SermonIndex Audio Sermons
Access over 100,000+ Sermons from Ancient to Modern
SermonIndex.net : Christian Books : GREEK INDEX

Hymns Of The Holy Eastern Church by John Brownlie

GREEK INDEX

PAGE
en to thlibesthai me, eisakouson mou ton odunon -- (Antiphon), 71 eis ta ore psuche arthomen· -- (Antiphon), 72
epi tois eirekosi moi· -- (Antiphon), 73
exegerthentes tou hupnou, prospiptomen soi -- (Troparia), 74 tacheian kai statheran didou paramuthian tois doulois sou, Iesou -- (Troparion), 76

psuche mou! psuche mou! anasta, ti
katheudeis; -- (Kontakion-Automelon), 78

he basileia sou, Christe ho Theos -- (Sticheron Idiomelon), 79 he gennesis sou Christe ho Theos hemon -- (Apolutikion), 81 hote hexeis ho Theos en muriasi kai chiliasi -- (Troparia), 82 ho kurios erchetai -- (Troparia), 83
echesousi salpinges -- (Stichera), 84
bibloi anoigesontai -- (Stichera), 85
deuro psuche mou athlia -- (Ode), 86
ho despozon ton aionon panton kurios -- (Ode), 88 ta plethe ton pepagmenon moi deinon -- (Sticheron), 90 tis hautos Soter, ho ex Hedom -- (Troparia), 91
ephrixe ge, apestraphe helios -- (Troparia), 92
ho boulesei hapanta poion -- (Troparia), 93
humnoumen sou Christe, to soterion pathos -- (Stichera), 95 anastaseos hemera, kai lamprunthomen te panegurei -- (Sticheron), 97 kurie, esphragismenou sou taphou -- (Stichera), 98 to pathei sou, Christe, pathon eleutherothemen -- (Stichera), 100 tou lithou sphragisthentos hupo ton Ioudaion -- (Apolutikion), 102 hesperinen proskunesin -- (Stichera), 104
ho kurios anelephthe eis ouranous -- (Stichera), 106 hos hai taxeis nun ton angelon en ourano -- (Hymn to The Trinity), 107

tas ano Dunameis mimoumenoi hoi epi ges -- (Hymn to The Trinity), 109

humnodias ho kairos, kai deeseos hora· -- (Hymn to The Trinity), 111 su monos on thaumastos, kai en anthropois tois pistois hileos -- (Ode), 113

hos theios potamos, tou eleous huparchon -- (Kathisma), 114 statheros tous agonas epideixamenoi -- (Ode), 115 poia tou biou truphe diamenei lupes ametochos; -- (Idiomela), 116 horontes me aphonon kai apnoun prokeimenon. -- (Sticheron), 118 o tis me threnesei teknon mou -- (Stichera), 120
paradeise pantime, to horaiotaton kallos -- (Stichera), 121 alethos mataiotes ta sumpanta -- (Cento), 125

<<  Contents  >>

©2002-2021 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy