis epi pantas egineto; 3. mestoi te hosias boules, en agathe prothumia met' eusebeous pepoitheseos exeteinete tas cheiras humon pros ton pantokratora theon, hiketeuontes auton hileos genesthai, ei ti akontes hemeirtete.4. agon en humin hemeras te kai nuktos huper pases tes adelphotetos, eis to sozesthai met' eleous kai suneideseos ton arithmon ton eklekton autou.5. eilikrineis kai akeraioi ete kai amnesikakoi eis allelous.6. pasa stasis kai pan schisma bdelukton en humin. epi tois paraptomata auton idia plesion epentheite; ta husteremata auton idia ekrinete.7. ametameletoi ete epi pase agathopoiia, hetoimoi eis pan ergon agathon.8. te panareto kai sebasmio politeia kekosmemenoi panta en to phobo autou epeteleite; ta prostagmata kai ta dikaiopmata tou kuriou epi ta plate tes kardias humon egegrapto.

III

1. Pasa doxa kai platusmos edothe humin, kai epetelesthe to gegrammenon; Ephagen kai epien, kai eplatunthe, kai epachunthe, kai apelaktisen ho egapemenos.2. ek toutou zelos kai phthonos, polemos kai aichmalosia.3. houtos epegerthesan hoi atimoi epi tous entimous, hoi adoxoi epi tous endoxous, hoi aphrones epi tous phronimous, hoi neoi epi tous presbuterous.4. dia touto porro apestin he dikaiosune kai eirene, en to apolipein hekaston ton phobon tou theou kai en te pistei autou ambluopesai, mede en tois nomimois ton prostagmaton autou proeuesthai, mede politeuesthai kata to kathekon to Christo, alla hekaston badizein kata tas epithumias tes kardias autou tes poneras, zelon adikon kai asebe aneilephotas, di' hou kai thanatos eiselthen eis ton kosmon.

IV

1. Getraptai gar houtos; Kai egeneto meth' hemeras, enenken Kain apo ton karpon tes ges thusian to theo, kai Abel enenken kai autos apo ton prototokon ton probaton kai apo ton steaton auton.2. kai epeiden ho theos epi Abel kai epi tois dorois autou, epi de Kain kai epi tais thusiais autou ou proseschen.3. kai elupethe Kain kai sunepesen to prosopo autou.4. kai eipen ho theos pros Kain; Hinati perilupos egenou, kai hinati sunepesen to proopon sou? ouk ean orthos prosenenkes, orthos de me dieles, hemartes? 5. hesuchason; pros se he aposrophe autou, kai su arxeis autou.6. kai eipen Kain pros Abel ton adelphon autou; Dielthomen eis to pedion. kai egeneto en to einai autous en to pedio, aneste Kain epi Abel ton adelphon autou kai apekteinen auton.7. horate, adelphoi, zelos kai phthonos adelphoktonian kateirgasato.8. dia zelos ho pater hemon Iakob apedra apo prosopou Esau tou adelphou autou.9. zelos epoiesen Ioseph mechri thanatou diochthenai kai mechri douleias eiselthein.10 zelos phugein enankasen Mousen apo prosopou Pharao basileos Aiguptou en to akousai auton apo tou homophulou. Tis se katestesen kriten e dikasten eph' hemon? me anelein me su theleis, hon tropon aneiles echthes ton Aiguption? 11. dia zelos Aaron kai Mariam exo tes paremboles eulisthesan.12. zelos Dathan kai Abeiron zontas kategagen eis hadou dia to stasiasai autous pros ton theraponta tou theou Mousen.13. dia zelos Daueid phthonon eschen ou monon hupo ton allophulon, alla kai hupo Saoul basileos Israel ediochthe.

V

1. All' hina ton archaion hupodeigmaton pausometha, ethomen epi tous engista genomenous athletas; labomen tes geneas hemon ta gennaia hupodeigmata.2. dia zelon kai phthonon hoi megistoi kai dikaiotatoi stuloi ediochthesan kai heos thanatou ethlesan.3. labomen pro ophthalmon hemon tous agathous apostolous; 4. Petron, hos dia zelon adikon ouch hena oude duo, alla pleionas hupenenken ponous kai houto marturesas eporeuthe eis ton opheilomenon topon tes doxes.5. dia zelon kai erin Paulos hupomones brabeion hupedeixen, 6. heptakis desma phoresas, phugadeutheis, lithastheis, kerux genomenos en te te anale kai en te dusei, to gennaion tes piteos autou kleos elaben.7. dikaiosunen didaxas holon ton ton kosmon, kai epi to terma tes duseos elthon kai marturesas epi ton hegoumenon, houtos apellage tou kosmou kai eis ton hagion topon anelemphthe, hupomones genomenos megistos hupogrammos.

VI

1. Tauta, agapetoi, ou monon humas nouthetountes epistellomen, alla kai heautous hupomimneskontes; en gar to auto esmen skammati, kai ho autos hemin agon epikeitai.2. dio apolipomen tas kenas kai mataias phrontidas, kai elthomen epi ton euklee kai semnon tes paradoseos hemon kanona, 3. kai enopion tou poiesantos hemas.4. atenisomen eis to haima tou Christou kai gnomen, hos estin timion to patri autou, hoti dia ten hemeteran soterian ekchuthen panti to kosmo metanoias charin huenenken.5. dielthomen eis tas geneas pasas, kai katamathomen hoti en genea kai genea metanoias topon edoken ho despotes tois boulomenois epistraphenai ep' auton.6. Noe ekeruxen metanoian, kai hoi hupakousantes esothesan.7. Ionas Nineuitais katastrophen ekeruxen; hoi de metanoesantes epi tois hamartemasin auton exilasanto ton theon hiketeusantes kai elabon soterian, kaiper allotrioi tou theou ontes.

VII

1. Tauta, agapetoi, ou monon humas nouthetountes epistellomen, alla kai heautous hupomimneskontes; en gar to auto esmen skammati, kai ho autos hemin agon epikeitai.2. dio apolipomen tas kenas kai mataias phrontidas, kai elthomen epi ton euklee kai semnon tes paradoseos hemon kanona, 3. kai enopion tou poiesantos hemas.4. atenisomen eis to haima tou Christou kai gnomen, hos estin timion to patri autou, hoti dia ten hemeteran soterian ekchuthen panti to kosmo metanoias charin huenenken.5. dielthomen eis tas geneas pasas, kai katamathomen hoti en genea kai genea metanoias topon edoken ho despotes tois boulomenois epistraphenai ep' auton.6. Noe ekeruxen metanoian, kai hoi hupakousantes esothesan.7. Ionas Nineuitais katastrophen ekeruxen; hoi de metanoesantes epi tois hamartemasin auton exilasanto ton theon hiketeusantes kai elabon soterian, kaiper allotrioi tou theou ontes.

VIII

1. Hoi leitourgoi tes charitos tou theou dia pneumatos hagiou peri metanoias elalesan.2. kai autos de ho despotes ton hapanton peri metanoias elalesen meta horkou; Zo gar ego, legei kurios, ou boulomai ton thanaton tou hamartolou hos ten metanoian, prostitheis kai gnomen agathen; 3. Metanoesate, oikos Israel, apo tes anomias humon; eipon tois huiois tou laou mou. Ean osin hai hamartiai humon apo tes ges heos tou ouranou kai ean osin purroterai kokkou kai melanoterai sakkou, kai epistraphete pros me ex holes tes kardias kai eipete; Pater; epakousomai humon hos laou hagiou.4. kai en hetero topo legei houtos; Lousasthe kai katharoi genesthe, aphelesthe tas ponerias apo ton psuchon humon apenanti ton ophthalmon mou; pausasthe apo ton ponerion humon, mathete kalon poiein, ekzetesate krisin, rhusasthe adikoumenon, krinate orphano kai dikaiosate chera; kai deute kai dielenchthomen, legei kurios; kai ean osin hai hamartiai humon hos phoinikoun, hos chiona leukano; ean de osin hos kokkinon, hos erion leukano; kai ean thelete kai eisakousete mou, ta agatha tes ges phagesthe; ean de me thelete mede eisakousete mou, machaira humas katedetai; to gar stoma kuriou elalesen tauta.5. pantas oun tous agapetous autou boulomenos metanoias metaschein esterixen to pantokratoriko boulemati autou.

IX

1. Dio upakousomen te megaloprepei kai endoxo boulesei autou, kai hiketai benomenoi tou eleous kai tes chrestotetos autou prospesomen kai epistrepsomen epi tous oiktirmous autou, apolipontes ten mataioponian ten te erin kai to eis thanaton agon zelos.2. atenisomen eis tous teleios leitourgesantas te megaloprepei doxe autou.3. labomen Enoch, hos en hupakoe dikaios heuretheis metetethe, kai ouch heurethe autou thanatos.4. Noe pistos heuretheis dia tes leitourgias autou palingensian kosmo ekeruxen, kai diesosen di' autou ho despotes ta eiselthonta en homonoia zoa eis ten kiboton.

X

1. Abraam, ho philos prosagoreutheis, pistos heurethe en to auton hupekoon genesthai tois rhemasin tou theou.2. houtos di' hupakoes exelthen ek tes ges autou kai ek tes sungeneias autou kai ek tou oikou tou patros autou, hopos gen oligen kai sungeneian asthene kai oikon mikron katalipon kleronomese tas eangelias tou theou. legei gar auto; 3. Apelthe ek tes ges sou kai ek tes sungeneias sou, kai ese eulogemenos; kai eulogeso tous eulogountas se kai katarasomai tous kataromenous se. kai eulogethesontai en soi pasai hai phulai tes ges.4. kai palin en to diachoristhenai auton apo Lot eipen auto ho theos. Anablepsas tois ophthalmois sou ide apo tou topou, hou nun su ei, pros borran kai liba kai anatolas kai thalassan, hoti´pasan ten gen hen su horas, soi doso auten kai to spermati sou heos aionos.5. kai poieso to sperma sou hos ten ammon tes ges, ei dunatai tis exarithmesai ten ammon tes ges, kai to sperma sou exarithmethesetai.6. kai palin legei; Exegagen ho theos ton Abraam kai arithmeson tous asteras, ei dunese exarithmesai autous; houtos estai to sperma sou. episteusen de Abraam to theo, kai elogisthe auto eis dikaiosunen.7. dia pistin kai philoxenian edothe auto huios en gera, kai di' hupakoes prosenenken auton thusian to theo pros to oros ho edeixen auto.

XI

1. Dia philoxenian kai eusebeian Lot esothe ek Sodomon, tes perichorou pases kritheises dia puros kai theiou, prodelon poiesas ho despotes, hoti tous epizontas ep' auton ouk enkataleipei, tous de heteroklineis huparchontas eis kolasin kai aikismon tithesin.2. sunexelthouses gar auto tes gunaikos heterognomonos huparchouses kai ouk en homonoia, eis touto semeion etethe, hoste genesthai auten stelen halos heos tes hemeras tautes, eis to gnoston einai pasin, hoti hoi dipsuchoi kai hoi distazontes peri tes tou theou dunameos eis krima kai eis semeiosin pasais tais geneais ginontai.

XII

1. Dia pistin kai philoxenian esothe Raab he porne.2. ekpemphthenton gar hupo Iesou tou tou Naue kataskopon eis ten Hiericho, egno ho basileus tes ges, hoti hekasin kataskopeusai ten choran auton, kai exepempsen andras tous sullempsomenous autous, hopos sullemphthentes thanatothosin.3. he oun philoxenos Raab eisdexamene autous ekrupsen eis to huperoon hupo ten linokalamen.4. epistathenton de ton para tou basileos kai legonton; Pros se eiselthon hoi basileus houtos keleuei, hede apekrithe; Eiselthon men hoi andres, ohus zeteite, pros me, all' eutheos ape¨lthon kai poreuontai te hodo; uodeiknuousa autois enallax.5. kai eipen pros tous andras; Ginoskosa ginosko ego, hoti kurios ho theos paradidosin humin ten ten tauten; ho gar phobos auten. hos ean oun genetai labein auten humas, diasosate me kai ton oikon tou patros mou.6. kai eipan aute; Estai houtos, hos elalesas hemin, hos´pantas tous sous hupo to stegos sou, kai diasothesontai; hosoi gar ean heurethosin exo tes oikias, apolountai.7. kai prosethento aute dounai semeion, hopos ekkremase ek tou oikou autes kokkinon, prodelon poiountes, hoti dia tou haimatos tou kuriou lutrosis estai pasin tois pisteuousin kai elpizousin epi ton theon.8. horate, agapetoi, hoti ou monon pistis, alla kai propheteia en te gunaiki gegonen.

XIII

1. Tapeinophronesomen oun, adelphoi, apothemenoi pasan alazoneian kai tuphos kai aphrosunen kai orgas, kai poiesomen to gegrammenon, legei gar to pneuma to hagion; Me kauchastho ho sophos en te sophia autou mede ho ischuros en to plouto autou, all' he ho kauchomenos en kurio dauchastho, tou ekzetein auton kai poiein krima kai dikaiosunen; malista memnemenoi ton logon tou kuriou Iesou, ohus elalesen dedaskon epieikeian kai makrothumian.2. houtos gar eipen; Eleate, hina eleethete; aphiete, hina aphethe humin; hos chresteuesthe, houtos psresteuthesetai humin; ho metro metreite, en auto metrethesetai humin.3. taute te entole kai tois parangelmasin toutois sterixomen heautous eis logois autou, tapeinophronountes; phesin gar ho hagios logos; 4. Epi tina epiblepso, all' e epi ton praun kai hesuchion kai tremonta mou ta logia.

XIV

1. Dikaion oun kai hosion, andres adelphoi, hupekoous hemas mallon genesthai to theo e tois en alazoneia kai akatastasia muserou zelous archegois exakolouthein.2. blaben gar ou tentuchousan, mallon de kindunon hupoisomen megan, ean rhipsokindunos epidomen heautous tois thelemasin ton anthropon, hoitines exakontizousin eis erin kai staseis, eis to apallotriosai hemas tou kalos echontos.3. chresteusometha heautois kata ten eusplanchnian kai glukuteta tou poiesantos hemas.4. gegraptai gar; Chrestoi esontai oiketroes ges, akakaoi de hupoleiphthesontai ep' autes; hoi de paranomountes exolethreuthesontai ap' autes.5. kai palin legei; Eidon asebe huperupsoumenon kai epairomenon hos tas kedrous tou Libanou; kai parelthon, kai idou ouk en, kai exezetesa ton topon autou, kai ouch heuron. phulasse akakian kai ide euthuteta, hoti estin enkataleimma anthropo eireniko.

XV

1. Toinun kollethomen tois met' eusebeias ereneuousin, kai me tois meth' hupokriseos boulomenois erenen.2. legei gar pou; Houtos ho laos tois cheilesin me tima, he de kardia auton porro apestin ap' emou.3. kai palin; To stomati auton kateronto.4. kai palin legei; Egapesan auton to stomati auton kai te glosse auton epseusanto auton, he de kardia auton ouk eutheia met' autou, oude epistothesan en te diatheke autou.5. dia touto alala genetheto ta cheile ta dolia ta lalounta kata tou dikaiou anomian. kai palin; Exolethreusai kurios panta ta cheile ta dolia, glossan megaloremona, tous eipontas; Ten glossan hemon megalunoumen, ta cheile hemon par' hemin estin; tis hemon kurios estin? 6. apo tes talaiporias ton ptochon kai tou stenagmou ton peneton nun anastesomai, legei kurios; thesomai en soterio, 7. parresiasomai en auto.

XVI

1. Tapeinophronounton gar estin ho Christos ouk epairomenon epi to poimnion autou.2. to skeptron tes megalosunes tou theou, ho kurios Iesous Christos, kaiper dunamenos, alla tapeinophronon, kathos to pneuma to hagion peri autou elalesen; phesin gar; 3. Kurie, tis episteusen te akoe hemon? kai ho brachion kuriou tini apekaluphthe? anengeilamen enantion autou, hos paidion, hos rhiza en ge dipsose; ouk estin auto eidos oude doxa, kai eidomen auton, kai ouk eichen eidos oude kallos, alla to eidos autou atimon, ekleipon para to eidos ton anthropon; anthropos en plege on kai pono kai eidos pherein malakian, hoti apestraptai to prosopon autou, etimasthe kai ouk elogisthe; 4. houtos tas hamartias hemon pherei kai peri hemon adunatai, kai hemeis elogisametha auton einai en pono kai en plege kai en kakosei; 5. autos de etraumatisthe dia tas hamartias hemon kai memalakistai dia tas anomias hemon. paideia eirenes hemon ep' auton; to molopi autou hemeis iathemen.6. pantes hos probata eplanethemen, anthropos te hodo autou eplanethe; 7. kai kurios paredoken auton huper ton hamartion hemon, kai autos dia to kekakosthai ouk anoigei to stoma. hos probaton epi sphagen echthe, kai hos amnos enantion tou keirantos aphonos, houtos ouk anoigei to stoma autou. en te tapeinosei he krisis autou erthe.8. ten genean autou tis diegesetai? hoti airetai apo tes ges he zoe autou.9. apo ton anomion tou laou mou hekei eis thanaton.10. doso tous ponerous anti tes taphes autou kai tous plousious anti tou thanatou autou; hoti anomian ouk epoiesen, oude heurethe dolos en to stomati autou. kai kurios bouletai katharisai auton tes pleges.11. ean dote peri hamartias, he psuche humon opsetai sperma makrobion.12. kai kurios bouletai aphelein apo tou ponou tes psuches autou, deixai auto phos kai plasai te sunesei, dikaion eu douleuonta pollois. kai tas hamartias auton autos anoisei.13. dia touto autos kleronomesei polllous kai ton ischuron meriei skula; anth' hon paredothe eis thanaton he psuche autou, kai en tois anomois elogisthe.14. kai autos hamartias pollon anenenken kai dia tas hamartias auton paredothe.15. kai´palin autos phesin; Ego de eimi skolex kai ouk anthropos, oneidos anthropon kai exouthenema laou.16. pantes hoi theorountes me exemukterisan me. elalesan en cheilesin, ekinesan kephalen; Elpisen epi kurion, rhusastho auton, sosato auton, hoti thelei auton.17. horate, andres agapetoi, tis ho hupogrammos ho dedomenos hemin; ei gar ho kurios houtos etapeinophronesen, ti poiesomen hemeis hoi hupo ton zugon tes charitos autou di' autou elthontes?

XVII

1. Mimetai genometha kakeinon, hoitines en dermasin aigeiois kai melotais periepatesan kerussontes ten eleusin tou Christou; legomen de Elian kai Helisaie, eti de kai Iezekiel, tous prophetas; pros toutois kai tous memarturemenous.2. emarturethe megalos Abraam kai philos prosegoreuthe tou theou, kai legei atenizon eis ten doxan tou theou tapeinophronon; Ego de eimi ge kai spodos.3. eti de kai peri Iob houtos gegraptai; Iob de en dikaios kai amemptos, alethinos, theosebes, apechomenos apo pantos kakou.4. all' autos heautou kategorei legon; Oudeis katharos apo rhupou, oud' an mias hemeras he zoe autou.5. Mouses pistas en holo to oiko autou eklethe, kai dia tes huperesias hautou ekrinen ho theos Aigupton dia ton mastigon kai ton aikismaton auton; alla kakeinos doxastheis megalos ouk emegaloremonesen, all' eipen ek tes batou chrematismou auto didomenou; Tis eimi ego, hoti me pempeis? Ego de eimi ischnophonos kai braduglossos.6. kai palin legei; Ego de eimi atmis apo kuthras.

XVIII

1. Ti de eipomen epi to memarturemeno Daueid eph' hou eipen ho theos; Heuron andra kata ten kardian mou, Daueid ton tou Iessai, en eleei aionio echrisa auton.2. alla kai autos legei pros ton theon; Eleeson me, ho theos, kata to mega eleos sou, kai kata to plethos ton oiktirmon sou exaleipson to anomema mou.3. epi pleion plunon me apo tes anomias mou emopion mou estin diapantos.4. soi mono hemarton, kai to poneron enopion sou epoiesa, hopos an dikaiothes en tois logois sou. kai nikeses en to krinesthai se.5. idou gar en anomiais sunelemphthen, kai en hamartiais ekissesen me he meter mou.6. idou gar aletheian egapesas; ta adela kai ta kruphia tes sophias sou edelosas moi.7. rhantieis me hussopo, kai katharisthesomai; pluneis me kai huper chiona leukanthesomai.8. akoutieis me agalliasin kai euphrosunen. agalliasonta osta tetapeinomena.9. apostrepson to prosopon sou apo ton hamartion mou, kai pasas tas anomias mou exaleipson.10. kardian katharan ktison en emoi, ho theos, kai pneuma euthes enkainison en tois enkatois mou.11. me aporipses me apo tou prosopou sou, kai to pneuma to hagion sou me antaneles ap' emou.12. apodos moi ten agalliasin tou soteriou sou, kai pneumati hegemoniko sterison me.13. didaxo anomous tas hodous sou, kai asebeis epistrepsousin epi se.14. rhusai me ex haimaton, ho theos, ho theos tes soterias mou.15. agalliasetai he glosasa mou ten dikaiosunen sou. kurie, to stoma mou anoixeis, kai ta cheile mou anangelei ten ainesin sou.16. hoti ei ethelesas thusian, edoka an holokautomata ouk eudokeseis.17. thusia to theo pneuma suntetrimmenon; kardian suntetrimmenen kai tetapeinomenen ho theos ouk exouthenosei.

XIX

1. Ton tosouton oun kai toiouton houtos memarturemenon to tapeinophron kai to hupodees dia tes hupakoes ou monon hemas, alla kai tas pro hemon geneas beltious epoiesen, tous te katadexamenous ta logia autou en phobo kai aletheia.2. pollon oun kai megalon kai endoxon meteilephotes praxeon epanadramomen epi ton ex arches paradedomenon hemin tes eirenes skopon, kai atenisomen eis ton patera kai ktisten tou sumpantos kosmou kai tais megaloprepesi kai huperballousais autou doreais tes eirenes euergesiais te kollethomen.3. idomen auton kata dianoian kai emblepsomen tois ommasin tes psuches eis to makrothumon autou boulema; noesomen, pos aorgetos huparchei pros pasan ten ktisin autou.

XX

1. Hoi ouranoi te dioikesei autou saleuomenoi en eirene hupotassontai auto.2. hemera te kai nux ton tetagmenon hup' autou dromon dianuousin, meden allelois empodizonta.3. helios te kai selene, asteron te choroi kata ten diatagen autou en homonoia dicha pases parekbaseos exelissousin tous epitetagmepnous autois horismous.4. ge kuophorousa kata to thelema autou tois idiois kairois ten panplethe anthropois te kai thersin kai pasin tois ousin ep' autes zoois anatellei trophen, me dichostatousa mede alloiousa ti ton dedogmatismenon hup' autou.5. abusson te anexichniasta kai nerteon anekdiegeta klimata tois autois sunechetai prostagmasin.6. to kutos tes apeirou thalasses kata ten demiourgian autou sustathen eis tas sunagogas ou parekbainei ta peritetheimena aute kleithra, alla kathos detaxen aute, houtos poiei.7. eipen gar; Heos hode hexeis, kai ta kumata sou en soi suntribesetai.8. okeanos aperantos anthropois kai hoi met' auton kosmoi tais autais tagais tou despotou dieuthunontai.9. kairoi earinoi kai therinoi kai metoporinoi kai pseimerinoi en eirene metaparadidoasin allelois.10. anemon stathmoi kata ton idion kairon ten leitourgian auton aproskopos epitelousin; aenaoi te pegai, pros apolausin kai ugeian demiourgetheisai, dicha elleipseos parechontai tous pros zoes anthropois mazous; ta te elachista ton zoon tas suneleuseis auton en homonoia kai eirene poiountai.11. tauta panta ho megas demiourgos kai despotes ton hapanton en eirene kai homonoia prosetaxen einai, euergeton ta panta, huperekperissos de hemas tous prospepheugontas tois oiktirmois autou dia tou kuriou hemon Iesou Christou, 12. o he doxa kai he megalosune eis tous aionas ton aionon. amen.

XXI

1. Horate, agapetoi, me hai euergesiai autou hai pollai genontai eis krima hemin, ean me axios autou politeuomenoi ta kala kai euaresta enopion autou poiomen meth' homonoias.2. legei gar pou; Pneuma kuriou luchnos ereunon ta tamieia tes gastros; 3. idomen, pos engus estin, kai hoti ouden lelethen auton ton ennoion hemon oude ton dialogismon hon poioumetha; 4. dikaion oun estin me leipotaktein hemas apo tou thelematos autou.5. mallon anthropois aphrosi kai anoetois kai epairomenois kai enkauchomenois en alazoneia tou logou auton proskopsomen e to theo.6. ton kurion Iesoun Christon, hou to haima huper hemon edothe, entrapomen ten paideian tou phobou tou theou, tas gunaikas hemon epi to agathon diorthosometha.7. to akiagapeton tes epieikes tes glosses auton dia tes siges phaneron poiesatosan, ten agapen auton me kata proskliseis, alla pasin tois phoboumenois ton theon hosios isen parechetosan.8. ta tekna hemon tes en Christo paideias metalambanetosan; mathetosan, ti tapeinophrosune para theo ischuei, ti agape hagne para theo dunati, pos ho phobos autou kalos kai megas kai sozon pantas tous en auto hosios anastrephomenous en kathara.9. ereunetes gar estin ennoion kai enthumeseon; hou he pnoe autou en hemin estin, kai hotan thele, anelei auten.

XXII

1. Tauta de panta bebaioi he en Christo pistis; kai gar autos dia tou pneumatos tou hagiou houtos proskaleitai hemas; Deute, tekna, akousate mou, phobon kuriou didaxo humas.2. tis estin anthropos ho thelon zoen, agapon hemeras idein agathos? 3. pauson ten glossan sou apo kakou, kai cheile sou tou me lalesai dolon.4. ekklinon apo kakou, kai poieson agathon.5. zeteson eirenen, kai dioxon auten; 6. ophthalmoi kuriou epi dikaious, kai ota autou pros deesin auton; prosopon de kuriou epi poiountas kaka, tou exolethreusai ek ges to mnemosunon auton.7. ekekraxen ho dikaios, kai ho kurios eisekousen autou, kai ek pason ton thlipseon autou erusato auton.8. Pollai hai mastiges tou hamartolou, tous de epizontas epi kurion eleos kuklosei.

XXIII

1. Ho oiktirmon kata panta kai euergetikos pater echei splanchna epi tous phoboumenous auton, epios te kai prosenos tas charitas autou apodidoi tois proserchomenois auto haple dianoia.2. dio me dipsuchomen, mede indallestho he psuche hemon epi tais huperballousais kai endoxois doreais autou.3. porro genestho aph' hemon he graphe haute, hopou legei; Talaiporoi eisin hoi dipsuchoi, hoi distazontes te psuche, hoi legontes; Tauta ekousamen kai epi ton pateron hemon, kai idou, gegerakamen, kai ouden hemin touton subebeken.4. o anoetoi, sumbalete heautous xulo; labete ampelon; proton men phulloroei, eita blastos ginetai, eita phullon, eita anthos, kai meta tauta omphax, eita staphule parestekuia. horate, hoti en kairo oligo eis pepeiron katanta ho karpos tou xulou.5. ep' aletheias tachu kai exaiphnes teleiothesetai to boulema autou, sunepimarturouses kai tes graphes, hoti tachu hexei kai ou chroniei, kai eaiphnes hexei ho kurios eis ton naon autou, kai ho hagios, hon humeis prosdokate.

XXIV

1. Katanoesomen, agapetoi, pos ho despotes epideiknutai dienekos hemin ten mellousan anastasin esesthai, hes ten aparchen epoiesato ton kurion Iesoun Christon ek nekron anastesas.2. idomen, agapetoi, ten kata kairon ginomenen anastasin.3. hemera kai nux anastasin hemin delousin; koimatai he nux, anistatai he hemera; he hemera apeisin, nux eperchetai.4. labomen tous karpous; ho sporos pos kai tina tropon ginetai? 5. exelthen ho speiron kai ebalen eis ten gen hekaston ton spermaton, hatina pesonta eis ten gen xera kai gumna dialuetai; eit' ek tes dialuseos he megaleiotes tes pronoias tou despotou anistesin auta, kai ek tou henos pleiona auxei kai ekpherei karpon.

XXV

1. Idomen to paradoxon semeion to ginomenon en tois anatolikois topois, toutestin tois peri ten Arabian.2. orneon gar estin, ho prosonomazetai phoinix; touto monogenes huparchon ze ete pentakosia, genomenon te ede pros apolusin tou apothanein auto, sekon heauto poiei ek libanou kai smurnes kai ton loipon aromaton, eis hon plerothentos tou chronou eiserchetai kai teleuta.3. sepomenes de tes sarkos skolex tis gennatai, hos ek tes ikmados tou teteleutekotos zoou anatrephomenos pterophuei; eita gennaios genomenos airei ton sekon ekeinon, hopou ta osta tou progegonotos estin, kai tauta bastazon dianuei apo tes Arabikes choras heos tes Aiguptou eis ten legomenen Helioupolin, 4. kai hemeras, bleponton panton, epiptas epi ton tou heliou bomon tithesin auta kai houtos eis toupiso aphorma.5. hoi oun hiereis episkeptontai tas anagraphas ton chronon kai heuriskousin auton pentakosiostou etous pepleromenou eleluthenai.

XXVI

1. Mega kai thaumaston oun nomizomen einai, ei hodemiourgos ton hapanton anastasin poiesetai ton hosios auto douleusanton en pepoithesei pisteos agathes, hopou kai di' orneou deiknusin hemin to megaleion tes epangelias autou? 2. legei gar pou; Kai exanasteseis me, kai exomologesomai soi, kai; Ekoimethen kai exegerthen, hoti su met' emou ei.3. anazopuresato oun he pistis autou en humin, kai noesomen hoti panta engus auto estin.4. en logo tes megalosunes autou sunkatastrepsai.5. Tis erei auto; Ti epoiesas? e tis antistesetai to kratei tes ischuos autou? hote thelei kai hos thelei poiesei panta, kai ouden me parelthe ton dedgmatismenon hup' autou.6. panta enopion autou eisin, kai ouden lelethen ten boulen autou, 7. ei hoi ouranoi diegountai doxan theou, poiesin de cheiron autou anangelei to stereoma; he hemera te hemera ereugetai rhema, kai nux nukti anangelei gnosin; kai ouk eisin logoi oude laliai, hon ouchi akouontai hai phonai auton.

XXVII

1. Taute oun te elpide prosdedesthosan hai psupsai heon to pisto en tais epangeliais kai to dikaio en tois krimassin.2. ho parangeilas me pseuesthai, pollo mallon autos ou pseusetai; ouden gar adunaton para to theo ei me to pseusasthai.3. anazopuresato oun he pistis autou en hemin, kai noesomen hoti panta engus auto en hemin, kai noesomen hoti panta engus auto estin.4. en logo tes megalosunes autou sunestesato ta panta, kai en logo dunatai auta katastrepsai.5. Tis erei auto; Ti epoiesas? e tis antistesetai to kratei tes ischuos autou? hote thelei kai hos thelei poiesei panta, kai ouden me parelthe ton dedegmatismenon hup' autou.6. panta enopion autou eisin, kai ouden lelethen ten bouen autou, 7. ei hoi ouranoi diegountai doxan theou, poiesin de cheiron autou anangelei to stereoma; he hemera te hemera ereugetai rhema, kai nux nukti anangelei gnosin; kai ouk eisin logoi oude laliai, hon ouchi akouontai hai phonai auton.

XXVIII

1. Panton oun blepomenon kai akouomenon, phobethomen auton, kai apolipomen phaulon ergon miaras epithumias, hina to eleei autou skepasthomen apo ton mellonton krimaton.2. pou gar tis hemon dunatia phugein apo tes krataias cheiros autou? poios de komos dexetai tina ton automolounton ap' autou? 3. legei gar pou to grapheion; Pou aphexo kai pou krubesomai apo tou prosopou sou? ean anabo eis ton ouranon, su ekei ei; ean apeltho eis ta eschata tes abussous, ekei to pneuma sou.4. poi oun tis apelthe e pou apodrase apo tou ta panta emperiechontos?

XXIX

1. Proselthomen oun auto en hosioteti psuches, hagnas kai amiantous cheiras arontes pros auton, agapontes ton epieike kai eusplanchnon patera hemon, hos ekloges meros hemas epoiesen eauto.2. houto gar gegraptai; Hote diemerizen ho hupsistos ethne, hos diepeiren huious Adam, estesen horia ethnon kata arithmon angelon theou. egenethe meris kurios lambanei heauto ethnos ek mesou ethnon, hosper lambanei anthropos ten aparchen autou tes halo; kai exeleusetai ek tou ethnous ekeinou hagia hagion.

XXX

1. Hagiou oun meris huparchontes poiesomen ta tou hagiasmou panta, pheugontes katalalias, miaras te kai anagnous sumplokas, methas te kai neoterismous kai bdeluktas epithumias, museran moicheian , bdelukten huperephanian.2. Theos gar, phesin, uperephanois antitassetai, tapeinois, hois didosin charin.3. kollethomen oun ekeinois, hois he charis apo tou theou dedotai; edusometha ten homonoian tapeinophrnountes, enkrateuomenoi, apo pantos psithurismou kai katalalias porro heautous poiountes, ergois dikaioumenoi, me logois.4. legei gar; Ho ta polla legon kai antakousetai; e ho eulalos oietai einai dikaios? 5. eulogemenos gennetos gunaikos oligobios. me polus en rhemasin ginou.6. ho epainos hemon esto en theo kai me ex auton; autepainetous gar misei ho theos.7. he marturia tes agathes praxeos hemon didostho hup' allon, kathos edothe tois patrasin hemon tois dikaiois.8. thrasos kai authadeia kai tolma tois kateramenois hupo tou theou; epieikeia kai tapeinophrosune kai prautes para tois eulogemenois hupo tou theou.

XXXI

1. Kollethomen oun te eulogia autou kai idomen, tines hai hodoi tes eulogias. anatulixomen ta ap' arches genomena.2. tinos charin eulogethe ho pater hemon Abraam, ouchi dikaiosunen kai aletheian dia pisteos poiesas? 3. Isaak meta pepoitheseos ginoskon to mellon hedeos prosegeto thusia.4. Iakob meta tapeinophrosunes exechoresen tes ges autou di' adelphon kai eporeuthe pros Laban kai edouleusen, kai edothe auto to dodekaskeptron tou Israel.

XXXII

1. Ho ean tis kath' hen hekaton eilikrinos katanoese, epignosetai megaleia ton hup' autou dedomenon doreon.2. ex autou gar hiereis kai Leuitai pantes hoi leitourgountes to thusiasterio tou theou; ex autou basileis kai archontes kai hegoumenoi kata ton Ioudan; ta de loipa skeptra autou ouk theou, hoti estai to sperma sou hos hoi asteres tou ouranou.3. pantes oun edoxasthesan kai emegalunthesan ou di' auton e ton ergon auton e tes dikaiopragias hes kateirgasanto, alla dia tou thelematos autou.4. kai hemeis oun, dia thelematos autou en Christo Iesou klethentes, ou di' heauton dikaioumetha, oude dia tes ergon hon kateirgasametha en hosioteti kardias, alla dia tes pisteos, di' hes pantas tous ap' aionos ho pantokrator theos edikaiosen; ho esto he doxa eis tous aionas ton aionon. amen.

XXXIII

1. Ti oun poiesomen, adelphoi? argesomen apo tes agathopoiias kai enkatalipomen ten agapen? mathamos touto easai ho despotes eph' hemin ge genethenai, alla speusomen meta ekteneias kai prothumias pan ergon agathon epitelein.2. autos gar ho demiourgos kai despotes ton hapanton epi tois ergois autou agalliatai.3. to gar pammegethestato autou sunesei diekosmesen autous; ge te diechorisen apo tou periechontos auten hudatos kai hedrasen epi ton asphale tou idion boulematos themelion; ta te en aute zoa phoitonta te heautou diataxei ekeleusen einai; thalassan kai ta en aute zoa proetoimasas enekleisen te heautou dunamei.4. epi pasi to exochotaton kai pammegethes kata dianoian, anthropon, tais hierais kai amomois chersin eplasen tes eautou eikonos charaktera.5. houtos gar phesin ho theos; Poiepsomen anthropon kat' eikona kai kath' homoiosin hemeteran; kai epoiesen ho theos ton athropon, arsen kai thelu epoiesen autous.6. tauta oun panta teleiosas epenesen auta kai eulogesen kai eipen; Auxanesthe kai plethunesthe.7. idomen, hoti en ergois agathois pantes ekosmethesan hoi dikaioi, kai autos de ho kurios ergois agathois heauton kosmesas echare.8. echontes oun touton ton hupogrammon aoknos proselthomen to thelemati autou; ex holes tes ischuos hemon ergasometha ergon dikaiosunes.

XXXIV

1. Ho agathos ergates meta parresias lambanei ton arton tou ergou autou, ho nothros kai pareimenos ouk antophthalmei to ergoparekte autou.2. deon oun estin prothumous hemas einai eis agathopoiian; ex autou gar estin ta panta.3. prolegei gar hemin; Idou ho kurios, kai ho misthos autou pro prosopou autou, apodounai hekasto kata to ergon autou.4. protrepetai oun hemas pisteuontas ex holes tes kardias ep' auto me artous mede pareimenous einai epi pan ergon agathon.5. to kauchema hemon kai he parresia esto en auto; hupotassometha to thelemati autou; katanoesomen to pan plethos ton angelon autou, pos to thelemati autou leitourgousin parestotes.6. legei gar he graphe; Muiai muriades pareistekeisan auto, kai chiliai chiliades eleitourgoun auto, kai ekekragon, Hagios, hagios, hagios kurios sabaoth, pleres pasa he ktisis tes doxes autou.7. kai hemeis, oun en homonoia epi to auto sunachthentes te suneidesei, hos ex henos stomatos boesomen pros auton ektenos eis to metochous hemas genesthai ton megalon kai endoxon epangelion autou.8. legei gar; Ophthalmos ouk eiden, kai ous ouk anebe, hosa hetoimasen kurios tois hupomenousin auton.

XXXV

1. Hos makaria kai thaumasta ta dora tou theou, agapetoi.2. zoe en athanasia, lamprotes en dikaiosune, aletheia en parresia, pistis en pepoithesei, enkrateia en hagiasmo; kai tauta hupepipten panta hupo ten dianoian hemon.3. tina oun ara estin ta hetoimazomena tois hupomenousin? ho demiourgos kai pater ton aionon ho panagios autos ginoskei ten posoteta kai ten kallonen auton.4. hemeis oun agonisometha heurethenai en to arithmo ton hupomenonton, hopos metalabomen ton epengelmenon doreon.5. pos de estai touto, agapetoi? ean esterigmene e he dianoia hemon pistos pros ton theon, ean epitelesomen ta anekonta te hodo tes aletheias, aorripsantes aph' heauton pasan adikian kai ponerian, pleonexian, ereis, kakoetheias te kai dolous, psithurismous te kai katalalias, theostugian, huperephanin te kai alazoneian, kenodoxian te kai aphiloxenian.6. tauta gar hoi prassontes stugetoi to theo huparchousin; ou monon de hoi prassontes auta, alla kai hoi suneudokountes autois.7. legei gar he graphe; To de hamartolo eipen ho theos; Hinanti su diege ta dikaiomata mou, kai analambaneis ten diatheken mou epi stomatos sou? 8. su de emisesas paideian kai exebales tous logous mou eis ta opiso. ei etheoreis klepten, suneterches auto kai meta moichon ten merida sou etitheis. to stoma sou epleonasen kakian, kai he glossa sou periepleken dolioteta.9. tauta epoiesas, kai esigesa; hupelabes, anome, hoti esomai soi homoios.10. elenxo se kai parasteso se kata prosopon sou.11. sunete de tauta, hoi epilanthanomenoi tou theou, mepote harpase hos leon, kai me e ho rhuomenos.12. thusia aineseos doxasei me, kai ekei hodos, he deixo auto to soterion tou theou.

XXXVI

1. Haute he hodos, agapetoi, en he heuromen to soterion hemon, Iesoun Christon, ton archierea ton prosphoron hemon, ton prostaten kai boethon tes astheneias hemon.2. dia toutou atenizomen eis ta hupse ton ouranon, dia toutou enoptrizometha ten amomon kai kai hupertaten opsin autou, dia toutou eneochthesan hemon hoi ophthalmoi tes kardias, dia toutou he asunetos kai eskotomene dianoia hemon anathallei eis to phos, dia toutou ethelesen ho despotes tes athanatou gnoseos hemas geusasthai, hos on apaugasma tes megalosunes autou, tosouto meizon estin angelon, hoso diaphoroteron onoma kekleronomeken.3. gegraptai gar houtos; Ho poion tous angelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros phloga.4. epi de to huio autou houtos eipen ho despotes. Huios mou ei su, ego semeron gegenneka se; aitesai par' emou, kai doso soi ethne ten kleronomian sou kai ten kataschesin sou ta perata tes tes.5. kai palin legei pros auton; Kathou ek dexion mou, heos an tho tines oun hoi echthroi? hoi phauloi kai antitasomenoi to thelemati autou.

XXXVII

1. Strateusometha oun, andres adelphoi, meta pases ekteneias en tois amomois prostagmasin autou.2. katanoesomen tous strateuomenous tois hegoumenois hemon, pos eutaktos, pos hektikos, pos hupotetagmenos epitelousin ta diatassomena.3. ou pantes eisin eparchoi oude chiliarchoi oude hekatontarchai oude pentekontarchoi oude to kathexees, all' hekastos en to idio tagmati ta epitassomena hupo tou basileos kai ton hegoumenon epitelei.4. hoi mikroi dicha ton megalon; sunkrasis.5. labomen to soma hemon; he kephale dicha ton podon ouden estin, houtos oude hoi podes dicha tes kephales; ta de euchresta eisin holo to somati; alla panta sunpnei kai hupotage mia chretai eis to sozesthai holon to soma.

XXXVIII

1. Chozestho oun hemon holon to soma en Christo Iesou, kai hupotassestho hekastos to plesion autou, kathos etethe en to charismati autou.2. ho ischuros temeleito ton asthene, ho de asthenes entrepestho ton ischuron; ho plousios epichoregeito to ptocho, ho de ptochos eucharisteito to theo, hoti edoken auto di' hou anaplerothe autou to husterema; ho sophos endeiknustho ten sophian autou me en logois, all' en ergois agathois; ho tapeinophronon me eauto martureito, all' eato huph' heterou heauton nartureisthai; ho hagnos te sarki me alazoneuestho, ginoskon hoti heteros estin ho epichoregon auto ten enkrateian.3. analogisometha oun, adelphoi, ek poias hules egenethemen, poiou taphou kai skotous ho plasas hemas kai demiourgesas eisepgagen eis ton kosmon, autou, proetoimasas tas euergesias autou, prin hemas gennethenai.4. tauta oun panta ex autou echontes opheilomen kata panta eucharistein auto; ho he doxa eis tous aionas ton aionon. amen.

XXXIX

1. Aphrones kai asunetoi kai moroi kai apaideutoi chleuazousin hemas kai mukterizousin, heautous boulomenoi epairesthai tais dianoiais auton.2. ti gar dunatai thnetos? e tis ischus gegenous? 3. gegraptai gar; Ouk en morpe pro ophthalmon mou, all' e auran kai phoen ekouon; 4. Ti gar? me katharos estai brotos enanti kuriou? e apo ton ergon autou amemptos aner, ei kata paidon autou ou pisteuei, kata de angelon autou skolion ti epenoesen? 5. ouranos de ou katharos enopion autou; ea de, hoi katoikountes oikias pelinas, ex hon kai autoi ek tou autou pelou esmen; epaisen autous setos tropon kai apo proithen heos hesperas ouk eti eisin; para to me dunasthai autous heautois boethesai apolonto.6. enephusesen autois, kai eteleutesan para to me echein autous sophian.7. epikalesai de, ei tis soi hupakousetai, e ei tina hagion angelon opse; kai gar aphrona anairei orge, peplanemenon de thanatoi zelos.8. ego de heoraka aphronas rhizas ballontas, all' eutheos ebrothe auton he diaita.9. porro genointo hoi huioi auton apo soterias; kolabristheiesan epi thuais hessonon, kai ouk estai ho exairoumenos; ha gar ekeinois hetoimastai, dikaioi edontai, autoi de ek kakon ouk exairetoi esontai.

XL

1. Prodelon oun hemin onton touton, kai enkekuphotes eis ta bathe tes theias gnoseos, panta taxei poiein opheilomen, hosa ho despotes epitelein ekeleusen kata kairous tetagmenous.2. tas te prosphoras kai leitourgias epiteleisthai, kai ouk eike e ataktos ekeleusen ginesthai, all' horismenois kairois kai horais.3. pou te kai dia tinon epiteleisthai thelei, autos horisen te hupertato autou boulesei, hin' hosios panta ginomena en eudokesei euprosdekta eie to thelemati autou.4. hoi oun tois prostetagmenois kairois poiountes tas prosphoras auton euprosdektoi te kai makarioi; tois gar nomimois tou despotou akolouthountes ou diamartanousin.5. to gar archierei idiai leitourgiai dedomenai eisin, kai tois hiereusin idios ho topos prostetaktai, kai Leuitais idiai diakoniai epikeintai; ho laikos anthropos tois laikois prostagmasin dedetai.

XLI

1. Hekastos hemon, adelphoi en to idio tagmati euaristeito to theo en agathe suneidesei huparchon, me parekbainon ton horismenon tes leitourgias autou kanona, en semnoteti.2. oupantachou, adelphoi, prospherontai thusiai endelechismou e euchon e peri hamartias kai plemmeleia. all' e en Hierousalem mone; kakei de ouk en panti topo prospheretai, all' emprosthen tou naou pros to thusiasterion, momoskopethen to prospheronenon dia tou archiereos kai ton proeiremenon leitourgon.3. hoi oun para to kathekon tes bouleseos autou poiountes ti thanaton to prostimon echousin.4. horate, adelphoi; hoso pleionos katexiothemen gnoseos, tosouto mallon hupokeimetha kinduno.

XLII

1. Hoi apostoloi hemin euengelisthesan apo tou kuriou Iesou Christou, Iesous ho Christos apo tou theou exepemphthe.2. ho Christos oun apo tou theou kai hoi apotoloi apo tou Christou; egenonto oun amphotera eutakos ek thelematos theou.3. parangelias oun labontes kai plerophorethentes dia tes anastaseos tou kuriou hemon Iesou Christou kai pistothentes en to logo tou theou, meta plerophorias pneumatos hagiou exelthon euangelizomenoi, ten basileian tou theou mellein erchesthai.4. kata choras oun kai poleis kerussontes kathistanon tas aparchas auton, kokimasantes to pneumati, eis episkopous kai diakonous ton mellonton pisteuein.5. kai touto ou kainos; ek gar de pollon chronon egegrapto peri episkopon kai diakonon. houtos gar pou legei he graphe; Katasteso tous episkopous auton en dikaiosune kai tous diakonous auton en pistei.

XLIII

1. Kai ti thaumaston, ei hoi en Christo pisteuthentes para theou ergon toiouto katestesan tous proeiremenous? hopou kai ho makarios pistos therapon en holo to oiko Mouses ta diatetagmena auto panta esemeiosato en tais hierais biblois, ho kai epekolouthesan hoi loipoi prophetai, sunepimarturountes tois hup' autou nenomothetemenois.2. ekeinos gar, zelou epesontos peri tes hierosunes kai stasiazouson ton phulon, hopoia auton eie to endoxo onomati kekosmemene, ekeleusen tous dodeka phularchous prosenenkein auto rhabdous epigegrammenas hekastes phules kat' onoma; kai labon autas edesen kai esphragisen tois daktuliois ton phularchon, kai apetheto autas eis ten skenen tou marturiou epi ten trapezan tou theou.3. kai kleisas ten skenen esphragisen tas kleidas hosautos kai tas rhabdous, 4. kai eipen autois; Adres adelphoi, hes an phules he rhabdos blastese, tauten eklelektai ho theos eis to hierateuein kai leitorgein auto.5. proias de genomenes sunekalesen panta ton Israel, tas hexakosias chiliadas ton andron, kai epedeixato tois phularchois tas sphragidas, kai enoixen ten skenen tou marturiou kai proeilen tas rhabdous; kai heurethe he rhabdos Aaron ou monon beblastekuia, alla kai krpon echousa.6. ti dokeite, agapetoi? ou proedei Mouses touto mellein esesthai? malista edei; all' hina me akatastasia genetai en to Israel, houtos epoiesen, eis to doxasthenai to onoma tou alethinou kai monou theou; ho he doxa eis tous aionas ton aionon. amen.

XLIV

1. Kai hoi apostoloi hemon egnosan dia tou kuriou hemon Iesou Christou, hoti eris estai epi tou onomatos tes episkoes.2. dia tauten oun ten aitian prognosin eilephotes teleian katestesan tous proeiremenous, kai metaxu epinomen dedokasin, hopos, ean koimethosin, diadexontai heteroi dedokimasmenoi antres ten leitourgian auton.3. tous oun katastathentas hup' ekeinon e metaxu huph' heteron ellogimon andron suneudokesases tes ekklesias pases, kai leitourgesantas amemptos to poimnio tou Christou meta tapeinophrosunes, hesuchos kai abanausos, memarturemenous te pollois chronois hupo panton, toutous ou dikaios nomizomen apoballesthai tes leitourgias.4. hamartia gar ou mikra hemin estai, ean tous amemtos kai hosios prosenenkontas ta dora tes episkopes apobalomen.5. makarioi hoi proodoiporesantes presbuteroi, hoitines enkarpon kai teleian eschon ten analusin; ou gar eulabountai me tis autous metastese apo tou hidrumenou autois topou.6. horomen gar, hoti enious humeis metegagete kalos politeuomenous ek tes amemptos autois teteimemenes leitourgias.

XLV

1. Philoneikoi este, adelphoi, kai zelotai peri ton anekonton eis soterian.2. enkekuphate eis tas hieras graphas, tas aletheis, tas dia tou pneumatos tou hagiou.3. epistasthe, hoti ouden adikon oude parapepoiemenon gegraptai en autais. ouch heuresete dikaious apobeblemenous apo hosion andron.4. ediochthesan dikaioi, all' hupo anomon; ephulakisthesan, all' hupo anosion; elithasthesan hupo paranomon; apektanthesan hupo ton miaron kai adikon zelon aneilephoton.5. tauta paschontes eukleos ennkan.6. ti gar epomen, adelphoi? Daniel hupo ton phoboumenon ton theon eblethe eis lakkon leonton? 7. he Ananias kai Azarias kai Miael hupo ton threskeuonton ten megaloprepe kai endoxon threseian tou hupsistou kateirchthesan eis kaminon puros? methamos touto genoito. tinos oun hoi tauta drasantes? hoi stugetoi kai pases kakias plereis eis tosouto exerisan thumou, hote tous en hosia kai amomo prothesei douleuontas to theo eis aikian peribalein, me eidotes hoti ho hupsistos hupermachos kai hupermachos kai huperaspistes estin ton en kathara suneidesei latreuonton to panareto onomati autou; ho he doxa eis tous aionas ton aionon. amen.8. hoi de hupomenontes en pepoithesei doxan kai timen ekleronomesan, eperthesan te kai engraphoi egenonto apo tou theou en to mnemosuno autou eis tous aionas ton aionon. amen.

XLVI

1. Toioutois oun hupodeigmasin kollethenai kai hemas dei, adelphoi.2. gegraptai gar; Kollasthe tois hagiois, hoti hoi kollomenoi autois hagiasthesontai.3. kai palin en hetero tupo legei; Meta andros athomou athoos ese kai meta eklektou eklektos ese, kai meta streblou diastrepseis.4. kollethomen oun tois athoois kai dikaiois; eisin de houtoi eklektoi tou theou.5. hinanti ereis kai thumoi kai dichosatsiai kai schismata polemos te en humin? 6. e ouchi hena theon echomen kai hena Christon kai hen pneuma tes charitos to echuthen eph' hemas? kai mia klesis en Christo? 7. hinanti dielkomen kai diaspomen ta mele tou Christou kai stasiazomen pros to soma to idion, kai eis tosauten aponoian erchometha, hoste epilathesthai hemas, hoti mele esmen allelon? mnesthete ton logon tou kuriou Iesou.8. eipen gar; Ouai to anthropo ekeino; kalon hen auto, ei ouk egennethe, e hena ton eklekton mou skandalisai; kreitton en auto peritethenai mulon kai katapontisthenai eis ten thalassan, e hena ton eklekton mou diastrepsai.9. to schisma humon pollous diestrepsen, pollous eis athumian ebalen, pollous eis distagmon, tous pantas hemas eis lupen; kai epimons, humon estin he stasis.

XLVII

1. Analabete ten epistolen tou makariou Paulou tou apostolou.2. ti proton humin en arche tou euangeliou egrapsen? 3. ep' aletheias pneumatios epesteilen humin peri heautou te kai Kepha te kai Apollo, dia to kai tote proskliseis humas pepoiesthai.4. all' he prosklisis ekeine hettona hamartian humin prosenenken; proseklithete gar apostolois memarturemenois kai andri dedokimasmeno par' autois.5. nuni de katanoesate, tines humas diestrepsan kai to semnon tes periboetou philadephias humon emeinosan.6. aispsra, agapetoi, kai lian aispsra, kai anaxia tes en Christo agoges akouesthai, ten bebaiotaten kai archaian Korinthion ekklesian di' hen e duo prosopa stasiazein pros tous presbuterous; 7. kai haute he akoe ou monon eis hemas echoresen, alla kai eis tous heteroklineis huparchontas aph' hemon, hoste kai blasphemias epipheresthai to onomati kuriou dia ten humeteran aphrosunen, heautois de kindunon epexergazesthai.

XLVIII

1. Exaromen oun en tachei kai prospesomen to despote kai klausomen hiketeuontes auton, hopos hileos genomenos epikatallage hemin kai epi ten semnen tes philadelphias hemon hagnen agogen apokatastese hemas.2. pule gar dikaiosunes aneonguia eis zoen haute, kathos gegraptai; Anoixate moi pulas dikaiosunes, hina eiselthon en autais exomologesomai to kurio.3. haute he pule tou kuriou; dikaioi eiseleusontai en aute.4. pollon oun pulon aneogion he en dikaiosune haute estin he en Christo, en he makarioi pantes hoi eiselthontes kai kateuthunontes ten poreian auton en hosioteti kai dikaiosune, atarachos panta epiteountes.5. eto sophos en diakrisei logon, eto hagnos en ergois.6. tosouto gar mallon tapeinophronein opheilei, hoso dokei mallon meizon einai, kai zetein to koinopheles pasin, kai me to heautou.

XLIX

1. Ho echon agapen en Christo poiesato ta tou Christou parangelmata.2. ton desmon tes agapes tou theou tis dunatia exegesasthai? 3. to megaleion tes kallones autou tis arketos exeipein? 4. to hupsos, eis ho anage he agape, anekdiegeton estin.5. agape kolla hemas to theo, agape kalupte plethos hamartion, agape panta anechetai, panta makrothumei; ouden banauson en agape, ouden huperephanon; agape schisma ouk echei, agape ou stasiazei, agape panta poiei en homonoia; en te agape eteleiothesan pantes hoi eklektoi tou theou, dicha agapes ouden euareston estin to theo.6. en agape proselabeto hemas ho despotes; dia ten agapen, hen eschen pros hemas, to haima autou edoken huper hemon Iesous Christos ho kurios hemon en thelemati theou, kai ten sarka huper tes sarkos hemon kai ten psuchen huper ton psuchon hemon.

L

1. Horate agapetoi, pos mega kai thaumaston estin he agape, kai tes teleiotetos autes ouk estin exegesis.2. tis hikanos en aute heurethenai, ei me ohus an kataxiose ho theos? deometha oun kai aitometha dicha proskliseos anthropines, amomoi.3. hai geneai´pasai apo Adam heos tesde tes hemeras parelthon, all' hoi en agape teleiothentes kata ten tou theou charin echousin choron eusebon, ohi phanerothesontai en te episkope tes basileias tou Christou.4. gegraptai gar; Eiselthete eis ta tameia mikron hoon hoson, heos hou parelthe he orge kai ho thumos mou, kai mnesthesomai hemeras agathes, kai anasteso humas ek ton thekon humon.5. makarioi esmen, agapetoi, ei ta protagmata tou theou epoioumen en homonoia agapes, eis to aphethenai hemin di' agapes tas hamartias.6. gegraptai gar; Makarioi, hon aphethesan hai anomiai kai hon epekaluphthesan hai hamatian, oude estin en to stomati autou dolos; 7. houtos ho makarismos egeneto epi tous eklelegmenous hupo tou theou dia Iesou Christou tou kuriou hemon, ho he doxa eis tous aionas ton aionon. amen.

LI

1. Hosa oun parepesamen kai epoiesamen dia tinas paremptoseis tou antikeimenou, axiosomen aphethenai hemin. kai ekeinoi de, hoitines archegoi staseos kai dichostasias egenethesan, opheiousin to koinon tes elpidos skopein.2. hoi gar meta phobou kai agapes politeuomenoi heautous thelousin mallon aikiais peripiptein pherousin e tes parededomenes hemin kalos kai dikaios homophonias, 3. kalon gar anthropo exomologeisthai peri ton paraptomaton e sklerunai ten kardian autou, kathos esklerunthe he kardia ton stasiazonton pros ton theraponta tou theou Mousen, hon to krima prodelon egenethe, 4. katebesan gar eis hadou zontes, kai thanatos poimanei autous.5. Pharao kai he stratia autou kai pantes hoi hegoumenoi Aiguptou, ta te harmata kai hoi anabatai auton ou di' allen tina aitian ebutheisthesan eis thalassan eruthran kai apolonto, alla dia to sklerunthenai auton tas asunetous kardias meta to genesthai ta semeia kai ta terata en ge Aiguptou dia tou therapontos tou theou Mouseos.

LII

1. Aprosdees, adelphoi, ho despotes huparchei ton hapanton; ouden oudenos chrezei ei me to exomologeisthai auto.2. phesin gar ho eklektos Daueid; Exomologesomai to kurio, kai aresei auto huper mochon neon kerata ekpheronta kai hoplas; idetosan ptochoi kai euphranthetosan.3. kai palin legei; Thuson to theo. thusian aineseos kai apodos to hupsisto tas euchas sou; kai epikalesai me en hemera thlipseos sou, kai exeloumai se, kai doxaseis me.4. thusia gar to theo pneuma suntetrimmenon.

XLIII

1. Epistasthe gar kai kalos epistathe tas hieras graphas, agapetoi, kai enkekuphate eis ta logia tou theou. pros anamnesin oun tauta graphomen.2. Mouseos gar anabantos eis to oros kai poiesantos tessarakonta hemeras kai tessarakonta nuktas en nesteia kai tapeinosei, eipen pros auton ho theos; Katabethi to tachos enteuthen, hoti enomesen ho laos sou, ohus exegaes ek ges Aiguptou; parebesan tachu ek tes hodou hes enteilo autois, epoiesan heautois choneumata.3. kai eipen kurios pros auton; Heoraka ton laon touton, kai idou estin sklerotrachelos; eason me exolethreusai autous, kai exaleipso to onoma auton hupokatothen tou ouranou, kai poieso se eis ethnos mega kai thaumaston kai polu mallon e touto.4. kai eipen Mouses; Medamos, kurie; aphes ten hamartian to lao touto e kame exaleipson ek biblou zoton.5. o megales agapes, o teleiotetos anuperbletou. parresiazetai therapon pros kurion, aiteitai aphesin to plethei, e kai heauton exaleiphthenai met' auton axioi.

LIV

1. Tis oun en humin gennaios, tis eusplanchnos, tis peplerophoremenos agapes? 2. eipato; Ei di' eme stasis kai eris kai schismata, ekchoro, apeimi, hou ean boulesthe, kai poio ta poimnion tou Christou eireneueto meta ton kathestamenon presbuteron.3. touto ho poiesas heauto mega kleos en Christo peripoiesetai, kai pas topos dexetai auton, tou gar kuriou he ge kai to pleroma autes.4. tauta hoi politeuomenoi ten ametameleton politeian tou theou epoiesan kai poiesousin.

LV

1. Hina de kai hupodeigmata ethnon enenkomen. polloi basileis kai hegoumenoi, loimikou tinos heautous eis thanaton, hina rhusontai dia tou heauton haimatos tous politas; polloi exechoresan idion poleon, hina me stasiazosin epi pleion.2. epistametha pollous en hemin paradedokotas heautous eis desma, hopos heterous lutrosontai; polloi heautous paredokan eis douleian, kai labontes tas timas auton heterous epsomisan.3. pollai gunaikes endunamotheisai dia tes charitos tou theou epetelesanto polla andreia.4. Ioudith he makaria, en sunkleismo ouses tes poleos, etesato para ton presbuteron eathenai auten exelthein eis te parembolen ton allophulon.5. paradousa oun heauten to kinduno exelthen di' agapen tes patridos kai tou laou tou ontos en sunkeismo, kai paredoken kurios Olophernen en cheiri theleias.6. ouch hetton kai he teleia kata pistin Esther kinduno heauten parebalen, hina to ethnos tou Israel mellon apolesthai rhusetai; dia gar tes nesteias kai tes tapeinoseos autes exiosen ton tapeinon tes psuches autes erusato ton laon hon charin ekinduneusen.

LVI

1. Kai hemeis oun entuchomen peri ton en tini paraptomati huparchonton, hopos dothe autois epieikeia kai tapeinophrosune eis to eixai autous me hemin alla to thelemati tou theou; houtos gar estai autois enkarpos kai teleia he pros ton theon kai tous hagious met' oiktirmon mneia.2. analabomen paideian, eph' he oudeis aganaktein, agapetoi. he nouthetesis, hen poioumetha eis allelous, kale estin kai huperagan ophelimos; kolla gar hemas to thelemati tou theou.3. houtos gar phesin ho hagios logos; Paideuon epaideusen me ho kurios, kai to thanato ou paredoken me; 4. hon gar agapa kurios paideuei, mastigoi de panta huion hon paradechetai.5. Paideusei me gar, phesin, dikaios en eleei kai elenxei me, elaion de hamartolon me lipanato ten kephalen mou.6. kai palin legei; Makarios anthropos, hon elenxen ho kurios; nouthetema de pantokratoros me apanainou; autos gar algein poiei, kai palin apokathitesin; 7. epaisen, kai hai cheires autou iasanto.8. hexakis ex anankon exeleitai se, en de to hebdomo ouch hapsetai sou kakon.9. en limo rhusetai se ek thanatou, en polemo de ek cheiros siderou lusei se; 10. kai apo mastigos glosses se krupsei, kai ou phobethese kakon eperchomenon.11. adikon kai anomon katagelase, apo de therion agrion ou me phobethes; 12. theres gar de therion agrioi eireneusousin soi.13. eita gnose, oti eireneusei sou ho oikos, he de diaita tes skenes sou ou me hamarte.14. gnose de, hoti polu to sperma sou, ta de tekna sou hosper to pambotanon tou agrou.15. eleuse de en tapho hosper sitos horimos kata kairon therizomenos, e hosper themonia halonos kath' horan sunkomistheisa.16. blepete, agapetoi, posos huperaspismos estin tois paideuomenois hupo tou depotou; pater gar agathos on paideuei eis to eleethenai hemas dia tes hosias paideias autou.

LVII

1. Humeis oun hoi ten katabolen tes staseos poiesantes hupotagete tois presbuterois kai paideuthete eis metanoian, kampsantes ta gonata tes kardias humon.2. mathete hupotassesthai, apothemenoi ten alazona kai huperephanon tes glosses humon authadeian; ameinon gar estin humin, en to poimnio tou Christou mikrous kai ellogimous heurethenai, e kath' huperochen dokountas ekriphenai ek tes elpidos autou.3. houtos gar legei he panaretos sophia; Idou, proesomai humin emes pnoes rhesin, didaxo de humas ton emon logon.4. epeide ekaloun kai ouch hupekousate, kai exeteinon logous kai ou proseichete, alla akuous epoieite tas emas boulas, tois de emois elenchois epeithesate; toigaroun kago te humetera apolea epigelasomai, katacharoumai de henika an erchetai humin olethros kai hos an aphiketai humin aphno thorubos, he de katastrophe homoia kataigidi pare, e hotan erchetai humin thlipsis kai poliorkia.5. estai gar hotan epikalesesthe me, ego de ouk eisakousomai humon; zetesousin me kakoi, kai ouch heuresousin. emisesan gar sophian, ton de phobon tou kuriou ou proeilanto, oude ethelon emais prosechein boulais, emukterizon de emous elenchous.6. toigaroun edountai tes heauton hodou tous karpous, kai tes heauton asebeias plaesthesontai; 7. anth' hon gar edidoun nepious phoneuthesontai, kai exetasmos asebeis olei; ho de emou akouon kataskenosei ep' elpidi pepoithos kai hesuchasei aphobos apo pantos kakou.

LVIII

1. Hupakousomen oun to panagio kai endoxo onomati autou phugontes tas proeiremenas dia tes sophias tois apeithousin apeilas, hina kataskenosomen pepoithotes epi to hosiotaton tes megalosunes autou onoma.2. dexasthe ten sumboulen hemon, kai estai ametameleta humin. ze gar ho theos kai ze ho kurios Iesous Christos kai to pneuma to hagion, he te pistis kai he elpis ton eklekton, hoti ho poiesas en tapeinophrosune met' ektenous epieikeias ametameletos ta hupo tou theou dedomena dikaiomata kai prostagmata, houtos entetagmenos kai ellogimos estai eis ton arithmon ton sozomenon dia Iesou Christou, di' hou estin auto he doxa eis tous aionas ton aionon. amen.

LIX

1. Ean de tines apeithesosin tois hup' autou di' hemon eiremenois, ginosetosan hoti paraptosei kai kinduno ou mikro heautous endesousin.2. hemeis de athooi esometha apo tautes tes hamartias kai aitesometha ektene ten deesin kai hikesian poioumenoi, hopos ton arithmon ton katerithmemenon ton eklekton autou en holo to kosmo diaphulaxe athrauston ho demiourgos ton hapanton dia tou egapemenou paidos autou Iesou Christou, di' hou ekalesen hemas apo skotous eis phos, apo agnosias eis epignosin doxes onomatos autou, 3. . . . elpizein epi to archegonon pases ktiseos onoma sou, anoixas tous ophthalmous tes kardias hemon eis to ginoskein se ton monon hupsiston en hupsistoois, hagion en hagiois anapauomenon. ton tapeinounta hubrin hueperephanon, ton dialuonta logismous ethnon, ton poiounta tapeinous eis hupsos kai tous hupseous tapeinounta, ton ploutizonta kai ptochizonta, ton apokteinonta kai zen poiounta, monon heureten pneumaton kai theon pases sarkos; ton epibleponta en tois abussois, ton epopten anthropinon ergon, ton ton kinduneuonton boethon, ton ton apelpismenon sotera, ton pantos pneumatos ktisten kai episkopon; ton plethunonta ethne epi ges kai ek panton eklexamenon tous agapontas se dia Iesou Christou tou egapemenou paidos sou, di' hou hemas epaideusas, hegiasas, etimesas; 4. axioumen se, despota, boethon genesthai kai antileptora hemon. tous en thlipsei hemon soson, tous tapeinous eleeson, tous peptokotas egeiron, tois deomenois epiphanethi, tous astheneis iasai, tous planomenous tou laou sou epistrepson; chortason tous peinontas, lutrosai tous desmious hemon, exanasteson tous asthenountas, parakaleson tous oligopsuchountas; gnotosan se hapanta ta ethne, hoti su ei ho theos monos kai Iesous Christos ho pais sou kai hemeis laos sou kai probata tes nomes sou.

LX

1. Su gar ten aenaon tou kosmou sustasin dia ton energoumenon ephaneropoiesas; su, kurie, ten oikoumenen ektisas, ho pistos en pasais tais geneais, dikaios en tois krimasin, thaumastos en ischui kai sunetos en to ta genomena hedrasai, ho agathos en tois horomenois kai chrestos en tois pepoithosin epi se, eleemon kai oiktirmon, aphes hemin tas anomias hemon kai plemmeleias.2. me logise pasan hamartian doulon sou kai paidiskon, alla katharison hemas ton katharismon tes ses aletheias, kai kateuthunon ta diabemata hemon en hosioteti kardias proeuesthai kai poiein ta kala kai euaresta enopion sou kai enopion ton archonton hemon.3. nai, despota, epiphanon to prosopon sou eph' hemas eis agatha en eirene, eis to skepasthenai hemas te cheiri sou te krataia kai rhusthenai apo pases hamartias to brachioni sou to hupselo, kai rhusai hemas apo ton misounton hemas adikos.4. dos homonoian kai eirenen hemin te kai pasin tois katoikousin ten gen, kathos edokas tois patrasin hemon, epikaloumenon se auton hosios en pistei kai aletheia, hupekoous ginomenous to pantokratori kai endoxo onomati sou, tois te archousin kai hegoumenois hemon epi tes ges.

LXI

1. Su, despota, edokas ten exousian tes basileias autois dia tou megaloprepous kai anekdiegetou kratous sou, eis to ginoskontas hemas ten hupo sou autois dedomenen doxan kai timen hupotassesthai autois, meden enantioumenous to thelemati sou; hois dos, kurie, hugieian, eirenen, homonoian, eustatheian, eis to diepein autous ten hupo sou dedomenen autois hegemonian aproskopos.2. su gar, despota eouranie, basileu ton aionon, didos tois huiois ton anthropon doxan kai timen kai exousian ton epi tes ges huparchonton; su, kurie, dieuthunon ten boulen auton kata to kalon kai euareston enopion sou, hopos diepontes en eirene kai prauteti eusebos ten hupo sou autois dedomenen exousian hileo sou tunchanosin.3. ho monos dunatos poiesai tauta kai perissotera agatha meth' hemon, soi exomologoumetha dia tou arsiereos kai prostatou ton psuchon Iesou Christou, di' hou soi he doxa kai he mealosune kai nun kai eis genean geneon kai eis tous aionas ton aionon. amen.

LXII

1. Peri men ton anekonton te threskeia hemon kai ton ophelimotaton eis enareton bion tois thelousin eusebos kai dikaios dieuthunein, hikanos epesteilamen humin, andres adelphoi.2. peri gar pisteos kai metamoias kai gnesias agapes kai enkrateias kai sophrosunes kai hupomoes panta topon epselaphesune kai aletheia kai makrothumia to pantokratori theo hosios euarestein, homonoountas amnesikakos en agape kai eirene meta ektenous epieikeias, kathos kai hoi prodedelomenoi pateres hemon euerestesan tapeinophronountes ta pros ton patera kai ktisten theon; kai pantas anthropous.3. kai tauta tosouto hedion hupemnesamen, epeide saphos edeimen graphein hemas andrasin pistois kai ellogimotatois kai enkekuphosin eis ta logia tes paideias tou theou.

LXIII

1. Themiton oun estin tois toioutois kai tosoutois hupodiegmasin proelthontas hupotheinai ton trachelon kai ton tes hupakoes topon anaplerosai, hopos hesuchasantes tes mataias staseos epi ton prokeimenon hemin en aletheia skopon dicha pantos momou katantesomen.2. charan gar kai agalliasin hemin parexete, ean hupeooi genomenoi tois huph' hemon gegrammenois dia tou hagiou pneumatos ekkopsete ten athemiton tou zelous humon orgen kata ten enteuxin, hen epoiesametha peri eirenes kai homonoias en tede te epistole.3. epempssamen de andras pistous kai sophronas apo neotetos anastraphentas heos gerou amemptos en hemin, hoitines kai martthres esontai metaxu humon kai hemon.4. touto de epoiesamen, hina eidete, hoti pasa hemin phrontis kai gegonen kai estin eis to e tachei humas eireneusai.

LXIV

1. Loipon ho pantepoptes theos kai despotes ton pneumaton kai kurios pases sarkos, ho eklexamenos ton kurion Iesoun Christon kai hemas di' autou eis laon perousion, doe pase psuche epikeklemene to megaloprepes kai hagion onoma autou pistin, phobon, eirenen, hupomonen kai makrothumian, enkrateian hagneian, sophrosunen, eis euarestesin to onomati autou dia tou archiereos kai prostatou hemon Iesou Christou, di' hou auto doxa kai megalosune, kratos kai time, kai nun kai eis pantas tous aionas ton aionon. amen.

LXV

1. Tous de apestalmenous aph' hemon Klaudion Ephebon kai Oualerion Bitona sun kai Phortounato en eirene meta charas en tachei anapempsate pros hemas, hopos thatton ten euktaian kai epipotheten hemin eirenen kai homonoian apangelosin, eis to tachion kai hemas charenai peri tes eustatheias humon.

2. He charis tou kuriou hemon Iesou Christou meth' humon kai meta panton pantache ton keklemenon hupo tou theou di' autou, di' hou auto doxa, time, kratos kai megalosune, thronos aionios, apo ton aionon eis tous aionas ton aionon. amen.

Epistole ton Romaion pros tous Korinthious.

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy