SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : Nuhguhmoowin 11. C. M. |How bright these glorious spirits shine.|

A Collection Of Gospel Hymns In Ojibway And English by Anonymous

Nuhguhmoowin 11. C. M. |How bright these glorious spirits shine.|

Oo goowh wuh yah sa yah ze jig,
Sha wan dah goo ze jig,
Wah goo nan kah pe ne goo waud
E we de ke zhig oong?

2 Oo goowh suh nin good ing ka gate
Ke we suh gan duh moog,
Ke pe ne e de zoo wug dush
Je sus oo mis queem ing.

3 Noon goom dush moo je ge se wug
Ish pe ming ke zhig oong;
Oo buh me tuh wah waun kuh ya
Ta ba nin ga ne jin.

4 Oon je moo je ge da a wug
Wah buh mah waud e newh;
Kah zhe guk kin, ta be kuk kin,
Min wuh uh mah zoo wug.

5 Je sus e mah an duh nuh keed
Oo guh kuh nuh wan' maun;
Oo guh uh shum maun kuh ya koo
Wa ne zhe shing me jim.

6 Oo guh e zhe we naun e mah
Che me noo uh yah nid;
Oo guh kah see ze beeng wa waun
Kuh ke nuh ma we nid.

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy